PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Nuo 2017 m. gruodžio 14 d. Užimtumo tarnyba įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą “TAPK-Tavo ateities perspektyvų kūrimas”, projekto kodas 07.3.1-ESFA-V-401-04-0001.
Projekto įgyvendinimo metu 17695 bedarbių, priklausančių projekto tikslinėms grupėms, bus įtraukti į paramą mokymuisi. Profesinio mokymo metu bus suteikta galimybė patobulinti turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas, pagerins besimokančiųjų bedarbių pasirengimą praktinei veiklai pameistrystės metu, padės ugdyti savo profesinius įgūdžius ir gaus vertingos darbo praktikos stažuotės metu bei suteiks galimybę pripažinti neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas.
Taip pat numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu 12134 bedarbių, priklausančių projekto tikslinėms grupėms bus įtraukti į remiamą įdarbinimą. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padės spręsti darbinės patirties trūkumo problemas, o įdarbinimas subsidijuojant suteiks galimybę grįžti į darbo rinką.
Parama judumui priemonė suteiks galimybę 1200 bedarbių įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolu Nr. 14 patvirtinto Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano 2 tikslo „Padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas“ 1 priemonę „Valstybės lėšomis solidariai iki trijų mėnesių prisidėti prie darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas, padengiant darbuotojams darbo užmokesčio dalį už prastovos ar dalinės prastovos laiką“, kuri bus įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41 straipsnio nuostatas ir finansuojama iš 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – VP) 7 prioriteto priemonės Nr. NR. 07.3.1-ESFA-V-401 „Bedarbių integracija į darbo rinką“. Ne mažiau 75 000 užimtų asmenų, kuriems dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino darbdavys negali suteikti darbo sutartyje sulygto darbo ir, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktu, paskelbia prastovą, liks dirbti darbo vietose, nenutraukiant su jais darbo sutarčių.

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas moterų ir vyrų lygybė ir nediskriminavimas, dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų.
Projekto tikslas – padėti bedarbiams, registruotiems Užimtumo tarnyboje, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius, įgyti kvalifikaciją, tobulinti kompetenciją ir integruotis į darbo rinką.
Projekto tikslinė grupė – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius.
Projekto trukmė – 2017 m. gruodžio 14 d. – 2021 m. rugpjūčio 12 d.
Projekto vertė – 219 332 278,00Eur.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014 – 2020 m.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

                                    DALYVIAI                                   LĖŠOS
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D.PER 2020 M. BIRŽELIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2020 M. BIRŽELIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)Per 2019 METUS PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
Parama mokymuisi17 69513 23412 21524741828 321 752,60 15 121 012,54 25 696 431,50 
Remiamas įdarbinimas12 13411 07810 18314026320 646 156,14  9 244 142,8914 963 859,05 
Parama judumui1 2001 7071 692922431 850,32  203 127,63337 481,83 
PROJEKTO RODIKLIAIPASIEKTI RODIKLIAI IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose įgijo kvalifikaciją (42 proc.)41,56 proc.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (35 proc.)60,90 proc.
Ilgalaikiai bedarbiai, dalyvavę ESF veiklose (16800 asmenų)12 725 asmenų
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO 2020 M. KOVO 16 D.  IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSNUMATYTOS LĖŠOS ŠIOS VEIKLOS FINANSAVIMUI (EUR)PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR) IKI 2020 M. BIRŽELIO 30 D. 
Užimtieji, registruoti Užimtumo tarnyboje, kuriems paskelbta prastova, dalyvavę įdarbinimo subsidijuojant priemonėjeNe mažiau 75 000187 201167 060 444,01120 505 164,79

Viešųjų pirkimų planas

Dėl dalyvavimo projekte “TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas” prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883. (+370) 5 250 0883

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu