IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 „BŪK VERSLUS“ KOORDINATORIUS (darbo vieta-Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius)

Jūsų atsakomybės:

  • koordinuoti vietinių užimtumo iniciatyvų projektų (toliau – Projekto veiklos) įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą, už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imtis reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;
  •  spręsti iškilusius klausimus ir problemas dėl Projekto veiklų įgyvendinimo, inicijuoti Projekto biudžeto bei kitus Projekto sutarties pakeitimus;
  •  vykdyti Projekto veiklų rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną: pagal Užimtumo tarnybos informacinės sistemos ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengti suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, apibendrinti duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekimą ir rengti išvadas;
  •  pagal stebėsenos rezultatus analizuoti nukrypimus ir numatyti koreguojančius veiksnius (priemones), rengti ir teikti informaciją apie Projekto eigą bei išvadas pasiūlymus Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui dėl Projekto įgyvendinimo tobulinimo;
  • tikrinti, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
  •  rengti suvestinę Projekto veiklų informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, jas užpildyti ir teikti nustatyta tvarka;

Mes tikimės, kad Jūs:

  • turite aukštąjį išsilavinimą;
  • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;
  • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;
  • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Numatomas darbo užmokestis  nuo 1197 Eur neatskaičius mokesčių. Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. birželio 25 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-buk-verslus-koordinatorius-322;650590.html Darbas visu etatu pagal terminuota darbo sutartį iki 2022 m. kovo 23 d.