PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   


Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis finansuojamas projektas „Naujas startas“ 
Projekto tikslas – padidinti 16-29 metų amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2015-12-09 – 2019-11-30.
Projekto vertė: 44 137 102,71 eurų, iš kurių 40 558 418,89 eurai – Europos socialinio fondo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 3 578 683,82 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto dalyvių skaičius: 16 946 asmenys.
Projekto vykdytojas: Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto tikslinė grupė: Užimtumo tarnyboje registruoti 16-29 m. amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte „Atrask save“.
Projekto veiklos:

  1. Profesinis mokymas (12 955 asmenys);
  2. Įdarbinimas subsidijuojant (5 295 asmenys);
  3. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas (2 292 asmenys);
  4. Savarankiško užimtumo rėmimas (340 asmenų);
  5. Pameistrystė (138 asmenys);
  6. Stažuotė (167 asmenys).

PROJEKTO APRAŠYMAS
Jaunimo garantijų pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ dalyviai, negavę kokybiško darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymo atviroje rinkoje, įgyti norimą ir paklausią darbo rinkoje profesiją, įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje bei pasisemti darbinės patirties galės dalyvaudami antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“.
Šiuo projektu siekiama jaunimui suteikti kuo optimalesnę pagalbą integruojantis į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kokios aktyvios darbo rinkos politikos priemonės asmeniui bus efektyviausios. Su kiekvienu jaunuoliu dirbama pagal individualų užimtumo veiklos planą, sudarytą atsižvelgus į jo poreikius, galimybes ir tolimesnės karjeros planus.
SVARBU ŽINOTI: Projekte „Naujas startas“ gali dalyvauti tik Užimtumo tarnyboje įsiregistravę 16-29 m. amžiaus nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai. Todėl tie projekto „Atrask save“ dalyviai, kurie nebuvo registruoti Užimtumo tarnyboje, norėdami dalyvauti projekte „Naujas startas“, turi įsiregistruoti.
NAUJOVĖ: Projekte „Naujas startas“ priemonės bus taikomos kompleksiškai. Pavyzdžiui, jaunuolis įgijęs profesiją profesinio mokymo priemonės dėka, toliau galės dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ar įdarbinimo subsidijuojant priemonėse. Tokiu būdu siekiama jaunuoliui suteikti maksimalią reikiamą pagalbą ir užtikrinti sklandžią ir sėkmingą jo integraciją į darbo rinką.
PROFESINIS MOKYMAS: Profesinio mokymo veikla suteikia galimybes įgyti pranašumą darbo rinkoje, tampant kvalifikuotu paklausios profesijos specialistu. Priemonė leidžia įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikį. Antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“ numatoma plačiausiai taikyti profesinio mokymo priemonę. Jaunuolis, pirminės intervencijos metu susipažinęs ir išbandęs įmonėje tam tikrą profesiją, vėliau jos galės mokytis antrinės intervencijos projekto metu dalyvaudamas profesinio mokymo programose. Tokiu būdu, tikimasi, išaugs ir paties profesinio mokymo tikslingumas, kadangi jaunuoliai konkrečiai žinos, kokios profesijos jie nori mokytis bei kur vėliau ją pritaikys.
Užimtumo tarnyba apmoka mokslus pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas. Mokymosi laikotarpiu taip pat mokama stipendija, kompensuojamos kelionės į mokymo įstaigą ar apgyvendinimo išlaidos.
NAUDINGA ŽINOTI: baigus formalųjį profesinį mokymą išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas ir suteikiama kvalifikacija, o neformaliojo profesinio mokymo programos skirtos kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.
SVARBU ŽINOTI: bedarbiai privalo atlyginti Užimtumo tarnybai jos patirtas, su  profesiniu mokymu susijusias, išlaidas, jei be svarbios priežasties: nutraukė profesinį mokymą, atsisakė įsidarbinti pagal profesinio mokymo sutartį, įsidarbino, bet per 6 mėnesius nutraukė darbo sutartį. Nuostata dėl patirtų išlaidų atlyginimo netaikoma asmenims, kurie Užimtumo įstatymo nustatyta tvarka pirmą kartą įgyja kompetenciją ir (ar) kvalifikaciją pagal formaliojo mokymo programą trišalės arba dvišalės sutarties pagrindu arba buvo siunčiami mokytis pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas dvišalės sutarties pagrindu.
Daugiau informacijos apie profesinio mokymo priemonę.
ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT
Įdarbinimas subsidijuojant padeda įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Už asmenų įdarbinimą darbdaviui mokama subsidija kompensuojant iki 50 proc. darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidijos mokamos iki 6 mėn.
SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo įdarbinimo subsidijuojant priemonėje laikotarpiu darbo sutartis nutraukiama buvusio bedarbio iniciatyva, Užimtumo tarnyboje pakartotina registracija galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.
Daugiau informacijos apie įdarbinimo subsidijuojant priemonę.
DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padeda įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje  ir įsidarbinti pirmą kartą pradedant darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar ilgalaikiams bedarbiams. Priemonė ypač naudinga studijas ar mokslus baigusiems absolventams.
Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama iki 50 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo  privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos mokamos iki 12 mėn. Už darbdavio paskirto mentoriaus (mokytojo) darbą papildomai sumokama dar 20 proc. subsidija nuo mokiniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.
SVARBU ŽINOTI: jeigu dalyvavimo darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje laikotarpiu darbo sutartis nutraukiama buvusio bedarbio iniciatyva, Užimtumo tarnyboje pakartotina registracija galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.
Daugiau informacijos apie darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę.
SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS
Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės dėka jaunuoliai iki 29-erių metų, svajojantys pradėti nuosavą verslą, gali gauti subsidiją darbo vietai sau įsteigti, siekiančią iki 40 MMA.
Subsidiją galima naudoti darbo priemonių pirkimui, montavimui bei pritaikymui ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
NAUDINGA ŽINOTI: darbo priemonėmis laikoma – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirti ilgalaikiam materialiajam turtui.
SVARBU ŽINOTI: finansinė parama gali būti skiriama, jei darbo vieta sau steigiama pirmą kartą (t.y. jei iki šiol darbo vieta nebuvo įsteigta labai mažose įmonėse, atitinkančiose LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas). Avansu pervedama 85 proc. prašomos subsidijos sumos, o likusi dalis – per 5 dienas, pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis. Įsteigta darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, subsidija arba jos dalis (priklauso nuo to, kada panaikinta darbo vieta) turi būti grąžinta Užimtumo tarnybai.
Daugiau informacijos apie Savarankiško užimtumo rėmimo priemonę.

