IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS NR. 07.2.1-CPVA-V-409-01-0001 „UŽIMTUMO TARNYBOS INFRASTRUKTŪROS KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS VILNIAUS MIESTE“

Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto santrauka: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Užimtumo tarnybos infrastruktūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Vilniaus mieste“. Projekto įgyvendinimas prisideda prie šių problemų sprendimo: nepakankama teikiamų paslaugų kokybė, neužtikrinamas teikiamų paslaugų prieinamumas, nepatenkinamos darbuotojų darbo sąlygos, didelės sąnaudos vieno kliento aptarnavimui.

Projekto tikslas – pagerinti Užimtumo tarnybos Vilniaus klientų aptarnavimo departamento teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą bei darbuotojų darbo sąlygas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016-11-04.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-01-31.

Projekto vertė – 3.301.479,75 Eur.

Projekte panaudota lėšų per 2021 m. – 59.145,98 Eur

Projekto veiklos:

  • Rekonstruotas pastatas;
  • Parengtas investicijų projektas;
  • Įranga ir baldai.

Produkto stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Siektina reikšmė

Pasiekta reikšmė

Investicijas gavęs infrastruktūros objektas

Skaičius

1,00

 

 

Projekto lėšų panaudojimas

Fizinio rodiklio numeris

Fizinio rodiklio pavadinimas

Projekto biudžetas

Panaudota iki 2022-04-30

1.1.1.

Rekonstruotas pastatas

2.232.803,59

448.510,85

1.2.1./1.2.2.

Įranga ir baldai

1.034.793,24

0,00

1.1.2.

Parengtas investicijų projektas

14.520,00

14.520,00

 

Projekto atitiktis horizontaliesiems principams

Moterų ir vyrų lygybė ir (arba) nediskriminavimas

Projekto lėšomis finansuojamas pastatas ir patalpos atitiks šiuos universalaus dizaino principus:

1. pastato numeris bus aiškiai matomas nuo įėjimo į sklypą bet kuriuo paros metu bei esant krituliams;

2. jei pastate lankytojams numatoma pritaikyti kelis aukštus – kiekvienas aukštas bus apipavidalintas skirtinga vyraujančia spalva (pvz., viename aukšte sienos ir kėdės yra žalios spalvos, kitame – geltonos ir pan.);

3. jei numatoma įrengti eilių valdymo sistemas – jos bus pritaikytos asmenims, turintiems judėjimo, regos ar klausos negalią.

 

Iš projekto lėšų įsigyta įranga ir baldai nuosavybės teise priklausys Užimtumo tarnybai, kuri užtikrins veiklos tęstinumą. Vadovaujantis Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros sutartimi Nr. (2-24-21)S1-294/US19-72, rekonstruoto pastato priežiūrą biudžeto lėšomis vykdys VĮ Turto bankas.