Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranka 2019 m.

 

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Finansavimas gali būti skiriamas steigti naujas darbo vietas, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

 • nuosavų lėšų indėliui;
 • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
 • perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
 • numatytam steigti darbo vietų skaičiui; 
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
 • stacionarios darbo vietos steigimui.

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per 10 mėnesių laikotarpį. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 22 651,90 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Darbo vietų steigimo subsidijavimą reglamentuoja:

Papildoma informacija:

 • Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškos vertinamos pagal nustatytus kriterijus.
 • Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, jos vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus. Jeigu pagal papildomus kriterijus įvertintos paraiškos surenka vienodus balus, pirmenybė teikiama pagal eilę toms paraiškoms, kuriose nurodytas didžiausias nuosavų lėšų dydis, prašomas mažesnis subsidijos dydis.
 • Paraiškos teikiamos tik per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
 • Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama.
 • Skiriama subsidijos dydžio suma yra de minimis pagalba įmonei.
 • Paraiška dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo su priedais yra neatskiriama sutarties dalis kaip tai numatyta darbo vietų steigimo sutarties 22 punkte.

Siekiant atsakyti į kylančius klausimus dėl paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo rengimo, Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentuose organizuojami mokymai ir konsultacijos (jų grafiką rasite čia). Su mokymų metu teikiama informacija galite susipažinti čia.

Užimtumo tarnyba teikia informaciją apie šalyje registruotą nedarbą pagal atskiras apskritis ir registruotas perteklines profesijas pagal kvalifikacijas: Registruoto nedarbo pagal apskritis ir registruotų perteklinių profesijų pagal kvalifikacijas sąrašas.

Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną galiojantis Statistikos departamento skelbiamas vidutinis darbo užmokestis (mėnesinis).

2020 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

2021 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

2022 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

Papildoma informacija dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo teikiama Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883. 

Dokumentų formos, susijusios su priemonės organizavimu:

PARAIŠKA DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO

PAŽYMA APIE ATITIKIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 4 DALIES 1, 2, 4 IR 5 PUNKTE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS TEIKĖJO DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO/VIETINIŲ UŽIMTUMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ ATITIKTIES DE MINIMIS PAGALBOS TAISYKLĖMS PATIKROS LAPAS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO ATITIKTIES UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APRAŠE NUMATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PAGAL NUSTATYTUS KRITERIJUS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PAGAL PAPILDOMUS NUSTATYTUS KRITERIJUS

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS

VEIKLOS FINANSINĖ ATASKAITA

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.