Senesni projektai

Projektas „Pagalba įsidarbinant“

2013 m. liepos 1 d. pradėtas įgyvendinti Europos socialinio fondo ir Užimtumo fondo finansuojamas projektas „Pagalba įsidarbinant“, projekto kodas VP1-1.2-SADM-01-V-14-001.

Projekto įgyvendinimo metu jaunimui iki 29 metų, ilgalaikiams bedarbiams ir bedarbiams, kuriems grėsė ilgalaikis nedarbas buvo sudarytos galimybės įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, o įdarbintiems subsidijuojant buvo suteikta parama įsitvirtinti darbo rinkoje. Į projekto veiklas planuota įtraukti 6450 bedarbių.

Projekto tikslas – spartinti nedirbančių asmenų, ypač socialiai pažeidžiamų, sugrįžimą ir įsitvirtinimą darbo rinkoje.

Tikslinės grupės:

 1. Jauni bedarbiai iki 29 metų.
 2. Bedarbiai, kuriems gresia ilgalaikis nedarbas (papildomai remiami bedarbiai, kurie registruoti Užimtumo tarnyboje nuo 6 mėn. iki kol taps ilgalaikiais bedarbiai (nuo 29 metų)
 3. Ilgalaikiai bedarbiai (nuo 29 metų)

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto pradžia – 2013 m. liepos 1 d., pabaiga – 2014 m. rugsėjo 30 d.

Projekto vertė – 31.515.853 Lt.

 Veiklos pavadinimas

 Per 2014 m. rugsėjo mėn. projekto veiklose pradėjusių dalyvauti asmenų skaičius

 Nuo projekto pradžios iki 2014 m. rugsėjo 30 d. projekto veiklose dalyvavusių asmenų skaičius

 Deklaruotos išlaidos (Lt)

 Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

 0

 1599

 7.740.609,69

 Įdarbinimas subsidijuojant

 0

 6397

23.297.332,64

 Iš viso

 0

 7996

31.037.942,33

Projektas sėkmingai įgyvendintas.

Užimtumo tarnyboje projektą administravo:

Projekto vadovas

Irena Miliuvienė
Tel. (8 5) 238 8852
El. p. Irena.Miliuviene@uzt.lt

Projekto koordinatorė

Agnė Normantaitė
Tel. (8 5) 238 8852
El. p. Agne.Normantaite@uzt.lt

Projekto finansininkė

Natalija Sukova
Tel. (8 5) 238 8852
El. p. Natalija.Sukova@uzt.lt

Projektas „Integravimo į darbo rinką skatinimas“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

ES parama

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2011 m. liepos 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d. įgyvendino projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“.

Projekto tikslas – didinti ieškančių darbo asmenų konkurencines galimybes ir padėti įsitvirtinti darbo rinkoje arba laikinai įsidarbinti.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto vertė: 125.320.908 Lt

Planuoti rodikliai:

Buvo planuota, kad pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama profesinio mokymo priemonėje dalyvaus 8500 asmenų, iš jų jaunimo iki 29 m. – 6000 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje – 11700 asmenų, darbo įgūdžių įgijimo priemonėje – 4000 asmenų, darbo rotacijos priemonėje – 600 asmenų, teritorinio judumo priemonėje – 300 asmenų.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama projekto įgyvendinimo metu į profesinio mokymo priemonę nusiųsta 11563 asmenys, iš jaunimo iki 29 m. – 6038 asmenys, įdarbinimo subsidijuojant priemonę – 13384 asmenys, darbo įgūdžių įgijimo priemonėje – 4124 asmenys, darbo rotacijos priemonę – 626 asmenys, teritorinio judumo priemonę – 433 asmenys.

2014 m. vasario 28 d. duomenimis 25716 projekto dalyvių įsidarbino po dalyvavimo projekto veiklose.

* projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo“ vykdymas bus stebimas iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. 

Projektas „Parama neįgaliesiems“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

ESF

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. įgyvendino projektą „Parama neįgaliesiems“.

Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems integruotis į darbo rinką, atstatant jų prarastus darbinius įgūdžius arba įgyjant naują profesinę kvalifikaciją.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto vertė: 28.162.166 Lt

Planuoti rodikliai:

Buvo planuojama, kad profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 1700 neįgalių asmenų, kurie atstatys prarastus darbinius įgūdžius arba įgis naują profesinę kvalifikaciją ir padidins savo galimybes integruotis į darbo rinką.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo ir prarastus darbinius įgūdžius atstatė arba įgijo naują profesinę kvalifikaciją 1709 neįgalūs asmenys (1700 unikalių asmenų).

Po profesinės reabilitacijos pabaigos iki 2013-12-31 įsidarbino 840 asm. arba 54,2 proc. nuo visų baigusių profesinės reabilitacijos programą.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios panaudota 27.877.728 mln. Lt arba 98,99 proc. projektui skirtų lėšų.

Projektas „Socialinių įmonių rėmimas“

Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Parama socialinėms įmonėms“

ESF

Projekto tikslas – paremti socialines įmones, skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto partneriai – 9 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus ir 129 socialinės įmonės.

Projekto veiklų pradžia – 2013 m. liepos 5 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2013 m. gruodžio 27 d.

Projekto vertė 27.441.060 Lt, iš kurių Europos socialinio fondo lėšos –18.000.000 Lt.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys socialinėse įmonėse.

Planuoti rodikliai:

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 3650 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją.

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 85 asistentams (gestų kalbos vertėjams), kurie padėtų atlikti darbo funkcijas 260 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant asistento (gestų kalbos vertėjo) kompensaciją.

Parama butų suteikta ne mažiau kaip 129 socialinėms įmonėms.

Pasiekti rezultatai:

Išsaugotos darbo vietos 4943 neįgaliesiems.

Išsaugotos darbo vietos 129 asistentams (gestų kalbos vertėjų), kurie padėjo atlikti darbo funkcijas 340 neįgaliųjų.

Parama buvo suteikta 129 socialinėms įmonėms.

Projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“

Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“

ESF

Projekto tikslas – skatinti jaunimo užimtumą, sudarant galimybes įgyti praktinių įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto veiklų pradžia – 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Projekto veiklų pabaiga – 2013 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė 20.000.000,00 Lt

Projekto tikslinė grupė – jaunimas iki 29 metų.

Planuoti rodikliai:

50 proc. bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo remiamo įdarbinimo programose.

Pasiekti rezultatai:

Į projekto veiklas buvo įtraukti 6600 jauni iki 29 metų asmenys.
86 proc. bedarbių įsidarbinimo lygis per 6 mėnesius po dalyvavimo remiamo įdarbinimo programose.

Projektas „Neįgaliųjų integracija“

Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Parama socialinėms įmonėms“

Projekto tikslas – paremti socialines įmones, skatinti socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto partneriai – 9 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus ir 129 socialinės įmonės.

Projekto veiklų pradžia – 2012 m. vasario 1 d.
Projekto veiklų pabaiga – 2013 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė – 48.104.299 Lt, iš kurių Europos socialinio fondo lėšos – 31.860.000 Lt.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys socialinėse įmonėse.

Planuoti rodikliai:

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 2950 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant darbo užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją.

Išsaugoti darbo vietas ne mažiau kaip 145 asistentams (gestų kalbos vertėjams), kurie padėtų atlikti darbo funkcijas 900 neįgaliųjų, iš Europos socialinio fondo lėšų socialinėms įmonėms mokant asistento (gestų kalbos vertėjo) kompensaciją.

Parama butų suteikta ne mažiau kaip 129 socialinėms įmonėms.

Pasiekti rezultatai:

Išsaugotos darbo vietos 5142 neįgaliesiems.

Išsaugotos darbo vietos 211 asistentų (gestų kalbos vertėjų), kurie padėjo atlikti darbo funkcijas 919 neįgaliųjų.

Parama buvo suteikta 129 socialinėms įmonėms.

Projektas „Laikinas užimtumas“, VP1-1.2-SADM-01-V-10-001

Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bedarbiams turėti laikiną užimtumą ir palaikyti darbinius įgūdžius, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų ir padidinti savo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto vertė: 47.699.141 Lt.

Planuoti rodikliai:

 • Buvo planuojama, kad viešųjų darbų priemonėje dalyvaus 33700 bedarbių, kurie dalyvavimo viešuosiuose darbuose metu turės laikiną užimtumą ir palaikys darbinius įgūdžius, užsidirbs pragyvenimui būtinų lėšų ir padidins savo galimybes įsitvirtinti darbo rinkoje. Buvo numatyta, kad po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje pabaigos įsidarbins 5055 asmenys.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu viešųjų darbų priemonėje dalyvavo 37076 asmenys.

2013 m. sausio 31 d. duomenimis po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje pabaigos įsidarbino 7456 arba 20,1 proc.* projekto dalyvių.

*- projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje – ne mažiau kaip 15 procentų“ vykdymas bus stebimas iki 2013 m. liepos 1 d.

Projektas „Parama užimtumui ir mobilumui“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. birželio 1 d. iki 2012 m. balandžio 30 d. įgyvendino ESF finansuojamą projektą „Parama užimtumui ir mobilumui“ (projekto Nr. VP1-1.2-SADM-01-V-07-001).

Projekto tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų konkurencines galimybes darbo rinkoje ir padėti įsitvirtinti joje ar laikinai įsidarbinti.

Projekto vertė – 87.889.408 Lt.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto tikslinė grupė – bedarbiai ir įspėti apie atleidimą iš darbo darbuotojai.

Planuoti rodikliai:

Buvo planuota, kad pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama profesinio mokymo priemonėje dalyvaus 6450 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje – 10200 asmenų, darbo rotacijos priemonėje – 800 asmenų, teritorinio judumo priemonėje – 520 asmenų.

Pasiekti rezultatai:

Projekto įgyvendinimo metu į profesinio mokymo priemonę nusiųsta 6570 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonę – 11063 asmenys, darbo rotacijos priemonę – 839 asmenys, teritorinio judumo priemonę – 635 asmenys.

2012 m. balandžio 30 d. duomenimis 10719 *projekto dalyvių įsidarbino po dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse.

projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo ir/ar remiamojo įdarbinimo programose“ vykdymas bus stebimas iki 2012 m. spalio 31 d.

Projektas „Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas“

Kategorija: Pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos didinimas“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. kovo 31 d. iki 2012 m. kovo 31 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas“, projekto kodas VP1-4.1-VRM-03-V-01-043

Projekto tikslas – prisidėti prie Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų personalo bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų stiprinimo. 

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų

Projekto tikslinė grupė – Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Projekto vertė – 2 670 389,00 Lt

Planuoti rodikliai: įgyvendinant projekte numatytas veiklas , buvo planuojama , kad projekto veiklose dalyvaus 420 Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš kurių 378 dirbantieji sėkmingai baigs mokymus ir gaus pažymėjimus. 

Projekto veiklos: buvo planuota, kad projekto dalyviai tobulins bendruosius gebėjimus (kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų) ir profesinius gebėjimus, susijusius su darbinių funkcijų vykdymu (darbo su darbdaviais, konsultavimo ir informavimo, klientų aptarnavimo, viešojo sektoriaus apskaitos standartų taikymo buhalterinėje apskaitoje).

Pasiekti rezultatai:

Projekto veiklose dalyvavo 727 Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš dalyvavusių 727 dirbančiųjų – 701 asmuo sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus, iš jų 620 valstybės tarnautojai ir 81 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, įvykdymas 185 proc.

Užsienio kalbų mokymuose dalyvavo – 183 dalyviai, iš jų 170 baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Kompiuterinio raštingumo kursuose dalyvavo 189 dalyviai,  iš jų 182 sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Sudėtingų situacijų sprendimo bendraujant su klientais mokymuose dalyvavo 195 dalyviai, visi baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Darbo su darbdaviais gebėjimų tobulinimo mokymuose dalyvavo 90 dalyvių. 85 dalyviai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Konsultavimo gebėjimų savarankiškam užimtumui skatinti mokymuose dalyvavo 71 dalyvis,  iš jų sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus 55 asmenys.

Finansų ir apskaitos skyrių dirbančiųjų profesinių gebėjimų tobulinimo mokymuose dalyvavo 69 dalyviai, kurie sėkmingai baigė mokymus ir gavo pažymėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu buvo panaudota 2.407.205, 00 Lt, t.y. 90  proc. projekte numatytų lėšų.

Projektas „Būk aktyvus darbo rinkoje“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2010 m. liepos 15 d. iki 2012 m. sausio 31 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Būk aktyvus darbo rinkoje“.

Projekto tikslas – prisidėti prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, nedirbančių jaunuolių užimtumo didinimo ir grąžinimo į darbo rinką.

Projekto vertė – 22.000.000 Lt.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Planuoti rodikliai: Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekte dalyvaus 5230 jaunimo iki 29 metų, iš jų: darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvaus 2500 asmenų, įdarbinimo subsidijuojant priemonėje – 2730 asmenų. Projekte numatoma, kad 50 proc. bedarbių po dalyvavimo remiamo įdarbinimo priemonėse bus įdarbinti pastoviam darbui.

Pasiekti rezultatai:

Nuo projekto pradžios dalyvavimą priemonėse baigė per 6.1 tūkst. projekto dalyvių.

Projekto įgyvendinimo metu į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę nusiųsta per 2,9 tūkst. projekto dalyvių, į įdarbinimo subsidijuojant priemonę- 3170 bedarbių. 2012 m. sausio 31 d. duomenimis, per 5 tūkst. arba 83 proc.* projekto dalyvių įsidarbino po dalyvavimo remiamojo įdarbinimo priemonėse.

projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo ir/ar remiamojo įdarbinimo programose“ vykdymas bus stebimas iki 2012 m. liepos 31 d. 

Projektas „Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2012 m. sausio 31 d. sėkmingai įgyvendino ESF finansuojamą projektą „Neįgaliųjų socialinių įmonių rėmimas“ (VP1-1.2-SADM-01-V-09-001).

Projekto tikslas – paremti neįgaliųjų socialines įmones, skatinti neįgaliųjų socialines įmones didinti neįgalių darbuotojų užimtumo lygį, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto vertė – 16.399.539 Lt. (iš jų ESF lėšos – 12.551.541 Lt.)

Projekto partneriai – 9 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus ir 99 neįgaliųjų socialinės įmonės.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, turintys sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, dirbantys neįgaliųjų socialinėse įmonėse.

Planuoti rodikliai:

 • buvo planuota įmonėms dalinai kompensuoti 2168 neįgaliųjų darbuotojų darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokas.
 • siekiant padėti neįgaliesiems įsitvirtinti darbo rinkoje, planuota, kad 759 darbuotojams, turintiems 40 proc. neviršijantį darbingumo lygį, darbo funkcijas padės atlikti asistentai, kuriems projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus mokama asistento subsidija.

Projekto rezultatai:

Iki projekto įgyvendinimo pabaigos buvo paremti 3048 neįgaliųjų socialinėse įmonėse dirbantys neįgalieji, kuriems buvo dalinai kompensuojamos darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokos. Asistento pagalba buvo teikiama 982 neįgaliesiems.

 

Projektas „Laikinieji darbai“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2009 m. spalio 15 d. iki 2012 m. sausio 31 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Laikinieji darbai“, projekto kodas VP1-1.2-SADM-01-V-05-001

Projekto tikslas – remti asmenų išlikimą darbo rinkoje, sudarant galimybes išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse ir skatinti darbo ieškančių asmenų laikiną užimtumą.

Projekto partneriai: 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto tikslinė grupė – ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką.

