PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja:

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnybos administracijos padalinio veiklos teritorijoje turi registruoti laisvą darbo vietą. Laisvos darbo vietos paskelbimo reikalavimas netaikomas užsieniečiui, kuris atvyksta stažuotis ar praktikuotis, arba užsieniečiui, kuris atsiųstas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką.

Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kurio veiklos teritorijoje registravo laisvą darbo vietą, 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.

DĖMESIO!

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 58 straipsnio pakeitimas, kuriuo nuo 2019 m. kovo 1 d. grąžinama pareiga užsieniečiui, atsiųstam laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, įsigyti leidimą dirbti. Užsienietis, kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir kuris siunčiamas laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje, privalo įsigyti leidimą dirbti.

Darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui nepriimamas, jeigu darbdavys:

 1. prieš 5 darbo dienas iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnybos administracijos padalinio veiklos teritorijoje nebuvo įregistravęs laisvos darbo vietos. Reikalavimas registruoti laisvą darbo vietą netaikomas darbdaviui, kuris ketina įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą, pagal jaunimo mainų programas arba atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką užsienietį;
 2. nori įdarbinti užsienietį, kuris jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;
 3. pateikė ne visus dokumentus, nurodytus Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos apraše.

DARBDAVIŲ DĖMESIUI!

Aprašas netaikomas:

 1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;
 2. užsieniečiams, kurie yra atleidžiami nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio nuostatas.

SVARBU ŽINOTI:

Užsienietis leidimą dirbti privalo įsigyti iki atvykimo į Lietuvos Respubliką, jei jis:

 1. atvyksta kaip stažuotojas ar praktikantas;
 2. pagal Įstatymo 58 straipsnį nėra atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti;
 3. yra laikinai atsiųstas dirbti į Lietuvos Respubliką.

Užsienietis leidimą dirbti privalo įsigyti iki darbo pradžios, jei jis neatvyksta į Lietuvos Respubliką, bet ketina dirbti pagal nuotolinio darbo sutartį, sudarytą su įmone, vykdančia veiklą Lietuvos Respublikoje.

Užsienietis leidimą dirbti gali įsigyti būdamas Lietuvos Respublikoje, jei:

 1. tai nustatyta Lietuvos Respublikos tarptautiniame susitarime dėl jaunimo mainų;
 2. jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba nelegaliu darbu (toliau – yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka), ir turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 12 punktą;
 3. jis yra užsienietis, kuriam taikomas bevizis režimas, bet jo buvimas be vizos Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį;
 4. jis yra užsienietis, turintis Šengeno vizą, bet jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį;
 5. jis yra užsienietis, kuris nėra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, bet turi vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių išduotą Europos Sąjungos leidimo gyventi kortelę ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje be vizos trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį;
 6. jis yra užsienietis, kuris nenurodytas Aprašo 6.5 papunktyje, bet turi kitos Šengeno valstybės išduotą leidimą gyventi ar nacionalinę vizą, leidimo gyventi ar nacionalinės vizos galiojimo metu turi teisę būti Lietuvos Respublikoje be vizos ir jo buvimas Lietuvos Respublikoje ir kitose Šengeno valstybėse trunka ne ilgiau negu 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.
Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Atkreipiame dėmesį, kad užsieniečio turima kvalifikacija ir darbo patirtis turi būti tinkama darbdavio užregistruotai laisvai darbo vietai užimti ir darbo funkcijoms, nustatytoms darbdavio įsipareigojime įdarbinti užsienietį arba darbo sutartyje, vykdyti.

Įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį reikalingi šie dokumentai:

 1. prašymas dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo pagal DK (Priedas Nr. 2);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;
 4. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, o jeigu darbdavys yra įtrauktas į patvirtintų įmonių sąrašą, pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus. Priedas apie kvalifikaciją

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.).

5.mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą;

6.pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Priedas apie nuobaudas

Įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį, kuris atvyko į Lietuvos Respubliką, ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį, reikalingi šie dokumentai:

 1. prašymas dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo pagal DK (Priedas Nr.7);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;
 4. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, o jeigu darbdavys yra įtrauktas į patvirtintų įmonių sąrašą, pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus. Priedas apie kvalifikaciją

Atkreipiame dėmesį: darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.).

