2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimai.

Juose nustatyta, kad darbdaviui teikiant 1-SD pranešimą per EDAS automatiniu būdu bus vertinama, ar apie užsienietį yra pateiktas LDU pranešimas. LDU pranešimo formoje įvestas naujas laukelis UK, kuriame nurodomas užsieniečiui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas).

Darbdaviui nustatyta pareiga informuoti ir apie neterminuotos darbo sutarties nutraukimą, teikiant patikslintą LDU pranešimą.

Mažinant administracinę naštą darbdaviams, nuo 2022 m. balandžio 1 d., teikiant LDU pranešimą apie komandiruotus darbuotojus, nebereikės pildyti duomenų apie komandiruotam darbuotojui taikomas garantijas (Aprašo 13.13 papunktis pripažintas netekusiu galios).

Pranešimo apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius LDU forma išdėstyta nauja redakcija (LDU versija 03).

Taip pat primename, kad, vadovaujantis Aprašo 17 punkto nuostatomis, darbdavius dėl LDU formos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius užpildymo ir teikimo konsultuoja:  Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį,  Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruojamus užsieniečius ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais.

2022 m. kovo 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 1V-216 „Dėl užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, taikomų reikalavimų, sąlygų ir paslaugų teikimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas).

Šis Įsakymas nustato reikalavimus, sąlygas ir paslaugų teikimą Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ar negalintiems grįžti į Ukrainą.

Įsakyme, nurodyta, kad užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga, arba Migracijos departamente užsiregistravę negalintys grįžti užsieniečiai (Ukrainos piliečiai, jų šeimos nariai ir asmenys be pilietybės, gyvenantys Ukrainoje, kurie negali grįžti į Ukrainą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje):

  1. besinaudojantys beviziu režimu arba turintys galiojančią Šengeno vizą, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
  2. turintys nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Vizos aprašas) 70.12.3 papunktyje nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veikląir yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
  3. kurie pateikė prašymą išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 4, 41, 8 arba 10 punkte nurodytu pagrindu, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą ir yra atleidžiami nuo pareigos gauti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams (ši nuostata taikoma visiems Ukrainos piliečiams);
  4. kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, turi teisę dirbti ar vykdyti savarankišką veiklą nuo prašymo suteikti prieglobstį užregistravimo Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje dienos.

Įsakyme nurodyti užsieniečiai yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir/ar sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams, todėl juos įdarbinti ketinantys Lietuvos Respublikos darbdaviai į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti ir/ar sprendimų dėl darbo atitikties išdavimo kreiptis neturi.

Taip pat primename, kad darbdaviai, sudarę darbo sutartį su užsieniečiu, privalo pateikti nustatytos formos LDU pranešimą per SODROS informacinę sistemą EDAS. Nurodytas pranešimas apie užsieniečio įdarbinimą turi būti pateikiamas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki užsieniečio įdarbinimo dienos.

2021 m. lapkričio 12 d. Užimtumo tarnybos direktorės įsakymu patvirtintas Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2022 metams. Įsakymą ir galutinį sąrašą galite rasti čia. 

2021 m. gruodžio 8 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Dėl užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2022 metams patvirtinimo. Įsakymą ir kvotų dydžius galite rasti čia

Tvarkos aprašai, reglamentuojantys leidimų dirbti Lietuvos Respublikoje  užsieniečiams išdavimą ir sprendimų dėl užsieniečių darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f289b3207c5f11eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=66gfwtl42 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0173e8127c6011eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=32wf69m7 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e128b1d17c5f11eb9fc9c3970976dfa1?jfwid=66gfwtld2 

Trečiųjų šalių piliečiams, ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį arba kurių nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir jie atsiunčiami laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, išduodamas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimų dirbti užsieniečiams išdavimo tvarka 

Trečiųjų šalių piliečiams, įskaitant turintiems  aukštą profesinę kvalifikaciją, išduodamas sprendimas, kuris patvirtina, kad užsieniečio darbas arba aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantis darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius.

Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams išdavimo tvarka

Trečių šalių piliečiams yra išduodamas leidimas dirbti sezoninį darbą – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką.

Leidimų dirbti sezoninį darbą išdavimo tvarka

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.