Integracijos į darbo rinką priemonės taikomos asmenims, kurie yra išėję iš tarnybos ir turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją – buvę pareigūnai ir kariai, taip pat asmenims, kuriems iki teisės gauti valstybinę pensiją liko ne daugiau kaip 12 mėnesių – tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai.

Su šia tiksline grupe dirba virš 60 įdarbinimo specialistų. Specialistų, atsakingų už pareigūnų ir karių integracijos į darbo rinką priemones, sąrašą rasite čia.

Tarnybą baigiantys pareigūnai ir kariai turi galimybę:

Registruotis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje www.uzt.lt ir tuo pačiu „Atsargos karių banke“.

Konsultuotis dėl darbo paieškos, gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško rengimo, pasiruošimo darbo pokalbiui, profesijos pasirinkimo, profesijos įgijimo ar persikvalifikavimo, darbo vietos sau steigimo.

Gauti informaciją apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas, situaciją darbo rinkoje, jos pokyčius ir prognozes, mokymosi ir studijų galimybes, profesijos pasirinkimą ir įgijimą, įsidarbinimo galimybes, užimtumo rėmimo priemones ir dalyvavimo jose sąlygas bei tvarką, el. paslaugas.

Įgyti kvalifikaciją ar kompetencijas – mokytis Užimtumo tarnybos finansuojamame profesiniame mokyme siekiant persikvalifikuoti ar įgyti naujų kompetencijų Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytomis sąlygomis.

Buvę pareigūnai ir kariai turi galimybę:

Gauti registravimo Užimtumo tarnyboje, informavimo paslaugas, pasinaudoti Užimtumo tarnybos konsultanto paslaugomis:

 • aptarti situaciją darbo rinkoje ir registruotas laisvas darbo vietas;
 • gauti darbo pasiūlymus, atitinkančius išsilavinimą, turimą darbo patirtį, įgūdžius ir kt.;
 • užpildyti profesinių interesų anketą, padėsiančią nustatyti asmens interesus atitinkančią veiklos sritį ir įvertinti profesinį kryptingumą.
 • pasirengti gyvenimo aprašymą, pasiruošti pokalbiui su darbdaviu;
 • dalyvauti darbuotojų atrankose;
 • užsiregistruoti į rengiamus informacinius, konsultacinius bei motyvacinius seminarus;
 • įsivertinti profesinį kryptingumą siekiant nustatyti norimą įgyti profesiją.

Prioriteto tvarka 2 metus naudotis Aktyviomis darbo rinkos politikos priemonėmis, kad padidintų savo užimtumo galimybes.

Parama mokymuisi

 • Profesinis mokymas esant poreikiui prioriteto tvarka šiai tikslinei grupei yra finansuojamas profesinis mokymas siekiant persikvalifikuoti ar suteikti naujų kompetencijų.
 • Pameistrystė – kai profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas gali būti vykdomas pas profesinio mokymo teikėją ar darbdavį.
 • Kompetencijų pripažinimas tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymo kursuose, stažuotėse ar kitu neformaliu ar savišvietos būdu įgytos žinios, įgūdžiai ar gebėjimai gali būti įvertinti ir pripažinti išduodant profesinio mokymo diplomą ar kompetenciją įrodantį pažymėjimą.
 • Stažuotė – dalyvaujant stažuotėje galima gauti stipendiją (0,39 MMA). Ji trunka iki 6 mėn. ir yra skirta asmenims, kurie turi atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbo.

Parama judumui – kompensuojamos kelionės išlaidos į darbo, stažuotės atlikimo vietą ar į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus organizuojamus konsultavimo grupėms užsiėmimus ir atgal.

Parama judumui trunka iki 3 mėn. ir gali būti skiriama:

 • asmenims, kurie įsidarbino ar buvo įdarbinti pagal darbo sutartį arba darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;
 • taip pat tiems kurie dalyvauja: įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, darbo įgūdžių įgijimo priemonėje, stažuotėje, individualiuose užimtumo veiklos planuose numatytuose konsultavimo grupėms užsiėmimuose.

Remiamasis įdarbinimas – parama darbdaviams. Darbdaviai skatinami priimti į atsargą išėjusius karius, subsidijuojant darbo vietos išlaidas darbdaviams šiose priemonėse:

 • įdarbinimo subsidijuojant priemonėje, kurios tikslas padėti įsidarbinti asmenims teikiant paramą darbdaviams, įdarbinant vyresnius kaip 45 metų bedarbius, asmenis su negalia, ilgalaikius bedarbius ir kitus Užimtumo įstatyme įvardintus asmenis;
 • darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje, kuri skirta trūkstamiems darbo įgūdžiams įgyti ir organizuojama tiesiogiai darbo vietoje asmenims, dalyvaujantiems profesiniame mokyme arba jį baigusiems, ir pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams.

Subsidija siekia 50 proc. nuo įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, neviršijant 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

Parama darbo vietoms steigti. Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės subsidija skiriama asmenims, kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau jų įsteigtoje labai mažoje įmonėje, pasinaudojant negrąžinama valstybės subsidija.

Paramos vienai darbo vietai įsteigti dydis negali viršyti 31,03 MMA.

Subsidija mokama su steigiamos darbo vietos funkcijų atlikimu susijusioms:

 • darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti, montuoti ar pritaikyti;
 • nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti, panaudojant ne daugiau kaip 50 procentų viso subsidijos dydžio.

Savarankiška darbo skelbimų paieška

Atsargos karys, norėdamas atrinkti darbo pasiūlymus, kurie skirti atsargos kariams:

 • www.uzt.lt pasirenka funkciją Darbo ieškantiems;
 • tuomet spaudžia Darbo paieška;
 • pasirenka funkciją „Atsargos kariams“ bei mygtuką „ieškoti“.

 

Atsargos karių bankas

Darbo vietos atsargos kariamsDaugiau nei dvidešimt verslo, švietimo ir valstybės institucijų atstovų pasirašė memorandumą dėl Lietuvos kariuomenės atsargos karių užimtumo didinimo, kuriuo įsipareigojo informuoti atsargos karius apie įsidarbinimo galimybes.

Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, sukūrė Atsargos karių banką, kuriame darbo ieškantys atsargos kariai gali pateikti informaciją apie save ir greičiau susirasti tinkamą darbą, o darbdaviai – įdarbinti į atsargą išleistus karius.

Ši funkcija suteikia galimybę ieškantiems darbo atsargos kariams ir darbdaviams rasti vienam kitą (karį, pažymėjusį dalyvavimą „Atsargos karių banke“, ras darbdavys, ieškantis šio tikslinės grupės atstovų; taip pat patys atsargos kariai gali ieškoti jiems skirtų darbo skelbimų paieškoje nurodę „Darbo vietos atsargos kariams“).

Reikalavimai Atsargos karių banko dalyviams

 • Atsargos karių banko dalyvis turi būti atsargos karys pagal įstatymą t. y. karo prievolininkas, atlikęs tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomoji pradinė karo tarnyba, profesinė karo tarnyba, karių savanorių tarnyba, kariūnų tarnyba) ir teisės aktų nustatyta tvarka išleistas į atsargą (ar dimisiją).
 • Priklausyti Atsargos karių bankui gali ir besiruošiantys išeiti į atsargą kariai.

Kaip tapti Atsargos karių banko dalyviu?

Atsargos karys, norėdamas dalyvauti „Atsargos karių banke“, tinklapyje www.uzt.lt, turi susikurti paskyrą ir užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje meniu „Registracija“, pasirinkęs Registracija internetu.

 • Užsiregistravus reikia prie savo paskyros Prisijungti;
 • Įėjus į savo Užimtumo tarnybos paskyrą, dalyje „Darbo paieška“ užpildyti gyvenimo aprašymą „Mano CV“;
 • Baigus pildyti CV pasirinkti „Dalyvauti“ Atsargos karių banke.

Darbdaviai, registruodami darbo vietą ir siekdami įdarbinti atsargos karį, turi galimybę pažymėti, kad darbo pasiūlymas gali sudominti atsargos karius. Į atsargą išėjęs karys, darbo skelbimų paieškos laukelyje pasirinkęs „Atsargos kariams“, mato jam skirtus skelbimus.

Taip pat darbdaviai gali išrinkti darbo ieškančius karius, užregistravusius savo CV pagal požymį – Atsargos karių bankas.

Dėl ilgametės tarnybos vienoje ypatingoje srityje į atsargą išėję profesinės karo tarnybos kariai, pvz., artileristai, išminuotojai ar koviniai narai, susiduria su didesnėmis įsidarbinimo civilinėje srityje problemomis nei kiti darbo rinkoje konkuruojantys asmenys. Jų karybos metu išugdytų savybių ir kompetencijų, tokių kaip atsakomybė, disciplina, lyderystė, komandinio darbo įgūdžiai, lojalumas organizacijai, potencialūs darbdaviai dažnai nepastebi ar nesupranta. Kario tarnybai keliami specifiniai reikalavimai (nuolatinė parengtis, ypatinga kario drausmė ir atsakomybė, fizinis ir psichologinis pasirengimas, aukštos moralinės savybės, lojalumas Lietuvos valstybei ir kt.) sudaro sąlygas karo tarnybą atliekantiems kariams išsiugdyti atitinkamas asmenines savybes ir kompetencijas (drąsą, ryžtą, ištvermę, drausmę, atsakomybę, lojalumą, efektyvų komandinį darbą, lyderystę ir daugelį kitų), kurios gali būti sėkmingai realizuojamos kitose veiklos srityse jiems išėjus į atsargą.

Pareigūnai ir kariai, kurie pasinaudojo ir naudojasi integracijos į darbo rinką priemonėmis

2021 m. Užimtumo tarnyboje užsiregistravo 143 į atsargą išėję kariai ir pareigūnai. Iš jų užimtumo rėmimo priemonėmis pasinaudojo:

 • parama darbo vietoms įsteigti – 4;
 • įdarbinimu subsidijuojant – 5;
 • profesiniu mokymu – 9.

2021 m.  įsidarbino 88  į atsargą išėję pareigūnai ir kariai.

Subsidijos už karo prievolininkus

Darbdaviams, įdarbinantiems arba jau įdarbinusiems privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusį karo prievolininką, gali būti skirta subsidija šio asmens darbo užmokesčio išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Subsidija skiriama darbdaviams:

 • įdarbinusiems karo prievolininkus, atlikusius nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą;
 • karo prievolininkui grįžus dirbti į buvusią darbovietę po nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo.

Plačiau apie subsidijos mokėjimo trukmę, dydį, sąlygas ir teikiamus dokumentus – rubrikoje „Darbdaviams“ ir jos meniuSubsidijos už karo prievolininkus.

Paslaugas pareigūnams ir kariams reglamentuoja:

Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Valstybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.