Projekto vertė: 29 075 000,78 Lt, iš jų 24 713 750,66 Lt ESF lėšos.

Planuoti rodikliai: buvo planuota, kad projekto įgyvendinimo metu į viešuosius darbus bus nusiųsti 11 245 asmenys.

Pasiekti rezultatai: projekto įgyvendinimo metu viešuosiuose darbuose dalyvavo 11 147 asmenys iš 1551 ekonominius sunkumus patiriančių įmonių.

2012 m. sausio 31 d. duomenimis 6556 arba 58,8 proc.* projekto dalyvių po dalyvavimo viešųjų darbų veikloje įsidarbino nuolatiniam darbui.

* projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo profesinio mokymo ir (ar) remiamojo įdarbinimo programose“ vykdymas bus stebimas iki 2012 m. liepos  mėn. 31 d.

Projektas „Neprarask darbo įgūdžių“, VP1-1.2-SADM-01-V-08-001

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“ veiklų grupę „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės“

Projekto tikslas – skatinti bedarbių grįžimą į darbo rinką, palaikant jų darbinius įgūdžius ir sudarant sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Projekto vertė: 42.000.000  Lt.

Planuoti rodikliai:

 • Buvo planuojama, kad viešųjų darbų priemonėje dalyvaus 29640 bedarbių, kurie grįš į darbo rinką, palaikys darbinius įgūdžius ir užsidirbs pragyvenimui būtinų lėšų.
 • Buvo numatyta, kad po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje pabaigos įsidarbins 2964 asmenys.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu viešųjų darbų priemonėje dalyvavo 32192 asmenys.

2011 m. spalio 31 d. duomenimis po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje pabaigos įsidarbino 9070 arba 28,2 proc.* projekto dalyvių.

*- projekto rodiklio „bedarbiai, įdarbinti per 6 mėnesius po dalyvavimo viešųjų darbų priemonėje – ne mažiau kaip 10 procentų“ vykdymas bus stebimas iki 2012 m. gegužės 14 d.

Projektas „Bedarbių užimtumo didinimas“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2008 m. birželio 2 d. iki 2011 m. gegužės 31 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Bedarbių užimtumo didinimas“

Projekto tikslas – didinti bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų užimtumą, suteikiant jiems galimybes įgyti paklausias darbo rinkoje kvalifikacijas ir įtvirtinti reikalingus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje.

Projekto vertė – 140 000 000 Lt.

Projekto partneriai – 10 teritorinių darbo biržų.

Planuoti rodikliai:

 • Buvo planuojama, profesinio mokymo programose dalyvaus per 13,3 tūkst. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų, kurie įgis kvalifikacijas arba(ir) kompetencijas ir padidins galimybes integruotis į darbo rinką.
 • Buvo numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemone pasinaudos 8,7 bedarbių.

Pasiekti rezultatai:

Nuo projekto pradžios dalyvavimą priemonėse baigė per 20,9 tūkst. projekto dalyvių.

Projekto įgyvendinimo metu į profesinio mokymo programą yra nusiųsta 13,4 tūkst. projekto dalyviai, iš jų 6917 moterų ir 280 įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų. Profesinio mokymo programas baigė per 12,3 tūkst. projekto dalyvių.

Projekto įgyvendinimo metu į darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę yra nusiųsta per 9,0 tūkst. projekto dalyvių, iš jų 1,5 tūkst. dalyvavo šio projekto profesiniame mokyme.

Po profesinio mokymo ir (ar) remiamo įdarbinimo programų pabaigos 11,6 tūkst. arba 78,59 proc. projekto dalyvių įsidarbino.

Projektas „Neįgaliųjų užimtumo rėmimas“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Vykdant šį projektą paremtos socialinės įmonės, kuriose dirbantys neįgalūs asmenys gavo darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokų dalinę kompensaciją, dalyvavo bendruosiuose bei specialiuosiuose mokymuose. Įmonėms buvo mokama asistento subsidija.

Projekto tikslas – Paremti socialines įmones, skatinti jas didinti neįgaliųjų darbuotojų užimtumo lygį bei asmenų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto pradžia – 2010 m. sausio 1 d.

Projekto pabaiga – 2011 m. vasario 28 d.

Projekto vertė – 28 120 000 Lt.

Projekto partneriai – 9 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus ir 111 socialinių įmonių.

Projekto veiklos:

–       projekto metu numatyta paremti 1880 neįgaliųjų, dirbančių socialinėse įmonėse, kuriems bus dalinai kompensuojamas darbo užmokestis ir nuo jo priskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokos.

–    iš dalies bus kompensuojamos socialinių įmonių išlaidos asistentams. Socialinėse įmonėse dirbantis 101    asistentas darbo funkcijas padės atlikti 685 neįgaliųjų.

–       94 neįgalieji, dirbantys socialinėse įmonėse, dalyvaus bendrojo ir specialaus pobūdžio mokymuose.

Projekto rezultatai:

Iki projekto pabaigos buvo paremta 2810 socialinėse įmonėse dirbančių neįgaliųjų, kuriems buvo dalinai kompensuojamos darbo užmokesčio ir nuo jo apskaičiuoto valstybinio socialinio draudimo įmokos. 879 neįgaliesiems buvo teikiama asistento pagalba. 104 socialinių įmonių darbuotojai dalyvavo bendruosiuose ir specialiuosiuose mokymuose.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas“

Projekto tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas neįgaliesiems integruotis į darbo rinką, atstatant jų prarastus darbinius įgūdžius arba įgyjant naują profesinę kvalifikaciją.

Projekto partneriai – 46 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto vertė: 14 000 000 Lt

Planuoti rodikliai:

Buvo planuojama, kad profesinės reabilitacijos programose dalyvaus 565 neįgalūs asmenys, kurie atstatys prarastus darbinius įgūdžius arba įgis naują profesinę kvalifikaciją ir padidins savo galimybes integruotis į darbo rinką.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu profesinės reabilitacijos programoje dalyvavo ir prarastus darbinius įgūdžius atstatė arba įgijo naują profesinę kvalifikaciją 627 neįgalūs asmenys.

Po profesinės reabilitacijos programos pabaigos įsidarbino 204 projekto dalyviai.

Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.

Kategorija: 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastuktūra“ priemonė Nr. VP3-2.3-SADM-01

Užimtumo tarnyba sėkmingai įvykdė ERPF finansuojamą „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.“ Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastuktūra“ priemonę Nr. VP3-2.3-SADM-01 „Užimtumo tarnybos teritorinių darbo biržų infrastruktūros modernizavimas“.

Projekto pradžia: 2007 m. birželio 29 d.
Projekto pabaiga: 2010 m. rugsėjo 28 d.
Projekto biudžetas: 84,94 mln.Lt.

Projekto „Teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra 2007-2010 m.“ tikslas išplėsti Užimtumo tarnybos paslaugų spektrą, pagerinti Užimtumo tarnybos teikiamų paslaugų kokybę, bei sumažinti atotrūkį tarp šių paslaugų kokybės ir atitinkamų paslaugų, teikiamų kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse kokybės. Lietuva tobulina ilgalaikio nedarbo mažinimo priemones, taip skatindama bedarbių bei norinčių dirbti neaktyvių asmenų integravimąsi į darbo rinką.

Projekto įgyvendinimas pagerino Užimtumo tarnybose teikiamų paslaugų kokybę. Projektas įgyvendintas Kaišiadorių, Kelmės, Palangos, Plungės, Varėnos, Zarasų, Joniškio, Šalčininkų ir Biržų teritorinėse Užimtumo tarnybose, kur pastatyti nauji administraciniai pastatai, o Kaune, Mažeikiuose ir Telšiuose- rekonstruoti Užimtumo tarnybai priklausantys pastatai. Projekte dalyvavusios Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus aprūpintos baldais bei kompiuterine įranga.Projekto biudžetas yra 86,3 mln. litų. Iki 2010 m. liepos 31 d. įsisavinta 84,93 mln. litų projekto lėšų. Kaišiadorių, Kauno, Kelmės, Mažeikių, Plungės, Telšių, Varėnos, Palangos, Joniškio, Zarasų ir Šalčininkų darbo biržų pastatai pripažinti tinkamais ir perduoti naudoti, aprūpinti baldais bei kompiuterine įranga.

Projektą administravo:

Projekto vadovas Vytas Šimonėlis (8 5) 238 9111
Projekto koordinatorė Dalia Šerėnienė (8 5) 238 9111
Projekto finansininkas Laimius Simanavičius (8 5) 238 9111

Projektas „Įsidarbinimo galimybių didinimas“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Įsidarbinimo galimybių didinimas“

Projekto tikslas – skatinti projekto dalyvius dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse ir sėkmingai sugrįžti į darbo rinką.

Projekto partneriai – 46 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus.

Projekto vertė – 117 778 000 Lt.

Planuoti rodikliai:

 • Buvo planuojama, kad profesinio mokymo programose dalyvaus per 10,0 tūkst. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų, kurie įgis kvalifikacijas arba(ir) kompetencijas ir padidins galimybes integruotis į darbo rinką.
 • Buvo numatoma, kad 1,3 tūkst. pradedančiųjų darbo veiklą pagal įgytą specialybę/profesiją, ar baigusiųjų profesinę reabilitaciją bedarbių įgis praktinių įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje didelė jų dalis pasiliks nuolatiniam darbui toje pačioje ar įsidarbins panašaus pobūdžio įmonėje.
 • Įdarbinimo subsidijuojant priemonė daugiau kaip 13,5 tūkst. asmenų suteiks galimybę įsitvirtinti darbo rinkoje ar sudarys sąlygas išlikti joje.
 • Per 0,9 tūkst. asmenų pasinaudos darbo rotacijos priemone ir bus laikinai užimti.

Pasiekti rezultatai:

Pasinaudojant Europos socialinio fondo finansine parama, projekto metu profesinio mokymo priemone pasinaudojo ir įgijo profesinę kvalifikaciją ar patobulino turimą 10,1 tūkst. bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo darbuotojų. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje dalyvavo 1,3  tūkst.  pradedančių darbinę veiklą bedarbių, kurie įgijo praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje ir padidino galimybes pasilikti nuolatiniam darbui. Įdarbinimo subsidijuojant priemonė suteikė pagalbą 14,2 tūkst.  darbo rinkoje papilomai remiamų bedarbių įsitvirtinant darbo rinkoje, darbo rotacijos priemonėje – 0,9 tūkst. bedarbių. Projekto rezultato rodiklio,  bedarbių, įgijusių profesinę kvalifikaciją, dalis (iš visų įtrauktųjų į mokymo programas) projekto įgyvendinimo pabaigoje sudarė 90,4 procento.

Per 14 tūkst. projekto dalyvių (64,91 proc.), po profesinio mokymo ir (ar) remiamo įdarbinimo programų pabaigos, įsidarbino.

Projektas „Laikino užimtumo rėmimas“

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. sėkmingai įgyvendino projektą „Laikino užimtumo rėmimas“

Projekto tikslas – remti nedirbančių asmenų laikiną sugrįžimą į darbo rinką palaikant jų darbinius įgūdžius ir sudarant sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, mažinti socialinę įtampą.

Projekto tikslinė grupė – bedarbiai.

Projekto partneriai: 46 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus.

Projekto vertė: 18 460 000 Lt

Pasiekti rezultatai: projekto įgyvendinimo metu apie 16 tūkst. bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams buvo sudarytos galimybės palaikyti turimus ar atstatyti prarastus darbo įgūdžius. Dalyvaujant viešuosiuose darbuose šiems asmenims buvo garantuotas pajamų šaltinis.
Po dalyvavimo viešųjų darbų veikloje nuolatiniam darbui įsidarbino 2534 (15,85 proc.) projekto dalyviai.

Parama socialinėms įmonėms

Kategorija: Pagal 2007- 2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sėkmingai įgyvendino projektą „Parama socialinėms įmonėms“

Projekto tikslas – paremiant neįgaliųjų socialines įmones, skatinti jas didinti neįgaliųjų darbuotojų užimtumo lygį bei asmenų, praradusių profesinį ir bendrąjį darbingumą, grįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją bei mažinti socialinę atskirtį.

Projekto tikslinė grupė – neįgalieji, turintys I, II ar III invalidumo grupę arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, ar neįgalieji, kuriems nustatytas neviršijantis 55 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

Projekto partneriai: 19 teritorinių darbo biržų ir 66 socialinės įmonės.

Projekto vertė: 10 089 949 Lt, iš jų 2 523 000Lt partnerių nuosavos lėšos.

  

Nuotraukose – projekto „Parama socialinėms įmonėms“ baigiamoji konferencija

Planuoti rodikliai:

 • Buvo planuojama, kad bendrojo pobūdžio ir specialiuose mokymuose profesines kompetencijas padidins 273 asmenys.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpiu neįgaliųjų socialinėse įmonėse bus subsidijuojamas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmoka 980 tikslinės grupės asmenų.
 • Buvo planuojama, kad socialinėse įmonėse dirbs 100 asistentų, kurie darbo funkcijas padės atlikti 730 neįgaliųjų, kuriems nustatytas 40 proc. neviršijantis darbingumo lygis.

Pasiekti rezultatai:

 • Nuo projekto pradžios 2008 m. lapkričio 10 d. iki 2009 m. lapkričio mėnesio darbo užmokesčio kompensacija buvo mokama 1011 socialinėse įmonėse dirbantiems neįgaliesiems;
 • Nuo 2008 m. gruodžio 1 d. iki 2009 m. lapkričio mėn. socialinėse įmonėse dirbantys 103 asistentų darbo funkcijas padėjo atlikti 722 neįgaliejisiems, kuriems nustatytas ne didesnis kaip 40 proc. darbingumo lygis.
 • Projekto įgyvendinimo metu specialaus ir bendrojo pobūdžio mokymuose dalyvavo 183 neįgalieji. Viso išduota 240 mokymų baigimo pažymėjimų (sertifikatų), liudijančių apie sėkmingą mokymų baigimą ir įgytas kvalifikacijas.

Nuotraukoje – socialinės įmonės UAB „Rolvinkas“ darbuotojai dalyvauja mokymuose.

Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sėkmingai įgyvendino didžiausią Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“.

Projekto tikslas – skatinti bedarbius aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, sudaryti jiems galimybes įgyti darbo rinkos poreikius atitinkančią kvalifikaciją, ugdyti verslumą ir plėtoti remiamąjį įdarbinimą.

Projekto tikslinės grupė – darbo biržose registruoti bedarbiai.

Į šio projekto veiklas įtraukta beveik 19 tūkst. dalyvių, kurie išklausė konsultavimo, verslumo ugdymo programas, lankė kompiuterinio raštingumo, vairavimo kursus, dalyvavo profesiniame mokyme, remiamojo įdarbinimo priemonėse.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimai;
 • profesinis mokymas;
 • dalyvavimas vairavimo, kompiuterinio rašti ngumo, verslumo ugdymo pagrindų kursuose;
 • socialiai pažeidžiamų bedarbių grupių subsidijuojamasis įdarbinimas;
 • darbo įgūdžių įgijimo rėmimas.

Projekto pradžia – 2006 m. rugsėjo 1 d.

Projekto pabaiga – 2008 m. gruodžio 1 d.

Projekto partneriai – 46 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus.

Projekto vertė – 81 196 000 Lt., iš jų 75% sudaro ESF lėšos.

