Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.07.3.1.-ESFA-V-401-04-0001       „Tapk-tavo ateities perspektyvų kūrimas“                      finansininko pareigas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Projekto „Tapk-tavo ateities perspektyvų kūrimas“ komandą ir kviečia prisijungti Projekto finansininką (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Šias pareigas einantis Projekto finansininkas vykdo šias funkcijas:

 • surenka, patikrina, ir susistemina Projekto įgyvendinimo metu pateiktus išlaidas pateisinančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus, Projekto partnerių pateikiamus mokėjimų prašymus ir/arba išlaidų pažymas, užpildo atitinkamus patikros lapus;
 • rengia suvestinius mokėjimo prašymus, kuriuos teikia Priemonių apskaitos skyriui ir darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui (toliau – Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius), bei su jais suderinus, įkelia į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų Projekto duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);
 • vykdo bei atsako už tinkamą Projekto panaudotų, deklaruotų lėšų, netinkamų išlaidų apskaitą, užtikrina netinkamų išlaidų susigrąžinimą;
 • kiekvieną mėnesį rengia Projekto planuotų, faktinių, deklaruotų bei netinkamų išlaidų analizę ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl lėšų panaudojimo planavimo gerinimo Priemonių įgyvendinimo organizavimo ir Priemonių apskaitos skyriams;
 • vykdo Projekto lėšų panaudojimo stebėseną, atsako už jos teisingumą, išvadų ir pasiūlymų teikimą;
 • rengia dokumentų projektus reikalingus Projekto įgyvendinimui jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • konsultuoja Projekto partnerius Projekto įgyvendinimui būtinais jo kompetencijai priskirtais klausimais;
 • pildo Projekto įgyvendinimo ataskaitų teikiamų Europos socialinio fondo agentūrai (tarpinių ir galutinių) finansinę dalį bei atsako už jos teisingumą;
 • vykdo tinkamą su Projekto buhalterine apskaita ir atskaitomybe susijusių dokumentų registravimą;
 • vykdo Projekto išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų apskaitą;
 • vykdo Projekto atsiskaitymus su prekių ir paslaugų teikėjais, rangovais, įstaigomis, organizacijomis ir fiziniais asmenimis;
 • patikrina ar visi mokėjimai iš Projekto banko sąskaitos yra patvirtinti atitinkamais dokumentais, pagrindžiančiais tokius mokėjimus ir įvertina, ar operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
 • atsižvelgiant į Projekto partnerių pateiktą lėšų poreikį, rengia įsakymų dėl lėšų pervedimo Projekto partneriams projektus bei suformuoja įrašus apskaitos sistemoje dėl lėšų pervedimo, užtikrindamas, kad lėšos, pervedamos Projekto partneriams neviršytų patvirtintų asignavimų ir patvirtinto Projekto lėšų ir veiklų rodiklių paskirstymo;
 • vykdo Projekto ūkines operacijas, patikrina įrašų aritmetinį teisingumą, bendras sumas, parašu ir data patvirtina, kad ūkinė operacija yra teisėta, dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti ir kad operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų lėšų;
 • vykdo Projekto banko operacijas;
 • atlieka Projekto nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo, perdavimo, pardavimo, nurašymo operacijas;
 • vykdo Projekto materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą, apskaičiuoja nusidėvėjimą;
 • rengia Projekto nematerialiojo turto, materialiojo ilgalaikio turto, atsargų ir ūkinio inventoriaus metinės inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius, juos sutikrina su apskaitos duomenimis, įregistruoja inventorizacijos rezultatus apskaitoje;
 • laiku ir tiksliai, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis, rengia bei teikia atitinkamas ataskaitas Priemonių apskaitos bei Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriams;
 • sudaro sintetinės apskaitos žiniaraščius;
 • sudaro Projekto darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • apskaičiuoja darbo užmokestį ir kitas išmokas Projekto darbuotojams bei su tuo susijusius mokesčius ir įmokas, rengia darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščius, formuoja mokėjimo nurodymus Projekto banko sąskaitoje, tvarko Projekto administravimo grupės darbuotojų nedarbingumo pažymėjimus;
 • rengia Projekto lėšų deklaracijas ir ataskaitas, teikiamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
 • vykdo Projekto darbuotojų komandiruočių apskaitą ir atsiskaito už jas nustatyta tvarka;
 • rengia Projekto biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius;
 • renka ir teikia Projekto duomenis bei dokumentus Projekto auditą ir kontrolę atliekantiems asmenims;
 • atlieka Projekto finansinių dokumentų apskaitą ir užtikrina tinkamą jų saugojimą, naikinimą, perdavimą į archyvą bei Priemonių apskaitos skyriui;
 • vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktoriaus, Priemonių apskaitos skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektu.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turite ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, Europos Sąjungos paramos programų lėšų administravimą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas;
 • sklandžiai dėstote mintis raštu ir žodžiu, mokate rengti ir įforminti dokumentus;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Dokumentus teikti iki 2018 m. spalio 29 d. imtinai Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-tapk-tavo-ateities-perspektyvu-kurimas-finansininkas-322;543390.html

Terminuota darbo sutartis iki 2021 m. vasario 12 d.

Numatomas darbo užmokestis  pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1 atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį.