Užimtumo tarnybai paskelbus paraiškų dėl savarankiško užimtumo rėmimo atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:

1. Kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);

2. Pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

1) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

2) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

3) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

4) bedarbiai iki 29 metų;

5) vyresni kaip 45 metų bedarbiai.

Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį, taip pat vertinamas prašomos paramos dydis, paraiškos teikėjo nuosavas lėšų indėlis, paraiškos teikėjo registracija aukščiausio nedarbo teritorijose, stacionarios darbo vietos steigimas. 

Su paraiškos vertinimo kriterijais galite susipažinti: Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškų atitikties užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimasTeikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis neviršija 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (22651,90 eurų) savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal savarankiško užimtumo rėmimo nustatytus paraiškos vertinimo kriterijus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, yra vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus. Paraiška pateikiama per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Vienai savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankai gali būti pateikiama tik viena to paties paraiškos teikėjo paraiška. Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama. Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo formą galima rasti čia.

Siekiant atsakyti į kylančius klausimus dėl savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų rengimo, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose organizuojami mokymai ir konsultacijos. 

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 47 straipsniai;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašas.

Vienos įmonės deklaracija

Pirmosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Pirmosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Papildoma informacija teikiama bendruoju Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.