Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškų atranka 2019 m.

 

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas

Užimtumo tarnybai paskelbus paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Šiais metais priemonės įgyvendinimui skirta 1,3 mln. eurų Europos Sąjungos socialinio fondo lėšų.

Paramos darbo vietoms steigti atrankų paskelbimo grafikas 2021 metams

Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimas organizuojamas:

1) bedarbių su negalia (0–55 proc. darbingumo lygio) neterminuotam įdarbinimui remti steigiant naujas (atsižvelgiant į negalią pritaikant esamas) darbo vietas;

2) kai buvęs bedarbis, pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos, pirmą kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siūlomam bedarbiui įdarbinti.

Finansavimas gali būti skiriamas steigti naujas darbo vietas, kurioms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną žemiau nurodytų kriterijų:

 • Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos paskelbimo dieną yra registruotų bedarbio statusą turinčių asmenų, galinčių dirbti pagal turimas kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį naujai steigiamose darbo vietose;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų dirbti naujai steigiamose darbo vietose bedarbio statusą turintys asmenys galės įgyti iki darbo vietų steigimo subsidijavimo paraiškose nurodytų darbo vietų įsteigimo datos.

Vertinant darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškas didelis dėmesys skiriamas:

 • smulkiojo verslo skatinimui;
 • nuosavų lėšų indėliui;
 • nedarbo mažinimui toje teritorijoje, kurioje numatoma steigti darbo vietą;
 • perteklinių profesijų atstovų įdarbinimui;
 • numatytam steigti darbo vietų skaičiui; 
 • neįgaliųjų, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis, darbinimui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu.

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per 10 mėnesių laikotarpį. Subsidija vienai darbo vietai įsteigti negali viršyti 19 921,26 eurų. Valstybės paramos lėšos gali būti skiriamos:

 • įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemones arba techninės pagalbos priemones, steigiant darbo vietą darbuotojui su negalia;
 • remontuoti arba pritaikyti patalpas, kurios valdomos nuosavybės teise, reikalingas darbo vietai įrengti (iki 50 proc. subsidijos sumos).

Darbo vietų steigimo subsidijavimą reglamentuoja:

Papildoma informacija:

 • Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo paraiškos vertinamos pagal nustatytus kriterijus.
 • Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal atitikties reikalavimus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, jos vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus.
 • Paraiškos teikiamos per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
 • Paraiška, pateikta kitu būdu ar ne pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą formą, nenagrinėjama.
 • Skiriama subsidijos dydžio suma yra de minimis pagalba įmonei.
 • Paraiška dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo su priedais yra neatskiriama sutarties dalis kaip tai numatyta darbo vietų steigimo sutarties 22 punkte.

Užimtumo tarnyba, paskelbusi paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atrankos konkursą, teikia informaciją apie šalyje registruotą nedarbą pagal atskiras apskritis ir registruotų perteklinių profesijų sąrašus. 

2020 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

2021 metais finansuojamų darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo projektų sąrašas.

Papildoma informacija dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo teikiama Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883. 

Dokumentų formos, susijusios su priemonės organizavimu:

PARAIŠKA DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO

PAŽYMA APIE ATITIKIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO 4 DALIES 1, 2, 4 IR 5 PUNKTE NURODYTIEMS REIKALAVIMAMS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO ATITIKTIES UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APRAŠE NUMATYTIEMS REIKALAVIMAMS VERTINIMAS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PAGAL NUSTATYTUS KRITERIJUS

PARAIŠKOS DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS PAGAL PAPILDOMUS NUSTATYTUS KRITERIJUS

DARBO VIETŲ STEIGIMO SUTARTIS

VEIKLOS FINANSINĖ ATASKAITA

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO METINĖ ATASKAITA

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.