Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl  leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti sezoninį darbą, dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo turi kreiptis į teritorinę Užimtumo tarnybą, kurios veiklos teritorijoje užregistravo laisvą darbo vietą. Dokumentus darbdavys gali teikti teritorinei Užimtumo tarnybai dar 1 mėnesį po to, kai baigia galioti užregistruotos laisvos darbo vietos skelbimas.

DĖMESIO!
Užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje sezoninį darbą, leidimas dirbti gali būti išduodamas, jeigu Lietuvos Respublikoje nėra tinkamo darbuotojo dirbti sezoninį darbą. 
Tinkamas darbuotojas – tam tikros profesijos, specialybės ar kvalifikacijos asmuo, atitinkantis nustatytus reikalavimus konkrečiam darbui atlikti (pareigoms eiti).

Darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui nepriimamas, jeigu darbdavys:
1. Pateikė ne visus dokumentus nurodytus Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos apraše;
2. Pateikė prašymą pratęsti leidimą dirbti vėliau nei prieš 20 kalendorinių dienų iki leidimo dirbti galiojimo pabaigos.

UŽIMTUMO TARNYBAI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu, jei antspaudą privalo turėti:
1. Nustatytos formos prašymas ( Leidimų dirbti sezoninį darbą.1.docx);
2. Užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
3. Terminuotos darbo sutarties, kurioje nurodoma darbo vieta ir sezoninio darbo veiklos rūšis, įdarbinimo trukmė, darbo užmokesčio dydis, darbo valandos per savaitę, mokamų atostogų trukmė, numatoma darbo pradžia, kitos sąlygos, kopija;
4. Užsieniečio kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, kai ją būtina turėti;
5. Mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.

REIKALAVIMAI DARBDAVIUI:

 1. Yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;
  2. Nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba jam iškelta bankroto byla, arba nėra likviduotas, arba nevykdo ekonominės veiklos;
  3. Neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;
  4.darbdaviui per pastaruosius vienus metus nebuvo skirta bauda už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nustatytus pažeidimus;
 2. Ar Prašyme nurodytas sezoninis darbas yra įtrauktas į socialinės apsaugos ir darbo ministro
  patvirtintą sezoninių darbų sąrašą.

GYVENAMOJO PLOTO REIKALAVIMAI:

 1. Nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą;
  2. Ar užsienietis yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis;
  3. Jei sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos ar panaudos sutartis – ar Nekilnojamojo turto registre ši sutartis įregistruota ir sudaryta ne trumpesniam kaip leidimo dirbti galiojimo laikotarpiui; jei pateikiamas fizinio ar juridinio asmens įsipareigojimas suteikti tinkamą gyvenamąją patalpą – ar asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis, sutikrina įsipareigojime suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, kuri turi atitikti Įstatymo 621 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus gyvenamajai patalpai, leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu nurodytus duomenis;
  4. Kai tinkamą gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja ją surandant – ar nuomos sutartyje nurodytas nuomos mokestis nėra didesnis negu 30 procentų užsieniečio darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius bei valstybinio socialinio draudimo įmokas, ir ar nebus automatiškai atskaitomas iš užsieniečio darbo užmokesčio leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu.

Terminai
Užimtumo tarnyboje dokumentai dėl leidimo dirbti sezoniniam darbuotojui išdavimo nagrinėjami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo datos.
Užimtumo tarnyboje dokumentai dėl leidimo dirbti sezoniniam darbuotojui išdavimo nagrinėjami ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas nuo jų gavimo datos.

DĖMESIO!
Užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti sezoninio darbo, leidimas dirbti išduodamas iki 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimas iki 6 mėnesių gali sudaryti vieną nepertraukiamą laikotarpį arba kelis trumpesnius laikotarpius, kurių bendra trukmė negali viršyti nustatyto 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpio.

Naujas leidimas dirbti užsieniečiui, kai jis pageidauja pakeisti darbdavį ir kai nėra viršijamas nustatytas 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpis, gali būti išduotas vieną kartą.
Užsienietis gali tik po vieną kartą pratęsti darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu arba pakeisti darbdavį.
Leidimo dirbti išdavimas
Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava.
Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti Užimtumo tarnyba informuoja darbdavį elektroniniu paštu. Taip pat apie priimtą sprendimą darbdavys gali sužinoti paskambinęs į Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyrių  tel. 8 (5) 2 36 07 75.
Sužinojus apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo arba pratęsimo turi būti sumokama valstybės rinkliava:
Už leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą – 34 EUR,
Už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.
Įmokų už leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimo rekvizitai:
GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimas
LT74 4010 0510 0132 476340100AB DNB bankas
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 103871800Akcinė bendrovė Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, AB
LT42 7230 0000 0012 002572300Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:
AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;
per  UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt.;
SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
UAB „Mažeikių butų ūkis“;
UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“  mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;
UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose
Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti :
gavėjo pavadinimą;
surenkamosios sąskaitos numerį;
mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
įmokos kodą;
        sumą;
mokėjimo paskirtį už leidimą dirbti (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).
ĮMOKOS KODAS: 5801
DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!
Užsienietis, kuriam buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą:
1. Ne ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, turi gauti Šengeno vizą, kai jam netaikomas bevizis režimas,
2. Ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui turi gauti nacionalinę vizą.  
LEIDIMĄ DIRBTI DARBDAVYS ARBA UŽSIENIETIS ATSIIMA UŽIMTUMO TARNYBOS SKYRIUJE, KURIAME PATEIKĖ PRAŠYMĄ.

DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMAS
Darbdavys per 2 mėnesius nuo leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo dienos privalo teritorinei Užimtumo tarnybai registravimui pateikti su užsieniečiu sudarytą darbo sutartį (po 2 egzempliorius lietuvių ir užsieniečiui suprantama kalba). Teritorinė Užimtumo tarnyba ją registruoja Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje.
Per nurodytą terminą nepateikus darbo sutarties, Užimtumo tarnyba panaikina užsieniečiui išduotą leidimą dirbti.
Darbdavys teisės aktų nustatyta tvarka turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo laiko pradžios.

PAKEITUS GYVENAMĄJĄ PATALPĄ
Užsienietis, turintis leidimą dirbti sezoninį darbą, arba darbdavys ne vėliau kaip per 7 dienas privalo pranešti teritorinei Užimtumo tarnybai apie užsieniečio pakeistą tinkamą gyvenamąją patalpą.
REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
1. Darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą formą;
2. Darbo sutartis gali būti sudaryta tik tiesiogiai su darbdaviu (Lietuvos Respublikoje įsteigtu juridiniu asmeniu arba fiziniu asmeniu, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas);
3. Sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
4. Darbo sutartis turi būti sudaryta dviem egzemplioriais. Po vieną darbo sutarties lietuvių ir užsieniečiui supranta kalba egzempliorių paliekama teritorinėje Užimtumo tarnyboje;
5. Užsienietis gali pratęsti terminuotą darbo sutartį su tuo pačiu darbdaviu vieną kartą, jei neviršijamas nustatytas 6 mėnesių per 12 mėnesių laikotarpis;
6. Darbo sutartis turi būti terminuota: užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimo laiku;
7. „Darbo sutarties įsigaliojimas“ laikomas ne ankstesnė nei leidimo dirbti išdavimo diena;
8. Užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra, – užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.

NUTRAUKUS DARBO SUTARTĮ
Darbdavys turi per 3 darbo dienas nuo terminuotos darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo raštu pranešti Užimtumo tarnybai apie terminuotos darbo sutarties nutraukimą ir pateikti leidimą dirbti.
Prie pranešimo Užimtumo tarnybai darbdavys turi pridėti leidimą dirbti. Pranešime dėl leidimo dirbti panaikinimo nurodyti asmens gimimo datą ir LR DK straipsnį pagal kurį užsienietis buvo atleistas.

LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMO PRATĘSIMAS
Darbdavys ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų iki leidimo dirbti galiojimo pabaigos pateikia teritorinei Užimtumo tarnybai prašymą pratęsti leidimą dirbti.
Leidimo dirbti galiojimui pratęsti reikalingi šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas (Leidimų dirbti sezoninį darbą pratęsimas.2.docx);
  2. Pažyma apie darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį;
  3. Pakeistos terminuotos darbo sutarties kopija;

Terminai
Teritorinėje Užimtumo tarnyboje dokumentai dėl leidimo dirbti sezoniniam darbuotojui išdavimo nagrinėjami ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo datos.
Užimtumo tarnyboje dokumentai dėl leidimo dirbti sezoniniam darbuotojui išdavimo nagrinėjami ne ilgiau kaip per 4 darbo dienas nuo jų gavimo datos.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.