Didžioji bedarbių dalis – nepasirengę konkuruoti darbo rinkoje, nes neturėjo profesinės kvalifikacijos arba ji buvo nepaklausi. Daugeliui jų trūko darbo praktikos, buvo ilgą laiką nedirbę, todėl praradę ne tik darbo įgūdžius, bet ir pasitikėjimą savimi. Norint sustiprinti ieškančių darbo asmenų motyvaciją mokytis ir įgyti paklausią profesiją 5050 projekto dalyvių lankė profesinio orientavimo ir konsultavimo užsiėmimus. Vytauto Didžiojo universitetas parengė 2 specialias profesinio konsultavimo ir orientavimo programas. Užsiėmimų pagal šias programas metu projekto dalyviai, padedami teritorinių darbo biržų specialistų, analizavo, kas trukdo jiems susirasti darbą ir sėkmingai įsidarbinti. Taip pat jie mokėsi atskleisti individualius asmenybės bruožus, prisistatyti darbdaviui, parengti gyvenimo aprašymą, planuoti profesinę karjerą. Baigę profesinio orientavimo ir konsultavimo programas projekto dalyviai buvo siunčiami mokyti s pagal pageidaujamą mokymo programą arba dalyvavo remiamojo įdarbinimo priemonėse.

  

Turėdamas paklausią profesiją, žmogus greičiau randa norimą darbą. Projekto įgyvendinimo metu daugiau kaip 4000 projekto dalyvių mokėsi ir įgijo profesinę kvalifikaciją. Įvertinę savo sugebėjimus projekto dalyviai iš daugiau nei 80 profesinio mokymo programų rinkosi labiausiai atitinkančią jų poreikius. Populiariausios buvo statybos ir prekybos sektorių specialybės. Šių sektorių darbuotojai itin paklausūs, tad beveik 80 proc. baigusių mokslus ir įgijusių specialybę projekto dalyvių sėkmingai įsidarbino.

  

Per 1,5 tūkst. asmenų, kurie planuoja pradėti verslą, buvo mokomi verslumo ugdymo pagrindų. Užsiėmimų metu buvo skatinamas savarankiškas užimtumas bei ugdomi verslumo įgūdžiai; teikiama parama, planuojantiems dirbti pagal lengvatinius verslo liudijimus bei steigiantiems savo verslo įmones; teikiamos konsultacijos valstybės finansinės paramos ir mokesčių lengvatų klausimais. Daugiau kaip pusė verslumo ugdymo kursus baigusių asmenų įsidarbino arba įsigijo verslo liudijimą.

Kompiuterinio raštingumo kursai. Kiekvienam ieškančiam darbo asmeniui naudingos informacinių technologijų ir kompiuterinio raštingumo žinios. Per 5050 programos dalyvių išmoko naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis, jiems suteikti papildomi profesiniai gebėjimai, kurie yra svarbūs šių dienų darbo rinkoje, kompiuteris jiems tapo kasdieniu darbo įrankiu. Net 3014 asmenų baigę šiuos kursus įsidarbino.

  

Per 1 tūkst. projekto dalyvių lankė vairavimo kursus ir įgijo įvairių kategorijų vairuotojo pažymėjimą. Šiems asmenims suteiktos galimybės pasirinkti įvairias vairavimo kategorijas, paskatintas lankstumas, teritorinis mobilumas ir konkurencinis pranašumas. Darbuotojų mobilumas užtikrins šiuolaikinių įmonių veiklos efektyvumą. Kursų dalyviams lengviau susirasti darbą, nes jo ieškant, vairuotojo pažymėjimas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų ir privalumų. Net 82 proc. vairavimo kursų dalyvių įsidarbino.

Socialiai pažeidžiamų bedarbių grupių įdarbinimas

Projekto dalyviams, kuriems sudėtinga rasti nuolatinį darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje, buvo suteikta galimybė dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant arba darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje. Jose dalyvavo labiausiai socialiai pažeidžiamos bedarbių grupės: moterys, jaunimas, ilgalaikiai bedarbiai, asmenys, neturintys darbo patirties. 5,5 tūkst. ilgai nedirbusių asmenų įdarbinti subsidijuojant, jiems suteikta galimybė sugrįžti į darbo rinką ir įsitvirtinti nuolatiniam darbui.

  

1,9 tūkst. asmenų dalyvaujant darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje suteikta galimybė įgytas profesines žinias ir trūkstamus praktinius įgūdžius įtvirtinti tiesiogiai darbo vietoje, dalyviai įgijo darbo įgūdžius, kuriais patenkinti šalies darbdaviai.

Sukurta pridėtinė vertė

Parengtos 2 profesinio orientavimo ir konsultavimo programos – didinamos Užimtumo tarnybos darbuotojų kompetencijos, siekiant išplėsti Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas ir taikyti naujus darbo su bedarbiais metodus.

Siekiant nustatyti aktyvių darbo rinkos politikos programų efektyvumą bei projekto „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“ įtaką projekto dalyviams bei visuomenei, buvo vykdomas mokslinis tyrimas „Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas“. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (programų) socialinis ir ekonominis efektyvumas įvertintas remiantis asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, ir juos įdarbinusių darbdavių apklausų duomenimis. Tyrime dalyvavę projekto dalyviai ir darbdaviai labai teigiamai įvertino projekto naudą. Tyrimas parodė, kad investicijos į ESF finansuojamo projekto „Integracijos į darbo rinką galimybių plėtra“ veiklas yra socialiai ir ekonomiškai efektyvios.

Pirmą kartą Lietuvoje parengta vidutinės trukmės kvalifikacijų poreikio prognozavimo metodika, apimanti visą šalies ekonomiką. Prognozavimo metodikoje integruojami pažangūs ekonometrinio modeliavimo metodai, įmonių apklausos ir ekonomikos sektorių ekspertų vertinimai. Pagal parengtą metodiką suformuotos prognozės dėl kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje 2008 – 2012 metams. Sukurta kvalifikacijų poreikio Lietuvos darbo rinkoje vidutinės trukmės prognozavimo metodika leis įvertinti darbo jėgos judėjimo įtaką Lietuvos ūkio sektorių grupėms, analizuoti naujų kvalifikacijų poreikį, numatyti tęstinio mokymo poreikio tendencijas, darbo jėgos poreikio kitimą pagal atskirus ūkio sektorius ir profesijų grupes. Tai padės formuoti socialinės apsaugos ir švietimo politikos kryptis.

Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas

2006 metų liepos mėn. Užimtumo tarnyba, kartu su teritorinėmis darbo biržomis, pradėjo įgyvendinti Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Neįgaliųjų socialinės integracijos skatinimas“.

Projekto tikslas– padėti asmenims su negalia integruotis į visuomenę ir darbo rinką, siunčiant į aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir skatinant savarankiškumą darbo paieškoje.

Projekto partneriai:

46 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Teritorinių darbo biržų specialistų, atsakingų už profesinės reabilitacijos programą, mokymas.
 • Teritorinių darbo biržų konsultantų, dirbančių su neįgaliaisiais, kvalifikacijos kėlimo kursai.
 • Konferencijų „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas ir plėtra Lietuvoje“ pravedimas 10 apskričių.
 • „Pasitikėjimo savimi bei darbo paieškos įgūdžių ugdymo kompleksinės programos“ pravedimas neįgaliesiems.
 • Neįgaliųjų asmenų siuntimas į aktyvias darbo rinkos politikos priemones: profesinio mokymo ir remiamojo įdarbinimo priemones.

Projekto pradžia – 2006 m. liepos 1 d.

Projekto pabaiga – 2008 m. liepos 31 d.

Projekto vertė – 4 201 093 Lt, iš jų 80 proc. Europos socialinio fondo lėšos.

Numatomi projekto rezultatai:

 • 722 neįgalieji dalyvaus „Pasitikėjimo savimi bei darbo paieškos įgūdžių ugdymo kompleksinėje programoje“.
  Po dalyvavimo šioje programoje 588 neįgalieji bus nusiųsti į aktyvios darbo rinkos politikos priemones:
  • 240 – profesinio mokymo programą.
  • 26 – darbo įgūdžių įtvirtinimo rėmimo programą po profesinio mokymo.
  • 240 – įdarbinimo subsidijuojant programą.
  • 82 – viešųjų darbų programą.
 • Projektui pasibaigus 80 neįgaliųjų įsidarbins nuolatiniam darbui.
 • 46 teritorinių darbo biržų konsultantai, tiesiogiai aptarnaujantys neįgaliuosius, pakels kvalifikaciją.
 • 30 teritorinių darbo biržų darbuotojų, atsakingų už profesinės reabilitacijos programos organizavimą ir priežiūrą, pakels kvalifikaciją.

Projekto įgyvendinimo metu asmenys su negalia yra mokomi savarankiškos darbo paieškos būdų

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu „Pasitikėjimo savimi bei darbo paieškos įgūdžių ugdymo kompleksinės programos“ užsiėmimuose dalyvavo 1065 Užimtumo tarnyboje registruoti neįgalieji.

Jie buvo mokomi savarankiškos darbo paieškos metodų panaudojant naujas informacinių technologijų priemones, rengiami pokalbiui su darbdaviu, mokomi planuoti savo profesinę karjerą.

“Pasitikėjimo savimi bei darbo paieškos įgūdžių ugdymo” kompleksinės programos užsiėmimu metu

Ukmergės Užimtumo tarnyba

 

ESF finansuojamo projekto dėka asmenims su negalia suteiktos papildomos užimtumo galimybės

 

Konkuruoti darbo rinkoje ir įsidarbinimo galimybes mažina ne tik pasitikėjimas savimi, bet ir profesinės kvalifikacijos stoka. Atsižvelgiant į asmenų su negalia poreikius, profesinio mokymo priemonėje dalyvavo 260 projekto dalyvių, kurie mokėsi įvairių paklausių darbo rinkoje profesijų: automobilio vairuotojo, drabužių siuvėjo, apskaitininko, dažytojo ir plytelių klojėjo, virėjo ir kitų profesijų.

Darbo įgūdžių įgijimo priemonė, kurioje dalyvavo 34 asmenys, padėjo projekto dalyviams tiesiogiai darbo vietoje įtvirtinti profesinio mokymo metu įgytas žinias.

Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvavo 312 projekto dalyvių, taip pat 107 projekto dalyviai turėjo galimybę dayvauti viešųjų darbų priemonėje, kurių pobūdis yra aplinkos tvarkymo, gamtosaugos, istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimo darbai.

Projekto dalyviai manikiūrininko profesijos mokosi VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centre. 

Dalyvaudami įvairiose priemonėse, projekto dalyviai suvokia aktyvaus dalyvavimo darbo paieškoje būtinybę įgyjant ar keliant profesinę kvalifikaciją, įtvirtina įgytas žinias praktinėje vietoje, atnaujina prarastą ryšį su darbo rinka.

  

Išklausius kompiuterinio raštingumo kursus, projekto dalyviams padidės galimybė konkuruoti darbo rinkoje

Ukmergės Užimtumo tarnyba.

Projekto dalyvė finansininkės darbinius įgūdžius įgis įmonėje UAB „Apskaitos sprendimai“.

Klaipėdos Užimtumo tarnyba

Konferencijų „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas ir plėtra Lietuvoje“ organizavimas

Konferencijos dalyviai

Daugeliui žmonių su negalia į visavertį gyvenimą ir darbo rinką sugrįžti gali padėti profesinės reabilitacijos teikiamos paslaugos. Plėtojant profesinės reabilitacijos centrų sistemą ir užtikrinant tolygų centrų pasiskirstymą šalyje, projekto vykdymo suorganizuotos konferencijos tema „Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas ir plėtra Lietuvoje“ 10 – yje apskričių, kuriose vykdomas projektas.

Konferencijų metu buvo aptarti profesinės reabilitacijos įgyvendinimo rezultatai, perspektyvos, pristatyti „Profesinės reabilitacijos paslaugų plėtros 2007–2012 metų strategijos metmenys ir ES struktūrinių fondų parama“, aptartos profesinės reabilitacijos poreikio planavimo ir prognozavimo galimybės bei paslaugų teikimo kokybės gerinimo klausimai. Diskusijų metu savo patirtimi dalijosi įstaigų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, atstovai, darbdaviai, kiti socialiniai partneriai, neįgaliųjų organizacijų atstovai, projekto dalyviai.

Teritorinių darbo biržų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

TDB darbuotojai mokymo metu

Gerinant teritorinių darbo biržų teikiamų paslaugų kokybę, š.m. sausio – vasario mėn. buvo organizuojami teritorinių darbo biržų darbuotojų, dirbančių su neįgaliaisiais, 40 val. trukmės mokymai, skirti bendravimo su klientais įgūdžių lavinimui, konfliktų sprendimui, emocijų ir streso valdymui.

Mokymai vyko:

 • 2008 m. sausio 28 – vasario 1 dienomis (dalyvavo 14 TDB darbuotojų).
 • 2008 m. vasario 11 – 15 dienomis (dalyvavo 16 TDB darbuotojų).
 • 2008 m. vasario 25 – 29 dienomis (dalyvavo 16 TDB darbuotojų).
 • 2008 m. kovo 17 – 21 dienomis (dalyvavo 13 TDB darbuotojų).
 • 2008 m. kovo 31 – balandžio 4 dienomis (dalyvavo 14 TDB darbuotojų).
 • 2008 m. balandžio 21 – 25 dienomis (dalyvavo 13 TDB darbuotojų).

Mokymų metu teritorinių darbo biržų darbuotojams suteikiama papildomų įgūdžių ir gebėjimų psichologijos, informacinių technologijų priemonių taikymo neįgaliųjų savarankiškai darbo paieškai, individualios veiklos planavimo srityse.

Projektą administruoja:

Projekto vadovė Eglė Savickaitė
Tel. (8 5) 265 3501
Faks. (8 5) 265 3510
El. paštas Egle.Savickaite@uzt.lt

Projekto finansininkė Kristina Motuzienė
Tel. (8 5) 265 3530
El. paštas Kristina.Motuziene@uzt.lt

Asmuo atsakingas už projekto stebėseną Aurika Buštakova
Tel. (8 5) 265 3510
El. paštas Aurika.Bustakova@uzt.lt

Darbo biržų infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų plėtra Sąrašas

Kategorija: BPD 1.5 priemonė „Darbo rinkos bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Projekto trukmė 2006 m. rugpjūčio 31 d. – 2008 m. kovo 31 d.

Projekto vertė 19,88 mln. Lt. (75% Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), 25% užimtumo fondo (UF)).

Projekto tikslas – plėsti ir gerinti paslaugų bedarbiams ir darbdaviams kokybę, mažinti regioninius nedarbo skirtumus, mažinti darbo ieškančių asmenų socialinę atskirtį.

Šių tikslų bus siekiama modernizuojant 4 Lietuvos teritorinių darbo biržų administracinius pastatus su informacijos ir konsultacijų centrais, aprūpinant juos reikiama materialine baze.

Projekto uždaviniai:

Vykdant projektą bus įgyvendinami šie uždaviniai: pastatyti nauji darbo biržų administraciniai pastatai su informacijos ir konsultacijų centrais Vilkaviškio, Lazdijų, Ignalinos darbo biržų reikmėms, rekonstruotas Švenčionių Užimtumo tarnybos administracinis pastatas su informacijos ir konsultacijų centru. Visos 4 projekte dalyvaujančios biržos bus aprūpintos baldais ir organizacine bei kompiuterine technika.

Projekto veiklos sritys:

Projekto pareiškėjas bei partneriai atliks tokio pobūdžio veiklas:

 1. Projekto administravimas.
 2. Statybos, rekonstrukcijos darbų pirkimas.
 3. Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.
 4. Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas.
 5. Buhalterinės apskaitos modifikavimo paslaugų pirkimas.
 6. Audito paslaugų pirkimas.
 7. Baldų įsigijimas.
 8. Kompiuterinės įrangos ir orgtechnikos pirkimas.
 9. Skelbimų (informavimo) ir atminimo lentų įrengimas.
 10. Konferencijos organizavimas.

