PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 „BŪK VERSLUS“ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Projekto Būk verslus“ komandą ir kviečia prisijungti koordinatorių (Nuotolinė darbo vieta – visoje Lietuvos teritorijoje).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Šias pareigas einantis Projekto koordinatorius vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja savarankiško užimtumo rėmimo ir darbo vietų steigimo (toliau – Projekto veiklos) priemonių įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
 • atsako už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imasi reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;
 • tikrina, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • vykdo Projekto veiklų rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną: periodiškai apibendrina duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekią bei teikia Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo bei Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių apskaitos skyriams;
 • rengia suvestinę informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, jas užpildo ir teikia nustatyta tvarka;
 • rengia kas mėnesį suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius: tikrina klientų aptarnavimo skyrių įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, užpildo atitinkamus patikros lapus ir rengia suvestines bei mokėjimo prašymus;
 • renka, kaupia, sistemina informaciją ir komplektuoja dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymams;
 • rengia, skelbia ir atnaujina informaciją, reikalingą viešinti projektų tikslus, uždavinius, veiklas bei jų rezultatus interneto svetainėje, rengia informaciją ir dokumentus reikalingus Projekto sutartyje nustatytoms Projekto viešinimo bei informavimo priemonėms įsigyti ir įgyvendinti.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;
 • sugebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis  nuo 1176 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. balandžio 29 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-buk-verslus-koordinatorius-322;579080.html

Darbas visu etatu pagal terminuota darbo sutartį iki 2022 m. kovo 23 d.

Close Menu