Projekto pavadinimas Projekto veiklos Projekto tikslas Projekto vertė, Eur
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” 7.3.1 konkretų uždavinį “Padidinti gyventojų, ypač ilgalaikių ir nekvalifikuotų bedarbių bei neįgaliųjų, užimtumą”
„Pagalba neįgaliesiems“ 
07.3.1-ESFA-V-402-01-0001

(nuo 2015 m. kovo 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.)

Profesinė reabilitacija Padidinti neįgaliųjų užimtumą, teikiant profesinės reabilitacijos paslaugas.

7.588.166,13

„TAPK- Tavo ateities perspektyvų kūrimas“          07.3.1-ESFA-V-401-04-0001

( nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2020 m. gruodžio 14 d.)

Profesinis mokymas, stažuotė, pameistrystė, kompetencijų pripažinimas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, judumo rėmimas. Padėti bedarbiams, įskaitant ilgalaikius, nekvalifikuotus, neįgaliuosius, registruotus teritorinėse Užimtumo tarnybose, įgyti ar (ir) patobulinti turimas profesines kvalifikacijas ir kompetencijas, pagerinti darbinės patirties trukumą, ugdyti profesinius įgūdžius ir gauti vertingos darbo praktikos. Parama judumui paskatins bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos. 38.461.480,00
„Pasinaudok galimybe“         07.3.1-ESFA-V-401-04-0002

( nuo 2017 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. rugpjūčio 12 d.)

Profesinis mokymas ir įdarbinimas subsidijuojant Prisidėti prie darbo rinkos paklausos ir pasiūlos suderinamumo, nedirbančių vyresnio negu 54 metų bedarbių, registruotų teritorinėse Užimtumo tarnybose, užimtumo didinimo ir grąžinimo į darbo rinką. 24.709.450,00
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 8 prioriteto “Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu” 8.5.1 konkretų uždavinį “Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą”
Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto “Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ sąrašu Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01
„Atrask save“ 
07.4.1.ESFA-V-404-01-0001

(nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d.)

Grupiniai užsiėmimai, darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas, papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymas, susipažinimas su darbo rinka, susipažinimas su švietimo sistema, supažindinimas su savarankiškos veiklos pradėjimu, išvažiuojamieji seminarai. Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.

25.583.761,01

Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ sąrašu Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-02-0001
„Naujas startas“07.4.1-ESFA-V-404-02-0001

(nuo 2015 m. gruodžio 9 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.)

Profesinis mokymas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas ir įdarbinimas subsidijuojant Padidinti 16-29 m. amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

41.244.723,90

Pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Užimtumo tarnybos administracinių gebėjimų ugdymas“.
„Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų veiklos efektyvumo tobulinimas, inovatyvių paslaugų kūrimas“

07.3.2-ESFA-V-403-02-0001

(nuo 2016 m. sausio 12 d. iki 2019 m. spalio 11 d.)

Darbuotojų specialiųjų gebėjimų tobulinimas, EURES paslaugų kokybės tobulinimas, Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų veiklos, paslaugų kokybės gerinimas, naujų paslaugų kūrimas. Užimtumo tarnybos ir teritorinių darbo biržų veiklos tobulinimas ugdant darbuotojų specialiuosius gebėjimus, kuriant paslaugų kokybę gerinančias priemones, orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybę ir rezultatus.

1.471.492,00