 1. pažyma apie darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančiųjų tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui;
 2. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą;
 3. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Priedas apie nuobaudas

Išduodant leidimą dirbti stažuotojui ar praktikantui reikalingi šie dokumentai (užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu):

 1. prašymas dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo (Priedas Nr. 1);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą aukštąjį išsilavinimą arba užsieniečio studijas aukštojoje mokykloje;
 4. darbdavio pažyma apie darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui;
 5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą;
 6. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Priedas apie nuobaudas

Užsienietis, kuris nori įsidarbinti kaip stažuotojas ar praktikantas, turi atitikti šias sąlygas:

 1. būti ne jaunesnis kaip 18 ir ne vyresnis kaip 30 metų;
 2. turėti aukštąjį išsilavinimą arba studijuoti aukštojoje mokykloje;
 3. siekti pagilinti lietuvių kalbos žinias ar savo profesinę kompetenciją arba įgyti papildomą kompetenciją.

Įdarbinant užsienietį Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų  reikalingi šie dokumentai:

 1. prašymas dėl Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo (Priedas Nr. 3);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija,
 3. daugkartinės nacionalinės vizos kopija;
 4. darbo sutarties kopija ir darbuotojo vidutinis darbo užmokesčio dydis, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, jeigu yra iš anksto suderinta darbo sutartis arba užsienietis vyksta stažuotis ar atlikti darbo praktikos.

Dėl leidimo dirbti išdavimo Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų nustatytais atvejais gali kreiptis darbdavys arba užsienietis.

Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.

Įdarbinant užsienietį, kuris yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka reikalingi šie dokumentai:

 1. nustatytos formos prašymas (Priedas Nr. 4);
 2. leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduoto pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 12 punktą, kopija;
 3. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbdavio rašte turi būti nurodyta užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius penkerius metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos (Dokumentų aprašo Priedas Nr. 3). Jeigu užsienietis neturi kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų – pažyma apie užsieniečio atitikimą darbdavio keliamiems kvalifikaciniams reikalavimams konkrečiam darbui atlikti, pareigoms užimti.

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.);

 1. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6  mėnesių laikotarpiui ir darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui;
 2. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos sumokėjimą už leidimo dirbti išdavimą.
 3. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Priedas apie nuobaudas

Įdarbinant užsienietį dirbti pagal nuotolinę darbo sutartį reikalingi šie dokumentai:

 1. nustatytos formos prašymas (Priedas Nr. 2);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne      trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui;
 4. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius penkerius metus, o jeigu darbdavys yra įtrauktas į patvirtintų įmonių sąrašą, pateikiama darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir jos atitiktį darbo vietai arba ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal darbdavio nurodytą profesiją per pastaruosius penkerius metus.
 5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.
 6. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Priedas apie nuobaudas

Atkreipiame dėmesį: darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ar pan.) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbo knygelę, pažymą iš dabartinės ir (ar) buvusios darbovietės ar pan.).

Įdarbinant užsienietį, atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką reikalingi šie dokumentai (užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu):

 1. prašymas dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo (Priedas Nr. 6);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, patvirtinta kopija. Kartu su esminėmis sąlygomis sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;
 4. siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro patvirtinta kopija;
 5. užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje patvirtinta kopija;
 6. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius užsienietis buvo įdarbintas siunčiančioje įmonėje ir apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje, taip pat siunčiančiosios įmonės įsipareigojimas, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Jei užsienio šalies kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu, ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažyma, patvirtinanti, kad siunčiančioji įmonė neturi mokestinės valstybinio socialinio draudimo nepriemokos;
 7. siunčiančiosios įmonės informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją;
 8. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą;
 9. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Priedas apie nuobaudas
DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI

Dokumentai Užimtumo tarnyboje išnagrinėjami per 7 darbo dienas nuo jų gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

LEIDIMO DIRBTI IŠDAVIMAS

Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti Užimtumo tarnybos administracijos padalinys informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

DĖMESIO!

Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimo Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui dienos, išskyrus atvejus, kai leidimas dirbti (jo dublikatas) išduodamas užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką pagal tarptautinius susitarimus dėl jaunimo mainų.

Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava:

už leidimo dirbti išdavimą iki 1 metų – 121 EUR;

už leidimo dirbti pratęsimą – 52 EUR;

už leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų – 150 EUR;

už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.

