*alt_site_homepage_image*

Nauja pradžia

Nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. Užimtumo tarnyba įgyvendina Europos socialinio fondų lėšomis finansuojamą projektą „Nauja pradžia“. Jo metu bus įgyvendinama bedarbių kvalifikacijos įgijimo, kompetencijų tobulinimo ir integravimo į darbo rinką veikla.

Įgyvendinant projektą 7226 bedarbių profesinio mokymo metu įgis ar (ir) patobulins turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas. Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis priemonė  pagerins 396 bedarbių pasirengimą praktinei veiklai. Stažuotėje 430 bedarbių ugdys profesinius įgūdžius bei suformuos vertingą darbo praktiką. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonė sutrumpins 127 bedarbių sugrįžimą į darbo rinką laikotarpį.

9808 bedarbiai, įdarbinti subsidijuojant, bus sugrąžinti į darbo rinką, kas padidins jų galimybes tapti aktyviais ir išlikti konkurencingais darbo rinkoje, pasibaigus projektui. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonių pagalba 932 bedarbių galės įtvirtinti trūkstamus įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, o tai suteiks pranašumo, siekiant pasilikti toje pačioje  ar ieškant darbo kitoje įmonėje. Paramos judumo priemonės pagalba 2501 bedarbiui bus suteikta galimybė įsidarbinti nuo jų gyvenamosios vietos nutolusiose darbovietėse. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama per numatytą Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį (23 mėnesius) sudarys galimybę 21 427 bedarbiams dalyvauti Projekto veiklose.

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrinta moterų ir vyrų lygybė bei nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų.

Projekto tikslas – Padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos ir atsparumo, COVID-19 pandemijos keliamiems iššūkiams.

Projekto tikslinė grupė – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius.

Projekto trukmė – 2021 m. rugpjūčio 16 d. – 2023 m. liepos 31 d.

Projekto vertė – 46 000 000,00 EUR.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

Panaudota lėšų per 2022 m. – 33 615 102,87 EUR

Projekto kodas - 14.1.1-ESFA-V-430-01-0001

DALYVIAI LĖŠOS
VEIKLOS PAVADINIMAS PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M.  VASARIO 28  D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS BAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2023 M. VASARIO 28 D. PER 2023 M. VASARIO MĖN. PRIEMONĖJE PRADĖJUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS BAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2022 M.  VASARIO MĖN. NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR) Per 2022 M. METUS PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR) NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. VASARIO 28 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 21 427 21 339 17 999 506 750 45.629.297,29 33 615 102,87 Eur

39 824 944,42

Eur 
PROJEKTO RODIKLIAI PASIEKTI RODIKLIAI IKI 2023 M. VASARIO 28 D.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose (21 427 asmenys) 17 999
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (35 proc.) 66,61 proc.

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Nauja pradžia“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883)

Registracija