PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Norite pateikti Užimtumo tarnybai mokymo programas?

Jūsų pirmasis žingsnis – įmonės paskyros Užimtumo tarnybos interneto svetainėje susikūrimas, įmonės atstovo paskyrimas.

Paskyros sukūrimo ir atstovo paskyrimo instrukcija

Spausti čia

Įmonės atstovas gali būti paskirtas pateikus elektroninį prašymą per paskyrą arba skanuotą prašymą el. paštu programos@uzt.lt

                             Prašymo šabloną galite parsisiųsti spausdami čia

Užimtumo tarnyba į Mokymo teikėjų ir mokymo programų sąrašą įtraukia šias mokymo programas:

 • Formaliojo profesinio mokymo programos
 • Neformaliojo profesinio mokymo programos
 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos pameistrystei

Mokymo programos gali būti teikiamos:

 • Mokykline forma
 • Pameistrystės forma
 • Kompetencijų pripažinimui organizuoti

Nuo 2020-01-01 įsigaliojusią tvarkos aprašo redakciją rasite čia 

Mokymo programų pateikimo Užimtumo tarnybai žingsniai:

ESU FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO TEIKĖJAS

 1. Užpildoma Užimtumo tarnybos nustatytos formos pažyma apie teikiamas mokymo programas (parsisiųsti pažymos formą spausti čia), kurioms mokymo teikėjas turi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją ir atsiunčiama skanuota PDF formatu el. p. adresu programos@uzt.lt
 2. Teikiamos mokymo programos suvedamos per susikurtą įmonės paskyrą, pasirenkant meniu punktą – Mokymo paslaugos.
 3.  

Video instrukcijos:

Kaip suvesti mokymo programas – Video instrukcija .

Kaip pateikti naują mokymo kainą jau esamai mokymo programai – Video instrukcija

SVARBU:

 • Užimtumo tarnybai teikiamos ne ilgesnės, nei 32 kalendorinių savaičių, einančių iš eilės,  trukmės programos.
 • Finansuojamos tik kontaktinės modulinių profesinio mokymo programų valandos.
 • Registruojamos tęstinės modulinės mokymo programos arba/ir atskiri jų moduliai.

ĮKAINIAI:

Formaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio kaina apskaičiuojama taikant Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką.

Vadovaujantis šios metodikos 12 punktu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apskaičiavo ir 2019 m. gruodžio 20 d. paskelbė 1 kredito įkainius pagal posričius  2020 metams. 

 1 kredito įkainiai pagal posričius nuo 2020 m. kovo 21 d. pasikeitė. 

Parsisiųsti įkainių lentelę galima paspaudus čia:

ŠMSM svetainė

 Kainos apskaičiavimo formulė:

programos kreditų skaičius x švietimo posričiui nustatytas kredito įkainis + 7,18 Eur kompetencijų vertinimui, jei teikiama modulinė mokymo programa, o ne jos modulis

ESU NEFORMALIOJO PROFESIONIO MOKYMO TEIKĖJAS (programos bus registruojamos nuo 2020-01-02)

 1. Parengiama neformaliojo profesinio mokymo programa, užpildant Kvalifikacijos ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau – KPMPC) nustatytos formos paraišką ir neformaliojo profesinio mokymo programos formą (dokumentų formas rasite KPMPC interneto svetainėje, skiltis – Neformaliojo profesinio mokymo programų rengimas).

Neformaliojo profesinio mokymo programa rengiama vadovaujantis Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašu (aktualią redakciją rasite čia). Mokymo teikėjas įsipareigoja asmeniui, baigusiam programą, organizuoti išorinį įgytų kompetencijų vertinimą pas licencijuotą formaliojo mokymo teikėją Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (aprašą rasite čia, aprašas yra teisės akto prieduose);

2. Parengta neformaliojo profesinio mokymo programa teikiama KPMPC vertinimui.

3. Įvertintą ir patvirtintą mokymo programą KPMPC teikia registruoti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registrui.

4. Užpildoma Užimtumo tarnybos nustatytos formos pažyma apie teikiamas mokymo programas (parsisiųsti pažymos formą spausti čia) ir skanuota atsiunčiama  PDF formatu el. p. adresu programos@uzt.lt .

5. Teikiamos mokymo programos suvedamos per susikurtą įmonės paskyrą, pasirenkant meniu punktą – Mokymo paslaugos.

Video instrukcijos 

Kaip suvesti mokymo programas Video instrukcija  

Kaip pateikti naują mokymo kainą jau esamai mokymo programai Video instrukcija

Užimtumo tarnybai teikiamos ne didesnės apimtiems nei 30 kreditų (ne ilgesnės, nei 13,5 kalendorinių savaičių, einančių iš eilės)  programos.

