Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001 „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ atvejo vadybininkas (Alytus)

Jūsų atsakomybės:

 • užtikrinti valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą;
 • teikti pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti Projekto veiklose;
 • rengti Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą susitarimą dėl asmens integracijos į darbo rinką (toliau – Susitarimas), kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos asmeniui teikti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugos (tolia -Paslaugos) bei aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (toliau- Priemonės), jų apimtys, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;
 • koordinuoti Susitarimo įgyvendinimą ir jame numatytų paslaugų ir priemonių teikimą asmenims;
 • atlikti asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą;
 • parinkti pagal atvejo komandos siūlymus Paslaugas ir Priemones asmeniui, nustatyti jų teikimo apimtis ir eiliškumą;
 • pagal poreikį dirbti su Socialinių išmokų apskaitos informacine sistema „Parama“, Socialinės paramos informacine sistema „SPIS“ (atvejo vadybininkas savivaldybėje) ar „eDBirža“ (atvejo vadybininkas Užimtumo tarnyboje), kitomis duomenų bazėmis pagal savo kompetenciją;Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais piniginę socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokate savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
 • mokate dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

Numatomas darbo užmokestis nuo 1196,00 Eur neatskaičius mokesčių. Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2020 m. kovo 25  d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/projektasuzimtumo-skatinimo-ir-motyvavimo-paslaugu-nedirbantiems-ir-socialine-parama-gaunantiems-asmenims-modelis-atvejo-vadybininkas-alytus-322;638530.html