Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Projekto Būk verslus“ komandą ir kviečia prisijungti finansininką (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Šias pareigas einantis Projekto koordinatorius vykdo šias funkcijas:

 • atsako už Projekto buhalterinę apskaitą bei imasi reikalingų priemonių tinkamai Projekto lėšų apskaitai ir išlaidų deklaravimui užtikrinti;
 • vykdo Projekto lėšų panaudojimo stebėseną, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
 • rengia dokumentų projektus reikalingus Projekto įgyvendinimui jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • konsultuoja Priemonių apskaitos skyriaus specialistus Projekto įgyvendinimui būtinais jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • vykdo tinkamą su Projekto buhalterine apskaita ir atskaitomybe susijusių dokumentų registravimą;
 • vykdo Projekto išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą;
 • vykdo Projekto atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;
 • patikrina ar visi mokėjimai iš Projekto banko sąskaitos yra patvirtinti atitinkamais dokumentais, pagrindžiančiais tokius mokėjimus ir įvertina, ar operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
 • laiku ir tiksliai, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, rengia bei teikia atitinkamas ataskaitas Priemonių apskaitos bei Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriams;
 • apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas Projekto darbuotojams bei su tuo susijusius mokesčius ir įmokas, rengia darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščius, formuoja mokėjimo nurodymus Projekto banko sąskaitoje, tvarko Projekto administravimo grupės darbuotojų nedarbingumo pažymėjimus;
 • rengia Projekto lėšų deklaracijas ir ataskaitas, teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms.

 Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
 • išmanote  Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos        įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas,rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti ir įforminti dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Numatomas darbo užmokestis  nuo 1176 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. gegužės 9 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/projektas-buk-verslus-finansininkas-322;581190.html

Darbas visu etatu pagal terminuota darbo sutartį iki 2022 m. kovo 23 d.