IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.3.1-ESFA-V-401-04-0001 „TAPK-TAVO ATEITIES PERSPEKTYVŲ KŪRIMAS“ KOORDINATORIUS

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Projekto TAPK- tavo ateities perspektyvų kūrimas“ komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Šias pareigas einantis Projekto koordinatorius vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos

apibendrinimą bei patikimumą;

 • atsako už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imasi reikalingų

priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;

 • tikrina, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos

(toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;

 • vykdo Projekto rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir rengia

išvadas;

 • pagal Užimtumo tarnybos informacinės sistemos ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengia

suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, baigimą nustatytais terminais ar nutraukimą, ir įsidarbinimą;

 • periodiškai apibendrina duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;
 • rengia ir teikia informaciją apie Projekto eigą Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos

įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo bei Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių apskaitos skyriams;

 • rengia suvestinę informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, jas užpildo ir teikia

nustatyta tvarka;

 • rengia kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių

įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;

 • tikrina klientų aptarnavimo skyrių įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui

pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, užpildo atitinkamus patikros lapus ir rengia suvestines bei mokėjimo prašymus;

 • renka, kaupia, sistemina informaciją ir komplektuoja dokumentus, reikalingus mokėjimo

prašymams, įkelia juos į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų Projekto duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);

 • rengia, skelbia ir atnaujina informaciją, reikalingą viešinti projektų tikslus, uždavinius, veiklas

bei jų rezultatus internete, rengia informaciją ir dokumentus reikalingus Projekto sutartyje nustatytoms Projekto viešinimo bei informavimo priemonėms įsigyti ir įgyvendinti, vykdo jų priežiūrą ir kontrolę;

 • vykdo Projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos kontrolę;
 • konsultuoja Projekto partnerius Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;
 • inicijuoja planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimus, rengia planuojamų įsigyti prekių ir

paslaugų pirkimų technines specifikacijas bei sutarčių projektus;

 • vykdo pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
 • inicijuoja, rengia ir derina dokumentų projektus Projekto vykdymo klausimais, įformina

dokumentus, susijusius su Projekto veiklų vykdymu, tvarko Projekto administravimo grupės susirašinėjimą, registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;

 • rengia dokumentacijos plano projektą ir sudaro bylas, vadovaudamasis Užimtumo tarnybos

dokumentacijos planu, nustatyta tvarka perduoda dokumentų bylas Užimtumo tarnybos archyvui;

 • vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo

politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektu.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;
 • sugebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis nuo 901 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentus teikti iki 2018 m. gruodžio 12 d. imtinai Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-tapk-tavo-ateities-perspektyvu-kurimas-koordinatorius-322;552410.html

Darbas visu etatu pagal terminuota darbo sutartį iki 2021 m. vasario 12 d.