Projekto rezultatai:

Projekto dėka bus suteiktos galimybės darbo biržoms teikti kokybiškas ES lygį atitinkančias paslaugas:

 • Pastatai bus pilnai įrengti ir pritaikyti aptarnauti neįgaliuosius.
 • Biržose veiks modernūs informacijos ir konsultacijų centrai, mokymo ir susirinkimų salės užsiėmimų bedarbiams ar informacinių seminarų bei konferencijų organizavimui.
 • Visi pageidaujantieji, taip pat ir jaunimas, galės naudotis kompiuteriais gyvenimo aprašymo (CV) ar kitų darbo paieškai reikalingų dokumentų sudarymui.

Projekto įgyvendinimui sudaryta Projekto administravimo grupė atsakinga už projekto valdymą, darbų priežiūrą, pirkimų organizavimą, finansinių bei veiklos ataskaitų rengimą.

Ignalinos Užimtumo tarnyboje baigti statybos darbai.

Švenčionių Užimtumo tarnyboje baigti rekonstrukcijos darbai.

Vilkaviškio Užimtumo tarnyboje baigti statybos darbai.

Lazdijų Užimtumo tarnyboje baigti statybos darbai.

Projektą administravo:

Projekto vadovė – Janina Gaižutytė,
tel. 8 672 86071,
el. p. janina.gaizutyte@uzt.lt

Atsakinga už projekto priežiūrą – Roma Stanislovaitienė,
tel. 8 672 57948,
el. p. roma.stanislovaitiene@uzt.lt

Projekto finansininkė – Olga Varmaškina,
tel. 8 672 86261,
el. p. olga.varmaskina@uzt.lt

Koordinatorius Ignalinos DB – Algis Vinslovas,
tel. 8 672 86384,
el. p. algis.vinslovas@uzt.lt

Koordinatorius Lazdijų DB – Alfredas Montvila,
tel. 8 672 86056,
el. p. alfredas.montvila@uzt.lt

Koordinatorius Švenčionų DB – Alvidas Kugauda,
tel. 8 672 86299

Koordinatorius Vilkaviškio DB – Danutė Slivinskienė,
tel. 8 672 86082,
el. p. danute.slivinskiene@uzt.lt

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių Užimtumo tarnyboje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką

Projekto tikslas – padėti nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų ir užsiregistravusiems Užimtumo tarnyboje, integruotis į darbo rinką, mažinti jų socialinę atskirtį bei padėti tapti pilnaverčiais visuomenės nariais.

Projekto partneriai – 29 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Teritorinių darbo biržų specialistų, dirbančių su grįžusiais iš įkalinimo įstaigų asmenimis, kvalifikacijos kėlimas.
 • Paskaitų ciklo parengimas ir pravedimas asmenis, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų.
 • Asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, nusiuntimas į užsienio kalbų, vairavimo, kompiuterio vartotojo kursus.
 • Asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, nusiuntimas į profesinio mokymo ir remiamų darbų programas.
 • Darbo rinkos dienų organizavimas nuteistiesiems, besirengiantiems išeiti į laisvę.

Projekto tikslinės grupės:

 • 400 nuteistųjų, besirengiančių išeiti į laisvę.
 • 137 asmenys, paleisti iš įkalinimo įstaigų ir registruoti teritorinėse Užimtumo tarnybose.
 • 36 teritorinių darbo biržų specialistai, dirbantys su grįžusiais iš įkalinimo įstaigų asmenimis.

Projekto pradžia – 2006 m. balandžio 1 d.

Projekto pabaiga – 2007 m. lapkričio 30 d.

Projekto vertė – 1 057 910 Lt.

Teritorinių darbo biržų konsultantų mokymas – tai geresnės paslaugos ir gebėjimas motyvuoti visaverčiam gyvenimui

Įgyvendinant projektą teritorinių darbo biržų konsultantai, dirbantys su žmonėmis paleistais iš laisvės atėmimo vietų ar esančiais jose, dalyvavo mokymuose. Jų metu išklausė paskaitas apie Lietuvos socialinės apsaugos sistemą, grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų, adaptacijos visuomenėje trukmę, integracijos į visuomenę problemas. Konsultantai susipažino su asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų psichologija, išmoko juos motyvuoti visaverčiam gyvenimui.

Mokymų metu įgytas žinias teritorinių darbo biržų darbuotojai sėkmingai pritaikė kasdieniame darbe ir parengė paskaitų ciklą temomis: „ Adaptacija visuomenėje“, „Integracija į darbo rinką“, „Įsidarbinimo galimybės Europos Sąjungos šalyse pasinaudojant internetu ir EURES duomenų baze“. Darbuotojams, dirbantiems su asmenimis, grįžusiais iš laisvės atėmimo vietų, padeda metodinė medžiaga, kurią apibendrino teritorinių darbo biržų konsultantai, dalyvavę projekte.

Tinkamas motyvavimas – sėkminga tikslinių grupių asmenų integracija į visuomenę.

Buvusiems nuteistiesiems ir asmenims, besirengiantiems išeiti iš įkalinimo įstaigų, labai svarbūs pirmieji žingsniai laisvėje. Teritorinių darbo biržų darbuotojai Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės laisvės atėmimo vietose organizavo  „Darbo rinkos dienas“, kurių metu asmenis, baigiančius atlikti bausmę, supažindino su situacija darbo rinkoje, darbo paieškos būdais, galimybėmis mokytis, kad galėtų įgyti kvalifikaciją, o vėliau susirastų darbą, atitinkantį jų žinias ir gebėjimus. Šiuose renginiuose projekto metu aktyviai dalyvavo daugiau kaip 400 asmenų.

Iš įkalinimo įstaigų išėję žmonės nepasitiki savo jėgomis, dažnai būna praradę profesinius įgūdžius, motyvaciją ir norą ieškotis darbo ir dirbti. Šiems projekto dalyviams teritorinių darbo biržų specialistai parengė paskaitų ciklo programą ir susitikimų metu supažindino su pagrindiniais darbo paieškos būdais, mokė, kaip prisistatyti darbdaviui, padėjo pasirengti pokalbiams. Dauguma šiuose užsiėmimuose dalyvavusių žmonių, projekto metu įgijo profesiją ir sėkmingai įsidarbino.

Dalyvių pasiskirstymas pagal tikslines grupes

Mokymas padeda integruotis į darbo rinką

Mokytis ir įgyti profesiją panoro beveik 70 asmenų, išėjusių iš laisvės atėmimo vietų ir užsiregistravusių Užimtumo tarnybose. Pasibaigus mokymams, darbo rinką papildė plytelių klojėjai, mūrininkai, betonuotojai, elektrinių krautuvų, krovininių automobilių vairuotojai.

Susirasti patinkantį darbą daug lengviau, jei moki anglų kalbą, dirbi kompiuteriu ir turi vairuotojo pažymėjimą. Tai trys pagrindiniai reikalavimai, kuriuos darbuotojams dažniausiai kelia darbdaviai.

Dalyvaudami projekte „Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų bei užsiregistravusių Užimtumo tarnyboje, socialinė adaptacija ir integracija į darbo rinką“, buvę nuteistieji turėjo galimybę įgyti ar patobulinti šiuos gebėjimus. Kursų metu projekto dalyviai mokėsi kalbėti angliškai, išmoko dirbti kompiuteriu ir vairuoti automobilį. Šiose veiklose dalyvavo daugiau kaip 120 žmonių, mokymo metu įgytos žinios jiems padėjo susirasti darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje.

Projekto dalyviams mokymų metu buvo mokamos stipendijos, projekto lėšomis teikiamos maitinimo, nakvynės paslaugos. Mokytis galėjo visi, kurie norėjo įgyti specialybę, įsitvirtinti darbo rinkoje ir tapti aktyviais bendruomenės nariais.

Remiamojo įdarbinimo priemonės – patirtis darbo rinkoje

Mokymų metu įgytas žinias projekto dalyviai pritaikė praktikoje, dalyvaudami remiamojo įdarbinimo priemonėse. Darbdaviams, kurie įdarbino projekto dalyvius, Užimtumo tarnyba kompensavo dalį darbo užmokesčio.

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį nuolatiniam darbui buvo įdarbinta daugiau nei 40 projekto dalyvių. Šiandien buvę nuteistieji dirba įvairius statybų darbus, vairuotojais, krovėjais, automechanikais, suvirintojais, pakuotojais ir t.t.

Apklausus projekto dalyvius, daugelis jų džiaugiasi, kad turi nuolatinį darbą ir užtikrintą rytdieną, gali padėti artimiesiems, o svarbiausia – nejaučia socialinės atskirties ir yra visaverčiai visuomenės nariai.

Įmonių, kuriose įsidarbino projekto dalyviai, vadovai taip pat patenkinti naujų darbuotojų profesiniu parengimu. Jie turi tinkamą kvalifikaciją, yra darbštūs, brangina savo darbo vietą.

Vystymo bendrija „RE- integracija į darbo rinką Kretingos rajone“

Planuojami rezultatai:
 • Sukurtos mokymo programos, skirtos nesimokančiam ir nedirbančiam jaunimui, žmonėms su negalia, buvusiems kaliniams, moterims po vaiko priežiūros atostogų, moterims vyresnėms nei 40 metų.
 • Atrinkti Kretingos rajone gyvenantys ir nesimokantis bei nedirbantis jaunimas, žmonės su negalia, buvę kaliniai, moterys po vaiko priežiūros atostogų, moterys vyresnės nei 40 metų, iš kurių suformuotos tikslinės grupės.
 • Suorganizuoti mokymo kursai pagal sukurtas mokymo programas 460 tikslinių grupių atstovų.
 • Įkurti „Veiklos namai – darbdavių tinklas“, vienijantis nuo 10 iki 20 vietinių darbdavių.
 • Sudarytos sąlygos 160 tikslinių grupių atstovų atlikti darbinių įgūdžių tobulinimo praktiką „Veiklos namams – darbdavių tinklui“ priklausančių darbdavių organizacijose.
 • Parengtas ir išleistas rekomendacinio pobūdžio leidinys „Geroji patirtis ieškant darbo“, kuriame pateikta tikslinių grupių užimtumo situacijos Kretingos rajone analizė iki prasidedant projektui ir jam pasibaigus bei užimtumo politikos ir praktikos tobulinimo gairės.
 • Suorganizuotas tarptautinis seminaras ir baigiamoji konferencija, kuriuose dalyvaus nuo 5 iki 10 Europos Sąjungos šalių ir Lietuvos politikai.
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
 • Kiekvienas projekto dalyvis lankys tikslinei grupei paruoštus aktyvaus mokymosi užsiėmimus. Tai leis kiekvienam iš jų keisti savo asmenybę, įgyti bendrųjų darbo žinių ir stengtis prisitaikyti šiuolaikinėje darbo rinkoje (460 dalyvių). Galės pakeisti savo mąstymą ir socialinę, ekonominę padėtį.
 • Partneriai, dalyvaujantys projekto įgyvendinime, bus supažindinami su lyčių lygybės principais ir vienodų galimybių suteikimu abejoms lytims. Partneriai galės geriau suprasti tikslinių grupių lūkesčius ir atsižvelgti į juos, rengiant programas. Tai gali būti ilgalaikis poveikis partneriams ir toliau įgyvendinant integraciją ir reintegraciją į darbo rinką Kretingos rajone.
 • Projekto metu bus įdarbinta apie 35 % tiesioginių paramos gavėjų. Projektui pasibaigus – 45 % projekto dalyvių.
 • Sumažės sezoniškumo nedarbo lygis, t.y. šaltuoju metų laikotarpiu, kai baigiasi sezoniniai darbai, susiję su turizmu ir aptarnavimo sfera, besiregistruojančių Užimtumo tarnyboje sumažės 5%.
Numatomas poveikis
Pasikeitę visuomenėje nusistovėję stereotipai į diskriminuojamas tikslines grupes – buvusius kalinius, asmenis su negalia, vyresnes nei 40 metų amžiaus moteris – kad šie žmonės yra neperspektyvūs darbuotojai ir investuoti į juos neverta. Projekto metu ir po jo keisis darbdavių ir dirbančiųjų darbo santykiai, kas leis gerinti darbo aplinką ir suvokimą, kad partnerystė – tai verslo sėkmės laidas.

Vystymo bendrija „Kryžkelė: koalicija už lygių konkurencingų galimybių darbo rinkoje stiprinimą“

Planuojami rezultatai:
 • Sukurta mokymų programa išbandyta Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime.
 • Parengti institucijų specialistai, kurie dirbs su tikslinės grupės asmenimis (Užimtumo tarnybos socialiniai darbuotojai, savivaldybių socialiniai darbuotojai, asociacijos KRIS Vilnius atstovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai).
 • Išleistas gyvenimo laisvėje vadovas, skirtas  tikslinei grupei.
 • Organizuota projekto metu sukurtos programos informacinė sklaida (TV laidos, straipsniai spaudoje, internetinė svetainė, konferencija).
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
 • Iki 100 įdarbintų neįgaliųjų.
 • Iki 50 įdarbintų globėjų.
 • 60 apsaugotų darbo vietų dirbtuvėse.
 • Parengta proto ir psichikos negalia turinčių žmonių įdarbinimo metodika ir darbo asistentų kvalifikaciniai reikalavimai.
 • Veikianti darbo asistentų organizacija.
 • Palaikomas tarptautinis bendradarbiavimas.
Numatomas poveikis
 • Sumažėjęs nedarbo lygis tikslinės grupės tarpe.
 • Sumažintas stigmatizavimas ir neigiamas požiūris darbdavių tarpe.
 

Vystymo bendrija „Žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimas“

Planuojami rezultatai:
Įvertinti pagrindinius trukdžius, apsunkinančius proto ir psichikos negalią turinčių žmonių ir jų globėjų patekimą / integraciją į darbo rinką:
– Atliktas tyrimas “Stigmatizacijos tikslinėje grupėje įvertinimas”,
– Atliktas tyrimas “ Darbdavių požiūrių pradinis kokybinis įvertinimas“ ,
– Atliktas tyrimas „ Neįgaliųjų visuminis įgūdžių pradinis įvertinimas“,
– Atliktas tyrimas „ Darbdavių požiūrių galutinis kokybinis įvertinimas“,
– Atliktas tyrimas „ Neįgaliųjų visuminis įgūdžių ir darbo rezultatų įvertinimas“,
– Tyrimų publikacija
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
 • Padidėjusi specialistų kvalifikacija ir žinios dirbant su tiksline grupe
  200 apmokytų darbuotojų
  42 paruoštų darbo asistentų
 • 100 įdarbintų neįgaliųjų
  50 įdarbintų globėjų
  Sukurta 60 apsaugotų darbo vietų
 • Parengtos rekomendacijos apie įdarbinimą pensionatams ir kitoms organizacijoms, dirbančioms tiesiogiai su tiksline grupe.
 • Remiantis užsienio šalių metodologija bus išversta ir išplatinta medžiaga apie neįgaliųjų įdarbinimą.
 • Užmegzti kontaktai su verslo įmonėmis.
 • Parengta projekto analizė, susijusi su įstatymine baze ir pateiktos rekomendacijos dėl jos pakeitimų; parengtos rekomendacijos apie įdarbinimą valdžios institucijoms; atlikti ekonominiai skaičiavimai apie apsaugotų darbo vietų ekonominį naudingumą.
 • Parengtos ir išleistos projekto viešinimo ir visuomenės informavimo priemonės (bukletai, straipsniai/pranešimai laikraštyje, radijo laidos, informaciniai stendai, apvalūs stalai suinteresuotoms šalims, dvi konferencijos).
 • Užmegzti tarptautiniai ryšiai.

