PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Dažniausiai užduodami klausimai apie darbo paieškos išmoką (DPI)

Kas gali pretenduoti į šią išmoką?

Dėl jos į Užimtumo tarnybą gali kreiptis joje užsiregistravęs ir šias sąlygas atitinkantis asmuo:

1) Kai jam suteiktas bedarbio statusas;

2) Bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Koks yra jos dydis?

Bedarbiams, kurie neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos – 200 eurų.

Bedarbiams, kurie turi teisę gauti nedarbo draudimo išmoką – 42 eurai.

Nuo kada galima kreiptis dėl DPI?

Dėl DPI darbo neturintys asmenys prašymus Užimtumo tarnybai gali teikti nuo Užimtumo įstatymo redakcijos įsigaliojimo dienos – 2020 m. birželio 12-osios.

Sutvarkiau dokumentus. Kada gausiu DPI?

Darbo paieškos išmoka skiriama nuo asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą dienos (prašymo gavimo dienos). Ji mokama kas mėnesį už praėjusį kalendorinį mėnesį, nuo 17 einamojo mėnesio dienos iki paskutinės einamojo mėnesio dienos.

Kokį laikotarpį ji man bus mokama?

Darbo paieškos išmoka mokama iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.

Ar galima ją gauti grynaisiais?

Ne, išmoka pervedama į prašyme nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvoje registruotose kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose arba asmeninę sąskaitą užsienio valstybėje įregistruotoje kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigoje (filiale).

Kokiomis aplinkybėmis Užimtumo tarnyba gali nutraukti man DPI mokėjimus?

Išmoka nutrūksta, kai:

 1. suėjo darbo paieškos išmokos mokėjimo terminas;
 2. asmuo neatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 481 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų darbo paieškos išmokai skirti ir mokėti. Kitaip tariant, panaikinamas bedarbio statusas. Taip nutinka atsiradus bent vienai iš šioje dalyje nurodytų aplinkybių:
 • atsiranda neterminuoti arba ilgesnės kaip 6 mėnesių trukmės terminuoti darbo santykiai ar jiems prilyginti teisiniai santykiai, išskyrus dalyvavimą įdarbinimo subsidijuojant ir darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėse, arba bedarbis pradeda vykdyti individualią veiklą ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį, arba įsteigia individualią įmonę, tampa mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos nariu, arba atnaujina individualiosios įmonės, mažosios bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos veiklą, kuri buvo laikinai nevykdoma, arba kitaip pradeda vykdyti šio įstatymo 7 straipsnyje nurodytą veiklą įsteigęs juridinį asmenį ar kitą organizacinę struktūrą arba veiklą, kitaip susijusią su veikla juridiniame asmenyje;
 • bedarbis įregistruoja ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre ar tampa ūkininko partneriu arba įregistruoja žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ar tampa žemės ūkio valdos partneriu, išskyrus bedarbius, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus;
 • bedarbiui sukanka senatvės pensijos amžius;
 • pradeda mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, išskyrus bedarbius, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;
 • be svarbių priežasčių atsisako siūlomo šio įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodyto tinkamo darbo arba sudaryti individualų užimtumo veiklos planą, arba dalyvauti individualiame užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis;
 • be svarbių priežasčių neatvyksta į Užimtumo tarnybą nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti arba sudaryti individualaus užimtumo veiklos plano, arba dalyvauti individualiame užimtumo veiklos plane numatytose aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, užimtumo didinimo programose ar naudotis šiame plane numatytomis darbo rinkos paslaugomis;
 • be svarbių priežasčių Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka savarankiškai neieško darbo ir nevykdo šio įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytos veiklos arba (ir) daugiau negu vieną kartą pažeidžia atsiskaitymo už savarankišką darbo paiešką tvarką;
 • be svarbių priežasčių nutraukia dalyvavimą paramos mokymuisi ar remiamojo įdarbinimo priemonėse arba po profesinio mokymo be svarbių priežasčių atsisako įsidarbinti ar dirbti savarankiškai pagal įgytą ar patobulintą kvalifikaciją arba (ir) įgytą kompetenciją, arba nutraukia darbo sutartį ar savarankišką veiklą per 6 mėnesius nuo įsidarbinimo ar veiklos pradžios dienos;
 • Užimtumo tarnyba pakartotinai per 12 mėnesių laikotarpį iš nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos kontrolę ir prevenciją vykdančių ar kitų institucijų gauna informacijos apie bedarbio nelegaliai gautas ar gaunamas pajamas ir (ar) nelegalų darbą, neteisėtą veiklą, susijusią su pajamų gavimu;
 • pasibaigia bedarbio leidimo gyventi Lietuvoje galiojimas;
 • įsiteisėja teismo sprendimas, nutartis arba teismo nuosprendis, kuriuo bedarbiui paskiriama bausmė, administracinė nuobauda arba jam pritaikomos poveikio, procesinės prievartos ar priverčiamosios medicinos priemonės, dėl kurių pobūdžio jis negali dirbti ir (ar) Užimtumo tarnyboje tęsti darbo paieškos;
 • bedarbis deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos, išskyrus Europos Sąjungos reglamentuose dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo numatytą laikotarpį, kuriuo mokama asmens nedarbo socialinio draudimo išmoka;
 • gaunamas bedarbio prašymas nutraukti jo registraciją Užimtumo tarnyboje;
 • jei bedarbis miršta.

Kur gauti daugiau informacijos apie DPI gavėjų teises ir pareigas?

Bedarbių teisės ir pareigos apibrėžtos darbo ieškančio asmens atmintinėje, kuri pateikiama kiekvienam registruotam darbo ieškančiam asmeniui. Tai – Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo 2 priedas.

Close Menu