PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Projekto santrauka: Projekto “Jaunimo užimtumo skatinimas” (toliau – Projektas) veiklos bus vykdomos visoje šalyje. Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių). Tikslinė grupė – 16-29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys. Projekto metu bus įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 “Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo” bei užtikrinančios antrinės intervencijos paslaugų teikimą  registruotam Užimtumo tarnyboje jaunimui, atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius bei siekiant užtikrinti kuo sklandesnį įsiliejimą į darbo rinką. 

Projekto dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, kas sumažins šios tikslinės grupės bedarbių skaičių.

Projekto tikslas – Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių.

Projekto tikslinė grupė – 16-29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-03-15.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2021-03-14.

Projekto vertė – 13.783.000,00 eurų.

Projekte nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. birželio 30 d. panaudota – 1.215.962,47 Eur.

Projekto veiklos: Projekto tikslinės grupės dalyviai dalyvaus profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Užimtumo įstatymo Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai.

Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020-06-30
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijojeSkaičius5.500,00 927
15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę JUI remiamoje intervencijoje, iš kurių: 25–29 metų asmenysSkaičius900 383
Stebėsenos rodiklio pavadinimasMatavimo vienetasSiektina reikšmėPasiekta reikšmė iki 2020-06-30
Bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeProcentai7515,22
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsProcentai502,93
Bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai5011,41
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijojeProcentai5012,36
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar stažuotėsProcentai32,172,86
Ilgalaikiai bedarbiai dalyviai, kurie baigę dalyvavimą pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbąProcentai26,169,52

Fizinio rodiklio pavadinimas

Skirta

Panaudota iki 2020-06-30

16-29 m. asmenys dalyvavę aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse

13.576.446,53

 1.215.962,47

Informavimas apie projektą

2.906,77

 59,29

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Jaunimo užimtumo skatinimas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883. (+370) 5 250 0883

Close Menu