PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Užsieniečio darbo santykius reglamentuoja įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Darbdavys, esant užsieniečio darbo poreikiui Lietuvos Respublikos darbo rinkoje, ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti pagal darbo sutartį, Užimtumo tarnybos administracijos padalinyje turi registruoti laisvą darbo vietą. Darbdavys užsieniečio įdarbinimo dokumentus gali teikti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kurio veiklos teritorijoje registravo laisvą darbo vietą, 1 mėnesį nuo skelbimo galiojimo pabaigos.


DĖMESIO!

Darbdavio prašymas išduoti leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiui nepriimamas, jeigu darbdavys:

 1. prieš 5 darbo dienas iki prašymo pateikimo teritorinei Užimtumo tarnybai dienos teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo įregistravęs laisvos darbo vietos. Reikalavimas registruoti laisvą darbo vietą netaikomas darbdaviui, kuris ketina įdarbinti užsienietį kaip stažuotoją ar praktikantą;
 2. nori įdarbinti užsienietį, kuris jau turi galiojantį leidimą dirbti kitoje įmonėje;
 3. pateikė ne visus dokumentus nurodytus Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos apraše.

Darbdavių dėmesiui!

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 58 straipsnio pakeitimas, kuriuo nuo 2019 m. kovo 1 d. grąžinama pareiga komandiruojamiems užsieniečiams įsigyti leidimus dirbti Lietuvoje. Užsienietis, kurio nuolatinė darbo vieta yra užsienyje ir kuris siunčiamas laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje, privalo įsigyti leidimą dirbti.

Aprašas netaikomas:

 1. Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams, jų šeimų nariams ir kitiems asmenims, kurie pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise;
 2. įmonių dalyviams, vadovams, akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkams.
 3. užsieniečiui,kuris yra atleistas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 58 straipsnio nuostatas.

Užimtumo tarnybai pateikiami dokumentai

Įdarbinant užsienietį pagal darbo sutartį

reikalingi šie dokumentai (užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.):

1. prašymas dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo pagal darbo sutartį;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;

3. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbdavio rašte turi būti užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos;

Atkreipiame dėmesį, kad darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus, patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją (diplomą, pažymėjimą ir kitą) ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbo knygelę, pažymą iš buvusios darbovietės). 

4. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6  mėnesių laikotarpiui ir darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui;

5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.

Išduodant leidimą dirbti stažuotojui ar praktikantui

Reikalingi šie dokumentai (Užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.):

 1. prašymas dėl leidimo dirbti stažuotojui išdavimo;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikaciją, kopija;
 4. studijų kokybės vertinimo centro rekomendacijos dėl užsieniečio kvalifikacijos vertinimo kopija kartu su užsieniečio diplomo ar kito dokumento, patvirtinančio asmens kvalifikacija, kopija, jeigu profesija nereglamentuojama Lietuvos Respublikoje, bet yra reikalaujama turėti aukštąją išsilavinimą. Teritorinė Užimtumo tarnyba, remdamasi SKVC išduota rekomendacija, darbdavio gali paprašyti pateikti SKVC sprendimo dėl užsieniečio kvalifikacijos akademinio pripažinimo, kaip nustatyta Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 29 nutarimu Nr. 212 „Dėl Išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, kopija;
 5. kompetentingos institucijos sprendimo dėl asmens profesinės kvalifikacijos pripažinimo, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 14 d. nutarime Nr. 1069 „Dėl trečiųjų šalių piliečių reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo”, kopija, jeigu profesija reglamentuojama Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 4-486 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo”;
 6. pažyma, išduota užsienio šalies aukštosios mokyklos ir patvirtinanti užsieniečio studijas aukštojoje mokykloje (pateikiama vietoj 3-4 punktuose nurodytų dokumentų, jei užsienietis dar studijuoja aukštoje mokykloje);
 7. darbdavio pažyma, kurioje pateikiamas trumpas užsieniečio lietuvių kalbos mokėjimo įvertinimas (tiek, kiek būtina siekiant dirbti) bei informacija apie darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui.
 8. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.

Užsienietis, kuris nori įsidarbinti kaip stažuotojas ar praktikantas, turi atitikti šias sąlygas:

 1. būti ne jaunesnis kaip 18 ir ne vyresnis kaip 30 metų;
 2. turėti aukštąjį išsilavinimą arba studijuoti aukštojoje mokykloje;
 3. siekti pagilinti lietuvių kalbos žinias ar savo profesinę kompetenciją arba įgyti papildomą kompetenciją.

Įdarbinant užsienietį Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų

Reikalingi šie dokumentai. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.):

 1. prašymas dėl leidimo dirbti užsieniečiams pagal jaunimo mainų programas išdavimo;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija, daugkartinės nacionalinės vizos kopija;
 3. darbo sutarties kopija ir darbuotojo vidutinis darbo užmokesčio dydis, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui, jeigu yra iš anksto suderinta darbo sutartis arba užsienietis vyksta stažuotis ar atlikti darbo praktikos.

Dėl leidimo dirbti išdavimo Lietuvos Respublikos tarptautiniuose susitarimuose dėl jaunimo mainų nustatytais atvejais gali kreiptis darbdavys arba užsienietis.

Įdarbinant užsienietį, kuris yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka

Reikalingi šie dokumentai (užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.):

 1. prašymas dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo
 2. leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduoto pagal Lietuvos Respublikos įstatymo: Dėl užsieniečių teisinės padėties: 40 straipsnio 1 dalies 12 punktą, kopija;
 3. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbdavio rašte turi būti užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos;
 4. įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6  mėnesių laikotarpiui ir darbuotojo vidutinį darbo užmokesčio dydį, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui;
 5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.

Įdarbinant užsienietį dirbti pagal nuotolinę darbo sutartį

Reikalingi šie dokumentai (užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.):

1. prašymas dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;

3. darbdavio informacija apie užsieniečio turimą kvalifikaciją ir ne mažesnę negu vienerių metų darbo patirtį pagal turimą kvalifikaciją per pastaruosius dvejus metus (darbdavio rašte turi būti užsieniečio turima kvalifikacija, užsieniečio dabartinė (-ės) ir buvusi (-ios) darbovietė (-ės), kuriose užsienietis pagal profesiją dirbo pastaruosius 2 metus, darbo joje (jose) laikotarpis ir pareigos.

4. darbdavio pažyma apie būtinumą įdarbinti užsienietį, darbuotojo vidutinis darbo užmokesčio dydis, jei įmonėje yra daugiau darbuotojų, dirbančių tokį patį darbą, kokiam prašoma leidimo dirbti užsieniečiui;

5. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.

Įdarbinant užsienietį, atsiųstą laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką

Reikalingi šie dokumentai (užsienio valstybių dokumentai turi būti nustatyta tvarka legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostile), jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Dokumentų, sudarytų ne lietuvių kalba, vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.):

 1. prašymas dėl leidimo išdavimo atsiųstam laikinai dirbti į LR;
 2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;
 3. sutarties dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, sudarytos tarp įmonės Lietuvos Respublikoje ir siunčiančiosios įmonės, patvirtintą kopija. Kartu su esminėmis sąlygomis sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo turi būti įtvirtintos sąlygos, užtikrinančios Darbo kodekso 108 straipsnyje nustatytas komandiruojamų darbuotojų garantijas, atskirai nurodant komandiruotės Lietuvos Respublikoje metu darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydį ir darbo laiką;
 4. siunčiančiosios įmonės registracijos pažymėjimo ar išrašo iš užsienio valstybės registro patvirtintą kopija;
 5. užsieniečio darbo sutarties siunčiančiojoje įmonėje patvirtintą kopija;
 6. užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad užsienietis ne mažiau kaip pastaruosius 3 mėnesius buvo apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje ir siunčiančiosios įmonės įsipareigojimą, kad komandiruotės į Lietuvos Respubliką laikotarpiu jis lieka apdraustas socialiniu draudimu toje užsienio valstybėje. Jei užsienio šalies kompetentinga institucija neteikia dokumento apie konkretaus asmens socialinį draustumą, pateikiama tai patvirtinanti informacija ir siunčiančiosios įmonės pažyma, kad užsienietis per paskutinį pusmetį ne mažiau kaip 3 mėnesius buvo draudžiamas socialiniu draudimu, ir užsienio valstybės kompetentingos institucijos pažyma, patvirtinanti, kad siunčiančioji įmonė neturi mokestinės valstybinio socialinio draudimo nepriemokos;
 7. siunčiančiosios įmonės informaciją apie užsieniečio turimą kvalifikacija;
 8. mokėjimo pavedimo kopija arba kvitą, patvirtinantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už leidimo dirbti išdavimą.

Leidimo dirbti išdavimas

Apie priimtą sprendimą dėl leidimo dirbti išdavimo, pratęsimo arba atsisakymo išduoti leidimą dirbti Užimtumo tarnyba informuoja darbdavį elektroniniu paštu.

DĖMESIO!

Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki prašymo išduoti leidimą dirbti pateikimo Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui dienos , išskyrus atvejus, kai leidimas dirbti (jo dublikatas) išduodamas užsieniečiui, kuris atvyksta į Lietuvos Respubliką pagal tarptautinius susitarimus dėl jaunimo mainų.

Taip pat apie priimtą sprendimą darbdavys gali sužinoti paskambinęs į Užimtumo tarnybos Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Metodologijos ir stebėsenos skyrių  tel. 8 (5) 2 36 07 75.

Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava:

Už leidimo dirbti išdavimą iki 1 metų – 121 EUR ,

Už leidimo dirbti pratęsimą – 52 EUR,

Už leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų – 150 EUR,

Už leidimo dirbti išdavimą 1 metams pagal jaunimo mainų programas, esant Lietuvos Respublikos dvišaliams susitarimams – 34 EUR,

Už leidimo dirbti dublikato išdavimą – 8,60 EUR.

Įmokų už leidimų dirbti užsieniečiams Lietuvoje išdavimo rekvizitai:

GAVĖJAS: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

GAVĖJO KODAS: 188659752

SĄSKAITOS NUMERIS IR BANKAS:

 

Sąskaitos Nr.Banko kodasBanko pavadinimasSWIFT kodas
LT74 4010 0510 0132 476340100AB DNB bankasAGBLLT2X
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankasCBVILT2X
LT32 7180 0000 0014 103871800Akcinė bendrovė Šiaulių bankasCBSBLT26
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialasSMPOLT22
LT12 2140 0300 0268 022021400Nordea Bank AB Lietuvos skyriusNDEALT2X
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, ABHABALT22
LT42 7230 0000 0012 002572300Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankasMDBALT22

Mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, mokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

       AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

       per  UAB „EVP“ interneto portalą www.mokėjimai.lt.;

       SOLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;

       UAB „Mažeikių butų ūkis“;

       UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“  mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

       UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

       UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose

Mokėjimo nurodyme, mokant mokesčius, rinkliavas ir įmokas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, būtina nurodyti :

       gavėjo pavadinimą;

       surenkamosios sąskaitos numerį;

       mokėtojo identifikacinį numerį (Lietuvos juridinio asmens — Juridinio asmenų registro kodą, Lietuvos gyventojo — asmens kodą, užsienio juridinio asmens ar organizacijos — registro tvarkytojo suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį);

       mokėtojo pavadinimą ar vardą, pavardę;

       įmokos kodą;

       sumą;

       mokėjimo paskirtį už leidimą dirbti (darbinamo užsieniečio vardas, pavardė).

ĮMOKOS KODAS: 5801

DARBDAVIUI SVARBU ŽINOTI!

LEIDIMĄ DIRBTI DARBDAVYS ARBA UŽSIENIETIS ATSIIMA UŽIMTUMO TARNYBOS ADMINISTRACIJOS PADALINYJE, KURIAME PATEIKĖ PRAŠYMĄ.

Nutraukus darbo sutartį arba nutrūkus darbo santykiams su užsienyje esančiu darbdaviu

Apie darbo sutarties galiojimo termino pasibaigimą iki sutarties galiojimo pabaigos, darbdavys privalo per 3 darbo dienas apie tai parnešti raštu Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui.

Nutrūkus darbo santykiams su užsienyje esančiu darbdaviu, kuris buvo atsiuntęs užsienietį laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką, ar atlikus darbus (paslaugas) anksčiau, nei numatyta sutartyje dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, įmonė Lietuvos Respublikoje privalo per 3 darbo dienas nuo darbo santykių nutraukimo ar darbų (paslaugų) atlikimo dienos raštu pranešti Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui, kuris išdavė leidimą dirbti.

REIKALAVIMAI DARBO SUTARČIAI:

 1. darbo sutartis su užsieniečiu turi būti sudaroma raštu pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą formą;
 2. sutartis turi būti sudaroma dviem kalbomis: lietuvių kalba ir užsieniečiui suprantama kalba;
 3. užsienietis negali dirbti kitoje darbo vietoje, negu nurodyta leidime dirbti, atlikti kitos darbo funkcijos (tam tikros profesijos, kvalifikacijos, specialybės, darbo arba eiti tam tikrų pareigų), išskyrus tą, kuriai išduotas leidimas dirbti.
 4. užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už tokį patį darbą pas tą patį darbdavį dirbančio Lietuvos Respublikos gyventojo, o jeigu tokio darbuotojo nėra, užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą kalendorinių metų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) pagal atitinkamą ekonominės veiklos rūšį.

Leidimo dirbti galiojimo pratęsimas

Sąlygos:

1. esant būtinumui;

2. tik tuo atveju, jeigu leidimas dirbti buvo išduotas trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui;

3. pratęsiant leidimo galiojimo laiką visais atvejais jis negali būti ilgesnis nei 2 metai;

4. norint pratęsti leidimo dirbti galiojimo laiką, ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį ir ne ankščiau kaip prieš 5 mėnesius iki jo galiojimo laiko pabaigos darbdavys turi pateikti  Užimtumo tarnybos administracijos padaliniui nustatytos formos prašymą bei prie jo pridėti reikalingus dokumentus.

Leidimo dirbti galiojimui pratęsti reikalingi šie dokumentai:

1. leidimo dirbti užsieniečiams pratęsimas;

2. užsieniečio galiojančio kelionės dokumento kopija;

3. darbdavio pažymą apie užsieniečio darbą toje darbovietėje, nurodant darbuotojo darbo funkcijas, kiek laiko jis dirbo, darbo užmokesčio dydį, apskaičiuotų ir sumokėtų mokesčių bei valstybinio socialinio draudimo įmokų dydį.

Close Menu