Projekto santrauka: projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) veiklos bus vykdomos Alytaus miesto, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės savivaldybių teritorijose. Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Alytaus miesto, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės savivaldybių administracijomis bei 7 nevyriausybinėmis organizacijomis.

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

Projekto tikslinė grupė – asmenys, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus: yra 30 metų ir vyresni; yra ilgalaikiai bedarbiai, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos, ar nedirba daugiau kaip 2 metus; yra piniginės socialinės paramos gavėjai arba turi teisę gauti piniginę socialinę paramą ir (arba) gauna Užimtumo įstatymo 481 straipsnyje nurodytą darbo paieškos išmoką arba turi teisę šią išmoką gauti.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-01-01.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-12-31.

Projekto vertė – 4.000.000,00 Eur.

Projekto veiklos:

  1. Socialinės ir motyvavimo paslaugos;
  2. Bandomoji praktika;
  3. Pameistrystės darbo sutartis nesudarius mokymo sutarties;
  4. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės.
Stebėsenos rodikliai      
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2021-10-31
Produkto stebėsenos rodikliai      
Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose Skaičius 900,00 708
Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose, iš kurių: ilgalaikiai bedarbiai Skaičius 300,00 654
Rezultato stebėsenos rodikliai      
Stebėsenos rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė iki 2021-10-31
Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Procentai 30,00 29,66
Bazinis: P.B.001-07.3.1-ESFA-V-401 bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius, dalyvavę ESF veiklose Skaičius 900,00  708
Pokyčio: R.B.027-07.3.1-ESFA-V-401-2 dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą Skaičius 270,00  210
Fizinio rodiklio pavadinimas Skirta Panaudota iki 2020-12-31 Panaudota iki 2021-10-31
Projekto įgyvendinimui skirtos lėšos 542.355,51 69.169,42 152.481,51
Socialinės ir motyvavimo paslaugos 1.927.402,34 92.611,56 595.826,28 (duomenys iki 2021-09-30)
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės  1.433.582,91  0 187.803,29

Viešinimas

2.998,85  0 72,60

Veiklos įgyvendinamos šešiose savivaldybėse (Druskininkų, Šilutės, Panevėžio, Pagėgių, Alytaus, Akmenės), jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių (Druskininkų, Šilutės, Panevėžio, Pagėgių, Alytaus, Akmenės savivaldybėse) arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).