ĮDARBINIMAS PAGAL PAMEISTRYSTĖS SUTARTĮ
Įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį – tai galimybė mokytis pasirinktos profesijos ar įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje. Ši profesinio mokymo forma išskirtinė tuo, kad praktinis mokymas vykdomas pas darbdavį, sudarant pameistrystės darbo sutartį, o teorinė profesinio mokymo dalis, kuri nesudarys daugiau negu trisdešimt procentų pameistrystės darbo sutartyje numatytos trukmės, gali būti vykdoma tiek pas darbdavį, tiek pas profesinio mokymo teikėją.
Už faktiškai dirbtą laiką jaunuoliui bus mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, kuris bus ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalus valandinis atlygis. O už teorinėms žinioms įgyti skirtą laiką bus mokama stipendija.
Pabaigus formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.
STAŽUOTĖ
Stažuotė – neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas jaunuolių darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti. Stažuotėje gali dalyvauti jaunuoliai, turintys atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbę.
Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių, stažuotėje dalyvaujančiam jaunuoliui užtikrinamas stažavimasis nuo 20 valandų iki 40 valandų per savaitę.
Stažuotės laikotarpiu Užimtumo tarnyba kartą per mėnesį, atsižvelgiant į stažavimosi valandas, jaunuoliams  moka 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio stipendiją.

Veiklos pavadinimas

Planuojamas dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui, Eur

Projekto veiklose iki 2019 m. spalio 31 d. dalyvavo, asm.

Panaudota lėšų iki 2019 m. spalio 31 d., Eur

Profesinis mokymas, iš jų:

12.955

26.152.451,27

 12.984

26.109.512,40

Profesinis mokymas unikaliems dalyviams

  

12.940

 

Profesinis mokymas asmenims po įdarbinimo subsidijuojant

  

44

 

Įdarbinimas subsidijuojant, iš jų:

5.295

8.062.827,36

5.354

8.060.815,36

Įdarbinimas subsidijuojant unikaliems asmenims

4.639

 

4.684

 

Įdarbinimas subsidijuojant asmenims po profesinio mokymo

656

 

670

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, iš jų:

2.292

4.573.437,60

2.302

4.577.089,50

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas asmenims po profesinio mokymo

1.483

 

1492

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas pasirengusiems darbo rinkai asmenims

809

 

810

 

Savarankiško užimtumo rėmimas, iš jų:

340

4.402.904,80

339

4.328.763,54

Savarankiško užimtumo rėmimas unikaliems asmenims

  

314

 

Savarankiško užimtumo rėmimas asmenims po PM, ĮS, DĮĮR veiklų

  

25

 

Stažuotė

167

90.384,00

169

89.223,01

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

138

213.869,01

134

220.149,96

Projekto rodikliai.xlsx

Projekto administracinės grupės kontaktai:

Struktūrinio padalinio pavadinimasAtsakingų asmenų vardas, pavardėTelefono numerisEl. paštas
Projekto vadovėRima Arbutavičienė(8 5) 238 8762rima.arbutaviciene@uzt.lt
Projekto vyr. finansininkėAušra Maminskienė(8 5) 236 0774ausra.maminskiene@uzt.lt
Projekto finansininkėRegina Bružaitė(8 5) 236 0774regina.bruzaite@uzt.lt  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu