Informacija teikiantiems paraiškas

Užimtumo tarnybai paskelbus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

 • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
 • planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
 • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
 • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
 • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 22651,90 eurų) VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui bei pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys skiriamas:

 • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
 • užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
 • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
 • numatytam įdarbinimui steigiamojoje darbo vietoje, registruotų Užimtumo tarnyboje bedarbių, turinčių profesijas, kurių perteklius yra Klientų aptarnavimo skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje, kurioje steigiama darbo vieta;
 • numatomam steigti darbo vietų skaičiui;
 • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui, lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
 • pateiktos paraiškos sąsajai su įmonės pagrindine veiklos sritimi, siekiui įsigyti darbo priemones, kurios siejasi su pagrindine įmonės veikla.

Paraiška turi būti pateikta per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Paraiška pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą formą nenagrinėjama.

VUI sutarties, paraiškos forma ir jos vertinimo kriterijai: VUI paraiškos forma, VUI paraiškos atitikties vertinimo forma, VUI paraiškos kokybės vertinimo kriterijai, VUI paraiškos kokybės papildomi vertinimo kriterijai, VUI sutartis.

VUI priemonę reglamentuojantys teisės aktai:

Vienos įmonės deklaracija

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams forma

Čia susipažinkite su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A1-924 Dėl savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2021 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintomis savivaldybių ar seniūnijų teritorijomis, kuriose 2021 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai.

Užimtumo tarnyba teikia informaciją apie šalyje registruotą nedarbą pagal atskiras apskritis, seniūnijas ir registruotų perteklinių profesijų sąrašą

Užimtumo tarnybos 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtintas 2020 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Užimtumo tarnybos 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-201 patvirtintas 2021 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Daugiau informacijos dėl VUI priemonės įgyvendinimo galite sužinoti Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883 ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.