*alt_site_homepage_image*

Buvusioms socialinėms įmonėms

Atnaujinta 2022-11-15

Kaip po 2023-01-01 Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo panaikinimo datos bus išmokama subsidija darbo užmokesčiui už 2022 m. (lapkričio, gruodžio) mėnesius?

Įmonės iki 2022 m. gruodžio 31 d. galiojusia tvarka, kartu su mokėjimo prašymu gauti subsidiją darbo užmokesčiui už lapkričio, gruodžio mėnesius iki 2023 m. sausio 15 d. Užimtumo tarnybai turės pateikti informaciją apie gautas pajamas, darbuotojų skaičių, tikslinėms grupėms priklausančių asmenų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, iš visų šaltinių 2022 m. gautą ir panaudotą valstybės pagalbą, taip pat tikslinėms grupėms priklausančių asmenų darbinių ir socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano vykdymą 2022 m.

Ar įmonė iki 2022-12-31 d. turėjusi socialinės įmonės statusą galės gauti darbo užmokesčio subsidiją už dirbančius neįgaliuosius?

Buvusioje socialinėje įmonėje dirbę neįgalieji, kurie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai ir kurių darbo sutartis su įmone, turėjusia socialinės įmonės statusą, nėra nutraukta, bus laikomi darbo rinkoje papildomai remiamais asmenimis ir galės dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant priemonėje.

Užimtumo įstatymo 25 straipsnis papildytas trimis papildomomis tikslinėmis grupėmis:

- darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis ir kurie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai, ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta;

- darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis ir kurie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai, ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta;

- darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis ir kurie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai, ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta.

Darbdavys, dėl neįgalių darbuotojų priklausančių aukščiau paminėtoms tikslinėms grupėms, dėl darbo užmokesčio subsidijos galės kreiptis į Užimtumo tarnybą ir dalyvauti įdarbinimo subsidijuojant priemonėje. Darbdavys, Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriui (toliau – KAS) elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu, arba naudojantis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis turės pateikti nustatytus dokumentus: paraišką dėl dalyvavimo priemonėje (dėl dirbančių neįgalių darbuotojų) ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1,2,4 ir 5 punktų reikalavimams.

Patikrinus informaciją bus priimtas sprendimas dėl subsidijos darbo užmokesčiui skyrimo. Skyrus subsidiją darbo užmokesčiui darbdavys turės pasirašyti įdarbinimo subsidijuojant sutartį (-is) dėl kiekvieno neįgalaus darbuotojo.

Kokie reikalavimai bus taikomi naujam į įmonę priimamam neįgaliam darbuotojui, jei darbdavys norės gauti užmokesčio subsidiją? Ar būtinai neįgalus asmuo turės būti registruotas Užimtumo tarnyboje?

Darbdavys, norėdamas dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemonėje – įdarbinime subsidijuojant, priimant naują neįgalų darbuotoją, Užimtumo tarnybos KAS turės pateikti (elektroniniu paštu, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu arba naudojantis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis), nustatytus dokumentus: paraišką dėl dalyvavimo priemonėje (dėl naujai priimamų neįgalių darbuotojų) ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktų reikalavimams. Patikrinus darbdavio atitikimą nustatytiems reikalavimams bei įvertinus, ar yra registruotų darbo ieškančių neįgalių asmenų, turinčių bedarbio statusą, kurių kvalifikacija atitinka darbdavio nurodytai. Patikrinus informaciją bus priimtas sprendimas dėl subsidijos darbo užmokesčiui skyrimo.  Skyrus subsidiją darbo užmokesčiui pasirašoma įdarbinimo subsidijuojant sutartis dėl naujai įdarbinamo darbuotojo (registruoto Užimtumo tarnyboje bedarbio statusu) subsidijavimo.

Kokio dydžio subsidija darbo užmokesčiui bus mokama dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėje? Kokia galima subsidijos darbo užmokesčiui trukmė?

Įgyvendinant įdarbinimo subsidijuojant priemonę subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos. Jis apskaičiuojamas procentais nuo įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių priskaičiuotos ir privalo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos:

1) 75 procentai apskaičiuotų lėšų, įdarbinus bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, ir kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis bei asmenis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma ar laikinoji apsauga. Toks subsidijos darbo užmokesčiui dydis taikomas ir buvusių socialinių įmonių darbuotojams, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis, jei jie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai, ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta. Tokiu atveju subsidija gali būti mokama neterminuotai per visą darbo laikotarpį;

2) 60 procentų apskaičiuotų lėšų, įdarbinus bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis. Toks subsidijos darbo užmokesčiui dydis taikomas ir buvusių socialinių įmonių darbuotojams, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis, jei jie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai, ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta. Tokius atveju subsidija mokama iki 36 mėnesių;

3) 50 procentų apskaičiuotų lėšų, įdarbinus kitus darbo rinkoje papildomai remiamus asmenis (įskaitant ir neįgaliuosius, kuriems nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis). Toks subsidijos darbo užmokesčiui dydis taikomas ir buvusių socialinių įmonių darbuotojams, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis, jei jie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai, ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta. Tokiu atveju subsidija mokama iki 6 mėnesių.

Kokius dokumentus reikės pateikti kas mėnesį dalyvaujant remiamojo įdarbinimo priemonėje?

Darbdavys, pasibaigus mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. KAS teikia (elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu parašu arba naudojantis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis) darbo užmokesčio išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. banko išrašą ar pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu.

Jei buvusioje socialinėje įmonėje dirbantis 45-55 proc. darbingumo lygio darbuotojas, jau buvo subsidijuojamas 6 mėn. pagal Socialinių įmonių įstatymą ar vėl galės būti subsidijuojamas 6 mėn. pagal Užimtumo įstatymą?

Darbdavys, galės pretenduoti gauti subsidiją darbo užmokesčiui už neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas 45-55 proc. darbingumo lygis, jei neįgalus darbuotojas 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojas, ir jo darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta. Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 2023 m. sausio 1 d.

Ar subsidijos darbo užmokesčiui, išlaikant darbo vietas užimtų asmenų kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis bus mokamos tik 36 mėn.? Kas bus po to termino? Subsidijos jau nebus mokamos?

Darbdaviams, kurių įmonės iki 2022-12-31 turėjo socialinės įmonės statusą, išlaikantiems neįgaliems darbuotojams darbo vietas, subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo laikotarpis skaičiuojamas nuo 2023 m. sausio 1 d., todėl už neįgalųjį, kuriam nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis, buvusi socialinė įmonė galės pretenduoti gauti subsidiją dar 36 mėn., nepaisant laikotarpio, kiek darbuotojas socialinėje įmonėje dirbo iki 2022 m. gruodžio 31 d. Įdarbinimo subsidijuojant tikslas - įdarbinti Užimtumo tarnybos siųstą asmenį, padėti jam įsitvirtinti darbo rinkoje. Trijų metų laikotarpis yra pakankamas, kad neįgalus darbuotojas dirbtų savarankiškai ir tinkamai vykdytų jam nustatytas funkcijas.

Kokiais atvejais gali būti nutrauktas subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas darbdaviui?

Užimtumo įstatymas nustato subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo nutraukimą šiais atvejais:

1) pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui, nustatytam įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo sutartyje;

2) pasibaigus darbo sutarčiai, sudarytai įgyvendinant įdarbinimo subsidijuojant priemonę;

3) įdarbintam asmeniui sulaukus senatvės pensijos amžiaus;

4) darbdaviui neišmokėjus viso įdarbintam asmeniui priklausančio darbo užmokesčio darbo sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais ilgiau kaip 7 dienas;

5) įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti pagal kitą darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;

6) įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą darbdaviui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

7) įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre;

8) jeigu darbdaviui pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos;

9) jeigu nevykdomas reikalavimas, nustatytas šio įstatymo 35 straipsnio 6 dalyje (įgyvendinat priemonę mokėti darbo užmokestį darbuotojams mokėjimo pavedimu);

10) jeigu darbdaviui paskirta bauda už šio įstatymo 56, 57, 58 ar 592 straipsnyje nurodytą pažeidimą (Nelegalus darbas, Užsieniečių įdarbinimo ir informavimo apie įdarbintus arba komandiruojamus laikinai dirbti į LR užsieniečius tvarkos pažeidimai, Nedeklaruotas darbas, Juridinių asmenų atsakomybė už statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimų nevykdomą);

11) jeigu darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą arba antra per kalendorinius metus administracinė nuobauda pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

Ar galima nuo sausio 1 d. darbuotojus, turinčius negalią įdarbinti į bet kurią įmonę, į ką reikia atkreipti dėmesį juos perkeliant iš socialinės įmonės? Jeigu darbuotojus norėtume perkelti iš socialinės įmonės į kitą įmonę, ar būtų kokie nors apribojimai?

Nuo 2023-01-01 Užimtumo įstatyme numatomos papildomos tikslinės darbo rinkoje remiamų asmenų grupės - darbingo amžiaus neįgalieji (iki 55 proc. darbingumo lygio), dirbę socialinėje įmonėje 2022-12-31 ir kurių darbo sutartis nenutraukta priklauso tikslinei grupei, kuriai nuo 2023-01-01 gali būti taikomos remiamojo įdarbinimo priemonės.

