PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kokios gali būti subsidijų rūšys?

 • Subsidija darbo užmokesčiui

Kompensacija siekia 50–75 proc. nuo tą mėnesį priskaičiuoto visų rūšių darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos. Suma, nuo kurios skaičiuojamas kompensacijos dydis, negali viršyti 2 minimaliosios mėnesinės algos dydžių ir nuo jų apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 • Subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti

Subsidija naujai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti gali būti skiriama tik neįgaliųjų tikslinei grupei priklausantiems asmenims įdarbinti ir siekia 65–80 proc. nuo reikiamų išlaidų. Subsidija negali būti didesnė kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžio. Įsteigtos/pritaikytos vietos turi būti išlaikomos ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo įsteigimo datos.

 • Subsidija darbuotojams mokyti

Subsidija skiriama kompensuoti socialinių įmonių išlaidas darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Subsidija gali sudaryti iki 60 proc. šiam tikslui reikalingų išlaidų.

 • Subsidija darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti

Subsidija vieno neįgalaus darbuotojo darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti negali būti didesnė kaip 4,65 minimaliosios mėnesinės algos dydžio ir negali būti skiriama dažniau kaip kartą per 36 mėnesius.

 • Subsidija transporto išlaidoms

Subsidija transporto išlaidoms skiriama tam, kad būtų sudarytos sąlygos dirbantiems neįgaliems darbuotojams atvykti į darbą ir grįžti namo, taip pat darbui namuose reikalingoms medžiagoms ir kitoms priemonėms vežti į namus ir iš jų.

Subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 70 proc. visų reikalingų išlaidų.

 • Subsidija administracinėms išlaidoms

Subsidija skiriama papildomoms išlaidoms, susidarančioms dėl neįgaliųjų darbuotojų darbo įmonėje.

Subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 70 proc. visų reikalingų išlaidų.

 • Subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms

Subsidijos paskirtis – iš dalies kompensuoti  įmonės išlaidas asistentui ar gestų kalbos vertėjui. Subsidija asistentui sudaro 40 proc. minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną neįgalų darbuotoją ar neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas neviršijantis 25 proc. darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir 20 proc. už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis.

Kokie yra reikalavimai socialinei įmonei, siekiančiai gauti valstybės pagalbą?

 • Turėti socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą;
 • Turėti tikslinėms grupėms priklausančių asmenų skaičių, būtiną socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinčiai įmonei;
 • Neturėti neatidėtų įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams;
 • Verslo plane nurodytos veiklos ir planuojamas valstybės pagalbos poreikis turi atitikti nurodytą teikiamose paraiškose;
 • Įmonei negali būti iškelta bankroto byla arba priimtas sprendimas ją likviduoti, iškelta restruktūrizacijos byla arba pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos.

Kada teikiamos paraiškos subsidijoms?

 • Naujų darbo vietų steigimui/pritaikymui, aplinkos pritaikymui bei darbuotojų mokymui paraiškos teikiamos nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.
 • Asistento, administracinėms ir transporto išlaidoms bei darbo užmokesčio kompensavimui – esant poreikiui.

Kur galima pateikti paraiškas

 • Paraiškos teikiamos tam klientų aptarnavimo skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra socialinės įmonės buveinė.

Kada priimamas sprendimas

 • Sprendimą dėl valstybės pagalbos skyrimo/neskyrimo Užimtumo tarnyba priima per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą 2019 m. I–III ketv.

Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą 2019 m. I–IV ketv.

Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą 2020 m. I ketv.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2015 m. rugsėjo 30 d. priėmus nutarimą Nr. 1029 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ pakeitimo“, nuo 2015 m. lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka atlikti socialinių įmonių veiklos priežiūrą įgaliota Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu