Užimtumo tarnyba yra Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų (VUT)  vadovų tinklo narė. Tai patariamoji grupė, kurią Komisija remia nuo 1997 m. Tinklas apima – 28 ES šalis, taip pat Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicariją. Jam pirmininkauja Europos Komisija, o veikla siekiama:

  • optimizuoti narių indėlį į Europos užimtumo strategiją ir atitinkamos nacionalinės darbo rinkos politiką;
  • pagerinti paslaugų teikimą organizuojant  abipusį mokymąsi, rengiant ekspertų  susitikimus ir analitinius dokumentus, taip pat dalyvaujant išsamiose diskusijose, darbo grupių veikloje ir aukšto lygio susitikimuose bei konferencijose;
  • prisidėti prie politiką formuojančių ir ją įgyvendinančių institucijų dialogo Europos lygiu, dalyvauti rengiant strateginius dokumentus.

2014 m. gegužės 15 d.  Europos Parlamentas ir Taryba priėmė sprendimą Nr. dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo. Šiuo sprendimu turėtų būti siekiama skatinti valstybių narių bendradarbiavimą VUT atsakomybės srityse. Juo formalizuojamas ir stiprinamas VUT neformalus bendradarbiavimas pasitelkiant esamą Europos VUT vadovų tinklą, kuriame dalyvauti sutiko visos valstybės narės.

Taip bus siekiama strategijos „Europa 2020“ užimtumo srities tikslų, kurių vienas iš pagrindinių – iki 2020 m. padidinti moterų ir vyrų nuo 20 iki 64 metų amžiaus užimtumo lygį, kad jis 2020 m. siektų 75 proc., taip pat mažinti jaunimo nedarbo lygį.

Užimtumo tarnyba neformaliame VUT tinkle dalyvauja nuo 2000 m., yra aktyvi tarpusavio mokymosi programos ,,PES to PES Dialogue“ dalyvė. LDB Europos Komisijos buvo pripažinta geriausiai pasirengusia institucija, kurios kompetentingi specialistai rengė mokymo seminarus naujųjų ES šalių – Bulgarijos, Rumunijos ir šalių kandidačių – Kroatijos ir Turkijos užimtumo tarnybų vidurinės grandies vadovams. VUT veikla vyksta nuolat, bet tinklo vadovai renkasi 2 kartus per metus ES tarybai pirmininkaujančioje valstybėje aptarti aktualiausių klausimų.

Šiuo metu Užimtumo tarnyba dalyvauja:

  • Europos Komisijos valstybinių užimtumo tarnybų tarpusavio mokymosi programoje ,,PES to PES Dialogue“;
  • Europos Sąjungos valstybinių užimtumo tarnybų IKT ir tinklų operacinio suderinamumo darbo grupėje;
  • Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklo direktorių darbo grupėje ,,Europa 2020“;

Nuoroda: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=105&langId=en

Daugiau informacijos apie Valstybinių užimtumo tarnybų vadovų tinklą rasite:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=964

 

Pridedami dokumentai:

ES Tarybos rekomendacija – JG – 2013-04-22 Europa 2020 http___eur-lex.europa LDB išorinio vertinimo galutinė ataskaita 2015-11-25 PES strategy EU 2020_LT PES_Lithuania lyginamojo mokymosi vertinimas _LT