PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Įgyvendindami remiamojo įdarbinimo priemones, Jūs ne tik rasite sau tinkamą darbuotoją, gausite įdarbinto asmens darbo užmokesčio kompensaciją, bet ir skatinsite užimtumą, prisidėsite prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką.

Remiamojo įdarbinimo priemonės:

 • Įdarbinimas subsidijuojant
 • Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas

Įgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siūlytus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui, nurodytam įdarbinto asmens darbo sutartyje, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis už įdarbintus:

75 proc. apskaičiuotų lėšų

 • darbingo amžiaus neįgaliuosius, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • asmenis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenis, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

60 proc. apskaičiuotų lėšų

 • bedarbius, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

50 proc. apskaičiuotų lėšų

 • bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • nekvalifikuoti bedarbiai, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų, reglamentuojančių profesinės kvalifikacijos pripažinimą, nustatyta tvarka, taip pat bedarbiai, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų, reglamentuojančių įgytos kompetencijos pripažinimą, nustatyta tvarka;
 • ilgalaikiai bedarbiai iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • vyresni kaip 50 metų bedarbiai;
 • asmenys, turintys teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;
 • bedarbiai iki 29 metų;
 • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantys bedarbiai;
 • nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
 • grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
 • priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo.

Subsidija darbo užmokesčiui mokama:

iki 6 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • nekvalifikuotais bedarbiais, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiais, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;
 • ilgalaikiais bedarbiais iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiais bedarbiais nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • vyresniais kaip 50 metų bedarbiais;
 • bedarbiais iki 29 metų;
 • asmenimis, turinčiais teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą.

iki 24 mėnesių, kai darbo sutartis sudaroma su:

 • bedarbiais, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • asmenimis, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenimis, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

neterminuotai per visą darbo laikotarpį, kai sutartis sudaroma su:

 • darbingo amžiaus neįgaliaisiais, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

Darbo įgūdžių įgijimo  rėmimo atveju, kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, darbdaviui papildomai kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 proc. visos subsidijos darbo užmokesčiui.

Daugiau sužinoti apie remiamojo įdarbinimo priemones ir darbo užmokesčio subsidijavimą galite atvykę į mūsų klientų aptarnavimo skyrių, susisiekę bendruoju konsultacijų numeriu 1883 ar el. paštu info@uzt.lt.

Close Menu