PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Projekto santrauka: Projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) veiklos bus vykdomos Alytaus miesto, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės savivaldybių teritorijose. Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu  Alytaus miesto, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės savivaldybių  administracijomis bei 7 nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projekto tikslas – Padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Projekto tikslinė grupė –  vyresni kaip 30 metų ir piniginę socialinę paramą gaunantys bei ilgą laiką nedirbantys asmenys, kurie priklauso bent vienai iš Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A1-269 „Dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7.4 punkte išvardintai asmenų grupei.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-01-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-12-31

Projekto vertė – 4.000.000,00 Eur

Projekto veiklos:

  1. Socialinės ir motyvavimo paslaugos;
  2. Bandomoji praktika;
  3. Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties;
  4. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės;
Stebėsenos rodikliai  
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2020-06-30
Produkto stebėsenos rodikliai  
Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose Skaičius 900,00  
Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose, iš kurių: ilgalaikiai bedarbiai Skaičius 300,00  
Rezultato stebėsenos rodikliai  
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2020-06-30
Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Procentai 30,00  
Bazinis: P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose Skaičius 900,00  
Pokyčio: R.B.027-07.3.1-ESFA-V-401-2 Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Skaičius 270,00  
Fizinio rodiklio pavadinimas Skirta Panaudota iki 2020-06-30
Socialinės ir motyvavimo paslaugos 1.927.402,34  
Bandomoji praktika 167.268,00  
Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties 74.129,27  
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės 1.433.582,91  

Veiklos įgyvendinamos šešiose savivaldybėse (Druskininkų, Šilutės, Panevėžio, Pagėgių, Alytaus Akmenės), jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių (Druskininkų, Šilutės, Panevėžio, Pagėgių, Alytaus Akmenės) savivaldybėse arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883. (+370) 5 250 0883

Close Menu