ELEKTRONINĖS PASLAUGOS        EN RU   

Finansų, teisės ir pirkimų departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (darbo vieta-visoje Lietuvos teritorijoje)

Jūsų atsakomybės:

• planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldinių veiklą, skirti jiems užduotis, planuoti Užimtumo tarnybos viešuosius pirkimus bei juos organizuoti;
• užtikrinti ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų, Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimų vykdymą ir Skyriaus veiklos teisėtumą;
• rengti dokumentų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą, projektus ir, suderinus nustatyta tvarka, teikti juos tvirtinimui;
• teikti Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriui pasiūlymus dėl: vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo, Skyriaus struktūros, nuostatų ir pareigybių skaičiaus, Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo, komisijų ir darbo grupių viešiesiems pirkimams vykdyti sudarymo ir kitais klausimais;
• analizuoti ir vertinti Užimtumo tarnybos pirkimų sistemą, rengti pasiūlymus, kaip ją tobulinti, teikti pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų planavimo, valdymo sistemos ir organizavimo;
• atlikti kiekybinę ir kokybinę pirkimų analizę, teikti pasiūlymus dėl racionalaus resursų valdymo bei panaudojimo;
• teikti pasiūlymus viešųjų pirkimų komisijoms dėl viešųjų pirkimų būdo ir procedūrų parinkimo konkrečiam pirkimui, rengti ir vertinti parengtų dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu ir atlikimu, projektus.

Mes tikimės, kad Jūs:

• turite aukštąjį išsilavinimą;
• turite ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 1 m. darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
• išmanote Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei su juo susijusių kitų teisės aktų nuostatas bei reikalavimus; esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų veiklą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;
• mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, įvertinti problemas, rengti išvadas, modeliuoti situacijas ir prognozuoti rezultatus;
• sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti oficialius dokumentus;
• turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

• patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
• profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
• draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis –nuo 1349 Eur neatskaičius mokesčių
Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. gruodžio 17 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį):http://portalas.vtd.lt/lt/finansu-teises-ir-pirkimu-departamento-viesuju-pirkimu-skyriaus-vedejas-322;619280.html

Close Menu