Informacija teikiantiems paraiškas

Užimtumo tarnybai paskelbus vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

  • skirtos tiesioginėms funkcijoms steigiamoje darbo vietoje atlikti būtinoms darbo priemonėms įsigyti;
  • planuojamos patirti per vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį;
  • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama, nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
  • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
  • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,00 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 22630,00 eurų) vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų pateikimo atrankai dienai. 

Vertinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus, didelis dėmesys skiriamas:

  • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 2,0 karto didesnis nei šalies vidurkis;
  • prioritetinių tikslinių grupių bedarbių įdarbinimui;
  • numatomam steigti darbo vietų skaičiui;
  • numatytam mokėti darbo užmokesčiui, lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
  • paraiškos teikėjo dalyvavimui vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėje.

Paraiška turi būti pateikta tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Paraiška pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą formą nenagrinėjama. Subsidijos darbo vietoms steigti neskiriamos darbo vietoms, skirtoms laikiniems ir sezoniniams darbams atlikti. Viena darbo vieta negali būti steigiama skirtingų profesijų atstovams. Jei toje pačioje darbo vietoje skirtingu darbo laiku dirba keli darbuotojai, laikoma, kad tai yra viena darbo vieta. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui bei pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti, kurios valdomos nuosavybės teise, remontui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškos formą galima rasti čia.

Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties Užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams formoje nurodytus vertinimo kriterijus. Paraiškos, atitinkančios šiuos reikalavimus, vertinamos balais pagal nustatytus paraiškos kokybės vertinimo kriterijus. Paraiškas, jų kokybės vertinimo metu surinkusias 35 ir daugiau balų, paraiškų teikėjai gina pagal vietinių užimtumo iniciatyvų paraiškų gynimo nustatytus vertinimo kriterijus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, jos vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus. Jeigu pagal papildomus vertinimo kriterijus įvertintos paraiškos surenka vienodus balus, pirmenybė teikiama pagal eilę toms paraiškoms, kuriose nurodytas didžiausias nuosavų lėšų dydis, prašomas mažesnis subsidijos dydis.

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonę reglamentuojantys teisės aktai:

Vienos įmonės deklaracija

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Pažymos apie atitikimą Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams forma

Paraiškos teikėjo dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo/vietinių užimtumo iniciatyvų projektų/paramos verslui kurti atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapas

Veiklos finansinė ataskaita

Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto įgyvendinimo sutartis

Užimtumo tarnybos 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtintas 2020 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Užimtumo tarnybos 2021 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-201 patvirtintas 2021 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Daugiau informacijos dėl VUI priemonės įgyvendinimo galite sužinoti Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883 ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.