ELEKTRONINĖS PASLAUGOS        EN RU   

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienos.

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybai 1 mėnesį nuo skelbimo apie laisvą darbo vietą galiojimo pabaigos.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI!

Aprašas netaikomas:

 1. Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;
 2. užsieniečiui, kuriam taikomos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio nuostatos;
 3. užsieniečiui, kurio profesija yra įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą ir nėra išnaudota kvota, nustatoma pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571straipsnį;
 4. užsieniečiui, kuris, Lietuvos Respublikoje baigęs studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, ketina dirbti Lietuvos Respublikoje nepraėjus 2 metams nuo studijų ar mokymosi pagal profesinio mokymo programą baigimo;
 5. užsieniečiui, kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, sąrašą arba kurio darbo sutartyje darbdavio nurodytas mokėti mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai;
 6. užsieniečiui, kuris ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą kaip įmonės vadovas Lietuvos Respublikoje įsteigtoje įmonėje įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytomis sąlygomis;
 7. užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, yra keičiamas ir jau yra praėję 2 šio užsieniečio teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metai.

SVARBU ŽINOTI

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, gali kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, jei:

 1. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje ir jau esančio Lietuvos darbo rinkos dalyviu ir ketinančio dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje, kuriam darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas;
 2. darbdavio užregistruota laisva darbo vieta Užimtumo tarnyboje buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos.

 

Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams gali būti priimtas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį ir kuris atitinka vieną iš nurodytų sąlygų:

 1. Lietuvos Respublikoje ketina dirbti pagal darbo sutartį arba dirba pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnyje nustatytomis sąlygomis:

1.1. atvyksta dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas;

1.2. ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

1.3. turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas dirbti) ir nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti;

1.4. yra užsienietis, kurio profesija buvo įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis (toliau – Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašas), turi nacionalinę vizą ir ketina toliau dirbti pagal profesiją, neįtrauktą į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą;

1.5. yra užsienietis, kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta, sąrašą, ir yra išnaudota kvota, nustatoma pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 571 straipsnį;

1.6. yra užsienietis, atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, turi leidimą dirbti ir nacionalinę vizą ir ketina pradėti dirbti Lietuvos Respublikoje;

1.7. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje arba pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį;

1.8. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą kitu nei įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu atitinka įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas;

1.9. turi leidimą dirbti (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) ir jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

1.10. turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vizos išdavimo tvarkos aprašas), 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

1.11. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu jam mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU) dydžio;

 1. Lietuvos Respublikoje ketina dirbti ar dirba aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441straipsnyje nustatytomis sąlygomis:

2.1. ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.2. turi Europos Sąjungos valstybės narės išduotą ES mėlynąją kortelę ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.3. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos ir dėl to jam mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, sąrašas);

2.4. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį ir jo profesija nėra įtraukta į Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, sąrašą, arba jo darbo užmokestis taps mažesnis nei 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai, arba jei netekęs darbo ir nepraėjus 3 mėnesiams jis ketina dirbti kitą aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.5. baigė studijas Lietuvos Respublikoje, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, arba turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą, ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.6. turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.7. turi leidimą dirbti ir nacionalinę vizą ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.8. turi leidimą dirbti (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) ir jam taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 2 dalyje numatytas bevizis režimas arba jis turi įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą ir ketina pradėti dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

2.9. turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais, ir ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą.

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis turi būti tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, vykdyti.

Priimant sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnį, pateikiami šie dokumentai: 

 1. Prašymas priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (Priedas – prašymo forma);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (jei jį būtina turėti)
 4. darbdavio (nurodoma darbdavio pavadinimas, kodas) įsipareigojimas įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį;
 5. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, o jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, – pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus (Priedas apie kvalifikaciją);

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.);

 1. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 2. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 3. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už sprendimo priėmimą.

 SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

 Priimant sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, įdarbinant užsienietį, turintį nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19-70.21 papunkčius, pateikiami šie dokumentai:

DĖMESIO!  Šiuo metu nurodyta nacionalinių vizų išdavimo supaprastinta tvarka taikoma Baltarusijos piliečiams.

 1. Prašymas priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (Priedas – prašymo forma);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. supaprastinta tvarka išduotos nacionalinės vizos kopija;
 4. darbdavio (nurodoma darbdavio pavadinimas, kodas) įsipareigojimas įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį;
 5. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, o jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, – pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus (Priedas apie kvalifikaciją). SVARBU jei užsienietis neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties, nurodoma informacija apie šio užsieniečio atitiktį darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti (pagrindžiama užsieniečio atitiktis darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti);

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu      vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.);

 1. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 2. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 3. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už sprendimo priėmimą.

SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

Priimant sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, įdarbinant užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą, pateikiami šie dokumentai: 

 1. Prašymas priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (Priedas – prašymo forma);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti ar gyventi Lietuvoje, kopija (jei jį būtina turėti);
 4. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį;
 5. darbdavio informacija apie užsieniečio studijas užsienio valstybės aukštojoje mokykloje ar įgytą aukštąjį išsilavinimą ir ketinimą pagilinti lietuvių kalbos žinias ar profesinę kompetenciją arba įgyti papildomų kompetencijų (užsienio valstybės aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų pavadinimas, studijų pradžios data ar įgyto aukštojo išsilavinimo pavadinimas, diplomo numeris, išdavimo data, diplomą išdavusios aukštosios mokyklos pavadinimas, numatoma žinių, kompetencijų įgijimo sritis);
 6. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 7. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 8. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už sprendimo priėmimą.

