*alt_site_homepage_image*

Parama verslo kūrimui

Parama verslo kūrimui
Daugiau informacijos

Esate darbo ieškantis asmuo, o gal dirbate? Užimtumo tarnyba gali padėti jums sukurti verslą.

Užimtumo tarnybai paskelbus paraiškų dėl paramos verslui kurti atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Paramai verslui kurti bus naudojamos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos. Bus finansuojami tik tokie projektai, kurie padės įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatins žiedinę ekonomiką ar mažins COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį.

Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 26040 eurų).

Užimtumo tarnyba, paskelbus paraiškų atranką, organizuos paramos verslui kurti mokymus.

Norite sužinoti daugiau?

Susisiekite bendruoju konsultacijų numeriu 1883 (arba +370 5 250 0883) ar el. paštu info@uzt.lt. Kviečiame atvykti ir į bet kurį klientų aptarnavimo skyrių. 

Užimtumo tarnybai paskelbus paraiškų dėl paramos verslui kurti atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

Paramos verslui kurti, naudojant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšas, paraiškas (paskelbus atranką) galės teikti užimti asmenys ir bedarbiai atitinkantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus paramos verslui kurti (darbo vietoms steigti) teikimo 2023 metams prioritetus, kurie padeda įgyvendinti skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslus, skatinti žiedinę ekonomiką ir (ar) mažinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) poveikį (toliau - prioritetai). (Prioritetai bus paskelbti, juos patvirtinus). Be to, Užimtumo tarnyboje registruoti užimti asmenys ir bedarbiai, atitinkantys prioritetus, turi būti asmenys, kurie kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta paramos verslui kurti priemonė.

Labai svarbu tai, kad paraiškų teikėjai ir jų teikiamos atrankai paramos verslui kurti paraiškos turi atitikti ne tik prioritetus ir išvardintus reikalavimus, bet ir nustatytus kritinius ir nekritinius paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams  kriterijus. Su paramos verslui kurti paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimo kriterijais galėsite susipažinti paskelbus prioritetus. Paraiška, atitinkanti Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytus reikalavimus, vertinama pagal paramos verslui kurti nustatytus paraiškos kokybės vertinimo kriterijus. Paraiškas jų kokybės vertinimo metu surinkusias 35 ir daugiau balų, paraiškų teikėjai gina pagal paramos verslui kurti paraiškų gynimo nustatytus vertinimo kriterijus

Paraiška pateikiama per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Vienai paramos verslui kurti paraiškų atrankai gali būti pateikiama tik viena to paties paraiškos teikėjo paraiška. Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama. Paraiškos dėl paramos verslui kurti formą galima rasti čia. Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos tiesioginėms funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti būtinoms darbo priemonėms įsigyti, taip pat panaudotos per paramos verslui kurti sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 9 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 26040,00 eurų) paramos verslui kurti paraiškų pateikimo atrankai dienai. Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti. Viena darbo vieta negali būti steigiama skirtingų profesijų atstovams. Jei toje pačioje darbo vietoje skirtingu darbo laiku dirba keli darbuotojai, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių, būtinų tiesioginėms darbo funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti, įsigijimui (ilgalaikis materialus turtas) ar turto valdymo teise ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo numatomos darbo vietos įsteigimo dienos valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti, jeigu planuojamos išlaidos patalpoms įrengti, remontuoti  neviršija 50 procentų visos subsidijos steigiamoms darbo vietoms dydžio.

Vertinant paramos verslui kurti paraiškas, didelis dėmesys skiriamas paraiškos teikėjo gebėjimui atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį, prioritetinių tikslinių grupių bedarbių įdarbinimui, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavas lėšų indėlis, paraiškos teikėjo registracija aukščiausio nedarbo teritorijose, stacionarios darbo vietos steigimas regionuose. 

Užimtumo tarnyba teikia konsultacijas dėl verslo kūrimo, o paskelbus paraiškų atranką organizuoja paramos verslui kurti mokymus.

Paramą verslui kurti reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 47 straipsniai;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-197 „Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašas.

Vienos įmonės deklaracija

Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų pritaikymo subsidijavimo / vietinių užimtumo iniciatyvų projektų / paramos verslui kurti atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas

Veiklos finansinė ataskaita

Paramos verslui kurti priemonės įgyvendinimo metinė veiklos ataskaita

Pažyma apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams

Pirmosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2021 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Pirmosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Antrosios atrankos 2020 metais finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas

Registracija