Bedarbių užimtumo rėmimas

Projekto tikslas – taikant aktyvios darbo rinkos politikos priemones integruoti pasirinktų tikslinių grupių bedarbius į darbo rinką, padėti jiems įgyti darbinius įgūdžius bei praktinę patirtį.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Bedarbių aktyvumo ir motyvacijos didinimas.
 • Siuntimas į viešuosius darbus, remiamus darbus ir subsidijuojamas darbo vietas, darbo įgūdžių rėmimo programą bei įdarbinimas subsidijuojant.

Projekto dalyvių skaičius – 5756 bedarbiai.

Projekto tikslinės grupės:

 • bedarbiai, kuriems gresia ilgalaikė bedarbystė;
 • darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai;
 • bedarbiai, vyresni nei 50 metų.

Projekto pradžia– 2005 m. vasario 1 d., projektas baigtas 2007 m. gegužės 31 d.

Projekto vertė

21 742 000 Lt.

Iš Europos socialinio fondo skirta 16 307 000 litų arba 75% visos projekto vertės, 25% arba 5 435 000 litų skirta iš Užimtumo fondo.

Projekto partneriai:

46 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba.

Pasiekti projekto rezultatai:

Projekto eigoje 7465 projekto dalyviai dalyvavo Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos užsiėmimuose. 2894 projekto dalyviams suteiktos individualios konsultacijos.

Į užimtumo rėmimo programas nusiųsta 6550 bedarbių, iš jų į:

 • viešųjų darbų programą – 822 bedarbiai;
 • remiamų darbų programą – 3056 bedarbiai;
 • įdarbinta į naujai įsteigtas subsidijuojamas darbo vietas – 1878 bedarbiai;
 • darbo įgūdžių įgijimo priemonę – 272 bedarbiai;
 • įdarbinimas subsidijuojant – 522 bedarbių.

Pastoviam darbui įdarbinti 4406 projekto dalyviai.

Projekto įgyvendinimo akimirkos:

 UAB „Pamatas“( Utena) viešuosius darbus dirbo 13 projekto dalyvių. Nuotraukoje: projekto dalyviai Antanas Baronas ir Loreta Ruzgaitė, įgiję darbinius įgūdžius, įmonėje sėkmingai tebedirba.
Ne vieną džiugią akimirką patyrė Bagaslaviškio (Širvintų raj.) vaikų dienos centro globotiniai su socialine darbuotoja Daiva. 

Baigiamoji konferencija:

2007 m. gegužės 17 d. Užimtumo tarnybos patalpose įvyko baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Užimtumo tarnybos, teritorinių darbo biržų vadovai ir darbuotojai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo, Darbo ir socialinių tyrimų instituto, Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos vadovai ir darbuotojai. Jos metu aptarti pasiekti projekto rezultatai, pasidalinta gerąja  projekto įgyvendinimo patirtimi.

 Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį jos dalyviams tarė Užimtumo tarnybos direktorius Vidas Šlekaitis.
Europos socialinio fondo Lietuvoje dabartį ir perspektyvas apžvelgė Nijolė Mackevičienė, SADM Europos Sąjungos struktūrinės paramos departamento direktorė. 

Projektą administravo:

Projekto vadovė Aušra Petrokienė
Tel. (8~5) 238 87 69
El. paštas Ausra.Petrokiene@uzt.lt

Projekto finansininkė Veslava Šturo
Tel. (8~5) 238 87 65
El. paštas Veslava.Sturo@uzt.lt

Projekto finansininkė Romualda Jankauskienė
Tel. (8~5) 238 87 65
El. paštas Romualda.Jankauskiene@uzt.lt

Atsakinga už projekto stebėseną Rima Januševičienė,
atliekanti vadovo funkcijas
Tel. (8~5) 238 87 65
El. paštas Rima.Januseviciene@uzt.lt

Projekto administratorė Dalia Šerėnienė
Tel. (8~5) 238 87 71
El. paštas Dalia.Sereniene@uzt.lt

Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra

Nuo 2005 m. vasario 15 d. daugiau nei dvejus metus Lietuvoje buvo vykdomas Europos socialinio fondo projektas „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“. Šį projektą įgyvendino Užimtumo tarnyba, pasirašiusi trišalę paramos teikimo sutartį su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Paramos fondu „Europos socialinio fondo agentūra“.

Projektas buvo vykdomas įvairiuose šalies rajonuose kartu su partneriais — 46 teritorinėmis darbo biržomis ir Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba. Parama buvo teikiama pagal Lietuvos 2004—2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonę „Užimtumo gebėjimų ugdymas“. Projektui įgyvendinti buvo skirta daugiau nei 23,7 mln. litų.

Svarbiausi projekto tikslai — išplėsti teritorinių darbo biržų teikiamas paslaugas, taikant bedarbių tikslinių grupių profesinį konsultavimą, orientuojant rinktis paklausią darbo rinkoje profesiją ar profesinį mokymą, suteikiantį galimybę įgyti darbdavių reikalavimus atitinkančią profesinę kvalifikaciją. taip pat įgyvendinant šį projektą buvo siekiama didinti darbo jėgos kompetenciją ir profesinį konkurencingumą, skatinti nedarbo prevenciją perkvalifikuojant nekvalifikuotus, ilgalaikius bedarbius ar keliant dirbančiųjų kvalifikaciją.

Profesinis konsultavimas ir orientavimas

Dalyvauti šiame projekte planuota sudaryti galimybę 5 tūkst. bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, tačiau profesinio konsultavimo ir orientavimo užsiėmimuose pareiškė norą dalyvauti beveik 20 proc. daugiau Užimtumo tarnybos klientų. Programų metu, dirbdami grupėse su kvalifikuotais Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos psichologais, dalyviai analizavo problemas, trukdančias sėkmingai integruotis į darbo rinką, ir mokėsi išsiaiškinti bei atskleisti savo individualius asmenybės bruožus.

 Užsiėmimų metu, padedami kvalifikuotų psichologų, projekto dalyviai mokėsi pažinti save, įvertinti asmeninius gebėjimus ir pasirinkti paklausią darbo rinkoje profesiją.

Atsižvelgdami į rūpimus klausimus, programos dalyviai pasirinko vieną iš trijų aktualių profesinio konsultavimo ir orientavimo programų. „Profesinės karjeros planavimas“ numatytas tiems darbo ieškantiems asmenims, kuriems reikia padėti suvokti karjeros planavimo modelį ir suformuoti atitinkamus įgūdžius renkantis profesiją. Kitos dvi programos — „Savęs pažinimas ir profesinės karjeros planavimas“ bei „Pasitikėjimas savimi ir profesinės karjeros planavimas“ stiprino motyvaciją įgyti konkrečią profesiją arba persikvalifikuoti, skatino asmeninę atsakomybę dėl savo profesinės karjeros. Visi profesinio orientavimo ir konsultavimo programą baigę projekto dalyviai buvo siunčiami mokytis pagal pageidaujamą mokymo programą, kurią pasirinko įvertinę psichologų rekomendacijas ir savo asmenines savybes.

Profesinis mokymas

Projekto dalyvių profesinis mokymas pagal atnaujintas ir modifikuotas darbo rinkos programas pradėtas 2005 m. spalio pabaigoje. Tai, kad tokios priemonės yra reikalingos Lietuvoje, rodo ne tik teigiami dalyvių atsiliepimai, bet ir skaičiai — vietoje planuotų 4,5 tūkstančio bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, mokymuose dalyvavo per 5,5 tūkst. žmonių (iš jų apie 90 proc. — bedarbiai ir apie 10 proc. — asmenys, įspėti apie atleidimą). Profesinį mokymą baigė daugiau nei 4,5 tūkst. asmenų, beveik 3,5 tūkst. iš jų įdarbinti.

Dažniausiai keliami ir svarbiausi darbdavių reikalavimai darbo vietoms užimti — tai aukšta profesinė kvalifikacija, papildomi profesiniai gebėjimai, asmeninės savybės, socialiniai bei pagrindiniai įgūdžiai — darbo patirtis ir verslumas, užsienio kalbų mokėjimas bei kompiuterinis raštingumas. Projekto dalyviai buvo mokomi pagal 13 specialiai modifikuotų profesinio mokymo programų. Tai šiuo metu Lietuvoje paklausių profesijų darbo rinkos profesinio mokymo programos, pagal kurias rengiami:

• apdailininkai;

• mūrininkai-tinkuotojai;

• gaterininkai ir medienos apdirbimo staklininkai;

• staliai ir medienos apdirbimo staklininkai;

• metalų suvirintojai ir pjaustytojai elektra bei dujomis;

• padavėjai-barmenai;

• pardavėjai;

• virėjai-konditeriai;

• viešbučių kambarinės;

• buhalteriai, naudojantys informacines technologijas;

• siuvėjai-operatoriai;

• verslo organizatoriai;

taip pat suteikiami kompiuterinio raštingumo pagrindai.

Profesinio mokymo paslaugas įvairiuose Lietuvos rajonuose teikė 39 mokymo įstaigos, laimėjusios viešųjų pirkimų konkursą ir įsipareigojusios sudaryti sąlygas projekto dalyviams atlikti praktiką realioje darbo vietoje. Projekto metu darbo rinkai parengta:

Profesijų paklausą lemia rinka

Viena iš tolygiausiai pastaraisiais metais didėjančių darbo rinkų Lietuvoje yra statybos ir prekybos sektoriai. Būti kvalifikuotu statybininku šiandien reiškia turėti garantuotą darbą, todėl populiariausia tarp projekto „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“ dalyvių buvo apdailininko profesija.

Nemažai profesinį mokymą baigusiųjų ir paklausią apdailininko profesiją įgijusių bedarbių įsidarbino savo rajonų įmonėse — papildė uždarųjų akcinių bendrovių ir individualių statybos ir remonto įmonių darbuotojų gretas.

Ją pasirinko kas ketvirtas profesiniame mokyme dalyvavęs asmuo. Ne paslaptis, kad įgiję profesiją kvalifikuoti darbininkai yra labiau vertinami darbdavių ir dažniausiai neturi problemų susirasti darbą. Tai patvirtina ir statistika — dauguma projekto dalyvių įsidarbino iš karto baigę profesinį mokymą. Kitas statybininkų profesijas taip pat sėkmingai įgijo daugybė projekto dalyvių. Keli šimtai kvalifikuotų specialistų, baigę profesinį mokymą įvairių rajonų Užimtumo tarnybose, papildė Lietuvoje labai reikalingų mūrininkų-tinkuotojų būrį. Didžioji dalis jų, baigę profesinio mokymo kursus, įsidarbino savo rajonų statybos ir remonto darbus atliekančiose bendrovėse ir įmonėse. Atliekant visus statybos ar remonto darbus reikalingi metalų suvirintojai ir pjaustytojai elektra bei dujomis. Apie 300 šios profesijos specialistų parengta įvairių Lietuvos rajonų darbo biržų rūpesčiu.

Tie, kuriems teko iš toliau atvykti mokytis, liko patenkinti sudarytomis gyvenimo ir mokymosi sąlygomis. Daug šią vyrišką profesiją įgijusių projekto dalyvių susirado nuolatines darbo vietas statybos ir remonto bendrovėse ir laivų remonto įmonėse. Niekada darbo nestokoja ir įvairias medienos apdirbimo profesijas įgiję darbininkai. Vykdant projektą „Bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, profesinio rengimo plėtra“, kvalifikuotų gaterininkų ir medienos apdirbimo staklininkų bei stalių ir medienos apdirbimo staklininkų Lietuvoje padaugėjo beveik 600. Kai kurie projekte dalyvavę vyresni bedarbiai iš pradžių baiminosi vėl pradėti mokytis ir nerimavo, kad jaunesni bendramoksliai gali juos pašiepti, tačiau dabar jaučiasi laimingi įgiję ne tik profesinių įgūdžių, bet ir draugų. Kiti ypač gerai vertina savo naują socialinį statusą ir tai, kad šeimos nariai labiau brangina dirbantį ir reguliariai algą gaunantį specialistą.

Antrosios pagal populiarumą pardavėjo profesijos mokėsi per 700 bedarbių ar asmenų, įspėtų apie atleidimą.

Tapusios profesionaliomis pardavėjomis buvusios darbo biržų klientės dirba drabužių salonuose, maisto prekių parduotuvėse ir kitose prekybos vietose.

Kai kurios moterys, įgijusios naują profesiją, planuoja savo karjerą ir tęsia mokslus — dirba ir mokosi neakivaizdžiai. Dauguma pripažįsta, kad įgyta profesija atvėrė naujų galimybių realizuoti save, o mokymasis pagal atnaujintą programą suteikė daugiau pasitikėjimo savimi ir gilesnių žinių. Ne tik darbą, bet ir kitą gyvenimą kartu su nauja specialybe pradeda dažnas projekto dalyvis. Baigusius profesinį mokymą pardavėjus vertina ir darbdaviai, tvirtindami, kad tokių darbuotojų kvalifikacija yra pakankama, o entuziazmo, atsakingumo ir išradingumo jie dažnai turi daugiau už seniai dirbančius pardavėjus. Trečioje vietoje pagal populiarumą buvo padavėjo-barmeno profesija — ją regioninių darbo biržų padedami įgijo beveik 500 asmenų. Tai profesija, atverianti jauniems žmonėms daug perspektyvų kilti karjeros laiptais, todėl nemažai šią profesiją įgijusių bedarbių siekia žinių ir toliau, stodami į aukštąsias mokyklas ar kolegijas studijuoti maitinimo verslo organizavimo ir kitų dėstomų dalykų. Labai praktiškos profesijos — virėjų-konditerių rengimo kursus baigė beveik 400 bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą.

Dauguma mokslus baigusių bedarbių džiaugėsi puikiomis mokymosi ir praktinių užsiėmimų sąlygomis bei pedagogų profesionalumu. Įvairių rajonų bedarbius, darbo biržų nusiųstus mokytis virėjų-konditerių profesijos, pirmiausia įvertino mokytojai, kurie džiaugėsi norinčiais mokytis ir dirbti projekto dalyviais. Po kursų apie naujus profesionalus su džiaugsmu kalbėjo darbdaviai: „kuo daugiau entuziazmo, tuo efektyvesnis darbas“.

Kitą moterišką profesiją — viešbučių kambarinių — rajoninių darbo diržų padedamos įgijo gerokai per 100 bedarbių. Šios profesijos buvo mokomos tik moterys ir merginos, gyvenančios miestuose, kuriuose vystomas viešbučių, sanatorijų ir poilsio namų sektorius. Dauguma naują profesiją įgijusių moterų susirado darbą — bebaigiančių mokymo kursus jų laukė sėkmingai verslą plėtojantys darbdaviai. Visuose rajonuose reikalingos profesijos — buhalterių, naudojančių informacines technologijas, kursus iš viso baigė beveik 300 žmonių, iš kurių daugiau nei pusė, baigę kursus, gavo pasiūlymus dirbti nuolatinį darbą. Didžiausias siuvėjų-operatorių poreikis tradiciškai tebėra tekstilės pramonės miestuose — Alytuje, Kaune ir Šiauliuose, todėl daugiausia šios profesijos ir mokyta šių miestų Užimtumo tarnybose. Beveik 500 bedarbių ir asmenų, įspėtų apie atleidimą, suteikti kompiuterinio raštingumo pagrindai. Naujų profesionalių verslo organizatorių daugiausia atsirado Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje. Iš viso parengta apie 500 šios profesijos darbuotojų. Jie lengvai rado darbą įvairiose didžiųjų miestų įmonėse bei bendrovėse ir yra vertinami kaip geri specialistai.