Užsienietis, kuris nori įsidarbinti kaip stažuotojas ar praktikantas, turi atitikti šias sąlygas:

 1. turėti užsienio aukštojoje mokykloje įgytą aukštąjį išsilavinimą arba studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje;
 2. siekti pagilinti lietuvių kalbos žinias ar savo profesinę kompetenciją arba įgyti papildomų kompetencijų.

SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

Priimant sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnį (dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos), pateikiami šie dokumentai: 

 1. Prašymas priimti sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (Priedas – prašymo forma);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje, kopija (jei jį būtina turėti)
 4. darbdavio (nurodoma darbdavio pavadinimas, kodas) įsipareigojimas įdarbinti užsienietį (nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė) pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 1 metų laikotarpiui ir mokėti jam mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio;
 5. informacija apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją (diplomo numeris, išdavimo data, diplomą išdavusios institucijos pavadinimas arba Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimo, patvirtinančio 5 metų profesinės patirties prilyginimą aukštojo mokslo kvalifikacijai, data ir numeris) ir jos atitiktį darbo vietai – jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama;
 6. kopija dokumento, patvirtinančio, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje – jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“;
 7. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 8. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 9. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už sprendimo priėmimą.

SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI!

 • Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytu atveju dokumentus taip pat galima pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su užsieniečio prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
 • Jeigu užsienietis ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje, darbdavys Prašymą priimti sprendimą Užimtumo tarnybai gali pateikti ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki užsieniečiui išduoto leidimo dirbti arba nacionalinės vizos, arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto užsieniečiui pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, arba leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto užsieniečiui pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, galiojimo pabaigos. SVARBU – nurodytas Prašymo pateikimo terminas netaikomas užsieniečiui, turinčam nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais.
 • Sprendimas priimamas užsieniečio darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punktą arba ne ilgiau kaip trejiems metams, o jeigu darbo sutartis sudaryta trumpesniam negu 3 metų laikotarpiui, – darbo sutarties galiojimo laikotarpiui ir dar 3 mėnesiams pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441straipsnio 1 dalies 3 punktą.
DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

Dokumentai Užimtumo tarnyboje išnagrinėjami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

SPRENDIMO DĖL UŽSIENIEČIO DARBO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO RINKOS POREIKIAMS PRIĖMIMAS

Apie priimtą nurodytą sprendimą arba atsisakymą priimti sprendimą Užimtumo tarnybos administracijos padalinys per 3 darbo dienas informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

DĖMESIO!

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys privalo sumokėti iki prašymo pateikimo Užimtumo tarnybai dienos.

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą nustatyta valstybės rinkliava – 28 EUR.

Įmokos už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt;

SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

UAB „Mažeikių butų ūkis“;

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už sprendimo priėmimą (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. darbo sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis – lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsienietis gali dirbti tik pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. SVARBU – jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme turi būti nurodyti visi darbdaviai;
 4. darbo sutartyje nurodytas užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su jam išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laiku, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 441 straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.

DĖMESIO !

Primename, kad nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdaviui nustatyta pareiga pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU pranešimas) apie nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pagal darbo sutartis įdarbintus užsieniečius bei į Lietuvą komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius. LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

SVARBU.  LDU pranešimai nuo 2021 m. kovo 1 d. privalo būti teikiami APIE VISUS PAGAL DARBO SUTARTĮ SU LIETUVOS DARBDAVIU ĮDARBINTUS IR Į LIETUVĄ KOMANDIRUOJAMUS UŽSIENIEČIUS, nesvarbu, iš kurios šalies jie būtų (tiek iš trečiųjų šalių, tiek ir iš Europos Sąjungos valstybių narių).

Pateikti patikslintą LDU pranešimą apie pagal darbo sutartį su Lietuvos darbdaviu dirbančius užsieniečius nuo 2021m. kovo 1 d. privaloma teikti ir tuo atveju, kai:

 1. pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas;
 2. pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta LDU pranešime.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI:

 1. Pagal nuo 2021 m. kovo 1 d. įsigaliojusius Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo pasikeitimus, patikslintus LDU pranešimusapie pagal darbo sutartis dirbančius užsieniečius darbdaviai turi teikti tik už tuos trečiųjų šalių piliečius, kurie įmonėje įdarbinti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (t. y., nuo tos dienos, kurią atsirado pareiga darbdaviams teikti LDU pranešimus apie įdarbintus trečiųjų šalių piliečius). T. y., jei trečiųjų šalių pilietis įmonėje pagal darbo sutartį dirba pvz., nuo 2018 m., darbdaviui patikslinto LDU pranešimo teikti nereikia.
 2. Patikslintus LDU pranešimus apie pagal darbo sutartis įmonėje įdarbintus ES piliečius darbdaviai turi teikti tik apie tuos ES piliečius, kurie pagal darbo sutartį buvo įdarbinti nuo 2021 m. kovo 1 d. (t. y., nuo tos dienos, kurią darbdaviams atsirado pareiga teikti LDU pranešimus apie įdarbintus ES piliečius). 

Dėl LDU pranešimo užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį, telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruojamus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra“ – visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt

Čia rasite daugiau informacijos apie LDU formos pildymą.

Close Menu