PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Kokios gali būti subsidijų rūšys?

 • subsidija darbo užmokesčiui

Kompensacija siekia 50–75 procentų nuo tą mėnesį priskaičiuoto visų rūšių darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuoto draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos. Suma, nuo kurios skaičiuojamas kompensacijos dydis, negali viršyti  2 minimaliosios mėnesinės algos dydžių ir nuo jų apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 • subsidija neįgalių darbuotojų darbo vietoms įsteigti ar pritaikyti ir jų darbo priemonėms įsigyti ar pritaikyti.

Subsidija naujai darbo vietai įsteigti ar pritaikyti gali būti skiriama tik neįgaliųjų tikslinei grupei priklausantiems asmenims įdarbinti ir siekia 65-80 proc. nuo reikiamų išlaidų, ir  negali būti didesnė kaip 31,03 minimaliosios mėnesinės algos dydžių. Įsteigtos/pritaikytos vietos turi būti išlaikomos ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo įsteigimo datos.

 • subsidijadarbuotojams mokyti.

Subsidija skiriama kompensuoti socialinių įmonių išlaidas darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Subsidija gali sudaryti iki 60 proc. šiam tikslui reikalingų išlaidų.

 • subsidijadarbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti.

Subsidija vieno neįgalaus darbuotojo darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti negali būti didesnė kaip 4,65 minimaliosios mėnesinės algos dydžiai ir negali būti skiriama dažniau kaip kartą per 36 mėnesius.

 • subsidija transporto  išlaidoms

Subsidija transporto išlaidoms skiriama sudaryti sąlygas joje dirbantiems neįgaliems darbuotojams atvykti į darbą ir grįžti namo, taip pat darbui namuose reikalingoms medžiagoms ir kitoms priemonėms vežti į namus ir iš jų.

Subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 70 procentų visų reikalingų išlaidų.

 • subsidija administracinėms išlaidoms.

Subsidija skiriama papildomoms išlaidoms, susidarančioms dėl neįgaliųjų darbuotojų darbo įmonėje.

Subsidijos dydis gali sudaryti ne daugiau kaip 70 procentų visų reikalingų išlaidų.

 • subsidija asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms.

Subsidijos paskirtis – iš dalies kompensuoti  įmonės išlaidas asistentui ar gestų kalbos vertėjui. Subsidija asistentui sudaro 40 procentų minimaliojo valandinio atlygio dydžio už kiekvieną neįgalų darbuotoją ar neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas neviršijantis 25 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir 20 procentų už kiekvieną neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis.

 Kokie yra reikalavimai socialinei įmonei, siekiant gauti valstybės pagalbą?

 • Turėti socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą;
 • Turėti tikslinėms grupėms priklausančių asmenų skaičių, būtiną socialinės/neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turinčiai įmonei;
 • Neturėti neatidėtų įsiskolinimų Valstybinio socialinio draudimo fondui, valstybės biudžetui ir savivaldybių biudžetams;
 • Verslo plane nurodytos veiklos ir planuojamas valstybės pagalbos poreikis turi atitikti nurodytą teikiamose paraiškose;
 • Įmonei negali būti iškelta bankroto byla arba priimtas sprendimas ją likviduoti, iškelta restruktūrizacijos byla arba pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės-komercinės veiklos.

               Kada teikiamos paraiškos subsidijoms?

 • Naujų darbo vietų steigimui/pritaikymui, aplinkos pritaikymui bei darbuotojų mokymui  teikiamos teritorinėms darbo biržoms nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.
 • Asistento, administracinėms ir transporto išlaidoms bei darbo užmokesčio kompensavimui – esant poreikiui.

               Kur galima pateikti paraiškas

 • Paraiškos teikiamos tai teritorinei darbo biržai, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra socialinės įmonės buveinė.

              Kada priimamas sprendimas

 • Sprendimą dėl valstybės pagalbos skyrimo/neskyrimo  Lietuvos darbo birža priima per 20 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo dienos.

Informacija apie socialinėms įmonėms suteiktą valstybės pagalbą 2019 m. I-III ketv

Informacija apie suteiktą valstybės pagalbą 2019_I-IV ketv

Juridiniams asmenims suteiktas ar nesuteiktas socialinės įmonės statusas 2018 m.:

Dėl socialinės įmonės statuso_2018_03_27

Dėl socialinės įmonės statuso_2018_05_10

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2015 m. rugsėjo 30 d. priėmus nutarimą Nr. 1029 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 852 “Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą” pakeitimo”, nuo 2015 m. lapkričio 1 d. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka atlikti socialinių įmonių veiklos priežiūrą įgaliota Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu