PRISIJUNGTI   REGISTRACIJA      EN   

Ūkio subjektų priežiūros tikslas ir sritys

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) priežiūros veiklos tikslas – užtikrinti ūkio subjektų veiklos ekonominę ir teisinę gerovę bei racionalų valstybės lėšų panaudojimą.

Ūkio subjektų priežiūra atliekama ir patikrinimai vykdomi šiose veiklos srityse:
1. Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra.
2. Paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra.
3. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų priežiūra.
4. Paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

 Planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų sąrašai:

2020 I ketv. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2019 m. IV ketv. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2019 m. III ketv. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2019 m. II ketv. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2019 I ketv. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2018 m. lapkričio ir gruodžio mėn. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2018 m. spalio mėn. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

Ūkio subjektų patikrinimų kontroliniai klausimynai

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir ūkio subjektų patikrinimai atliekami vadovaujantis šiame Apraše patvirtintais patikrinimų kontroliniais klausimynais:

  1. Neplaninio patikrinimo akto formos pavyzdys.
  2. Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys.
  3. Subsidijos gavėjo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys.
  4. Paramos mokymuisi priemonės įgyvendinimo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys.
  5. Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys.
  6. Remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo atitikties deklaracijos formos pavyzdys.
  7. Paramos mokymuisi priemonės įgyvendinimo atitikties deklaracijos formos pavyzdys.

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 27 d. ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos, pasirašė deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigojama pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kitų), o identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas, taip pat skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams.

Konsultacinės informacijos ir skundų teikimas

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba, taip pat ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų ir suinteresuotų asmenų anoniminiai skundai dėl galimai netinkamų ūkio subjektų veiklų, teikiami trumpuoju Užimtumo tarnybos telefonu 1883.
Ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų teikiami remiantis Pavyzdinio priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 47 punkto nuostata:
„RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas dėl TDB valstybės tarnautojo veiksmų ir sprendimų turi teisę paduoti skundą Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka TDB direktoriui, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.“

Metiniai vykdytų priemonių/subjektų patikrų rezultatai

2017 m. patikrų rezultatai

2018 m. patikrų rezultatai

2019 m. patikrų rezultatai

Priežiūros rodikliai_liepa_2018

Priežiūros rodikliai_ rugpjūtis_2018

Priežiūros rodikliai rugsėjis 2018

2018 m. III ketv. priežiūros rodikliai

Priežiūros rodikliai_gegužė_2017

Priežiūros rodikliai_gruodis_2017

Priežiūros rodikliai_kovas_2018

Priežiūros rodikliai_lapkritis_2017

Priežiūros rodikliai_liepa_2017

Priežiūros rodikliai_liepa_2018

Priežiūros rodikliai_rugpjūtis_2017

Priežiūros rodikliai_rugsėjis_2017

Priežiūros rodikliai_sausis_2018

Priežiūros rodikliai_spalis_2017

Priežiūros rodikliai_vasaris_2018

Priežiūros_rodikliai_balandis_2018 (1)

Priežiūros_rodikliai_balandis_2018

Priežiūros_rodikliai_gegužė_2018

Priežiūros rodikliai_2017_I_ketv

Priežiūros rodikliai_2017_III_ketv

Priežiūros rodikliai_2017_IV_ketv

Priežiūros rodikliai_balandis_2017

Priežiūros rodikliai_birželis_2017

Priežiūros rodikliai_birželis_2018

Ūkio subjektų priežiūros rodikliai 2019 m.

Ūkio subjektų priežiūros rodikliai 2019 m. I ketv.

Ūkio subjektų priežiūros rodikliai 2019 m. II ketv.

Ūkio subjektų priežiūros rodikliai 2019 m. III ketv.

Ūkio subjektų priežiūros rodikliai 2019 m. IV ketv.

Ūkio subjektų priežiūros rodikliai 2019 m.

Close Menu