PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.07.3.1.-ESFA-V-402-02-0001 „Profesinė reabilitacija“ koordinatoriaus pareigas (Darbo vieta –Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius)

Jūsų atsakomybės:

 • koordinuoti Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
 • atsakyti už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imtis reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;
 • tikrinti, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau– ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • vykdyti Projekto rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir rengti išvadas;
 • pagal Užimtumo tarnybos informacinės sistemos ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengti suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, baigimą nustatytais terminais ar nutraukimą, ir įsidarbinimą;
 • periodiškai apibendrinti duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;
 • rengti ir teikti informaciją apie Projekto eigą Darbo rinkos ir užimtumo  politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo bei Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių apskaitos skyriams;
 • rengti kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;
 • tikrinti klientų aptarnavimo skyrių įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, užpildyti atitinkamus patikros lapus ir rengti suvestines bei mokėjimo prašymus;
 • rinkti, kaupti, sisteminti informaciją ir komplektuoti dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymams, įkelti juos į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų Projekto duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);
 • rengti, skelbti ir atnaujinti informaciją, reikalingą viešinti projektų tikslus, uždavinius, veiklas bei jų rezultatus internete, rengti informaciją ir dokumentus reikalingus Projekto sutartyje nustatytoms Projekto viešinimo bei informavimo priemonėms įsigyti ir įgyvendinti, vykdyti jų priežiūrą ir kontrolę;
 • vykdyti Projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos kontrolę;
 • konsultuoti Projekto partnerius Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;
 • inicijuoti planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimus, rengti planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimų technines specifikacijas bei sutarčių projektus;
 • vykdyti pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus viešuosius pirkimus, teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą;
 • sugebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
 • išmanote Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Darbas visu etatu pagal projektinio darbo sutartį  iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Numatomas darbo užmokestis nuo 1197,00 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. vasario 6 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-profesine-reabilitacija-koordinatorius-322;627890.html

Close Menu