Darbuotojus perkelti iš socialinės įmonės į kitą įmonę jokių apribojimų nėra, tačiau buvusį socialinės įmonės neįgalų darbuotoją nuo sausio 1 d. pervedus į kitą įmonę, kita įmonė į subsidiją darbo užmokesčiui nuo 2023 m. sausio 1 d. pretenduoti negalės, nes jo darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, bus nutraukta.

Ar Užimtumo įstatyme yra numatytas asistento išlaidų kompensavimas?

Užimtumo įstatyme numatyta nauja remiamojo įdarbinimo priemonė – subsidija darbo asistento išlaidoms. Ši priemonė bus taikoma tokiu atveju, jeigu darbo funkcijoms atlikti nustatytas asistento pagalbos poreikis.

Kam gali būti nustatytas darbo asistento pagalbos poreikis?

Darbo asistento poreikis gali būti nustatytas neįgaliesiems:

1) darbingo amžiaus asmenimis, kuriems nustatytas iki 55 procentų darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis ar kurie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai, ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta, bei Užimtumo tarnybos siųstiems naujai priimtiems darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 55 proc. darbingumo lygis ar sunkus ar vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis;

2) darbingo amžiaus užimtiems asmenims, kuriems pirmą kartą nustatytas iki 55 procentų darbingumo lygis arba sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis;

3) darbingo amžiaus užimtiems asmenims, kuriems, pasikeitus darbingumo ar neįgalumo lygiui, nustatytas mažesnis, negu buvo, darbingumo arba neįgalumo lygis.

Kas nustatys neįgaliam darbuotojui darbo asistento pagalbos poreikį?

Darbo asistento pagalbos poreikį ir terminus nustatys Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), kuri informaciją apie priimtus sprendimus (dėl asistento poreikio) pateiks Užimtumo tarnybai teisės aktų nustatyta tvarka.

Ką turi daryti darbdavys, norintis gauti darbo asistento subsidiją? Kokie reikalavimai jam taikomi?

Darbdavys, norėdamas gauti darbo asistento subsidiją galės kreiptis į Užimtumo tarnybą ir dalyvauti priemonėje. Darbdavys, Užimtumo tarnybos KAS turės pateikti (elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu kvalifikuotu parašu, arba naudojantis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis) nustatytus dokumentus:

- paraišką dėl subsidijos darbo asistento išlaidoms įgyvendinimo;

- pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1,2,4 ir 5 punktų reikalavimams;

-informaciją apie įdarbintus neįgaliuosius, kuriems reikalinga darbo asistento pagalba (darbingumo ar neįgalumo lygį įrodantys dokumentai, pareigybės pavadinimas, darbo vietos ir neįgalaus darbuotojo vykdomų darbo funkcijų detalus aprašymas;

- įsakymo dėl darbo asistento priskyrimo neįgaliam asmeniui jo darbo funkcijų atlikimui,  kopiją  bei asistento darbo funkcijų detalus aprašymą. Patikrinus informaciją, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4, ir 5 punktų reikalavimus, bus kreipiamasi į NDNT dėl  darbo asistento poreikio nustatymo. Gavus NDNT tarnybos sprendimą bus siūloma skirti darbo asistento subsidiją. Skyrus darbo asistento subsidiją darbdavys turės pasirašyti subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimo sutartį (-is) dėl kiekvieno neįgalaus darbuotojo.

Kokio dydžio darbo asistento subsidija bus mokama?

Subsidija darbo asistento išlaidoms, kai neįgaliam asmeniui darbo funkcijoms atlikti nustatytas asistento poreikis, sudaro 62 procentus subsidijos skyrimo mėnesį galiojančio Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną asmenį, atsižvelgiant į šių asmenų faktiškai dirbtą laiką, kai darbui atlikti buvo suteikta darbo asistento pagalba. Jeigu darbo asistento pagalba tuo pačiu metu teikiama keliems asmenims, jų faktiškai dirbtos valandos, į kurias atsižvelgiant apskaičiuojamas subsidijos darbo asistento išlaidoms dydis, nėra sumuojamos.

Išimtis taikoma neįgaliems darbuotojams turintiems sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį ar iki 40 proc. darbingumo lygį ir kurie 2022 m. gruodžio 31 d. buvo socialinės įmonės darbuotojai ir kurių darbo sutartis su darbdaviu, turėjusiu socialinės įmonės statusą, nenutraukta. Jeigu nurodytiems neįgaliems darbuotojams buvo nustatytas asistento pagalbos atliekant darbo funkcijas poreikis (nustatytos formos gydytojo išvada) ir darbdaviui pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymo 22 straipsnį iki 2022-12-31 buvo paskirta subsidija asistento išlaidoms, jos mokėjimas bus tęsiamas iki 2023-06-30 (šiuo atveju NDNT sprendimas nereikalingas, pakanka gydytojo išvados).

