Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnyboje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos paskelbimo reikalavimas netaikomas užsieniečiui, kuris atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką (komandiruojamas užsienietis).

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybai 1 mėnesį nuo skelbimo apie laisvą darbo vietą galiojimo pabaigos.

Darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui nepriimamas nagrinėti, jeigu:

 1. užsienietis neatitinka Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir/ar Apraše nurodytų sąlygų ar Aprašas jam netaikomas;
 2. darbdavys prieš 5 darbo dienas iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje nebuvo įregistravęs laisvos darbo vietos, o įdarbinant užsienietį, turintį nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19–70.21 papunkčius – prieš 1 darbo dieną. Reikalavimas registruoti laisvą darbo vietą netaikomas darbdaviui, kuris ketina teikti prašymą dėl leidimo dirbti išdavimo atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečiui;
 3. darbdavys nori įdarbinti užsienietį, kuris jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;
 4. darbdavys pateikė ne visus dokumentus, nurodytus Apraše.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI!

Aprašas netaikomas:

 1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;
 2. užsieniečiams, kurie yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio nuostatas.

SVARBU ŽINOTI

Užsienietis leidimą dirbti privalo gauti iki numatytos darbo sutarties sudarymo dienos arba numatyto darbo Lietuvos Respublikoje pradžios.

Aprašas taikomas įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1–3, 5 ar 6 punkte nurodytam užsieniečiui, jeigu jis:

 1. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir yra užsienietis, kurio profesija neįtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis;
 2. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir yra užsienietis, kurio profesija įtraukta į Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, ir yra išnaudota kvota, nustatoma pagal nurodyto Įstatymo 571 straipsnį;
 3. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir neatitinka nurodyto Įstatymo 441 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų atleidimo nuo pareigos kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams sąlygų;
 4. atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti kaip stažuotojas ar praktikantas;
 5. yra užsienio valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybė narė, įsteigtos įmonės darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį, šios įmonės atsiunčiamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką ir yra apdraustas socialiniu draudimu toje valstybėje narėje.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 57 straipsnio 1 dalies 1–3 ar 5 punkte nurodytam užsieniečiui leidimas dirbti gali būti išduotas iki užsieniečiui atvykstant į Lietuvos Respubliką arba jam esant Lietuvos Respublikoje, jei:  

 1. jis yra užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, bet jo buvimas be vizos Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;
 2. jis yra užsienietis, turintis Šengeno vizą, bet jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;
 3. jis yra užsienietis, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, bet turi vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių išduotą Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje be vizos trunka ne ilgiau negu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;
 4. jis yra užsienietis, kuris nenurodytas 3 punkte, bet turi kitos Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, leidimo gyventi ar nacionalinės vizos galiojimo metu turi teisę būti Lietuvos Respublikoje be vizos ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;
 5. jis turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais ir ketina dirbti Lietuvos Respublikoje.

DĖMESIO!  Užsienietis vienu metu gali turėti vieną leidimą dirbti.

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis turi būti tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, vykdyti.

Įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį, reikalingi šie dokumentai:

 1. Prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį (1 priedas);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti Lietuvoje, kopija (jei jį būtina turėti);
 4. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį;
 5. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, o jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, – pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus (Priedas apie kvalifikaciją);

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu      vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.);

 1. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 2. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 3. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.

SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

Įdarbinant pagal darbo sutartį užsienietį, turintį nacionalinę vizą, išduotą pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 70.19-70.21 papunkčius, reikalingi šie dokumentai:

DĖMESIO!  Šiuo metu nurodyta nacionalinių vizų išdavimo supaprastinta tvarka taikoma Baltarusijos piliečiams.

 1. Prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį (1 priedas);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. supaprastinta tvarka išduotos nacionalinės vizos kopija;
 4. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį;
 5. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, o jeigu darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, – pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus (Priedas apie kvalifikaciją). SVARBU jei užsienietis neturi kvalifikacijos ir (ar) darbo patirties, Prašyme nurodoma informacija apie šio užsieniečio atitiktį darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti (pagrindžiama užsieniečio atitiktis darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms eiti);

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu      vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.);

 1. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 2. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 3. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.

SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

Įdarbinant užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą, reikalingi šie dokumentai: 

 1. Prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui pagal darbo sutartį (1 priedas);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. dokumento, suteikiančio teisę užsieniečiui būti Lietuvoje, kopija (jei jį būtina turėti);
 4. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui ir mokėti jam darbo užmokestį, kuris negali būti mažesnis už įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 3 dalyje nurodytą darbo užmokestį;
 5. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą aukštąjį išsilavinimą arba užsieniečio studijas aukštojoje mokykloje (užsienio valstybės aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų pavadinimas, studijų pradžios data arba įgyto aukštojo išsilavinimo pavadinimas, diplomo numeris, data, diplomą išdavusios aukštosios mokyklos pavadinimas), užsieniečio ketinimą pagilinti lietuvių kalbos žinias ar profesinę kompetenciją arba įgyti papildomų kompetencijų (numatoma žinių kompetencijų sritis);
 6. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 7. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 8. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.

Užsienietis, kuris nori įsidarbinti kaip stažuotojas ar praktikantas, turi atitikti šias sąlygas:

 1. turėti užsienio aukštojoje mokykloje įgytą aukštąjį išsilavinimą arba studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje;
 2. siekti pagilinti lietuvių kalbos žinias ar savo profesinę kompetenciją arba įgyti papildomų kompetencijų.

SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

Išduodant leidimą dirbti užsieniečiui, atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, reikalingi šie dokumentai: 

 1. Prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsieniečiui (2 priedas);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, kopija. Kartu su esminėmis sąlygomis sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;
 4. siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro kopija;
 5. užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje kopija. SVARBUdarbo sutartis turi būti neterminuota;
 6. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius užsienietis buvo įdarbintas siunčiančioje įmonėje ir apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (Prašymą teikiant elektroniniu paštu, teikiama dokumento kopija, Prašymą teikiant paštu,- teikiamas dokumento originalas arba patvirtinta jo kopija), taip pat siunčiančiosios įmonės įsipareigojimas, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje (nurodomas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir įsipareigojimas dėl socialinio draudimo). Jei užsienio valstybės kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu (nurodomas užsieniečio vardas, pavardė, gimimo data ir patvirtinimas dėl socialinio draudimo);
 7. siunčiančiosios įmonės informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją (diplomo / kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data, diplomą / kvalifikacijos pažymėjimą išdavusios institucijos pavadinimas), tinkamą darbams atlikti ar paslaugoms teikti, ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (užsieniečio darbo pagal turimą kvalifikaciją laikotarpis, sudarantis ne mažiau kaip vienerius metus per pastaruosius penkerius metus, įmonės, kurioje užsienietis įgijo darbo patirties, pavadinimas, kodas, veiklos adresas, telefono ryšio Nr., el. pašto adresas);
 8. įmonės Lietuvos Respublikoje informacija, kokiems konkretiems darbams atlikti ar paslaugoms teikti atvyksta komandiruojamas užsienietis;
 9. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas (Priedas apie nuobaudas);
 10. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 11. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.

SVARBU ŽINOTI

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos darbdavio vadovo (ar darbdavio fizinio asmens) ar jo įgalioto asmens parašu (išskyrus dokumentų kopijas, teikiamas elektroniniu paštu ir pasirašytas elektroniniu parašu) ir antspaudu, jei antspaudą jis privalo turėti.

Dokumentų, parengtų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu.

DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

Dokumentai Užimtumo tarnyboje išnagrinėjami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS

Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti Užimtumo tarnybos administracijos padalinys informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMO PRATĘSIMAS

Sąlygos:

užsieniečiui leidimas dirbti išduodamas darbo ir jo teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, bet ne ilgiau, nei galioja nacionalinė viza;

 1. leidimo dirbti galiojimas gali būti pratęstas esant būtinumui, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam nei 1 punkte nurodytas laikotarpis;
 2. norint pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką, ne vėliau kaip likus 1 mėnesiui iki jo galiojimo pabaigos darbdavys turi pateikti Užimtumo tarnybai nustatytos formos prašymą bei prie jo pridėti reikalingus dokumentus. Prašymo pateikimo terminas netaikomas pratęsiant leidimo dirbti galiojimą Aprašo 4.2 papunktyje nurodytam užsieniečiui (t. y., tam, kuris turi nacionalinę vizą, išduotą Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 70.19–70.21 papunkčiuose nurodytais atvejais).

Leidimo dirbti galiojimui pratęsti reikalingi šie dokumentai:

 1. Prašymas pratęsti leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje galiojimą (3 piedas);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento (paso ar jį atitinkančio dokumento) kopija;
 3. darbdavio informacija apie per pastarųjų 6 mėnesių laikotarpį mokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas už įmonėje įdarbintus užsieniečius (pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 63 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytą reikalavimą);
 4. mokėjimo pavedimo arba kvito kopija, patvirtinanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti pratęsimą.

