Subsidija darbo užmokesčiui po prastovų nuo liepos 1 d. bus skiriama darbo vietas išlaikantiems darbdaviams, kuriems nutrauktas subsidijos darbo užmokesčiui už prastovas mokėjimas, atšaukus darbuotojui paskelbtą prastovą arba suėjus jos paskelbimo terminui.
Subsidija bus skiriama tik tų darbuotojų, kurie nebuvo atleisti, darbo užmokesčiui kompensuoti, jei Darbo kodekso 47 str. 1 d. 2 p. nustatytu atveju jiems paskelbta prastova tęsėsi ne trumpiau kaip 75 darbo dienas (ne mažiau kaip 600 darbo valandų) per pirmuosius 6 kalendorinius mėnesius nuo Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos, jų darbo vietų išlaikymui darbdaviui buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu.

Subsidijos darbo užmokesčiui trukmė ir dydis

Subsidijos mokėjimo trukmė – iki 2 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2021 metų rugpjūčio 31 dienos.
Mokamos subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu dydis:
• pirmąjį kalendorinį mėnesį subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudaro 100 proc. užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 0,9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio;

• antrąjį kalendorinį mėnesį subsidijos darbo užmokesčiui dydis sudaro 100 proc. užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, bet ne daugiau kaip 0,6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio

Kokiais atvejais Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas bus nutraukiamas?

Subsidijos darbo užmokesčiui po prastovų mokėjimas yra nutraukiamas šiais atvejais:
1) pasibaigus subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo terminui;

2) įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3) įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre;

4) jeigu nevykdomas reikalavimas darbo užmokestį mokėti atliekant mokėjimo pavedimą.

Kas turi teisę gauti subsidiją?

Darbdaviai, atitinkantys visas šias sąlygas:
1) kurių teisinė forma nėra biudžetinė įstaiga;
2) kuriems nėra iškelta bankroto byla ir jie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
3) kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos neturėjo baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nurodytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną per paskutinius vienus metus iki pasiūlymo pateikimo dienos paskirtą administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus;
4) kurie priskaičiuotą darbo užmokestį moka atlikdami mokėjimo pavedimą.

Kokius dokumentus ir kokiais terminais teikti?

1. Kreipiantis dėl subsidijos darbo užmokesčiui po prastovų skyrimo, teikiami šie dokumentai (iki mėnesio pabaigos už praėjusį mėnesį):
a) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2⁴ dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gavimo kartu su Darbuotojų, už kuriuos siekiama gauti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2⁴ dalyje nustatytą subsidiją darbo užmokesčiui, sąrašu (pasiūlymo formas galima rasti čia, darbuotojų sąrašo formą galima rasti čia);
b) darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiantys dokumentai (banko išrašas arba pavedimo elektronine bankininkyste kopija, patvirtinta darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis);
c) dokumento (-ų), patvirtinančio (-ų) prastovos atšaukimą ar jos termino suėjimą, kopija (-os), jeigu ji nebuvo pateikta anksčiau.
2. Kreipiantis dėl subsidijos už sekantį kalendorinį mėnesį (kreipiamasi iki mėnesio 15 dienos), teikiami tik aukščiau b punkte nurodyti dokumentai.

Kur ir kokiais būdais kreiptis dėl subsidijos skyrimo?

Dėl subsidijos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė.
Kreiptis galima pateikiant nurodytus dokumentus el. paštu į Klientų aptarnavimo skyriaus el. paštą, pasirašius elektroniniu parašu (pasirašymo pagalba) arba siunčiant paštu į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota. Klientų aptarnavimo skyrių el. pašto adresai:

vilnius@uzt.lt
kaunas@uzt.lt
klaipeda@uzt.lt
siauliai@uzt.lt
panevezys@uzt.lt

Pažymėtina, kad nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti dokumentai bus grąžinami juos pateikusiam darbdaviui tikslinti. Nagrinėjami tik tinkamai pasirašyti dokumentai (paprastu arba elektroniniu parašu).
Kilus klausimų, kreipkitės į Klientų aptarnavimo skyrių. Kontaktus rasite čia

Kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys, gaudamas subsidiją, ir kokios galimos pasekmės nesilaikant įsipareigojimų?

Darbdaviai, kuriems buvo mokama subsidija, turi išlaikyti ne mažiau kaip 50 procentų darbo vietų ne trumpiau kaip 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos.
Darbdaviai, kuriems subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas buvo nutrauktas, per 3 mėnesius nuo subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaigos atleidę iš darbo daugiau kaip 50 procentų darbuotojų, už kuriuos buvo mokama subsidija darbo užmokesčiui, išskyrus darbuotojus, atleistus pagal DK darbo sutarties šalims susitarus dėl išbandymo, darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių ar dėl svarbių priežasčių, darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės bei nesant darbo sutarties šalių valios, ar dėl darbuotojo mirties, dalyvauti remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo priemonėse gali ne anksčiau kaip po 12 mėnesių baigus mokėti subsidiją darbo užmokesčiui.
Subsidijos darbo užmokesčiui po prastovų darbdavys negalės gauti už darbuotojus, kurie yra įdarbinti į darbo vietas, įsteigtas taikant darbo vietų steigimo priemonę arba įgyvendinant vietinių užimtumo iniciatyvų projektus.

Ar subsidijos darbo užmokesčiui po prastovų metu galima skelbti prastovas?

Darbdaviams, kurie subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo laikotarpiu paskelbia darbuotojams prastovą Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, darbdaviui pateikus nustatytos formos prašymą stabdyti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą (formą galima čia, subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas už darbuotojus, kuriems paskelbtos prastovos, sustabdomas ir nuo prastovos paskelbimo dienos mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu. Kartu su prašymu stabdyti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą teikiami visi dokumentai, reikalingi kreipiantis dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu (informaciją ir dokumentų formas rasite čia).

Svarbu. Terminas, kai subsidijos darbo užmokesčiui po prastovų mokėjimas yra sustabdomas ir sustabdymo laikotarpiu darbdaviui mokama subsidija darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu, yra įskaičiuojamas į bendrą Užimtumo įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo laikotarpį.