Kokie dokumentai bus teikiami kas mėnesį išmokant darbo asistento subsidiją?

Darbdavys, mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. KAS teikia (elektroniniu paštu, pasirašius elektroniniu parašu, arba naudojantis Užimtumo tarnybos elektroninėmis paslaugomis) su darbdavio paskirto darbo asistento neįgaliam asmeniui jo darbo funkcijų atlikimui darbo laiko apskaita susijusius dokumentus (darbo laiko apskaitos žiniaraščio, kuriame nurodytas valandų, skirtų pagalbai neįgalaus (-ių) darbuotojo (-ų) darbo funkcijų vykdymui, skaičius, kopiją, patvirtintą darbdavio parašu).

Kokiais atvejais gali būti nutrauktas subsidijos darbo asistentui mokėjimas?

Subsidijos darbo asistento išlaidoms mokėjimas nutraukiamas:

1) pasibaigus nustatytam darbo asistento pagalbos poreikio terminui;

2) pasibaigus darbo sutarčiai su įdarbintu asmeniu, kuriam nustatytas darbo asistento poreikis;

3) įdarbintam asmeniui, kuriam nustatytas darbo asistento poreikis, sulaukus senatvės pensijos amžiaus;

4) įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą darbdaviui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5) įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre;

6) jeigu darbdaviui pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos;

7) jeigu darbdaviui paskirta bauda už šio įstatymo 56, 57, 58 ar 592 straipsnyje nurodytą pažeidimą;

8) jeigu darbdavio vadovui ar kitam atsakingam asmeniui paskirta administracinė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą arba antra per kalendorinius metus administracinė nuobauda pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo reikalavimų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

Ar išlieka darbo vietų steigimo, darbo vietų pritaikymo subsidijavimas?

Užimtumo įstatyme numatyta darbo vietų pritaikymo subsidijavimo priemonė, kuri skirta subsidijuoti darbo priemonių, darbuotojo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymą ir gali būti organizuojama:

  • bedarbių (iki 55 proc. darbingumo lygio ar sunkaus ar vidutinio ar lengvo neįgalumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti;
  • darbingo amžiaus asmenų, kuriems nustatytas iki 40 proc. darbingumo lygis ar sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis išlikimui darbo rinkoje remti.

Koks darbo vietų pritaikymo subsidijos dydis?

Darbo vietų pritaikymo subsidija bus mokama:

1) techninės pagalbos priemonėms, reikalingoms darbo vietai pritaikyti neįgaliesiems, ar darbo procese naudojamiems specialiems įrenginiams (mašinoms, aparatams, prietaisams, įrankiams, įtaisams) ar kitiems specialiems reikmenims, kurių reikia neįgaliam darbuotojui darbo funkcijoms atlikti, projektuoti, gaminti, pirkti ir montuoti (įrengti), kur parama vienai darbo vietai pritaikyti negali viršyti 31 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio, kai pritaikoma darbo vieta aukščiau nurodytiems asmenims (papildomoms priemonėms darbo vietai pritaikyti be kurių neįgalus darbuotojas dėl savo negalios negalėtų vykdyti tiesioginių savo darbo funkcijų);

2) turto valdymo teisę ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos pritaikymo dienos valdomam pastatui (patalpai, patalpoms) remontuoti, siekiant užtikrinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems (aplinkos atitiktį specialiesiems neįgaliųjų poreikiams), pritaikant darbo vietos aplinką, gamybines ir poilsio patalpas, taip pat aplinką pritaikant akliesiems, perkant, projektuojant, gaminant ir montuojant (įrengiant) specialius įrenginius ir kitą įrangą, be kurios neįgalus darbuotojas nepajėgtų patekti į darbo vietą ar pastate esančias poilsio patalpas, kur parama vienai darbo vietai negali viršyti 4,7 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Į pastarąją subsidiją darbdavys galės pretenduoti ne dažniau nei kas 36 mėn.

Ar nustatytas pritaikytų darbo vietų išlaikymo terminas?

Pritaikyta darbo vieta turi būti išlaikyta ne trumpiau nei 36 mėn.

Ar reikia gražinti subsidiją panaikinus pritaikytą darbo vietą?

Panaikinus pritaikytą darbo vietą darbdavys Užimtumo tarnybai privalo grąžinti :

- visą subsidiją, jeigu darbo vieta panaikinama per 12 mėn. nuo jos pritaikymo dienos;

- 80 proc. subsidijos, jeigu darbo vieta panaikinama per 13-24-ą mėn. nuo jos pritaikymo dienos;

- 50 proc. subsidijos, jeigu darbo vieta panaikinama per 25-26-ą mėn. nuo jos pritaikymo dienos.

Registracija