*alt_site_homepage_image*

Parama verslo kūrimui /iki 2024-07-02/

Paraiškų priėmimas dėl paramos verslui kurti prasidėjo birželio 3 d. 00:00 ir vyks iki liepos 2 d. 24:00 val. Paramos verslui kurti paraišką nurodytu laikotarpiu galima teikti tik administracinių ir viešųjų paslaugų portalą Elektroniniai valdžios vartai.

Esate darbo ieškantis asmuo, o gal dirbate? Užimtumo tarnyba gali padėti jums įkurti verslą.

Atmintinė 

Su mokymų medžiaga galima susipažinti čia.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus ir kita informacija:

Paraiškos dėl paramos verslui kurti bus priimamos 30 kalendorinių dienų - nuo 2024 metų birželio 3 dienos iki 2024 metų liepos 2 dienos tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Kitu būtu pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Paramos verslui kurti paraišką nurodytu laikotarpiu galima pateikti paspaudus čia: Elektroniniai valdžios vartai (epaslaugos.lt) SVARBU! Šiai atrankai teikiant paramos verslui kurti paraiškas, 2023 metų gruodį-sausį pateiktos paramos verslui kurti paraiškos neturi būti atšaukiamos, bet turi būti pateikiamos naujos paraiškos.

Teikiant paraiškas rekomenduojame naudotis mūsų sukurtu el. gidu:

Paramai verslui kurti bus naudojamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Bus finansuojami tik tokie projektai, kurie padės įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatins žiedinę ekonomiką. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos. PVK paraiškų įgyvendinimui planuojama skirti 6,5 mln. eurų valstybės subsidijos lėšų.

Paraišką teikiantis klientas turi būti dalyvavęs verslo kūrimo mokymuose viešosios įstaigos Inovacijų agentūros verslo mokymų platformoje „Verslo e. gidas“ https://versloegidas.inovacijuagentura.lt/ ir pateikti mokymų baigimo pažymėjimą. Su "Verslo e. gidas" naudojimo atmintine galite susipažinti čia. Norintys sužinoti daugiau apie verslumą, kviečiami naudotis ir kitomis nemokamomis Inovacijų agentūros paslaugomis.

Norite sužinoti daugiau apie paramą verslui kurti?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu +370 5 250 0883 ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 


IŠSAMI INFORMACIJA APIE PARAMĄ VERSLUI KURTI

Užimtumo tarnybai paskelbus paramos verslui kurti paraiškų atrankos konkursą, jos teikiamos tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Paramos verslui kurti, naudojant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas, paraiškas galės teikti (paskelbus atranką) tik Užimtumo tarnyboje registruoti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. A1-252/4-184/D1-108 "Dėl paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2024 metais prioritetų nustatymo" patvirtintus prioritetus (toliau - prioritetai). 

Labai svarbu tai, kad paraiškų teikėjai ir jų teikiamos atrankai paramos verslui kurti paraiškos turi atitikti ne tik prioritetus, bet ir nustatytus kritinius ir nekritinius paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams kriterijus. Paraiška, atitinkanti Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytus reikalavimus, vertinama pagal paramos verslui kurti nustatytus paraiškos kokybės vertinimo kriterijus. Paraiškas jų kokybės vertinimo metu surinkusias 35 ir daugiau balų, paraiškų teikėjai gina pagal paramos verslui kurti paraiškų gynimo nustatytus vertinimo kriterijus. Paraiškų gynimo metu surinkusios 15 ir daugiau balų paraiškos vertinamos galutiniais balais. Atliekant galutinį paraiškos įvertinimą balais, atsižvelgiama į paraiškos kokybės vertinimo metu surinktus balus ir paraiškos gynimo metu surinktus balus. 

Paraiška pateikiama per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Vienai paramos verslui kurti paraiškų atrankai gali būti pateikiama tik viena to paties paraiškos teikėjo paraiška. Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama. Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti nurodytos su pridėtinės vertės mokesčiu ir skirtos tik tiesioginėms funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti būtinoms darbo priemonėms įsigyti, taip pat panaudotos per paramos verslui kurti sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 9 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 paramos verslui kurti paraiškos pateikimo dieną galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti. Viena darbo vieta negali būti steigiama skirtingų profesijų atstovams. Jei toje pačioje darbo vietoje skirtingu darbo laiku dirba keli darbuotojai, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Valstybės paramos lėšos skiriamos naujų darbo priemonių, būtinų tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti, įsigijimui ar turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos įsteigimo dienos valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti, jeigu planuojamos išlaidos patalpoms įrengti, remontuoti neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms, kurioms reikia patalpų remonto, dydžio.

Vertinant paramos verslui kurti paraiškas, didelis dėmesys skiriamas paraiškos teikėjo profesiniam pasirengimui arba darbo patirties atitikčiai steigiamai darbo vietai, steigiamai darbo vietai aukštą pridėtinę vertę kuriančiai profesijai, prašomos subsidijos dydžiui ir nuosavų lėšų indėliui, paraiškos teikėjo tikslinei grupei. Ne mažiau svarbi teritorija, kurioje planuojama steigti darbo vietą.

Paramą verslui kurti reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktai, 44 ir 47 straipsniai;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas.

Prekių, paslaugų arba darbų pirkimai paraiškos sąmatoje nurodytomis lėšomis turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jei subsidijos gavėjas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija. Jei subsidijos gavėjas nėra perkančioji organizacija, visi pirkimai atliekami vadovaujantis Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintomis Subsidijos gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis, vykdomų pirkimų taisyklėmis.

Su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 4-171 „Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus LPK 2012 patvirtinimo“ galite susipažinti čia. Su Lietuvos profesijų klasifikatoriumi galite susipažinti čia, su profesijų aprašais galite susipažinti čia.

Savivaldybių teritorijos, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje.

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo / vietinių užimtumo iniciatyvų projektų / paramos verslui kurti atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas

Paramos verslui kurti sutartis

Veiklos finansinė ataskaita

Paramos verslui kurti priemonės įgyvendinimo metinė veiklos ataskaita

Pirmosios atrankos 2023 metais finansuojamų paramos verslui kurti projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2023 metais finansuojamų paramos verslui kurti projektų sąrašas

Pirmosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Pirmosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Registracija