Dažniausiai užduodami klausimai dėl prastovų subsidijų darbo užmokesčio mokėjimo darbdaviams

 • Post author:
 • Post published:2021-01-01
 • Post category:Karantinas

Ar bus mokamos subsidijos darbo užmokesčiui prastovų metu už naujai priimtus darbuotojus po pirmojo karantino paskelbimo?

Taip.

Ar bus mokamos subsidijos darbo užmokesčiui prastovų metu už naujai priimtus darbuotojus po antrojo karantino paskelbimo? 

Norint gauti prastovų subsidiją darbo užmokesčiui, darbuotojai turi būti įdarbinti iki visuotinio karantino pradžios (t. y. lapkričio 7 d.).

Ar keisis prašymo formos ir kur jas rasti?

Taip, keisis. Šiuo metu yra patvirtintos naujos dokumentų formos. Būtent jas darbdavys turėtų pildyti teikdamas dokumentus už sausio mėnesį.

Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 21 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gauti. Naują formą galima rasti čia;

Prašymas išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbta prastova. Naują formą galima rasti čia.

Iki kada privaloma pateikti dokumentus už gruodžio mėnesio prastovas?

Pirmą kartą besikreipiantys darbdaviai dėl prastovų subsidijos darbo užmokesčiui dokumentus apmokėjimui už gruodžio mėnesį turi pateikti iki 2021 m. sausio pabaigos.

Ar bus mokamos subsidijos darbo užmokesčiui už darbuotojų įdarbinimą po prastovų nuo 2021 m. sausio 1 d.?

2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas darbdaviams:

  • kurių darbuotojai buvo prastovoje, ir/ar įmonėms, kurios įtrauktos į VMI nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą (41 straipsnio 24 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui);
  • kurie įdarbino darbuotojus, turinčius papildomo rėmimo požymį (41 straipsnio 23 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui).

Dokumentai už gruodžio mėnesį Klientų aptarnavimo skyriuose bus priimami iki sausio mėnesio pabaigos.

Ar už gruodį jau bus mokama 100 proc. subsidija darbo užmokesčiui už prastovas?

Ne. Už gruodžio mėnesį mokama pagal seną tvarką, o už sausio mėnesį pradedama mokėti 100 proc.

Kurio laikotarpio darbo užmokesčio dydį turiu nurodyti paraiškoje?

Priskaičiuotas darbo užmokestis, negalės būti didesnis negu užimto asmens darbo sutartyje iki karantino paskelbimo dienos nustatytas darbo užmokestis.

Kokias sąlygas turės atitikti darbdavys, norintis gauti prastovų subsidijas darbo užmokesčiui?

Subsidijas galės gauti šias sąlygas atitinkantys darbdaviai:

  • kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga;
  • kuriems nėra iškelta bankroto byla ir jie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
  • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
  • kurie dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremalios situacijos ir (ar) karantino darbuotojams Lietuvos Respublikos darbo kodekso (DK) 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas.

Šiuo metu turiu darbo sutartį, tačiau esu išleistas į prastovas. Ar susiradus antrą darbą ir gaunant darbo užmokestį, pirmoji darbovietė man mokės už prastovas?

Dėl subsidijos už prastovas kreipiasi darbdavys dėl savo įmonėje dirbančių darbuotojų, kuriems paskelbta prastova. Darbdaviui, jei jis atitinka sąlygas, išmokama subsidija darbo užmokesčiui už prastovas už kiekvieną darbuotoją. Darbdavys turi išmokėti darbo užmokestį už prastovas savo darbuotojams. Tai, kad darbuotojai gali dirbti kitoje darbovietėje, neturi įtakos prastovų subsidijos skyrimui darbdaviui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova.

Prašome patikslinti, ar subsidijos už darbuotojų prastovas yra pripažįstama (i) valstybės pagalba, (ii) nereikšminga (de minimis) valstybės pagalba, ar valstybės pagalba teikiama pagal Bendrosios išimties reglamentą (KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 651/2014)?

Užimtumo tarnybos taikomoms pagalbos priemonėms, kurios apima karantino laikotarpio subsidijas darbo vietų išsaugojimui, netaikomi valstybės pagalbos reikalavimai pagal selektyvumo kriterijų.

Tai reiškia, kad šiai pagalbai negalioja de minimis principas ir nėra apribojimų dėl maksimalios 200 tūkst. eurų ribos.

Kada reikia kreiptis dėl darbo užmokesčio subsidijos už gruodžio mėnesio prastovas?

Prašymai gauti subsidiją už prastovas teikiami einamąjį mėnesį už praėjusį mėnesį. Norint gauti subsidiją už gruodžio mėnesį, dokumentai pirmą kartą teikiami sausio mėnesį iki sausio pabaigos.

Jūsų svetainėje nurodoma, kad švelnėjant karantinui ir darbuotojams sugrįžtant į darbus, valstybės parama darbdaviams ir darbuotojams nedings bei bus galima iki 2020 m. gruodžio 31 d. Mūsų įmonė išlaikė visus darbuotojus. Norėtume gauti subsidijas už jų išlaikymą, kaip visos kitos Covid-19 paveiktos įmonės. Kaip galima gauti subsidijas nuo 2020 m. birželio 8 d.? Kaip tai padaryti? Ar bus pratęstas subsidijų mokėjimas jų negavusioms įmonėms prasidėjus antrajam karantinui?

2020 m. gruodžio 31 d. baigiasi subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas darbdaviams:

  • kurių darbuotojai buvo prastovoje, ir/ar įmonėms, kurios įtrauktos į VMI nukentėjusių nuo Covid-19 sąrašą (41 straipsnio 24 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui);
  • kurie įdarbino darbuotojus, turinčius papildomo rėmimo požymį (41 straipsnio 23 dalyje nustatyta subsidija darbo užmokesčiui).

Dokumentai už gruodžio mėnesį Klientų aptarnavimo skyriuose bus priimami iki sausio mėnesio pabaigos.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. šios subsidijos nebus pratęstos ir mokamos.

Noriu pasiteirauti, kokia parama teikiama uždraudus įmonei paslaugų veiklą?

Darbdavys gali pretenduoti į subsidiją darbo užmokesčiui išleidus darbuotojus į prastovas, jei  jie buvo įdarbinti iki karantino. Daugiau informacijos galite rasti čia.

Esu prastovose, darbdavys jų metu moka MMA, o darbo sutartyje sulygtas atlyginimas yra 639 eurai į rankas. Noriu sužinoti, ar nuo 2021 sausio 1 d. jau įsigalios nauja prastovų apmokėjimo tvarka ir man jau bus mokamas 100% mano sulygtas atlyginimas, ar darbdavys ir toliau galės mokėti tik MMA? 

Darbo užmokesčio kompensacija apskaičiuojama pagal darbdavio pateiktus dokumentus.

Ar būtų kompensuotos prastovos vairavimo mokyklai, jei būtų nuspręsta dėl karantino nedirbti iki sausio 3 d.? Vairavimo mokykloms nedraudžiama dirbti šiuo metu.

Darbdavys gali pretenduoti į subsidiją darbo užmokesčiui išleidus darbuotojus į prastovas, jei jie buvo įdarbinti iki karantino. Daugiau informacijos galite rasti čia.