Projekto dalyviams profesinio mokymo metu buvo mokamos 600 Lt mokymosi stipendijos, o tiems, kuriems teko vykti mokytis į toliau nuo jų gyvenamosios vietos esančius mokymo centrus — buvo kompensuojamos kelionės bei apgyvendinimo išlaidos.

Šio projekto naudą teigiamai įvertino ir įmonių vadovai, patenkinti savo naujų darbuotojų profesine kvalifikacija. Jiems Užimtumo tarnyba pasiūlė kvalifikuotų specialistų, o projekto dalyviai džiaugėsi sėkmingai įsidarbinę. Atliktos apklausos parodė, kad per 90 proc. profesinį mokymą baigusių asmenų teigiamai įvertino jo rezultatus. Pasikeitusią gyvenimo situaciją geriausiai apibūdina pačių buvusių bedarbių žodžiai. Didžioji dauguma apklaustų profesinį mokymą baigusių projekto dalyvių — net 98,7 proc. — teigė, kad projektas jiems buvo labai patrauklus ir naudingas, be to, padidino pasitikėjimą savimi, paskatino toliau tobulėti ir išplėtė draugų bei pažįstamų ratą. Jie liko patenkinti mokymų kokybe, džiaugėsi galėję nemokamai pakelti kvalifikaciją ir įgyti paklausią profesiją, kuri palengvina galimybę rasti gerą darbą, o kartu pagerinti savo bei artimųjų gyvenimą.

Europos Sąjungos parama užtikrino didelę ir svarbią investiciją į žmogų.

Vystymo bendrija „Išeitis tau“

Planuojami rezultatai:
 • Sukurta jaunų moterų integracijos į darbo rinką 3 dalių programa.
 • Apie VB projektą informuota visuomenė (politikai, darbdaviai ir kt.).
 • Pravesti individualūs pokalbiai apie galimybę dalyvauti projekte 70-čiai tikslinės grupės atstovų.
 • Parengta 40 individualių darbo planų-sutarčių.
 • Atlikta tikslinės grupės apklausa dėl profesijos poreikio, siekiant išsiaiškinti, kokius profesinius mokymus pasiūlyti.
 • Įgyvendinti individualūs darbo planai – suorganizuoti motyvavimo, profesiniai ir parengimo įsidarbinimui mokymai.
 • Įvertinta integracijos į darbo rinką programos įtaka dalyvių motyvacijos ir įgūdžių pokyčiams.
 • Parengtos ir įgyvendintos 4 darbo su darbdaviais priemonės:
  – Atliktas darbdavių požiūrio į tikslinę grupę tyrimas.
  – Atlikta darbdavių apklausa, siekiant išsiaiškinti jų poreikius įvairių profesijų darbuotojams.
  – Atlikta teisinės bazės, susijusios su lygių galimybių užtikrinimu tikslinės grupės atstovams, analizė.
  – Suorganizuoti apskriti stalai Vilniaus ir Kauno apskričių darbdaviams.
 • 3 darbdaviai įsitraukė į profesinio rengimo programos kūrimą.
 • 40 tikslinės grupės atstovų įgijo praktinius darbo įgūdžius.
 • Sukurta ir išvystyta „Galimybių laboratorijos“ veikla.
 • Suformuotas sprendimų priėmimo komitetas kaip svarbiausias VB valdymo organas, suteikiantis galimybę lygiaverčiam partnerių bendradarbiavimui.
 • Surengti seminarai (specialistams) apie projekto rezultatus ir galimybes juos taikyti platesnėje aplinkoje.
 • Įgyvendintos tarptautinės partnerystės „MOTIVATION“ veiklos:
  – Atliktas tikslinės grupės motyvacijos darbui tyrimas.
  – Suorganizuoti 4 bendri technikų susitikimai, kurių tikslas – bendrų kriterijų, metodų ir priemonių kūrimas ir įvertinimas.
  – Suorganizuoti 3 tarptautinio bendradarbiavimo rezultatų pristatymai, kuriuose dalyvauja tikslinės grupės atstovai iš kiekvienos šalies.
 • Įgyvendintos tarptautinės partnerystės „TINKLAS“ veiklos:
  – Suorganizuoti 4 trijų dienų tarptautiniai susitikimai, kurių metu dirbo specialiųjų interesų grupės, priežiūros komitetas, organizuojami vizitai į priimančios šalies VB partnerių organizacijas.
 • Atlikta patekimo ar grįžimo į darbo rinką paramos mechanizmo efektyvumo analizė.
 • Parengtos rekomendacijos ir pasiūlymai valstybinėms institucijoms.
 • Suorganizuotas 1 naujo patekimo ar grįžimo į darbo rinką paramos mechanizmo pristatymas suinteresuotiems vyriausybės, ministerijų, savivaldybės ir kt. institucijų atstovams.
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
 • 30 proc. tikslinės grupės narių, dalyvavusių išbandant mechanizmo veikimą, sėkmingai integravosi į darbo rinką.
 • Parengtas pasiūlymų, formuoti ir įgyvendinti nacionalinius veiklos planus ar kitas priemones susijusias su jaunų žmonių užimtumo gerinimu, paketas ir už įstatymų leidybą atsakingų institucijų pateiktos išvados.
Numatomas poveikis
2008 m . naujo paramos mechanizmo elementai taikomi kitose Vilniaus ir Kauno apskričių įstaigose.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų

Lietuvai tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, atsivėrė naujos galimybės spręsti sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo problemas, pasinaudojant Europos socialinio fondo (ESF) parama.

Užimtumo tarnyba sėkmingai įgyvendino 2005 m . balandžio mėnesį pradėtą vykdyti ESF projektą „Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas nuteistiesiems ir asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų“, pagal 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2.3. priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.

Projektui įgyvendinti skirta 851 604 litų, iš jų 80 proc. finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – padėti asmenims, paleistiems iš laisvės atėmimo vietų ir besirengiantiems išeiti į laisvę integruotis į darbo rinką, suteikti informaciją apie socialinės adaptacijos ir integravimosi į darbo rinką galimybes.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2005 m . balandžio 1 d. – 2007 m . balandžio 30 d.

Projekto tikslinės grupės:

 • 200 asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų ir registruotų teritorinėje Užimtumo tarnyboje.
 • 120 nuteistųjų, besirengiančių išeiti į laisvę.
 • 46 teritorinių darbo biržų specialistai, dirbantys su grįžusiais iš įkalinimo įstaigų asmenimis.

Suteikta pagalba beveik 400 asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, adaptuojantis visuomenėje

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu beveik 400 asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, dalyvavo specialiai jiems parengtoje 8 val. trukmės „Adaptacijos visuomenėje ir darbo rinkoje“ programos užsiėmimuose.

Darbo biržų darbuotojiems padedant buvę nuteistieji analizavo savo profesinį tinkamumą, sudarė įsidarbinimo planą ir jo įgyvenimo galimybes, tobulino bendravimo įgūdžius.

Asmenims, kuriems buvo sunkiau apsispręsti dėl savo tolimesnės profesinės veiklos, suteiktos individualios psichologo konsultacijos, kurių metu jiems buvo padedama labiau atsiskleisti, suprasti savo norus, poreikius, įgyti didesnį pasitikėjimą savo galimybėmis. Šios konsultacijos padėjo dalyviams apsispręsti renkantis aktyvias darbo rinkos politikos priemones.

ESF finansuojamo projekto dėka papildomos užimtumo galimybės suteiktos beveik 370 asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų

Po „Adaptacijos visuomenėje ir darbo rinkoje“ programos užsiėmimų bei individualių psichologo konsultacijų, beveik 370 asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, nusiųsti į aktyvias darbo rinkos politikos priemones, finansuojamas ESF lėšomis.

Profesinis mokymas

Apie 40 projekto dalyvių įgijo profesinę kvalifikaciją. Dalyviai pasirinko paklausias darbo rinkoje plytelių klojėjo, tinkuotojo, mūrininko, medienos apdirbimo staklininko ir kitas statybos sektoriaus profesijas.

90 proc. dalyvių, dalyvavusių profesiniame mokyme, įgijo profesinę kvalifikaciją, be to įgytos profesinės žinios padidino jų galimybes susirasti darbą – beveik trečdalis dalyvių įsidarbino nuolatiniam darbui.

 

Pasvalyje projekto dalyvis, baigęs profesinį mokymą įsidarbino

mūrininku

Įsteigta 20 subsidijuojamų darbo vietų

Siekiant padėti asmenims, kuriems sunkiau konkuruoti darbo rinkoje, įsteigta 20 subsidijuojamų darbo vietų, į kurias jie įdarbinti nuolatiniam darbui.

Užimtumo fondo remiamų darbų programa

Plečiant asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, galimybes įsitvirtinti darbo įgūdžius bei spartinti jų integraciją į darbo rinką, Užimtumo fondo remiamų darbų programoje dalyvavo 42 asmenys, iš jų 18 asmenų, baigę profesinį mokymą.

Radviliškyje projekto dalyvis dirba mūrininku-tinkuotoju

Viešieji darbai

Viešųjų darbų programoje dalyvavo 84 projekto dalyviai. Ši priemonė padėjo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, atnaujinti bei įtvirtinti darbinius įgūdžius dirbant įvairius darbus: dažytojo, aplinkos, patalpų, miško tvarkymo, viešosios tvarkos palaikymo, smulkaus remonto ir kt.

Verslo pagrindų kursai

Norintiems pradėti savarankišką darbinę veiklą, organizuoti verslo pagrindų kursai, kurių metu 52 dalyviai supažindinti su verslo planavimo, organizavimo galimybėmis rajone ir kitais aktualiais verslo organizavimo klausimais.

Po kursų, projekto dalyviai įsigijo lengvatinėmis sąlygomis išvežamosios prekybos, variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, periodinių spaudos leidinių platinimo, esamų statinių atstatymo ir remonto verslo liudijimus bei pradėjo savarankišką darbinę veiklą.

Naujos užimtumo rėmimo priemonės

Nuo 2006 m . rugpjūčio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymui, beveik 30 projekto dalyvių nusiųsti į naujas remiamo įdarbinimo priemones. Dalyvaudami darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, pagal įgytą specialybę tobulino trūkstamus staliaus ir apdailininko darbo įgūdžius.

Pagal įdarbinimo subsidijuojant priemonę 23 projekto dalyviai įdarbinti vadybininkais – operatoriais, baldų surinkėjais, pagalbiniais darbininkais, krovikais ir kt.

Šios remiamojo įdarbinimo priemonės padėjo asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, susirasti jų poreikius atitinkantį darbą ir paspartino jų integraciją į darbo rinką.

Apklausti projekto dalyviai teigiamai įvertino dalyvavimą aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, finansuojamose ESF lėšomis. Beveik pusė dalyvių pareiškė, kad yra pilnai pasiruošę konkuruoti darbo rinkoje.  Jie įgijo darbo patirties ir profesinei veiklai reikalingų žinių, kas leido jiems geriau realizuoti asmeninius poreikius, o įgytos profesinės žinios – vykdyti savarankišką darbo paiešką.

Organizuotos „Darbo rinkos dienos“ įkalinimo įstaigose

Šešiose įkalinimo įstaigose: Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Alytaus, Panevėžio, Pravieniškių 3-iuose, Marijampolės bei Vilniaus 1-uose pataisų namuose organizuotos „Darbo rinko dienos“. Jose dalyvavo 131 nuteistasis, besirengiantis išeiti į laisvę.

Dalyvių nuomonę, „Darbo rinkos dienos“ buvo naudingos, nes jie pajuto išankstinį rūpinimąsi jų integravimu į darbo rinką, nelaukiant kol bausmė bus atlikta. Jiems buvo suteikta galimybė iš pirmų lūpų sužinoti apie socialinę pagalbą išėjus į laisvę, situaciją darbo rinkoje, profesinės kvalifikacijos įgijimo ir įsidarbinimo galimybes.

Teritorinių darbo biržų konsultantai pakėlė profesinę kvalifikaciją

Didinant profesinę kvalifikaciją 46 teritorinių darbo biržų konsultantams buvo organizuoti 40 valandų trukmės mokymai apie asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų, resocializacijos problemas.

Mokymosi metu darbo biržų darbuotojai buvo supažindinti su darbo ypatumais dirbant su įvairių nuteistųjų kategorijomis ir kt. Konsultantai pakėlė savo profesinę kvalifikaciją, įgijo teisinių bei psichologinių žinių, kas padėjo pagerinti darbą su grįžusiais iš laisvės atėmimo vietų asmenimis bei sėkmingai įgyvendinti projekto tikslus.

 

Darbo biržų konsultantai, dirbantys su grįžusiais iš laisvės atėmimo

            vietų asmenimis

Projekto dalyvių nusiuntimas į projekto veiklas

Baigiamoji projekto konferencija

2007 m . kovo 9 d. organizuota projekto įgyvendinimo baigiamoji konferencija, kuri vyko Užimtumo tarnyboje. Joje dalyvavo teritorinių darbo biržų vadovai ir konsultantai, dirbantys su grįžusiais iš įkalinimo įstaigų asmenimis, Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbuotojai, pataisos įstaigų bei Lietuvos kalinių globos draugijos atstovai.

Konferencijos metu buvo aptarti pasiekti projekto rezultatai, pasidalinta jo įgyvendinimo gerąja patirtimi ir numatytos gaires darbui su asmenimis, grįžusiais iš laisvės atėmimo vietų.

Projektą administravo:

Projekto vadovė: Eglė Savickaitė
Tel. (8~5) 2388854
Faks. (8~5) 2388853
El. paštas: Egle.Savickaite@uzt.lt

Projekto finansininkė: Loreta Chmieliauskienė
Tel. (8~5) 2388854
Tel. (8~5) 2389111
El. paštas: Loreta.Chmieliauskiene@uzt.lt

Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties

Siekiant suteikti daugiau galimybių neįgaliesiems įsidarbinti, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sėkmingai įgyvendino projektą “Asmenų su negalia integracija į darbo rinką, siekiant išvengti socialinės atskirties”, pagal 2004 – 2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.3. priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“.

Projekto tikslas

Neįgaliųjų asmenų integravimosi į darbo rinką skatinimas, stiprinant pasitikėjimą savo jėgomis ir vykdant profesinį orientavimą ir konsultavimą bei įtraukiant į aktyvias darbo rinkos politikos programas.

Projekto dalyviai

I projekto tikslinė grupė – 50 teritorinių darbo biržų specialistų, tiesiogiai aptarnaujančių asmenis su negalia.

II projekto tikslinė grupė – 570 asmenų su negalia, užsiregistravusių teritorinėse Užimtumo tarnybose, iš jų 50 proc. moterų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Projektas buvo įgyvendinamas nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. balandžio 30 d.

Projekto vertė

Bendra projekto vertė – 2 103 874 Lt iš kurių 80 proc. (1 683 099 Lt) sudarė Europos socialinio fondo paramos lėšos, 20 proc. (420 775 Lt) – Užimtumo fondo lėšos.