ĮKAINIAI:

Neformaliojo profesinio mokymo programos kaina apskaičiuojama taikant Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką.

Vadovaujantis šios metodikos 12 punktu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija apskaičiavo ir 2019 m. gruodžio 20 d. paskelbė 1 kredito įkainius pagal posričius  2020 metams.

1 kredito įkainiai pagal posričius nuo 2020 m. kovo 21 d. pasikeitė. 

Parsisiųsti įkainių lentelę galima paspaudus čia:

ŠMSM svetainė

 Kainos apskaičiavimo formulė:

programos kreditų skaičius x posričiui nustatytas kredito įkainis

ESU NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAS (programos bus registruojamos nuo 2020-01-02)

1. Parengiama neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa, užpildant Užimtumo tarnybos nustatytos formos programos aprašymą (parsisiųsti aprašymo formą spausti čia).

SVARBU:

 • Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa organizuojama tik pameistrystės forma, o programą teikiantis mokymo teikėjas įsipareigoja asmeniui, baigusiam  programą, organizuoti išorinį įgytų kompetencijų vertinimą pas licencijuotą formaliojo mokymo teikėją Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka (aprašą rasite čia, aprašas yra teisės akto prieduose) (vairuotojų rengimo programoms šie reikalavimai netaikomi);
 • programos aprašyme nurodomas darbdavys (-iai), kuris (-ie) sudarytų Trišalę (-es) sutartį (-is) ir įdarbintų asmenį (-is) pagal pameistrystės darbo sutartį bei kartu su mokymo teikėju vykdytų mokymą pameistrystės forma (vairuotojų rengimo programoms šis reikalavimas netaikomas);
 • programa rengiama vadovaujantis Profesinio mokymo teikėjų ir profesinio mokymo programų sąrašo sudarymo tvarkos aprašu, kurio naujausia redakcija įsigaliojo nuo 2020-01-01, ją rasite čia.

2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos, išskyrus tas, kurių rengimas ir vykdymas reglamentuojamas kitais teisės aktais, turi būti suderintos su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos akredituota kompetencijų vertinimo institucija (akredituotų kompetencijų vertinimo institucijų sąrašas). Užimtumo tarnybai pateikiamas suderinimo su šia institucija raštas (parsisiųsti suderinimo rašto formą spausti čia) (vairuotojų rengimo programoms šis reikalavimas netaikomas). 

3. Mokymo teikėjas privalo būti registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre (nuoroda į registrą čia).

4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programa privalo būti registruota Neformaliojo švietimo programų registre, o jo suteiktas kodas nurodomas pažymoje, teikiamoje Užimtumo tarnybai (nuoroda į registrą čia).

5. Užpildoma Užimtumo tarnybos nustatytos formos pažyma apie teikiamas mokymo programas (parsisiųsti pažymą spausti čia) ir kartu su programos aprašymu skanuoti dokumentai siunčiami PDF formatu el. p. adresu programos@uzt.lt .

6. Teikiamos mokymo programos suvedamos per susikurtą įmonės paskyrą, pasirenkant meniu punktą – Mokymo paslaugos.

Video instrukcijos:

Kaip suvesti mokymo programas – Video instrukcija  

Kaip pateikti naują mokymo kainą jau esamai mokymo programai – Video instrukcija

Užimtumo tarnybai teikiamos ne ilgesnės, nei 32 kalendorinių savaičių, einančių iš eilės, trukmės programos.

Nustatytus reikalavimus atitinkančios programos paskelbiamos Užimtumo tarnybos interneto svetainėje per 30 darbo dienų nuo teisingų dokumentų pateikimo dienos.

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų  pripažinimas

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo paslaugą gali teikti licencijuotas formaliojo mokymo teikėjas. Užimtumo tarnybai teikiama pažyma, nurodant kompetencijų pripažinimo paslaugos kainą (pažymos formą parsisiųsti spausti čia).

Paramos mokymuisi priemones reglamentuoja:

Profesiniam mokymui mokykline ir pameistrystės forma dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo

Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimui dokumentų formas galite parsisiųsti paspausdami ant dokumento pavadinimo:

Daugiau informacijos: kontaktinis asmuo dėl dokumentų pateikimo –
Klientų aptarnavimo telefonu skyriaus konsultantas Audrius Talandis
tel. 1883, el. p. Audrius.Talandis@uzt.lt   

Close Menu