Užimtumo tarnybai paskelbus paraiškų dėl paramos verslui kurti atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Paramos verslui kurti, naudojant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas, paraiškas gali teikti užimti asmenys ir bedarbiai atitinkantys Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 1 d.  įsakymu Nr. A1-455/4-8540/D1-212 „Dėl paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2022 metams prioritetų, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį, nustatymo“ (toliau – Prioritetų įsakymas) patvirtintus prioritetus:

Registruoti Užimtumo tarnyboje užimtais asmenimis buvę savarankiškai dirbantys asmenys, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje, norintys gauti paramą verslui, privalo:

– atitikti vieną iš Prioritetų įsakymo 1.1.1-1.2.10 papunkčių;

– būti savarankišką veiklą nutraukusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu, o savarankiška veikla, ją nutraukus, nebuvo ir nėra atnaujinta;

– planuoti vykdyti kitą veiklą, nei buvo nutraukta ir, ją nutraukus, nebuvo ir nėra atnaujinta (kitos savarankiškos veiklos nei ta, kuri buvo nutraukta ir neatnaujinta, vykdymu laikoma ekonominės veiklos skyriaus keitimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.));

– po savarankiškos veiklos nutraukimo dirbti pagal darbo sutartį ir jam apskaičiuotas darbo užmokestis per paskutinius 3 mėnesius iki paramos verslui kurti paraiškos pateikimo mėnesio turi būti ne didesnis kaip 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos.                                        

Registruoti Užimtumo tarnyboje bedarbiai, norintys gauti paramą verslui, privalo:

– atitikti vieną iš Prioritetų įsakymo 1.1.1 – 1.2.10 papunkčių;

– būti dirbusiais pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu ir būti atleistais iš darbo Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu

arba

būti savarankišką veiklą nutraukusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl nepalankios epideminės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu, o savarankiška veikla, ją nutraukus, nebuvo ir nėra atnaujinta;

– planuoti vykdyti kitą veiklą, nei buvo nutraukta ir, ją nutraukus, nebuvo ir nėra atnaujinta (kitos savarankiškos veiklos nei ta, kuri buvo nutraukta ir neatnaujinta, vykdymu laikoma ekonominės veiklos skyriaus keitimas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.)). 

Be to, Užimtumo tarnyboje registruoti užimti asmenys ir bedarbiai, atitinkantys Prioritetų įsakymo patvirtintus prioritetus, turi būti asmenys, kurie:

– kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta paramos verslui kurti priemonė;

–  steigia darbo vietą sau arba sau ir Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui (siųstiems bedarbiams) labai mažose įmonėse, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, kurias įsteigia ne ilgiau kaip per 3 mėnesius nuo jų paraiškos įtraukimo į finansuojamų paramos verslui kurti projektų sąrašą;

– Užimtumo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka dalyvavo teikiamuose konsultacijose dėl verslo kūrimo ir (ar) mokymuose apie paramą verslui kurti; 

– steigia darbo vietas, atitinkančias Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijos ministro kalendoriniams metams nustatytus paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.

 

Labai svarbu tai, kad paraiškų teikėjai ir jų teikiamos atrankai paramos verslui kurti paraiškos turi atitikti ne tik aukščiau nurodytus prioritetus ir išvardintus reikalavimus, bet ir nustatytus kritinius ir nekritinius paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams  kriterijus. Su paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo kriterijais galite susipažinti čia: Paramos verslui kurti paraiškų atitikties užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimas. Paraiška, atitinkanti Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytus reikalavimus, vertinama pagal paramos verslui kurti nustatytus paraiškos kokybės vertinimo kriterijus. Paraiškas jų kokybės vertinimo metu surinkusias 35 ir daugiau balų, paraiškų teikėjai gina pagal paramos verslui kurti paraiškų gynimo nustatytus vertinimo kriterijus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, yra vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus.

Paraiška pateikiama per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Vienai paramos verslui kurti paraiškų atrankai gali būti pateikiama tik viena to paties paraiškos teikėjo paraiška. Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama. Paraiškos dėl paramos verslui kurti formą galima rasti čia. Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos tiesioginėms funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti būtinoms darbo priemonėms įsigyti, taip pat panaudotos per paramos verslui kurti sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 22630,00 eurų) paramos verslui kurti paraiškų pateikimo atrankai dienai. Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti. Viena darbo vieta negali būti steigiama skirtingų profesijų atstovams. Jei toje pačioje darbo vietoje skirtingu darbo laiku dirba keli darbuotojai, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Vertinant paramos verslui kurti paraiškas, didelis dėmesys skiriamas paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį, prioritetinių tikslinių grupių bedarbių įdarbinimui, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavas lėšų indėlis, paraiškos teikėjo registracija aukščiausio nedarbo teritorijose, stacionarios darbo vietos steigimas regionuose. 

Užimtumo tarnyba teikia konsultacijas dėl verslo kūrimo, o paskelbus paraiškų atranką organizuoja paramos verslui kurti mokymus.

Paramą verslui kurti reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 47 straipsniai;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas.

Vienos įmonės deklaracija

Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo/vietinių užimtumo iniciatyvų projektų/paramos verslui kurti atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas

Veiklos finansinė ataskaita

Paramos verslui kurti priemonės įgyvendinimo metinė veiklos ataskaita

Pirmosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Pirmosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Papildoma informacija teikiama bendruoju Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.