Įmokų už leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimo rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimasSWIFT kodas
LT78 7290 0000 0013 015172900AS „Citadele banka“ Lietuvos filialasINDULT2X
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankasCBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 103871800AB Šiaulių bankasCBSBLT26
LT74 4010 0510 0132 476340100Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs AB DNB bankas)AGBLLT2X
LT12 2140 0300 0268 022021400Luminor Bank AS Lietuvos skyrius  (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)NDEALT2X
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“ ABHABALT22
LT42 7230 0000 0012 002572300UAB Medicinos bankasMDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

per UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt;

SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

UAB „Mažeikių butų ūkis“;

UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti:

 • gavėjo pavadinimą;
 • surenkamosios sąskaitos numerį;
 • mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens – Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo – asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos – registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);
 • mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;
 • įmokos kodą;
 • sumą;
 • mokėjimo paskirtį – už leidimą dirbti (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!

LEIDIMĄ DIRBTI DARBDAVYS ARBA UŽSIENIETIS ATSIIMA UŽIMTUMO TARNYBOS ADMINISTRACIJOS PADALINYJE, KURIAME PATEIKĖ PRAŠYMĄ.

SVARBU:

Darbdavys turi per 3 darbo dienas nuo darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo raštu pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris išdavė leidimą dirbti, apie darbo sutarties nutraukimą.

Nutrūkus darbo santykiams su užsienyje esančiu darbdaviu, kuris buvo atsiuntęs užsienietį laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ar atlikus darbus (paslaugas) anksčiau nei numatyta sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, įmonė Lietuvos Respublikoje privalo per 3 darbo dienas nuo darbo santykių nutraukimo ar darbų (paslaugų) atlikimo dienos raštu pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris išdavė leidimą dirbti.

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:
 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą tvarką ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsienietis negali dirbti kitoje darbo vietoje negu nurodyta leidime dirbti, atlikti kitos darbo funkcijos (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), išskyrus tą, kuriai išduotas leidimas dirbti;
 4. užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra, užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.
LEIDIMO DIRBTI GALIOJIMO PRATĘSIMAS

Sąlygos:

 1. esant būtinumui;
 2. tik tuo atveju, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui;
 3. pratęsiant leidimo galiojimo laiką, visais atvejais jis negali būti ilgesnis nei 2 metai;
 4. norint pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne ankščiau kaip prieš 5 mėnesius iki jo galiojimo laiko pabaigos darbdavys turi pateikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui nustatytos formos prašymą bei prie jo pridėti reikalingus dokumentus.

Leidimo dirbti galiojimui pratęsti reikalingi šie dokumentai:

 1. leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo LD pratęsimas (Priedas Nr. 5);
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. darbdavio pažyma apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį;
 4. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitas, patvirtinantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.
 5. pažyma apie galiojančias administracines nuobaudas. Priedas apie nuobaudas

Pateiktas prašymas pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo jo gavimo Užimtumo tarnyboje dienos.

DĖMESIO !

Informuojame, kad nuo 2019 m. lapkričio 4 d. darbdavys turi pateikti Pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (toliau – LDU), kai:

 • įdarbina užsienietį pagal darbo sutartį, kuris nėra Europos Sąjungos (ES) pilietis (trečiųjų šalių pilietį);
 • komandiruojamas užsienietis (iš užsienio valstybės darbdavio) laikinai dirbti Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, kokios valstybės pilietis yra (įskaitant ES šalių piliečius).

LDU pranešimas pildomas ir teikiamas tik per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą (EDAS).

Atkreipiame dėmesį, kad iki 2019 m. gruodžio 15 d. darbdaviai taip pat privalo pateikti informaciją apie Lietuvoje pagal darbo sutartis įdarbintus užsieniečius bei į Lietuvą komandiruotus laikinai dirbti užsieniečius laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 3 d.

Dėl LDU pranešimo užpildymo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį, telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@uzt.lt;
 • Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruotus užsieniečius telefonu (+370) 5 213 9772 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt;
 • „Sodra“ – informacijos teikimo techniniais klausimais telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba elektroniniu paštu info@sodra.lt.

Čia rasite daugiau informacijos apie LDU formos pildymą.

Close Menu