Projekto santrauka: projekto „Jaunimo užimtumo skatinimas“ (toliau – Projektas) veiklos yra vykdomos visoje šalyje. Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (be partnerių). Tikslinė grupė – 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys. Projekto metu įgyvendinamos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ bei užtikrinančios antrinės intervencijos paslaugų teikimą registruotam Užimtumo tarnyboje jaunimui, atsižvelgiant į individualius jaunų žmonių poreikius bei siekiant užtikrinti kuo sklandesnį įsiliejimą į darbo rinką. 

Projekto dalyviams sudaromos sąlygos dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Tai sumažins šios tikslinės grupės bedarbių skaičių.

Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16–29 metų amžiaus jaunimo skaičių.

Projekto tikslinė grupė – 16–29 metų amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-03-15.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-31.

Projekto vertė – 14.555.336,22 Eur.

Projekte panaudota lėšų per 2020 m. – 3.468.639,73 Eur.

Projekte panaudota lėšų per 2021 m. –  5.905.241,55 Eur. 

Projekte panaudota lėšų per 2022 m. (iki 2022 m. balandžio 30 d.) –  1.392.039,96 Eur. 

Panaudota lėšų nuo projekto pradžios iki 2022 m. balandžio 30 d. –  9.863.404,25 Eur.

Projekto veiklos: projekto tikslinės grupės dalyviai dalyvauja profesinio mokymo, pameistrystės, stažuotės, kompetencijų pripažinimo neformaliuoju būdu, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo, įdarbinimo subsidijuojant priemonėse, kaip nustato Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 37, 38, 39, 39(1), 42 ir 43 straipsniai.

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „Jaunimo užimtumo skatinimas“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883).