*alt_site_homepage_image*

KarjerON

Projekto tikslas - didinti 18-29 metų bedarbių, ypač ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turinčių, nekvalifikuotų, ilgalaikių, migrantų, registruotų Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  galimybes įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką.

Įgyvendinant Projektą, bus siekiama jaunimui suteikti kuo optimalesnę pagalbą integruojantis į darbo rinką, organizuojant profesinio mokymo, įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį (tik pagal formalias ir neformalias profesinio mokymo programas), stažuotės, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, paramos judumui, įdarbinimo subsidijuojant bei vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemones. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse dalyvaus 18 969 neunikalių dalyvių.

Projektas prisidės prie darbo pasiūlos paklausos suderinamumo, skatins 18–29 metų bedarbių tvaresnę integraciją į darbo rinką, didins tikslinės grupės užimtumą.

Projekto tikslinė grupė - 18–29 metų bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia -  2023.07.01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  - 2026.06.30

Projekto veiklų regionai - Vilniaus regionas ir  Vidurio ir Vakarų Lietuvos (VVL) regionas

Skirtas finansavimas - 54 505 924,00 Eur.

Panaudota lėšų per 2023 m. – 0,00 EUR

Projekto numeris – Nr. 07-013-P-0001

DALYVIAI

LĖŠOS

VEIKLOS PAVADINIMAS

PLANUOJAMAS PROJEKTO DALYVIŲ SKAIČIUS

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. SPALIO 31 D. VEIKLOJE DALYVAVUSIŲ ASMENŲ SKAIČIUS

BAIGĖ DALYVAUTI VEIKLOJE IKI 2023 M. SPALIO 31 D.

PER 2023 M. SPALIO MĖN. VEIKLOJE PRADĖJUSIŲ DALYVAUTI ASMENŲ SKAIČIUS

BAIGĖ DALYVAUTI VEIKLOJE PER 2023 M.  SPALIO MĖN.

NUMATYTOS LĖŠOS ŠIO PROJEKTO FINANSAVIMUI (EUR)

NUO PROJEKTO PRADŽIOS IKI 2023 M. SPALIO 31 D. PANAUDOTOS LĖŠOS (EUR)

1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

1525

157 27 77 16    

1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

1488

157 27 77 16    

1.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

37

0 0 0 0    

2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

9341

1026 45 113 62    

2.1.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

9112

1026 45 113 62    

2.2.Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione (Vietinių užimtumo iniciatyvų priemonė)

229

0 0 0 0    

 

PROJEKTO RODIKLIAI

SIEKTINA RODIKLIO REIKŠMĖ

PASIEKTA RODIKLIO REIKŠMĖ IKI 2023 M. SPALIO 31 D.

Produkto stebėsenos rodikliai

 

Bendras dalyvių skaičius (Sostinės regionas)

1 525

157

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Sostinės regionas)

1 525

157

18–29 metų jaunuoliai (Sostines regionas)

1 525

157

Bendras dalyvių skaičius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 341

1026

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 341

1026

18–29 metų jaunuoliai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

9 341

1026

Rezultato stebėsenos rodikliai

 

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Sostinės regionas)

739

0

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

686

3

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Sostinės regionas)

839

4

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

3 880

0

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

4 204

13

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

5 138

16

Veiklos įgyvendinamos visoje Lietuvoje, jose gali dalyvauti visi tikslinės grupės asmenys, nepriklausomai nuo lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios ar seksualinės orientacijos.

Dėl dalyvavimo projekte „KarjerON“ prašome kreiptis į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių arba skambinti bendruoju konsultacijų telefonu 1883 (+370 5 250 0883)

Registracija