PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN RU   

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, Užimtumo tarnybos administracijos padalinio veiklos teritorijoje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienos.

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kurio veiklos teritorijoje registravo laisvą darbo vietą, 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.

SVARBU ŽINOTI:

Darbdavys dokumentus taip pat gali pateikti Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) kartu su užsieniečio prašymu išduoti leidimą laikinai gyventi pagal Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI!

APRAŠAS NETAIKOMAS:

 1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;
 2. užsieniečiams, kuriems taikomos Įstatymo 45 straipsnio nuostatos.

SVARBU ŽINOTI:

Darbdavys, ketinantis įdarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos užsienietį, gali kreiptis į Užimtumo tarnybos administracijos padalinį dėl sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, jei:

 1. darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai nurodytas mėnesinis darbo užmokestis yra ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio;
 2. laisva darbo vieta Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje pagal darbo vietos adresą buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos;
 3. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio aukštos profesinės kvalifikacijos Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą, ar užsieniečio, teisėtai gyvenančio Lietuvoje ir jau esančio Lietuvos darbo rinkos dalyviu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, ketinančio dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, atitinkančio 1 punkte nurodytai darbo vietai keliamus aukštos profesinės kvalifikacijos reikalavimus ir galinčio užimti šią laisvą darbo vietą.

Sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams gali būti priimtas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį ir kuris atitinka vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:

1.

Atvyksta iš ne Europos Sąjungos valstybės narės ir ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

2.

Atvyksta iš Europos Sąjungos valstybės narės, turi tos valstybės narės išduotą leidimą apsigyventi ir dirbti joje (ES mėlynąją kortelę) ir ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

3.

Dirba Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, bet keičiamos darbo sutarties sąlygos ir dėl to užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 3, bet ne mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio (toliau – Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU) dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Įstatymo 441 straipsnio 11 dalyje nurodytą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

4.

Lietuvos Respublikoje dirba aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą, ir per pirmuosius 2 teisėto darbo Lietuvos Respublikoje metus pageidauja pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį, išskyrus atvejus, kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas mokėti mėnesinį darbo užmokestį, ne mažesnį negu 3 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžiai, arba kai pateiktas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal profesiją, įtrauktą į Įstatymo 441 straipsnio 11 dalyje nurodytą ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

5.

Užbaigė studijas Lietuvos Respublikoje, turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą, arba turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 15 punktą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

6.

Lietuvos Respublikoje dirba pagal darbo sutartį ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

7.

Lietuvos Respublikoje dirba pagal darbo sutartį ir turi leidimą dirbti bei Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

8.

Lietuvos Respublikoje dirba pagal darbo sutartį ir turi leidimą dirbti arba Įstatymo 11 straipsnio 3–5 dalyse nurodytą dokumentą, o jeigu užsienietis buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Įstatymo 58 straipsnio 11 punktą, darbdavys buvo pranešęs apie tokio užsieniečio įdarbinimą.

Reikalingus dokumentus rasite čia

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą įmonės vadovo pozicijoje, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. dokumentą, patvirtinantį, kad darbdavys, kuris ketina įdarbinti užsienietį dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą įmonės vadovo pozicijoje, yra Lietuvos Respublikoje įsteigta įmonė, kurios dalyvio (užsienio valstybėje įsteigtos įmonės ar įmonių grupės) metinės pajamos per paskutinius trejus finansinius metus (jeigu įmonė veikia trumpiau negu trejus metus – nuo įmonės įsteigimo dienos) iki prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pagal šį straipsnį pateikimo dienos bent vienais finansiniais metais yra ne mažesnės negu 1 000 000 eurų. Šį dokumentą išduoda ekonomikos ir inovacijų ministro įgaliota įstaiga ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka;
 4. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);
 5. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;
 6. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.
 7. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;
 8. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priimamas jo darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams. Po dviejų teisėto buvimo metų dėl naujo sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo kreiptis nebereikia.

RINKLIAVA UŽ SPRENDIMO PRIĖMIMĄ

DĖMESIO!

Už sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės rinkliava, kurią darbdavys privalo sumokėti iki prašymo pateikimo Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui dienos.

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą sumokama 28 EUR rinkliava.

Įmokos už sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą rekvizitai

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimasSWIFT kodas
LT78 7290 0000 0013 015172900AS „Citadele banka“ Lietuvos filialasINDULT2X
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankasCBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 103871800AB Šiaulių bankasCBSBLT26
LT74 4010 0510 0132 476340100Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)AGBLLT2X
LT12 2140 0300 0268 022021400Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)NDEALT2X
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“ ABHABALT22
LT42 7230 0000 0012 002572300UAB Medicinos bankasMDBALT22

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo š– asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už sprendimo priėmimą (užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

Sprendimas dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priimamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų Užimtumo tarnyboje gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas per Užimtumo tarnybos valdomą informacinę sistemą informuoja Migracijos departamentą.

Darbdaviui per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroniniu paštu išsiunčiamas informacinis pranešimas apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, o jei Prašymas netenkinamas – įsakymo išrašas.

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:

 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio.

DĖMESIO!

Užsienietis negali dirbti pas kitą darbdavį, atlikti kitos darbo funkcijos (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), negu nurodyta sprendime dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

SVARBU ŽINOTI:

Darbdavys privalo pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo:

 1. apie darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimus, kai nustatomas mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio BDU dydžio darbo užmokestis;
 2. apie darbo laikotarpius, kai nemokamas arba mokamas mažesnis nei darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis (prastova, nemokamos atostogos ir kt.), išskyrus užsieniečiui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo arba elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo galiojimo laikotarpius;
 3. apie darbo sutarties nutraukimą.

 

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 088

Close Menu

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

4. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;

5. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

6. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

7. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas ( ).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. kitos Europos Sąjungos valstybės narės užsieniečiui išduoto leidimo apsigyventi ir dirbti joje (ES mėlynosios kortelės) kopiją;

4. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį;

5. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama, – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;

6. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“, – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

7.mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

8. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

4. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

5. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

4. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

5. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

4. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;

5. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

6. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

7. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

4. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;

5. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

6. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

7. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

4. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;

5. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

6. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

7. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

 

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

1. prašymą;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;

3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį ne trumpesniam negu vienų metų laikotarpiui pagal darbo sutartį (toliau – darbdavio įsipareigojimas);

4. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija nereglamentuojama – informaciją apie užsieniečio aukštą profesinę kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai;

5. jei užsieniečio aukšta profesinė kvalifikacija ir darbdavio įsipareigojime nurodyta profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ – dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas užsiimti reglamentuojama profesine veikla, nurodyta darbo sutartyje.

6. mokėjimo pavedimo kopiją arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą;

7. pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).