*alt_site_homepage_image*

KarjerON

Projekto tikslas - didinti 18-29 metų bedarbių, ypač ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turinčių, nekvalifikuotų, ilgalaikių, migrantų, registruotų Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  galimybes įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką.

Įgyvendinant Projektą, bus siekiama jaunimui suteikti kuo optimalesnę pagalbą integruojantis į darbo rinką, organizuojant profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį (tik pagal formalias ir neformalias profesinio mokymo programas), stažuotės, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, paramos judumui, įdarbinimo subsidijuojant bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemones. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvaus 18 969 neunikalių dalyvių.

Projektas prisidės prie darbo pasiūlos paklausos suderinamumo, skatins 18–29 metų bedarbių tvaresnę integraciją į darbo rinką, didins tikslinės grupės užimtumą.

Projekto tikslinė grupė - 18–29 metų bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia -  2023.07.01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  - 2026.06.30

Projekto veiklų regionai - Vilniaus regionas ir  Vidurio ir Vakarų Lietuvos (VVL) regionas

Skirtas finansavimas - 54 505 923,99 Eur.

Panaudota lėšų per 2023 m. – 2 030 073,17 EUR

Projekto numeris – Nr. 07-013-P-0001

DALYVIAI

LĖŠOS

VEIKLOS PAVADINIMAS

PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D. VEIKLOJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

BAIGĖ DALYVAUTI VEIKLOJE IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D.

PER 2024 M. BALANDŽIO MĖN. VEIKLOJE PRADĖJUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS

BAIGĖ DALYVAUTI VEIKLOJE PER 2024 M. BALANDŽIO MĖN.

NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)

1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

1525

665 357 96 72 7 080 598,21 1 041 980,49

1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

1488

665 357 96 72 6 417 033,53 1 041 980,49

1.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

37

0 0 0 0 663 564,68 0

2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

9341

4045 2294 527 421 43 788 468,83 6 623 184,35

2.1.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

9112

4045 2294 527 421 39 681 541,46 6 623 184,35

2.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

229

0 0 0 0 4 106 927,37 0

 

PROJEKTO RODIKLIAI

SIEKTINA RODIKLIO REIKŠMĖ

PASIEKTA RODIKLIO REIKŠMĖ IKI 2024 M. BALANDŽIO 30 D.

Produkto stebėsenos rodikliai

 

Bendras dalyvių skaičius (Sostinės regionas)

1 525

665

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Sostinės regionas)

1 525

665

18–29 metų jaunuoliai (Sostines regionas)

1 525

665

Bendras dalyvių skaičius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 341

4045

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 341

4045

18–29 metų jaunuoliai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 341

4045

Rezultato stebėsenos rodikliai

 

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Sostinės regionas)

739

69

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

686

228

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

839

297

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

3 880

536

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

4 204

1393

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

5 138

1756

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „KarjerON“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883)

Informacija apie projektą už praėjusį mėnesį atnaujinama iki einamojo mėnesio 17 d.

Registracija