TDB konsultantų kvalifikacijos kėlimo kursai padėjo teikti geresnes paslaugas neįgaliesiems

50 konsultantų bei Darbo klubų specialistų, iš 46 teritorinių darbo biržų dirbančių su neįgaliaisiais, dalyvaudami 24 valandų kvalifikacijos kėlimo kursuose, pakėlė kvalifikaciją ir įgijo naudingų žinių ir įgūdžių, reikalingų nustatant asmenų su negalia tinkamumą konkrečiai darbo vietai. Šių mokymų dėka pagerėjo teritorinių darbo biržų teikiamos paslaugos neįgaliesiems.

Projekto dėka daugiau kaip 1000 neįgaliųjų suteikta pagalba integruojantis į darbo rinką.

1033 asmenys su negalia dalyvavo 8 valandų „Pasitikėjimo savimi ir profesinės motyvacijos“ programoje; individualiai aptarė savo karjeros planavimą, pakoregavo Įsidarbinimo planus ir buvo nukreipti į aktyvias darbo rinkos politikos priemones.

Individualios psichologo konsultacijos

50 asmenų su negalia , kuriems reikalinga psichologo pagalba, buvo nukreipti individualioms psichologo konsultacijoms, kurios padėjo projekto dalyviams labiau atsiskleisti, suprasti savo norus, poreikius, įgyti didesnį pasitikėjimą savo galimybėmis. Šios konsultacijos padėjo dalyviams apsispręsti lankyti kompiuterių, verslo organizavimo pagrindų kursus, studijuoti ekonomiką, mokytis buhalterinės apskaitos ir kitų profesijų.

Profesinės reabilitacijos programa

20 neįgaliųjų, turinčių fizinę negalia, kuriems nustatytas 30-40 % darbingumo lygis dalyvavo profesinės reabilitacijos programoje. Dviejų savaičių trukmės programos metu, kiekvienam programos dalyviui individualiai nustatytas tinkamumas dirbti konkrečioje darbo vietoje, mokytis jiems tinkamos specialybės. Neįgalieji konsultuoti profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais. Kas trečias šią programą baigęs dalyvis įsidarbino nuolatiniam darbui.

150 asmenų su negalia įgijo paklausias profesijas

Dalyvaujantiems profesinio mokymo programoje asmenims su negalia suteikta galimybė pasirinkti mokymo įstaigą kuo arčiau savo gyvenamosios vietos, buvo mokama mokymo stipendija, kompensuojamos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos. Programą baigę neįgalieji, įgijo įvairių profesijų: apskaitininko, pardavėjo, buhalterio, verslo organizatoriaus, internetinio puslapio kūrėjo, C ir D1 kategorijų automobilių vairuotojo ir kt. Įgytoms žinioms įtvirtinti bei darbo įgūdžiams įgyti dalyviai įdarbinti į Užimtumo fondo remiamus darbus.

50 asmenų su negalia atnaujino profesinius darbo įgūdžius

50 neįgaliųjų – ilgalaikių bedarbių, užsiregistravusių teritorinėse Užimtumo tarnybose ilgiau negu 12 mėnesių, atnaujino profesines žinias bei praktinius įgūdžius. Neįgalieji, dalyvaudami šioje programoje, atnaujino darbo rinkoje paklausias personalinio kompiuterio panaudojimo galimybių, apskaitininko, pardavėjo, socialinio darbuotojo, maisto gamintojo, medienos apdirbimo ir kt. profesines žinias bei praktinius įgūdžius. Nekvalifikuoti asmenys po dviejų savaičių trukmės pažintinių kursų, apsisprendė įsigyti paklausią darbo rinkoje profesiją.

Mokymosi laikotarpiu projekto dalyviams buvo mokamos stipendijos, apmokėtos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.

Verslumo skatinimas

Norintiems pradėti savarankiško darbo veiklą, organizuoti verslo pagrindų kursai. Jų metu neįgalieji supažindinti su bedarbiams taikomomis mokesčių lengvatomis, verslo plano rengimo tvarka, Užimtumo tarnybos teikiama organizacine parama ir kitais aktualiais klausimais.

Kas trečias iš 40 programą baigusių dalyvių lengvatinėmis sąlygomis įsigijo verslo liudijimus ir susikūrė sau darbo vietą. Neįgalieji lengvatinėmis sąlygomis įsigijo miško ruošos darbų bei malkų gamybos, variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, ūkininko ir kt. verslo liudijimus.

Viešieji darbai

Ilgą laiką nedirbę asmenys su negalia dalyvavo viešųjų darbų programoje.

Joje 93 projekto dalyviai atnaujino bei įtvirtino darbinius įgūdžius dirbdami socialinio darbuotojo, staliaus, eksploatacijos darbuotojo, remonto, rekonstrukcijos, miško tvarkymo darbus. Viešųjų darbų dėka kas antras programoje dalyvavęs asmuo įsitvirtino nuolatiniam darbui.

Remiami darbai

137 projekto dalyviai, iš jų 45 profesinį mokymą baigę neįgalieji, dalyvaudami remiamų darbų programoje tobulino darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje.

Jie dirbo apskaitininko, buhalterio, sekretoriaus referento, visuomenės informavimo specialisto, reklamos gamintojo – montuotojo, dailiųjų amatų mokytojo, juvelyro poliruotojo ir kt. darbus.

Įsteigta 100 naujų darbo vietų neįgaliesiems

Padedant grįžti į darbo rinką asmenims, kuriems sunkiausia konkuruoti darbo rinkoje, įsteigta 100 subsidijuojamų darbo vietų ir į jas nuolatiniam darbui įdarbinti projekte dalyvavę asmenys su negalia. Į naujai įsteigtas subsidijuojamas darbo vietas įdarbinti šių profesijų neįgalieji: administracijos darbuotojo, filmuotos medžiagos montuotojo, apskaitininko, projekto vadovo, buhalterio, vadybininko, kurjerio, kompiuterio operatoriaus, šaltkalvio, santechniko, gaterininko, kūriko-operatoriaus, vairuotojo, medienos apdirbėjo, staliaus, pardavėjo-kasininko, siuvėjo, virėjo ir kt. Šios programos dėka asmenims su negalia įsteigtos nuolatines darbo vietos ir į jas įdarbinti neįgalieji, nenustatant išbandomojo laikotarpio. Atsižvelgiant į sveikatos būklę jiems suteiktos galimybės dirbti sutrumpintą darbo laiką.

Naujos užimtumo rėmimo priemonės

Įsigaliojus naujam Užimtumo rėmimo įstatymui, neįgaliesiems suteikiama galimybė įsidarbinti pagal įdarbinimo subsidijuojant bei darbo įgūdžių įgijimo rėmimo programas.

Įdarbinimo subsidijuojant programoje dalyvavo 59 projekto dalyviai, kurie dirbo vadybininkais, apskaitininkais, pardavėjais, ūkvedžiais, staliais, siuvėjais, socialinių darbuotojų padėjėjais ir kt.

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė padėjo asmenims, siekiantiems pirmą kartą pradėti darbinę veiklą pagal įgytą profesiją ar specialybę, įgyti bei įtvirtinti darbo įgūdžius darbo vietoje. Dalyvaudami šioje priemonėje neįgalieji įgijo bei tobulino trūkstamus darbo įgūdžius betarpiškai darbo vietoje, dirbdami buhalterio, administracijos darbuotojo, pardavėjo, plytelių klojėjo ir kitus darbus. Neįgaliesiems ši priemonė padėjo įsidarbinti, o darbdaviams – pasirinkti tinkamiausią darbuotoją.

Projekto įgyvendinimo metu pasiekti visi planuoti projekto rezultatai

 • 1033 neįgalieji dalyvavo „Pasitikėjimo savimi ugdymo ir profesinės motyvacijos“ programoje;
 • 50 teritorinių darbo biržų darbuotojų pakėlė kvalifikaciją siekiant efektyviau padėti neįgaliesiems integruotis į darbo rinką.
 • Projekto įgyvendinimo metu, siekdami įgyti kvalifikaciją, atnaujinti bei įtvirtinti darbo įgūdžius 708 neįgalieji dalyvavo įvairiose užimtumo rėmimo programose:

Projekto dalyvių apklausa

Siekiant sužinoti, kaip projekto dalyviai vertina projekto naudą, buvo atliktas tyrimas, kurio metu 80 proc. iš 615 apklaustų projekto dalyvių nurodė, kad projektas jiems buvo labai patrauklus ir naudingas, nes padėjo geriau planuoti savo karjerą, padidino pasitikėjimą savimi, paskatino toliau tobulėti ir išplėtė draugų bei pažįstamų ratą. Jie liko patenkinti gauta informacija apie įsidarbinimo galimybes, naudingus patarimus kaip savarankiškai ieškoti darbo. Dalyviai pakėlė kvalifikaciją ir įgijo paklausią profesiją, naujų darbo įgūdžių, kurie palengvino galimybę rasti pageidaujamą nuolatinį darbą, pagerinti savo ir artimųjų gyvenimą.

Projekto viešinimas ir rezultatų sklaida

Sukurta ir pagaminta 200 plakatų, 5000 informacinių lankstinukų, informacinis stendas. Paskelbta 17 publikacijų spaudoje. Siekiant informuoti visos Lietuvos visuomenę apie projektą, sukurta bei per Lietuvos radiją transliuota radijo laida, per Lietuvos televiziją transliuotas informacinio pobūdžio video filmas.

Kiekvieną mėnesį atnaujinta informacinė medžiaga apie projektą skelbta Užimtumo tarnybos internetinėje svetainėje www.uzt.lt

2005 m. suorganizuotas seminaras TDB konsultantams, 2007 m. – baigiamoji konferencija.

Projekto dalyviai

Telšiuose projekto dalyvė pagal ilgalaikių bedarbių profesinių žinių ir praktinių įgūdžių atnaujinimo programą patobulino pardavėjos įgūdžius. 

 Akmenėje projekto dalyvis pagal remiamų darbų programą įdarbintas filmuotos medžiagos montuotoju kabelinės televizijos studijoje.
Projekto dalyvė, baigusi kompiuterių vartotojo pagrindų mokymo programą, pagal remiamų darbų programą įdarbinta visuomenės informavimo specialiste Radviliškio Viešojoje bibliotekoje.  

 Šilutėje pagal įdarbinimo subsidijuojant programą siuvėja dirbusi dalyvė pasiliko nuolatiniam darbui.

Baigiamoji konferencija

Š.m. kovo 22-23 dienomis Vilniuje įvyko baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Užimtumo tarnybos, teritorinių darbo biržų vadovai ir darbuotojai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Europos socialinio fondo, Valakupių reabilitacijos centro, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovai. Jos metu aptarti pasiekti projekto rezultatai, pasidalinta projekto įgyvendinimo patirtimi.

Projektą administravo:

Projekto vadovė: Neringa Sendžikienė
Tel. mob.8~698 83792
Tel. (8~5) 2388853
El. paštas: Neringa.Sendzikiene@uzt.lt

Atsakinga už projekto stebėseną: Rita Stračinskaja
Tel. (8~5) 2388852
El. paštas: Rita.Stracinskaja@uzt.lt

Projekto finansininkė: Kristina Motuzienė
Tel. (8~5) 2388852
El. paštas: Kristina.Motuziene@uzt.lt

Vystymo bendrija „Equal angelas: atviros aplinkos neįgaliojo integracijai į darbo rinką kooperacijos modelis“

Planuojami rezultatai:
 • Parengtas VB EQUAL ANGELAS atviros aplinkos kooperacinis modelis neįgaliųjų (re)integravimui į darbo rinką, kai visi VB nariai aktyviai dalyvauja neįgaliųjų profesinėje reabilitacijoje (11 institucijų sudarys pradinį modelį ir bent 4-5 institucijos bus pakviestos dalyvauti modelio veikloje).
 • Sukurta tarptautinė partnerystė iš iki šiol egzistuojančių atskirų segmentų ir taip patobulintas visų institucijų darbas siekiant bendro tikslo – neįgaliųjų įdarbinimo.
 • Sukurta tarpininko institucija, koordinuojanti atskirų segmentų veiklą.
 • Atliktas kooperuotos veiklos tyrimas ir parengtos išvados ir rekomendacijos (parengta ataskaita, spausdinta forma ir e-versija).
 • Atliktas tarpininko veiklos tyrimas ir parengtos rekomendacijos (parengta ataskaita, spausdinta forma ir e-versija).
 • Parengtos rekomendacijos VB EQUAL ANGELAS veiklos tobulinimui (spausdintas dokumentas ir e-versija internete).
 • Parengta virtuali bendradarbiavimo ir stebėsenos erdvė VB EQUAL ANGELAS.
 • Parengti mokymo informacinė ir motyvacinė medžiaga (naudojant tradicines ir nuotolines technologijas):
  – Švietimo institucijų darbuotojams (apie 40 akad. val.: a) nuotolinio mokymo metodikos kursai, b) specifiniai reikalavimai darbui su neįgaliaisiais).
  – Socialiniams darbuotojams – tarpininkams (apie 80 akad. val. teoriniai ir praktiniai užsiėmimai darbui su neįgaliuoju, su darbdaviu, bendradarbiais, ergo-terapeutais, švietimo institucijų darbuotojais, kitomis vietinės ir regioninės valdžios institucijomis).
  – Neįgaliesiems (mokymo medžiaga skirti motyvavimui ir bendrųjų įgūdžių formavimui).
  – Darbdaviams ir bendradarbiams (parengta vaizdo medžiaga (apie 10 min) su gerosios praktikos pavyzdžiais ir rekomendacijomis darbo vietai neįgaliajam parengti, apvalo stalo diskusijos, seminarai darbdaviams ir bendradarbiams).
 • Parengti metodikos kursai dėstytojams darbui su neįgaliaisiais bei socialiniais darbuotojais – tarpininkais;
 • Mokymo moduliai patalpinti virtualioje terpėje.
 • Parengtos rekomendacijos socialinę ir užimtumo politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijom, kaip skatinti bendrijos veiklą ateityje ir kaip pritaikyti šį modelį kitų regionų plėtroje.
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
 • Apmokyta apie 10-15 dėstytojų (apie 60 % moterų ir apie 40% vyrų).
 • Apmokyta iki 20 socialinių darbuotojų – tarpininkų (apie 50% moterų ir apie 50% vyrų).
 • Apmokyta iki 200 neįgaliųjų (apie 50% moterų ir apie 50% vyrų).
 • Parengtas sklaidos planas.
 • Iki 50 % tikslinės grupės narių įgis naują profesiją.
 • Iki 20% tikslinės grupės narių bus įdarbinti (iš jų, apie 50% moterų ir apie 50% vyrų).
Numatomas poveikis

Visi iki šiol egzistavę atskiri segmentai taps aktyviais atviros aplinkos VB EQUAL ANGELAS modelio nariais ir bendradarbiaus įgyvendinant pagrindinį tikslą – suteikiant atviresnes galimybes neįgaliesiems įsidarbinti ir išlikti darbo rinkoje:

 • Nuolat bendradarbiaus ir rengs bendros veiklos ataskaitas.
 • Tarpininko institucijos skatinami, teiks vienas kitam rekomendacijas ir atgalinį ryšį, bei sustiprins sąveiką ir ryšį tarp neįgalaus, įdarbinimo ir darbdavių organizacijų.
 • Darbdaviai ir neįgalieji sąlygos mokymo programų rengimą, išryškindami savus poreikius ir galimybes ir taip įtakos švietimo įstaigas rengiant efektyvias mokymo/si programas, tiek rengiant socialinius darbuotojus – tarpininkus, tiek kuriant profesinio mokymosi programas neįgaliesiems.
 • Nuolat atliekama ir skatinama tarpininko veikla bus tiriama ir nuolat bus rengiamas tos veiklos vertinimas, vertinime aktyviai dalyvaujant neįgaliesiems.
 • Pagal visų VB EQUAL ANGELAS narių pateiktas rekomendacijas, bus patobulintas įstatymas, reglamentuojantis neįgaliųjų įdarbinimą, o taip pat bus patobulintos neįgaliųjų mokymosi programos ir socialinių darbuotojų – tarpininkų rengimo profesinės programos.