Pateiktas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

DĖMESIO!

Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimo Užimtumo tarnybai dienos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava:

už leidimo dirbti išdavimą iki 1 metų – 121 EUR;

už leidimo dirbti pratęsimą – 52 EUR;

už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.

Įmokų už leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimo rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.

Banko kodas

Banko pavadinimas

SWIFT kodas

LT78 7290 0000 0013 0151

72900

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

INDULT2X

LT05 7044 0600 0788 7175

70440

AB SEB bankas

CBVILT2X

LT32 7180 0000 0014 1038

71800

AB Šiaulių bankas

CBSBLT26

LT74 4010 0510 0132 4763

40100

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)

AGBLLT2X

LT12 2140 0300 0268 0220

21400

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)

NDEALT2X

LT24 7300 0101 1239 4300

73000

„Swedbank“ AB

HABALT22

LT42 7230 0000 0012 0025

72300

UAB Medicinos bankas

MDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt;

SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

UAB „Mažeikių butų ūkis“;

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už leidimą dirbti (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. darbo sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis – lietuvių ir kita užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsienietis gali dirbti pas darbdavį, kuris įsipareigojo jį įdarbinti ir yra nurodytas leidime dirbti, atlikti darbo funkcijas arba eiti pareigas, nurodytas leidime dirbti, išskyrus atvejus, kai su užsieniečiu buvo sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis. Tai pačiai darbo funkcijai atlikti su užsieniečiu gali būti sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis, kuri turi atitikti Darbo kodekso 96–99 straipsniuose nustatytus reikalavimus. SVARBU – jeigu su užsieniečiu ketinama sudaryti darbo keliems darbdaviams sutartį, Prašyme turi būti nurodyti visi darbdaviai;
 4. užsieniečio darbo laikotarpis turi sutapti su išduoto leidimo dirbti galiojimu;
 5. užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra, užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.

DĖMESIO !

Primename, kad nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdaviui nustatyta pareiga pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU pranešimas) apie nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. pagal darbo sutartis įdarbintus užsieniečius bei į Lietuvą komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius. LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

SVARBU.  LDU pranešimai nuo 2021 m. kovo 1 d. privalo būti teikiami APIE VISUS PAGAL DARBO SUTARTĮ SU LIETUVOS DARBDAVIU ĮDARBINTUS IR Į LIETUVĄ KOMANDIRUOJAMUS UŽSIENIEČIUS, nesvarbu, iš kurios šalies jie būtų (tiek iš trečiųjų šalių, tiek ir iš Europos Sąjungos valstybių narių).

Pateikti patikslintą LDU pranešimą apie pagal darbo sutartį su Lietuvos darbdaviu dirbančius užsieniečius nuo 2021m. kovo 1 d. privaloma teikti ir tuo atveju, kai:

 1. pasikeičia užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas;
 2. pasikeičia darbo sutarties laikotarpis arba darbo sutartis nutraukiama anksčiau, nei buvo nurodyta LDU pranešime.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI:

 1. Pagal nuo 2021 m. kovo 1 d. įsigaliojusius Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo tvarkos aprašo pasikeitimus, patikslintus LDU pranešimusapie pagal darbo sutartis dirbančius užsieniečius darbdaviai turi teikti tik už tuos trečiųjų šalių piliečius, kurie įmonėje įdarbinti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. (t. y., nuo tos dienos, kurią atsirado pareiga darbdaviams teikti LDU pranešimus apie įdarbintus trečiųjų šalių piliečius). T. y., jei trečiųjų šalių pilietis įmonėje pagal darbo sutartį dirba pvz., nuo 2018 m., darbdaviui patikslinto LDU pranešimo teikti nereikia.
 2. Patikslintus LDU pranešimus apie pagal darbo sutartis įmonėje įdarbintus ES piliečius darbdaviai turi teikti tik apie tuos ES piliečius, kurie pagal darbo sutartį buvo įdarbinti nuo 2021 m. kovo 1 d. (t. y., nuo tos dienos, kurią darbdaviams atsirado pareiga teikti LDU pranešimus apie įdarbintus ES piliečius). 

Dėl LDU pranešimo užpildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį, telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruojamus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra“ – visais kitais informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt.

Čia rasite daugiau informacijos apie LDU formos pildymą.