Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr.07.3.1.-ESFA-V-402-02-0001       „Profesinė reabilitacija“ koordinatoriaus pareigas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Projekto „Profesinė reabilitacija“ komandą ir kviečia prisijungti Projekto koordinatorių (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Šias pareigas einantis Projekto koordinatorius vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja Projekto veiklų įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą;
 • atsako už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imasi reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;
 • tikrina, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau– ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • vykdo Projekto rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną ir rengia išvadas;
 • pagal Užimtumo tarnybos informacinės sistemos ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengia suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, baigimą nustatytais terminais ar nutraukimą, ir įsidarbinimą;
 • periodiškai apibendrina duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekimą;
 • rengia ir teikia informaciją apie Projekto eigą Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo bei Finansų, teisės ir pirkimų departamento Priemonių apskaitos skyriams;
 • rengia suvestinę informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, jas užpildo ir teikia nustatyta tvarka;
 • rengia kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius;
 • tikrina klientų aptarnavimo skyrių įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktai išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, užpildo atitinkamus patikros lapus ir rengia suvestines bei mokėjimo prašymus;
 • renka, kaupia, sistemina informaciją ir komplektuoja dokumentus, reikalingus mokėjimo prašymams, įkelia juos į Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų Projekto duomenų mainų svetainę (toliau – DMS);
 • rengia, skelbia ir atnaujina informaciją, reikalingą viešinti projektų tikslus, uždavinius, veiklas bei jų rezultatus internete, rengia informaciją ir dokumentus reikalingus Projekto sutartyje nustatytoms Projekto viešinimo bei informavimo priemonėms įsigyti ir įgyvendinti, vykdo jų priežiūrą ir kontrolę;
 • vykdo Projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos kontrolę;
 • konsultuoja Projekto partnerius Projekto veiklų įgyvendinimo klausimais;
 • inicijuoja planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimus, rengia planuojamų įsigyti prekių ir paslaugų pirkimų technines specifikacijas bei sutarčių projektus;
 • vykdo pasirašytų sutarčių priežiūrą ir kontrolę;
 • inicijuoja, rengia ir derina dokumentų projektus Projekto vykdymo klausimais, įformina dokumentus, susijusius su Projekto veiklų vykdymu, tvarko Projekto administravimo grupės susirašinėjimą, registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;
 • rengia dokumentacijos plano projektą ir sudaro bylas, vadovaudamasis Užimtumo tarnybos dokumentacijos planu, nustatyta tvarka perduoda dokumentų bylas Užimtumo tarnybos archyvui;
 • vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Projektu.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • žinote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus

viešuosius pirkimus, teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą;

 • sugebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę

medžiagą;

 • išmanote Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo

strategiją, 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje;

 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Dokumentus teikti iki 2018 m. spalio 29 d. imtinai Valstybės tarnybos departamento internetiniame puslapyje: http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-profesine-reabilitacija-koordinatorius-322;543440.html

Terminuota darbo sutartis iki 2019 m. birželio 26 d. (numatomas 3 mėnesių pratęsimas)

Numatomas darbo užmokestis  pareiginės algos koeficientas nuo 6,8 iki 7,1 atsižvelgiant į profesinę darbo patirtį.