Vystymo bendrija „Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas“

Planuojami rezultatai:
 • Parengti 44 Lyderiai, 60 Globėjų, pakelta 60 suinteresuotų institucijų darbuotojų kvalifikacija.
 • Sukurti 5 teminiai Suinteresuotų institucijų bendradarbiavimo tinklai (BT) darbo vietų rengimui ir > 50 BT darbinių susitikimų.
 • Parengtos 5 bedarbių papildomo mokymo programos, pagal kurias apmokyta 180 bedarbių.
 • Pravesti Lietuvių kalbos mokymai 80 tautinių mažumų atstovų.
 • Atliktas 180 bedarbių profesinis orientavimas.
 • Atlikti 2 sociologiniai tyrimai.
 • Atlikta tarptautinė veikla:
   5 vietinės Darbo grupės sesijos Lietuvoje
  – 4 Tarptautinės Darbo grupės sesijos užsienyje
  – 3 Darbo su Vokietijos VB sesijos Lietuvoje
  – 3 Darbo su Vokietijos VB sesijos Vokietijoje
 • Pateikti 4 pasiūlymai teisės aktų tobulinimui.
 • Atlikta projekto rezultatų sklaida:
  – 30 informacinių pranešimų Internetinėje svetainėje
  – 9 pranešimai visuomenės informavimo priemonėms
  – 4 informaciniai seminarai
  – 9 straipsniai visuomenės informavimo priemonėms
  – 2 lankstinukai
  – 1 leidinys apie projekto rezultatus
  – 2 vienos dienos konferencijos
  – 6 susitikimai su įstatymų leidėjais ar valstybinių institucijų atstovais
  – 3 susitikimai su NVO atstovais
  – 5 susitikimai su žiniasklaidos atstovais
  – 3 susitikimai su savivaldybių atstovais.
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
Bus sudarytos lygios galimybės tautinių mažumų atstovams įsigyti profesiją ir dalyvauti darbo rinkoje, mažės socialinė izoliacija, bus sukurta palankesnė tautinių mažumų integracijos į darbo rinką teisinė aplinka.
Numatomas poveikis
Didės tautinių mažumų aktyvumas ir užimtumas; stiprės tautinių mažumų NVO;

Vystymo bendrija „Lietuvos jaunimo užimtumo tobulinimas“

Planuojami rezultatai:
 • Jaunimo darbo centrų teikiamų paslaugų patobulinimas, esančių programų peržiūrėjimas bei naujų diegimas.
 • Išnaudojant jaunimo NVO kaip užimtumą, savanoriškumą skatinančią sferą, – ugdyti socialiai atskirtų tikslinių grupių narių įgūdžius, reikalingus darbo rinkai (mobilumą, verslumą, kt.).
 • Atliktas rizikos pakartotinai nusikalsti ir kriminogeninių poreikių vertinimo tyrimas bei metodikos sudarymas;
 • Atlikti JDC teikiamų paslaugų vartotojų tarpe, JDC personalo, NVO sektoriuje, tyrimai, leidžiantys nustatyti esančius poreikius bei tendencijas, susijusias su įsidarbinimu/užimtumu, tikslinių grupių tarpe;
 • Išanalizuoti teisės aktai, įstatymai, susiję su tikslinių grupių narių užimtumu, įdarbinimu Lietuvoje bei palyginti su ES galiojančia įstatymine baze;
 • Darbo klubų prie JDC įkūrimas;
 • Projekto veiklą pristatančios konferencijos;
 • Tyrimo rezultatus pristatantys leidiniai;
 • Pilotinio projekto VRPI „paleidimas“ bei jo multiplikacija kituose regionuose (inspekcijos bei JDC).
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
 • pasikeitęs projekto dalyvių socialinis aktyvumas (asmeninio ir organizacijos lygmens kompetencijos);
 • didesnis palyginus su nedalyvavusiųjų projekte įsidarbinusiųjų skaičius;
 • tikslinių grupių dalyvių įsitraukimas į jaunimo NVO savanorišką veiklą;
 • suteikta galimybė tikslinių grupių dalyviams išreikšti savo poreikius;
 • kokybiškesnis darbas ir bendravimas su tikslinėmis grupėmis;
 • užimtumo programų metu įgyti socialiniai įgūdžiai.
Numatomas poveikis
 • atlikus tikslinių grupių poreikių tyrimus, bus atsižvelgta į jų poreikius darbo rinkoje ir visuomenėje;
 • remiantis tikslinių grupių poreikių tyrimu, bus pakoreguotos darbo biržų teikiamų paslaugų ir programų nuostatos tikslinių grupių įdarbinimui;
 • jaunimo NVO teikia atitinkančias poreikius užimtumo programas tikslinėms grupėms šešiuose Lietuvos regionuose;
 • nuteistųjų diferenciacijos metodikos pagalba tikslinės grupės nariams siūloma atitinkama elgesio korekcijos programa;
 • reintegracijos metodikos vadovas yra naudojamas darbe su tikslinėmis grupėmis (NVO, Jaunimo darbo centruose, kitose VB partnerių institucijose);
 • patvirtinus Reintegracijos programas, bus sudarytos galimybės tikslinėms grupėms lengviau adaptuotis darbo rinkoje ir visuomenėje;
 • tolerancijos tikslinių grupių atžvilgiu padidinimas;
 • sumažės tikslinių grupių atstovų nedarbas ir padidės užimtumas šešiuose Lietuvos regionuose; bendradarbiaujant su vystymo bendrijos narėmis, jaunimo NVO sektoriaus kaip įrankio, leidžiančio (re)integruoti tikslinių grupių atstovus į darbo rinką, įtvirtinimas;
 • įstatyminės bazės, susijusios su tikslinių grupių jaunimo įsidarbinimu/nedarbu/užimtumu/socialine parama stebėsena bei pasiūlymais, remiantis ES įstatymine baze;
 • grįžtamojo ryšio tarp institucijų, teikiančių paslaugas tikslinėms projekto grupėms, bei verslo sektoriaus užtikrinimas.

Vystymo bendrija „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos stiprinimas („JUMS“)

Planuojami rezultatai:
 • Parengtas ir išleistas tikslinės grupės socialinės atskirties įveikimo ir integracijos į darbo rinką metodikos leidinys.
 • Sukurta VB socialinės partnerystės stebėjimo duomenų bazė.
 • Atliktas mokslinis tyrimas ir parengta tyrimų ataskaita, pagrindžianti ir apibendrinanti metodiką, bei atlikta užsienio partnerio šalių metodikų lyginamoji analizė (tarptautinis bendradarbiavimas).
 • Parengta tikslinei grupei adaptuota Rinkos ekonomikos žinių ir verslo įgūdžių formavimo programa.
 • Ne mažiau nei 100 tikslinės grupės jaunuolių įtraukta kuriant ir išbandant integracijos metodus.
 • Ne mažiau nei 50 asmenų iš institucijų, dalyvaujančių vystymo bendrijoje, patobulino kvalifikaciją darbui su tiksline grupe 15-oje seminarų (iš jų 6 tarptautiniai).
 • 25 VB partneriai sustiprino bendradarbiavimo gebėjimus 5 seminaruose.
 • Sukurtas EQUAL vystymo bendrijos valdymo įrankis internete.
 • Parengtos ir išleistos projekto viešinimo priemonės.
Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės
Metodika išbandyta ir pagrįsta moksliniais tyrimais; pasekmėje 50% tikslinės grupės jaunuolių integruosis į darbo rinką arba formaliąją švietimo sistemą.
Numatomas poveikis
Metodika pradėta taikyti valstybės ir savivaldybių institucijų 2008 metais.

Užimtumo tarnybos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas

Užimtumo tarnyba ir jos 46 Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus (toliau – Užimtumo tarnyba) įgyvendino Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Užimtumo tarnybos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“, vykdomą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.1. priemonę „Įsidarbinimo gebėjimų ugdymas“. Projekto trukmė – 22 mėn.

Projekto „Užimtumo tarnybos paslaugų efektyvumo tyrimai ir personalo kompetencijų tobulinimas“ tikslas – didinti aktyvių darbo rinkos priemonių ir atviro informavimo paslaugų efektyvumą, teikiamų paslaugų kokybę priartinti prie ES užimtumo tarnybų teikiamo paslaugų lygio. Bendra projekto vertė 2 500 000 litų.

Projekto metu atlikti du moksliniai tyrimai: „Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo tyrimas“ ir „Atviro informavimo paslaugų įvertinimo tyrimas“ ir parengtos išvados bei rekomendacijos. Taikydama mokslinių tyrimų rekomendacijas praktikoje, Užimtumo tarnyba didina savo veiklos efektyvumą, gerina teikiamas paslaugas.

Nauji reikalavimai viešajam administravimui skatina nuolat ir kryptingai tobulinti valstybės tarnautojų kompetencijas. Nuo 2006 m. rugsėjo mėn. iki projekto pabaigos daugiau kaip trys dešimtys Užimtumo tarnybos darbuotojų intensyviai tobulino anglų kalbos žinias, 18-a darbuotojų dalyvavo kompiuterinio raštingumo kursuose ir gavo ECDL (Start) pažymėjimus.

Įsigaliojus naujam Socialinių įmonių įstatymui, viena iš svarbių Užimtumo tarnybos veiklų – valstybės paramos administravimas socialinėms įmonėms. Pagrindinis tikslas – didinti darbo rinkoje papildomai remiamų asmenų, kuriems sunku prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, užimtumą. Ypač daug dėmesio buvo teikiama teritorinių darbo biržų dirbančiųjų, atsakingų už socialinių įmonių administravimą, profesinių gebėjimų tobulinimui. Projekto laikotarpiu 86 dirbantieji, administruojantys socialines įmones, tobulino profesinius gebėjimus.

Kita labai svarbi Užimtumo tarnybos veiklos sritis – tai naujų darbo vietų kūrimas įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus. Projekto metu 90 teritorinių darbo biržų darbuotojų mokėsi administruoti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus.

Projektas išskirtinį dėmesį teikė Užimtumo tarnybos personalo, tiesiogiai dirbančio su klientais, profesiniams gebėjimams. Daugiau kaip 80 teritorinių darbo biržų konsultantų, aptarnaujančių klientus, dalyvavo Vytauto Didžiojo universitete magistrantūros programos „Karjeros projektavimas“ 13 modulių užsiėmimuose.

Iš viso projekto veiklose dalyvavo beveik 300 darbuotojų.

Įgiję naujų žinių bei įgūdžių darbuotojai efektyviau atliks tiesiogines funkcijas, teiks kokybiškesnes paslaugas, bus efektyvesnė Užimtumo tarnybos veikla.

Užimtumo tarnybos administracinių gebėjimų plėtra

Projekto tikslas

Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų personalo kvalifikacijos ugdymas ir darbo kokybės gerinimas, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos užimtumo tarnybų teikiamų paslaugų lygį.

Pagrindinės projekto veiklos

 • Anglų kalbos tobulinimas.
 • Kompiuterinių įgūdžių lavinimas.
 • Psichologinių žinių ir įgūdžių tobulinimas aptarnaujant klientus.
 • Mokymo organizavimo metodų efektyvumo tyrimas.

Dalyvių skaičius

 • Anglų kalbos kursai – 71 dalyvis.
 • Kompiuterinių žinių kursai – 85 dalyviai.
 • Psichologinių žinių tobulinimas – 53 dalyviai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

2005 m. vasario 1 d.- 2006 m. sausio 31 d.

Projekto vertė

500 000 litų, iš jų Europos socialinio fondo lėšos sudaro 375 000 litų arba 75% viso projekto biudžeto. Likusieji 25% arba 125 000 litų skirti iš Užimtumo fondo.

Užimtumo tarnyba sėkmingai įgyvendino pirmąjį Lietuvoje Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą ,,Užimtumo tarnybos administracinių gebėjimų plėtra“. Pasinaudojus ES parama, Užimtumo tarnybos bei jos teritorinių darbo biržų darbuotojai nuo 2005 metų vasario mėnesio gilino profesinius ir bendruosius gebėjimus. Projekto uždaviniams įgyvendinti skirta 500 tūkstančių litų, iš kurių 75 procentus finansavo Europos socialinis fondas. Projektas atitinka 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento 2.1. priemonėje apibrėžtą antrąjį tikslą – stiprinti Užimtumo tarnybos, kaip organizacijos atsakingos už darbo rinkos politiką, institucinius gebėjimus.

Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų darbuotojai turėjo galimybę gerinti savo anglų kalbos žinias, dalyvavo intensyviuose kompiuterinių įgūdžių tobulinimo kursuose bei tiesiogiai dirbantys su bedarbiais ir darbdaviais profesinius įgūdžius gilino psichologijos ir darbo su klientais užsiėmimuose.

Teritorinių darbo biržų konsultantai ir tarpininkai yra pagrindinė grupė, tiesiogiai įgyvendinanti naujos kokybės klientų aptarnavimo modelį. Pasinaudojus Europos socialinio fondo parama, net 50 šios prioritetinės grupės projekto dalyvių turėjo galimybę pagilinti ir atnaujinti psichologines žinias bei įgūdžius, reikalingus teikiant kvalifikuotas paslaugas įvairiems biržų klientams, įskaitant papildomai remiamus asmenis darbo rinkoje.

Formuojant anglų kalbos kursų grupes, pagrindinis dėmesys buvo skiriamas teritorinių darbo biržų ESF konsultantams bei vadovams. Anglų kalbos žinias gilino ir Užimtumo tarnybos darbuotojai. Užimtumo tarnyba įgyvendina visą eilę tarptautinių projektų, aktyviai bendradarbiauja su ES užimtumo tarnybomis, todėl geros anglų kalbos žinios yra būtinos. Atsižvelgiant į projekto dalyvių užimtumą bei siekiant tikslingai naudoti komandiruočių lėšas mokymai organizuoti septynių apskričių centruose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje. Anglų kalbos mokymuose dalyvavo 71 Užimtumo tarnybos darbuotojas.

85 projekto dalyviai iš visos Lietuvos septyniuose apskričių centruose turėjo galimybę tobulinti savo kompiuterines žinias ir įgūdžius. Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų darbuotojai dalyvavo 40 akademinių valandų kursuose ir išlaikę testus gavo ECDL Start pažymėjimus. ECDL yra žinias ir kompetenciją patvirtinantis pažymėjimas, kuris remiasi vieninga pripažinta ECDL programa.

Darbo ir socialinių tyrimų instituto atliktas mokymų organizavimo metodų efektyvumo tyrimas patvirtino gerus projekto rezultatus ir reikšmingą indėlį tobulinant personalo kvalifikaciją. Padidėjusi Užimtumo tarnybos ir jos teritorinių darbo biržų darbuotojų kompetencija leis užtikrinti dar aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę ieškantiems darbo asmenims ir glaudesnį bendradarbiavimą su darbdaviais.

Projektą administravo

Projekto vadovas: Edvinas Bulevičius
Tel. 8-5-236 07 94
El. Paštas Edvinas.Bulevicius@uzt.lt

Projekto finansininkės: Zita Stykanienė, Romualda Jankauskienė
Tel. 8-5-236 07 94
El. paštas Zita.Stykaniene@.ldb.ltRomualda.Jankauskiene@uzt.lt

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.