PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   
Vardas, pavardėPareigosTel.El. paštas 
Evaldas BračiulisVyriausiasis specialistas+370 5 236 0778bdar@uzt.lt Funkcijos
Close Menu

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą fizinių, technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
1.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį informacijos ir/ar informacinių sistemų saugos, audito ar teisės srityje;
1.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, Užimtumo tarnybos veiklą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymus ir juos įgyvendinančius teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apsaugą, išmanyti vidaus ir viešojo administravimo taisykles ir procedūras;
1.4. suprasti Užimtumo tarnyboje duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas, duomenų saugumo ir duomenų apsaugos poreikius;
1.5. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
1.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
1.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
2.1. informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją (-jus) ir duomenis tvarkančius Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, apie jų prievoles pagal Reglamentą ir kitus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus asmens duomenų saugos klausimais;
2.2. stebi, kaip Užimtumo tarnyboje laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugos srityje;
2.3. didina duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių Užimtumo tarnybos darbuotojų sąmoningumą asmens duomenų saugos srityje, rengia mokymus bei metodinę medžiagą asmens duomenų apsaugos klausimais;
2.4. bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos administracijos padaliniais, kitomis viešojo administravimo institucijomis ir įstaigomis, įmonėmis, užsienio valstybių institucijomis asmens duomenų apsaugos klausimais;
2.5. atlieka kontaktinio asmens funkcijas, asmens duomenų saugos priežiūros institucijoms kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas;
2.6. paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento 35 straipsnį;
2.7. konsultuoja Užimtumo tarnybos administracijos padalinių darbuotojus dėl asmens duomenų apsaugos priemonių taikymo;
2.8. pagal kompetenciją konsultuoja duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją (-jus) ir Užimtumo tarnybos darbuotojus asmens duomenų apsaugos klausimais;
2.9. analizuoja jų patirtį ir gerąją praktiką organizuojant ir įgyvendinant asmens duomenų apsaugą;
2.10. tvarko asmens duomenų apsaugos Užimtumo tarnyboje stebėsenos dokumentus, užtikrina tinkamą jų saugojimą, naikinimą ir archyvavimą;
vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus pavedimus, siekiant veiklos tikslų įgyvendinimo;
2.12. nagrinėja deleguotus Kokybės vadybos ir kontrolės skyriaus asmenų skundus dėl galimų darbo ieškančių asmenų ir darbdavių teisių ar teisėtų interesų pažeidimų, rengia atsakymų į šiuos skundus projektus, bei dalyvauja rengiant su šių pažeidimų tyrimu susijusių dokumentų projektus.