Nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. Užimtumo tarnyba įgyvendina Europos socialinio fondų lėšomis finansuojamą projektą „Nauja pradžia“, projekto kodas 14.1.1-ESFA-V-430-01-0001. Projekto metu bus įgyvendinama bedarbių kvalifikacijos įgijimo, kompetencijų tobulinimo ir integravimo į darbo rinką didinimo bei darbo vietų steigimo veikla.

Įgyvendinant projektą 7226 bedarbių profesinio mokymo metu įgis ar (ir) patobulins turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas. Įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartis priemonė  pagerins 570 bedarbių pasirengimą praktinei veiklai. Stažuotėje 430 bedarbių ugdys profesinius įgūdžius bei suformuos vertingą darbo praktiką. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo priemonė sutrumpins 300 bedarbių sugrįžimą į darbo rinką laikotarpį.

7452 bedarbiai, įdarbinti subsidijuojant, bus sugrąžinti į darbo rinką, kas padidins jų galimybes tapti aktyviais ir išlikti konkurencingais darbo rinkoje, pasibaigus projektui. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonių pagalba 1018 bedarbių galės įtvirtinti trūkstamus įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje, o tai suteiks pranašumo, siekiant pasilikti toje pačioje  ar ieškant darbo kitoje įmonėje. Projekto metu įgyvendinamas savarankiškas užimtumo rėmimas leis 290 bedarbių sukurti sau darbo vietas. Paramos judumo priemonės pagalba 2000 bedarbių bus suteikta galimybė įsidarbinti nuo jų gyvenamosios vietos nutolusiose darbovietėse. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama per numatytą Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį (14 mėnesių) sudarys galimybę 19 286 bedarbiams dalyvauti Projekto veiklose.

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrinta moterų ir vyrų lygybė bei nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų.

Projekto tikslas – Padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos ir atsparumo, COVID-19 pandemijos keliamiems iššūkiams.

Projekto tikslinė grupė – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus ir neįgaliuosius.

Projekto trukmė – 2021 m. rugpjūčio 16 d. – 2022 m. spalio 16 d.

Projekto vertė – 46 000 000,00 EUR.

Europos Sąjungos struktūrinės paramos laikotarpis – 2014–2020 m.

Panaudota lėšų per 2021 m. – 1.180.287,81 EUR

DALYVIAILĖŠOS
VEIKLOS PAVADINIMASPLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUSNUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2021 M. SPALIO 31 D. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE IKI 2021 M. SPALIO 31 D.PER 2021 M. SPALIO MĖN. PRIEMONĖJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUSBAIGĖ DALYVAUTI PRIEMONĖJE PER 2021 M. SPALIO MĖN.NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)Per 2021M. METUS PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2021 M. SPALIO 31 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės1928655754919218745.629.297,291.180.287,81 Eur1.180.287,81 Eur
PROJEKTO RODIKLIAIPASIEKTI RODIKLIAI IKI 2021 M. SPALIO 31 D.
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose (16986 asmenys)549
Dalyviai, baigę dalyvauti ESF veiklose pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (35 proc.)40,8 proc.

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

 

Dėl dalyvavimo projekte „Nauja pradžia“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).