Paslaugos pavadinimas – Skundų ir prašymų nagrinėjimas.

Paslaugos gavėjai – Fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Užimtumo tarnybai galima teikti skundus, kreiptis dėl asmens duomenų ir kitos informacijos ar paslaugos teikimo;

Skundų ir prašymų nagrinėjimo veikla, apima prašymo ar skundo esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir pateikimą asmeniui;

Tuo atveju, kai asmens prašymas/skundas adresuotas kelioms institucijoms ir jo nagrinėjimas priklauso kelių institucijų kompetencijai, o Užimtumo tarnyba yra pirmasis adresatas, skundo/prašymo nagrinėjimą organizuoja ir atsako Užimtumo tarnyba;

Į skundą ar prašymą atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas ar skundas, arba tokiu būdu, koks nurodytas prašyme ar skunde;

Nesutinkant su atsakymu į skundą ar prašymą, priimtą sprendimą galima apskųsti savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Paslaugos rezultatas – Skundas ar prašymas išnagrinėtas, parengtas ir asmeniui pateiktas atsakymas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Asmens prašymas ir/ar skundas išnagrinėjamas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos.

Paslaugos teikimo būdai: 

Atvykus į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrių – jeigu prašymas teikiamas žodžiu reikia pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę). Raštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas prašymą teikiančio asmens parašu;

Elektroniniu paštu (info@uzt.lt) – turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą;

Telefonu (1883) – paskambinus trumpuoju numeriu ir paspaudus 7, galima palikti pranešimą apie aptarnavimo kokybę bei apie korupciją ar kitą nesąžiningą veiklą.

Paslaugos teikėjas – Užimtumo tarnyboje gauti prašymai ir skundai nagrinėjami Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyriuje. Prašymai ar skundai, susiję su konkretaus Užimtumo tarnybos administracijos padalinio kompetencija, gali būti perduodami nagrinėti šiam administracijos padaliniui.

Teisės aktai: 

  • Teisės aktai viešinami Teisės aktų registro svetainėje www.e-tar.lt. Pasikeitus teisės aktui, žiūrėti aktualią dokumento redakciją.