PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento EURES nacionalinio koordinavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento EURES nacionalinio koordinavimo skyriaus komandą ir kviečia prisijungti vyriausiąjį specialistą (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3 A., Vilnius ir nuotolinė darbo vieta visoje Lietuvos teritorijoje).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Jūsų atsakomybės:

 • koordinuoti Klientų aptarnavimo departamentų EURES veiklą;
 • koordinuoti konsultavimą ir tarpininkavimą dėl Europos gyventojų įsidarbinimo;
 • atstovauti Užimtumo tarnybą ES užimtumo tarnybų EURES seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;
 • koordinuoti EURES specialistų veiklą Lietuvoje, teikia metodinę pagalbą Klientų aptarnavimo departamentams EURES veiklos klausimais;
 • dalyvauti rengiant Lietuvos EURES veiksmų planą ir sąmatas, realizuojant jį, taip pat rengiant subsidijų prašymus ir projektus dėl EURES veiklos finansavimo;
 • koordinuoti visų EURES nustatytų informacinių technologijų (IT) paslaugų teikimą šalyje;
 • dalyvauti organizuojant bendradarbiavimą su kitomis EURES tinklo narėmis, užtikrinant darbo jėgos mobilumą Europos darbo rinkose;
 • dalyvauti rengiant veiklos plano įgyvendinimo kasmetines apžvalgas, ataskaitas Departamento direktoriui ir EK.
 • dalyvauti analizuojant ir įvertinant EURES kokybinę bei kiekybinę įtaką situacijai Lietuvos darbo rinkoje.

Mes tikimės, kad Jūs:

 •  turite aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ES užimtumo rėmimo politikos ar ES socialinės
 • politikos įgyvendinimo srityje;
 • esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 • nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais užimtumo rėmimą, laisvą asmenų judėjimą, užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje, darbo santykių reguliavimą, valstybės įstaigų veiklą, asmens duomenų teisinę apsaugą, dokumentų rengimą ir įforminimą, taip pat su teisės aktais, susijusiais su Lietuvos naryste ES, ES užimtumo strategija, situacija darbo rinkoje, socialine apsauga, laisvo asmenų judėjimo klausimais, su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas; su gyventojų užimtumą reguliavimo srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
 • esate susipažinęs su bendradarbiavimo, užsienio šalių institucijomis ir atstovais, principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje; su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
 •  mokate kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 •  mokate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 •  mokate anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą.

Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu iki 2019-01-07 per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį)

Daugiau informacijos rasite čia

Close Menu