Nuo 2017 m. gruodžio 14 d. Užimtumo tarnyba įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0001.

Projekto įgyvendinimo metu 18 665 bedarbiai, priklausantys projekto tikslinėms grupėms, bus įtraukti į paramą mokymuisi. Profesinio mokymo metu jiems bus suteikta galimybė patobulinti turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas, pameistrystės metu bus pagerintas besimokančiųjų bedarbių pasirengimas praktinei veiklai, stažuotės metu padedama ugdyti savo profesinius įgūdžius ir gauti vertingos darbo praktikos, be to bus suteikiama galimybė pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas.

Taip pat numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu 17 547 bedarbiai, priklausantys projekto tikslinėms grupėms bus įtraukti į remiamą įdarbinimą. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padės spręsti darbinės patirties trūkumo problemas, o įdarbinimas subsidijuojant suteiks galimybę grįžti į darbo rinką.

Paramos judumui priemonė suteiks galimybę 2 200 bedarbių įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolu Nr. 14 patvirtinto Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano 2 tikslo „Padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas“ 1 priemonę „Valstybės lėšomis solidariai iki trijų mėnesių prisidėti prie darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas, padengiant darbuotojams darbo užmokesčio dalį už prastovos ar dalinės prastovos laiką“, kuri bus įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41 straipsnio nuostatas ir finansuojama iš 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – VP) 7 prioriteto priemonės Nr. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“. Ne mažiau 75 000 užimtų asmenų, kuriems dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino darbdavys negali suteikti darbo sutartyje sulygto darbo ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, paskelbia prastovą, liks dirbti darbo vietose, nenutraukiant su jais darbo sutarčių.

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrinta moterų ir vyrų lygybė bei nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų.

Projekto tikslas
– padėti bedarbiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius, įgyti kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją ir integruotis į darbo rinką.

Projekto tikslinė grupė
– bedarbiai, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius.

Projekto veiklų trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.

Projekto vertė
– 234 108 889,00 Eur.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis –
2014–2020 m.

Panaudotą lėšų 2020 m. – 178 411 804,85 Eur.

                                DALYVIAI                         LĖŠOS
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2022 M. BALANDŽIO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2022 M. BALANDŽIO 30  D.PER 2022 M. BALANDŽIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2022 M. BALANDŽIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2019 M. BALANDŽIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. BALANDŽIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2022 M. BALANDŽIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
Parama mokymuisi18 66516 85515 58930218432 088 057,39 15 121 012,54 28 321 752,6032 088 057,39
Remiamas įdarbinimas17 54718 92217 6843837031 043 796,42  9 244 142,8915 797 706,8926 323 074,33
Parama judumui2 2002 6242 327121116881 850,32  203 127,63346 719,61518 001,91

 

PROJEKTO RODIKLIAIPASIEKTI RODIKLIAI IKI 2022 M. BALANDŽIO 30 D.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją (42 proc.)36,71 proc.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (35 proc.)64,15 proc.
Ilgalaikiai bedarbiai, dalyvavę ESF veiklose (16 800 asmenų)18 482 asmenų

 

 

VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO 2020 M. KOVO 16 D.  IKI 2020 M. LAPKRIČIO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSNUMATYTOS LĖŠOS ŠIOS VEIKLOS FINANSAVIMUI (EUR)PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR) IKI 2020 M. LAPKRIČIO 30 D.
Užimtieji, registruoti Užimtumo tarnyboje, kuriems paskelbta prastova, dalyvavę įdarbinimo subsidijuojant priemonėjeNe mažiau 75 000196 400167 060 444,01167 060 444,01

Viešųjų pirkimų planas

Dėl dalyvavimo projekte „TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.