PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1.-ESFA-V-414-01-001 „JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS“ KOORDINATORIUS (darbo vieta: Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius )

Jūsų atsakomybės:

  • koordinuoti remiamojo įdarbinimo ir paramos judumui įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą, už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imasi reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;
  • spręsti iškilusius klausimus ir problemas dėl Projekto veiklų įgyvendinimo, inicijuoja Projekto biudžeto bei kitus Projekto sutarties pakeitimus;
  • vykdyti Projekto veiklų rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną: pagal Užimtumo tarnybos informacinės sistemos ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengti suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, apibendrinti duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekimą ir rengti išvadas;
  • tikrinti, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
  •  rengti suvestinę Projekto veiklų informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, jas užpildyti ir teikti nustatyta tvarka;
  •  rengti kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius: tikrinti klientų aptarnavimo skyrių įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, užpildyti atitinkamus patikros lapus ir rengti suvestines bei mokėjimo prašymus;


Mes tikimės, kad Jūs:

  •    turite aukštąjį išsilavinimą;
  •    išmanyti Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo

strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje.

Darbas visu etatu pagal projektinio darbo sutartį iki 2021 m. kovo 14 d.

Numatomas darbo užmokestis – nuo 1176 Eur neatskaičius mokesčių

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. spalio 22 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį). Išsamesnę informaciją apie siūlomas pareigas rasite: http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-jaunimo-uzimtumo-skatinimas-koordinatorius-322;608750.html

Close Menu