Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ karjeros konsultantas (darbo vieta – Atgimimo g. 24, Ignalina/Tarybų g. 25, Visaginas)

Jūsų atsakomybės:

 • užmegzti ryšius ir palaikyti tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;
 • kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, siauros srities specialistu-psichologu priimti sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;
 • teikti jauniems asmenims individualias konsultacijas apie tolimesnius žingsnius Projekte, nustatyti ir įvertinti dalyvių poreikius;
 • formuoti dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, veda grupinius ir individualius užsiėmimus, parinkti kiekvienam Projekto dalyviui grupinių užsiėmimų temas;
 • formuoti dalyvių grupes susipažinimo su darbo rinka ir/ar švietimo sistema veikloms įgyvendinti;
 • atstovauti jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikti informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;
 • pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengti ir teikti dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;
 • palaikyti tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;
 • užtikrinti Projekto viešinimą;
 • stebėti Projekto dalyvių dalyvavimo eigą, jų pasiektus rodiklius, naudojantis Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos moduliu;
 • užtikrinti numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį vykdant individualias ir grupines konsultacijas, dirbant su jaunimu;
 • išmanote Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;
 • mokate apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;
 • mokate analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu rengti oficialius dokumentus;
 • išmanote individualaus ir darbo grupėse metodus, gebate identifikuoti jauno žmogaus poreikius;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis nuo 1176,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. lapkričio 22 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį).

Darbas pagal terminuotą darbo sutartį iki 2021 m. gegužės 27 d.