PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Taip pat Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnybos administracijos padalinio veiklos teritorijoje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos skelbimo galiojimo trukmė negali būti trumpesnė nei 5 darbo dienos.

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kurio veiklos teritorijoje registravo laisvą darbo vietą, 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.

Darbdavių dėmesiui!

APRAŠAS NETAIKOMAS:

 1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;
 2. įmonių dalyviams, vadovams, akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių akcininkams, kuriems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktų nuostatos;
 3. užsieniečiui, jei jo profesija įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;
 4. užsieniečiui, kuris Lietuvos Respublikoje pabaigė studijas ar mokymąsi pagal profesinio mokymo programą ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jei nėra praėję 2 metai nuo studijų ar mokymosi pagal profesinio mokymo programą baigimo.

SVARBU ŽINOTI:

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, gali kreiptis į Užimtumo tarnybos administracijos padalinį dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo, jei:

 1. Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje nėra registruoto darbo ieškančio Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio ar jo šeimos nario, taip pat užsieniečio, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgijusio ilgalaikio gyventojo statusą ir ketinančio dirbti pagal darbo sutartį Lietuvos Respublikoje, kuriam darbdavio užregistruotoje laisvoje darbo vietoje būtų tinkamas darbas;
 2. darbdavio užregistruota laisva darbo vieta Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje pagal darbo vietos adresą buvo neužimta ne mažiau kaip 5 darbo dienas nuo jos registracijos dienos.

Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams gali būti priimtas užsieniečiui, kuris ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal darbo sutartį ir kuris atitinka vieną iš žemiau nurodytų sąlygų:

1.

Ketina atvykti ne iš Europos Sąjungos valstybių narių;

Reikalingus dokumentus rasite čia

2.

Turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

Reikalingus dokumentus rasite čia

3.

Yra užsienietis, kurio profesija buvo įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus tvirtinamą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, ir turi Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje pagal profesiją, kuri neįtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;

Reikalingus dokumentus rasite čia

4.

Turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip dirbantis aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punktą ir šio užsieniečio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikotarpiu jam mokamas darbo užmokestis taps mažesnis negu 1,5 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio, jeigu jo profesija nėra įtraukta į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintą Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija ir kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą;

Reikalingus dokumentus rasite čia

5.

Turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą, ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje arba pageidauja pakeisti darbdavį ar darbo funkciją pas tą patį darbdavį;

Reikalingus dokumentus rasite čia

6.

Turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą kitu nei Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje, jeigu atitinka Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas;

Reikalingus dokumentus rasite čia

7.

Turi Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą kaip atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką arba leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikos išduotą daugkartinę nacionalinę vizą kaip atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, kai jo nuolatinė darbo vieta yra užsienyje, ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje;

Reikalingus dokumentus rasite čia

8.

Turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą), jam taikomas bevizis režimas, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

Reikalingus dokumentus rasite čia

9.

Turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) bei Šengeno vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

Reikalingus dokumentus rasite čia

10.

Turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) bei vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių išduotą Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

Reikalingus dokumentus rasite čia

11.

Turi leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje (ar buvo atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio 11 punktą) bei kitos Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, dirba pagal darbo sutartį ir ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje;

Reikalingus dokumentus rasite čia

ATKREIPIAME DĖMESĮ:

Prašymas kartu su visais reikalingais dokumentais pateikiamas ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne anksčiau kaip prieš 5 mėnesius iki leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimo laiko pabaigos arba daugkartinės nacionalinės vizos, arba leidimo laikinai gyventi, išduoto užsieniečiui pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 41 punkto sąlygas, arba leidimo laikinai gyventi, išduoto užsieniečiui pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 44 straipsnio 1 dalies 3 punkto sąlygas, galiojimo laiko pabaigos, jeigu užsienietis ketina toliau dirbti Lietuvos Respublikoje.

Priėmus dokumentus ir prieš išduodant pažymą apie dokumentų gavimą, Užimtumo tarnybos administracijos padalinys patikrina, ar darbdavys (įmonė) atitinka šiuos reikalavimus: 

 1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai ar atstovybės, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir kuris turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba nevykdo ekonominės veiklos;
 3. neturi didesnės negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas išdėstytas dalimis ar atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas);
 4. nėra baustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95, 540 straipsnius arba nuo dienos, kurią skirta minėta nuobauda baigta vykdyti, praėjo ne mažiau kaip vieni metai, arba per pastaruosius penkerius metus nėra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl Lietuvos Respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbo. Šis reikalavimas taikomas ir darbdavio vadovui ar kitam už užsieniečių įdarbinimą atsakingam darbdavio darbuotojui;
 5. neturi baudos, skirtos už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nurodytus pažeidimus, arba nuo dienos, kurią skirta minėta bauda baigta vykdyti, praėjo ne mažiau kaip vieni metai.

Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priimamas jo darbo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip dvejiems metams.

RINKLIAVA UŽ SPRENDIMO PRIĖMIMĄ

DĖMESIO!

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės rinkliava, kurią darbdavys privalo sumokėti iki prašymo pateikimo Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui dienos.

Už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą – 28 EUR.


Įmokos už sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties LR darbo rinkos poreikiams priėmimą rekvizitai

Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimasSWIFT kodas
LT78 7290 0000 0013 015172900AS „Citadele banka“ Lietuvos filialasINDULT2X
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankasCBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 103871800AB Šiaulių bankasCBSBLT26
LT74 4010 0510 0132 476340100Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)AGBLLT2X
LT12 2140 0300 0268 022021400Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)NDEALT2X
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“ ABHABALT22
LT42 7230 0000 0012 002572300UAB Medicinos bankasMDBALT22

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už sprendimo priėmimą (užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

SPRENDIMO PRIĖMIMAS

Sprendimas dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priimamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų Užimtumo tarnyboje gavimo dienos.

Apie priimtą sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams Užimtumo tarnyba per 3 kalendorines dienas informuoja Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir darbdavį elektroniniu paštu išsiųsdama nuskaityto sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams kopiją.

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra, užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.

DĖMESIO!

Užsienietis negali dirbti pas kitą darbdavį, atlikti kitos darbo funkcijos (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), negu nurodyta sprendime dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams.

SVARBU ŽINOTI:

Atsisakoma priimti teigiamą sprendimą, jeigu užsienietis nebuvo įdarbintas per 10 dienų:

 1. nuo daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo dienos;
 2. nuo leidimo dirbti įsigaliojimo dienos;
 3. nuo leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo dienos;

arba turėjo ilgesnį nei 3 mėnesių darbo laikotarpį, kai nemokamas arba mokamas mažesnis nei darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis (prastova, nemokamos atostogos ir kt.), išskyrus užsieniečiui išduoto elektroninio nedarbingumo pažymėjimo arba elektroninio nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimo galiojimo laikotarpius, ir nepraėjo 1 mėnuo nuo leidimo dirbti galiojimo laiko pabaigos arba leidimo laikinai gyventi galiojimo laiko pabaigos.

Apie darbo sutarties galiojimo termino pasibaigimą iki sutarties galiojimo pabaigos darbdavys privalo per 3 darbo dienas pranešti raštu Užimtumo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

DĖMESIO!

Informuojame, kad nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdavys turi pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU), kai:

 • įdarbina užsienietį pagal darbo sutartį, kuris nėra Europos Sąjungos (ES) pilietis (trečiųjų šalių pilietį);
 • komandiruojamas užsienietis (iš užsienio valstybės darbdavio) laikinai dirbti Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kokios valstybės pilietis yra (įskaitant ES šalių piliečius). LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Konsultacijas dėl LDU pranešimo užpildymo ir teikimo teikia:

 • Užimtumo tarnyba apie užsieniečius įdarbintus pagal darbo sutartį telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija apie komandiruotus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra” informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt.

Sužinokite daugiau informacijos apie LDU formos pildymą.

Close Menu

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus. Jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą ir užsienietis atitinka Aprašo 21 punkte nurodytą sąlygą, pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus;
 4. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.
 6. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus. Jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą ir užsienietis atitinka Aprašo 21 punkte nurodytą sąlygą, pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus;
 4. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 5. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 6. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.
 7. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus. Jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą ir užsienietis atitinka Aprašo 21 punkte nurodytą sąlygą, pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus;
 4. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.
 6. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikaciją, jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus. Jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą ir užsienietis atitinka Aprašo 21 punkte nurodytą sąlygą, pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus;
 4. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sumokėjimą.
 6. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).

Darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuriame įregistravo laisvą darbo vietą, per 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos, šiuos dokumentus:

 1. prašymą;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopiją;
 3. įsipareigojimą įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį, jei dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams prašoma priimti sprendimą;
 4. pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas ir darbo užmokesčio dydį. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje patikrinamas apskaičiuotų ir per visą užsieniečio dirbtą laikotarpį jo sumokėtų mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų dydis.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas).