PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   
Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranka 2019 m.

 

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Užimtumo tarnyba informuoja, kad paraiškų atranka dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) bus skelbiama 2020 m. rugsėjo 4 d.

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas organizuojamas:

1) asmenų su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;

2) kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Finansavimas gali būti skiriamas steigti naujas darbo vietas, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas :

 • smulkiojo verslo skatinimui
 • nuosavų lėšų indėliui
 • atsipirkimo laikotarpiui pagal kiekvieną įsteigtą darbo vietą
 • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą

perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui. 

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per 10 mėnesių laikotarpį. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 18 835,21 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Darbo vietų steigimo subsidijavimą reglamentuoja:

Papildoma informacija:

 • Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškos vertinamos pagal nustatytus kriterijus.
 • Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, jos vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus.
 • Paraiškos teikiamos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuje, kuriame darbdavys yra registruotas.
 • Paraiška gali būti popierinė arba elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, pateikiama užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „DVS paraiškų atrankai“. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų nenagrinėjama.
 • Paraiška gali būti elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 • Skiriama subsidijos dydžio suma yra de minimis pagalba įmonei.
 • DVS paraiška su priedais yra neatskiriama Sutarties dalis kaip tai numatyta DVS sutarties 23 punkte.

Papildoma informacija dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo teikiama Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883. Taip pat Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose nustatytu grafiku bus organizuojamos konsultacijos.

Dokumentų formos, susijusios su priemonės organizavimu:

PARAIŠKA DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO

PAŽYMA APIE ATITIKIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 4 DALIES 2, 4 ir 5 PUNKTE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PAGAL NUSTATYTUS KRITERIJUS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PAGAL PAPILDOMUS NUSTATYTUS KRITERIJUS

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS

VEIKLOS ATASKAITA

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

1 atrankos Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo finansuojamų paraiškų 2019 m. sąrašas

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu