Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas (194 KB)

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašą tvirtinę ir keitę Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai: 

2017-01-06 V-19 (134 KB)

2017-04-25 V-244 (149 KB)

2017-10-06 V-548(195 KB)

 

 

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-06 iki 2018-12-31)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-06)1996.10.22Įstatymas Nr. I-1593Dokumento tekstas

Nutarimai

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2008.12.08Nutarimas Nr. 1320Dokumento tekstas  
Dėl probleminių teritorijų (aktuali redakcija nuo 2007-02-04)2007.01.31Nutarimas Nr. 112Dokumento tekstas  
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui patvirtinimo ir šios subsidijos dydžio nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-30)2012.01.25Nutarimas Nr. 165Dokumento tekstas  
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.10.05Nutarimas Nr. 979Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-10)2017.06.30SADM įsakymas Nr. A1-348Dokumento tekstas  
Užimtumo fondo lėšų sąmatos sudarymo ir naudojimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-03)2009.08.03SADM įsakymas Nr. A1-471Dokumento tekstas  
Dėl 1 kilometro įkainio patvirtinimo (galiojanti redakcija nuo 2017-07-01)2017.06.21SADM įsakymas Nr. A1-311Dokumento tekstas  
Trišalės tarybos prie užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančios įstaigos nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-20)2016.11.15SADM įsakymas Nr. A1-604Dokumento tekstas  
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162Dokumento tekstas  
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573Dokumento tekstas  
Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.05.23SADM įsakymas Nr. A1-257Dokumento tekstas  
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2017.10.25SADM įsakymas Nr. A1-542Dokumento tekstas  
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2019 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2018.11.05SADM įsakymas Nr. A1-614Dokumento tekstas

 

Kitų ministrų įsakymai 

Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2008.01.11ŠMM įsakymas Nr. ISAK-72Dokumento tekstas

 

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420Dokumento tekstas  
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-398Dokumento tekstas  
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384Dokumento tekstas  
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-383Dokumento tekstas  
Dėl subsidijos nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių karo prievolininkų darbo užmokesčiui mokėjimo2016.10.06LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-756Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas2018.03.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-113Dokumento tekstas  
Dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo 2018 m. (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-10)2018.05.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-227Dokumento tekstas  
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-388Dokumento tekstas  
Dėl reikalavimų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms nustatymo, pavyzdinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos formos ir pažymų apie asmenims siūlomas paslaugas formų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-385Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92Dokumento tekstas  
Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbiams sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Prašymo dėl stipendijos dydžio pasirinkimo pavyzdinė forma (LDB direktoriaus 2018-02-28 įsakymo Nr. V-83 redakcija)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Prašymo dėl kelionės išlaidų kompensavimo įsidarbinus pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Trišalės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Dvišalės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Profesinio mokymo sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Mokymo sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Trišalės stažuotės sutarties standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Dvišalės sutarties dėl neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Pažymos apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir dirbtą valandų skaičių pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių efektyvumo vertinimo rodiklių apskaičiavimo metodika2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389Dokumento tekstas  
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497Dokumento tekstas  
Veiklos ir priemonių planavimo tvarkos aprašas2017.09.26LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-529Dokumento tekstas  
Priemonių įgyvendinimo priežiūros tvarka2017.12.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-664Dokumento tekstas  
Rašytinio patvirtinimo dėl profesinio mokymo paslaugų suteikimo kokybės pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Trišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos2017.07.05LDB direkoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Dvišalės sutarties su užimtu asmeniu standartinės sąlygos2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Prašymo dėl stipendijos skyrimo užimtam asmeniui, kuris profesinio mokymo metu buvo atleistas iš darbo, pavyzdinė forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Prioritetinių profesijų formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias siunčiami mokytis užimti asmenys, sąrašas2018.04.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-150Dokumento tekstas  
Dėl Trišalės tarybos prie Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarymo2018.04.19LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-168Dokumento tekstas  
Paklausių kompetencijų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, pagal kurias yra organizuojamas užimtų asmenų profesinis mokymas, sąrašas2018.05.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202Dokumento tekstas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470Dokumento tekstas  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-10-31)

2015.06.25Įstatymas Nr. XII-1869Dokumento tekstas

Nutarimai

Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2004.12.24Nutarimas Nr. 1656Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.06.22SADM įsakymas Nr. A1-314Dokumento tekstas  
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394Dokumento tekstas  
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ataskaitos formų patvirtinimo2015.04.24SADM įsakymas Nr. A1-234Dokumento tekstas  
Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-07-04)2012.07.04SMM ir SADM įsakymas Nr. V-1090/A1-314Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Įmonės kortelės formos pavyzdys2011.01.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-56Dokumento tekstas  
Dėl Tarpininkavimo įdarbinant ir Konsultavimo paslaugų teikimo kokybės standartų bei Pagrindinių klientų aptarnavimo taisyklių patvirtinimo2013.04.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-197Dokumento tekstas  
Apsilankymų pas darbdavius tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2014-03-31)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-273Dokumento tekstasPakeitimai 
Dėl sprendimo pavyzdinės formos patvirtinimo2017.08.09LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-454Dokumento tekstas  
Dėl darbo rinkos stebėsenos vykdymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-24)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-389Dokumento tekstas  
Kelionės, apgyvendinimo, privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų išlaidų kompensavimo bedarbiams sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Darbo ieškantiems asmenims teikiamų darbo rinkos paslaugų ir užimtumo rėmimo priemonių jiems siūlymo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-19)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Darbo ieškančio asmens kortelės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Darbo ieškančio asmens atmintinės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Laisvų darbo vietų registracijos kortelės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelės forma2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-382Dokumento tekstas  
Statistinės informacijos viešinimo/teikimo kitoms institucijoms 2018 m. kalendorius2018.01.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-42Dokumento tekstas

Įsakymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-01 iki 2018-12-31)1995.12.05Įstatymas Nr. I-1113Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-16 iki 2018-12-31)1999.06.17Įstatymas Nr. VIII-1234Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-16)1996.06.11Įstatymas Nr. I-1374Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-01 iki 2018-12-31)2001.11.06Įstatymas Nr. IX-574Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-06 iki 2018-12-31)1999.07.08Įstatymas Nr. VIII-1316Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)1997.07.02Įstatymas Nr. VIII-371Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)1991.05.21Įstatymas Nr. I-1336Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31)1996.08.13Įstatymas Nr. I-1491Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-01)2000.01.11Įstatymas Nr. VIII-1524Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, KURIEMS UŽ DARBĄ APMOKAMA IŠ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, DĖL EKONOMIKOS KRIZĖS NEPROPORCINGAI SUMAŽINTO DARBO UŽMOKESČIO (ATLYGINIMO) DALIES GRĄŽINIMO ĮSTATYMAS (aktuali redakcija nuo 2015-09-01)2015.06.30Įstatymas Nr. XII-1927Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-01 iki 2018-12-31)2017.01.17Įstatymas Nr. XIII-198Dokumento tekstas

Nutarimai

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-11-23)2007.08.22Nutarimas Nr. 875Dokumento tekstas  
Dėl Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2008.04.24Nutarimas Nr. 358Dokumento tekstas  
Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2002.06.24Nutarimas Nr. 966Dokumento tekstas  
Lietuvos Respublikos darbo nuomos įstatymo koncepcija (aktuali redakcija nuo 2007-06-17)2007.06.06Nutarimas Nr. 569Dokumento tekstas  
Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės2002.06.24Nutarimas Nr. 968Dokumento tekstas  
Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2017.06.21Nutarimas Nr. 496Dokumento tekstas  
Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2012-11-01)2002.06.25Nutarimas Nr. 977Dokumento tekstas  
Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-01 iki 2019-06-30)2003.04.18Nutarimas Nr. 480Dokumento tekstas  
Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo (aktuali redakcija nuo 2016-04-28)2015.08.26Nutarimas Nr. 903Dokumento tekstas  
Dėl Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių bei Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijų (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2002.06.17Nutarimas Nr. 909Dokumento tekstas  
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-01)2017.04.05Nutarimas Nr. 254Dokumento tekstas  
Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-11)2007.10.24Nutarimas Nr. 1114Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Pavyzdinė darbo sutarties forma2017.06.29SADM įsakymas Nr. A1-343Dokumento tekstas  
Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2005.06.16SADM įsakymas Nr. A1-169Dokumento tekstas  
Įstaigų prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ministro valdymo sritims priskirtų valstybės institucijų didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-03)2018.04.10SADM įsakymas Nr. A1-149Dokumento tekstas  
Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2018 metais patvirtinimo2017.12.18SADM įsakymas Nr. A1-629Dokumento tekstas  
Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodika2017.04.12SADM įsakymas Nr. A1-177Dokumento tekstas  
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai (suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2006.11.13SADM įsakymas Nr. A1-306Dokumento tekstas

Kitų ministrų įsakymai

Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-31)2005.05.25FM įsakymas Nr. 1K-170Dokumento tekstas  
Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-04)2013.05.21VRM įsakymas Nr. 1V-447Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų viešosios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams, skleidėjams, žurnalistams ir (ar) leidėjams tvarkos aprašas2017.01.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-25Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kovos su korupcija 2015-2018 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-03-26)2015.04.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-202Dokumento tekstas  
Klientų aptarnavimo telefonu Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinėse darbo biržose tvarka2018.03.02LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-94Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2015-05-07)2010.08.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-400 redakcijaDokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai (galiojanti redakcija nuo 2014-08-13)2010.09.22LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509Dokumento tekstas  
Dokumentų kopijų parengimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išlaidų atlyginimo tvarkos aprašas2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-950Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei teritorinių darbo biržų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas2013.06.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-321Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės2017.10.31LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-594Dokumento tekstas  
Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės2013.05.15LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-242Dokumento tekstasPakeitimai 
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-07-31)2016.12.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-969Dokumento tekstas  
Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-11-18)2015.05.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-279Dokumento tekstas  
Personalo valdymo informacinės sistemos nuostatai2015.09.08LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-509Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus tvarkos taisyklės2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1000Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus priimtų teisės aktų, kuriais vadovaujantis įgyvendinama įstaigos vidaus kontrolė, sąrašas2016.03.07LDB direktoriaus tvirtinimo žymaDokumento tekstas  
Dėl vidaus kontrolės Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užtikrinimo2014.12.12LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-760Dokumento tekstas 
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2016-01-06.pdf    
Praktikos atlikimo Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas2017.10.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-578Dokumento tekstas

Reglamentai, rekomendacijos

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d.)2016.04.27Reglamentas Nr. 2016/679Dokumento tekstas

Socialinės apasaugos ir darbo ministro įsakymai

Dėl institucijų, atsakingų už Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų įgyvendinimą, paskyrimo2010.07.28SADM ir SAM įsakymas Nr. A1-376/V-676Dokumento tekstas  
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su teisės į nedarbo socialinio draudimo išmokas išsaugojimu ir draudimo laikotarpių sumavimu, įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.12.22SADM įsakymas Nr. A1-646Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

EURES narių ir partnerių patvirtinimo tvarkos aprašas2018.05.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-209Dokumento tekstas

Registracijos, rekomendacijos

1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje1971.06.14Reglamentas Nr. 1408/71Dokumento tekstasPakeitimai 
1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką1972.03.21Reglamentas Nr. 574/72Dokumento tekstasPakeitimai 
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2004.04.29Reglamentas Nr. 883/2004Dokumento tekstas  
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai)2009.09.16Reglamentas Nr. 987/2009Dokumento tekstas  
2009 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 780/2009, kuriuo nustatomos Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 96 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įgyvendinimo nuostatos2009.08.27Reglamentas Nr. 780/2009Dokumento tekstas  
2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi tik dėl jų pilietybės2010.11.24Reglamentas Nr. 1231/2010Dokumento tekstas  
Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 64 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo bedarbiams asmenims, lydintiems savo sutuoktinius ar partnerius, kurie vykdo profesinę ar prekybinę veiklą valstybėje narėje, kuri nėra kompetentinga valstybė2009.06.12Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos rekomendacija Nr. U2Dokumento tekstas  
Dėl Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 69 str. 1 dalies (a) taikymo bedarbiams lydintiems savo partnerius ar sutuoktinius į valstybę narę, kuri nėra kompetentinga valstybė1996.11.28EB darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos rekomendacija Nr. 21Dokumento tekstas  
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/20132016.04.13Reglamentas Nr. 2016/589Dokumento tekstas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas2017.07.05SADM įsakymas Nr. A1-383Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos įsakymai

Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-05-23)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-275Dokumento tekstas

Įstatymai 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS DARBUOTOJŲ PAPILDOMŲ UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ GARANTIJŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2003.04.29Įstatymas Nr. IX-1541Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro

Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatyme patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.01.06SADM įsakymas Nr. A1-4Dokumento tekstas

Įsakymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS SAVANORIŠKOS VEIKLOS ĮSTATYMAS2011.06.22Įstatymas Nr. XI-1500Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)1991.06.25Įstatymas Nr. I-1489Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS JAUNIMO POLITIKOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-11-18 iki 2018-12-31)2003.12.04Įstatymas Nr. IX-1871Dokumento tekstas

Nutarimai 

Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašas2017.06.28Nutarimas Nr. 518Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-07-04)2012.07.04SMM ir SADM įsakymas Nr. V-1090/A1-314Dokumento tekstas  
Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programa (galiojanti redakcija nuo 2013-04-21)2013.04.17SADM įsakymas Nr. A1-169Dokumento tekstas  
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas (nauja redakcija nuo 2016-12-03)2014.08.19SADM įsakymas Nr. A1-416Dokumento tekstas  
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-26)2013.12.16SADM įsakymas Nr. A1-692Dokumento tekstas  
Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015–2017 metų veiksmų planas2015.01.09SADM įsakymas Nr. A1-11Dokumento tekstas  
Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573Dokumento tekstas  
Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programa (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2014-11-14)2013.02.25SADM įsakymas Nr. A1-73Dokumento tekstas  
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-08-22)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Dėl talentų banko programos plėtojimo2013.03.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-137Dokumento tekstas  
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos paslaugų paketų bedarbiams ir darbdaviams patvirtinimo2014.02.13LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-107Dokumento tekstas  
Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tobulinimo2016.11.18LDB direktoriaus įsakymas V-868Dokumento tekstas

Kita

Dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo2014.01.14Bendradarbiavimo memorandumasDokumento tekstas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO TVARKOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-10-31)2015.06.25Įstatymas Nr. XII-1869Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-391Dokumento tekstas

Konvencijos

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Dėl privačių įdarbinimo agentūrų1997.06.19Konvencija ratifikuota 2004.02.12 įstatymu Nr. IX-2016Dokumento tekstas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)1991.11.28Įstatymas Nr. I-2044Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159Dokumento tekstas  
Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2005.07.01SADM įsakymas Nr. A1-144Dokumento tekstas  
Išvados dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2006-08-06)2005.04.28SADM įsakymas Nr. A1-114Dokumento tekstas  
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302Dokumento tekstas  
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai

 

Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų apskaitos, saugojimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkos (suvestinė redakcija nuo 2015-01-01)2013.12.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-729Dokumento tekstas 
Suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2015-01-01.pdf    
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530Dokumento tekstas  
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497Dokumento tekstas  

 

Nutarimai

Profesinės reabilitacijos pašalpos skyrimo ir mokėjimo nuostatai (aktuali redakcija nuo 2018-10-01)2005.04.18Nutarimas Nr. 413Dokumento tekstasPakeitimai

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Dėl Profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2005.07.01SADM įsakymas Nr. A1-144Dokumento tekstas  
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302Dokumento tekstas  
Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Siuntimo dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio forma (galiojanti redakcija nuo 2013-04-19)2013.04.09LDB direktoriaus ir NDNT direktoriaus įsakymas Nr. V-47/V-190Dokumento tekstas  
Dėl profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo2013.05.28LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-280Dokumento tekstas  
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530Dokumento tekstas  
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497Dokumento tekstas  
Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo PR Nr. 041018 pripažinimo negaliojančiu2017.09.19LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-518Dokumento tekstas  
Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo blankų pripažinimo negaliojančiais2017.10.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-557Dokumento tekstas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-07-01)2016.10.24SADM įsakymas Nr. A1-573Dokumento tekstas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251Dokumento tekstas 

Nutarimai

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių neremtinų veiklos rūšių sąrašas2004.11.29Nutarimas Nr. 1501Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225Dokumento tekstas  
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279Dokumento tekstas  
Socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinėms grupėms priklausančių darbuotojų dalies nuo vidutinio sąrašuose esančių darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių veiklos (verslo) plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225Dokumento tekstas  
Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo ir socialinės integracijos priemonių plano struktūra ir šio plano vertinimo kriterijų sąrašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225Dokumento tekstas  
Socialinės įmonės ir neįgaliųjų socialinės įmonės pažymėjimų formos (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225Dokumento tekstas  
Sutarties dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos tipinė forma (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-03-28)2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-12)2016.09.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-710Dokumento tekstas  
Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės darbo reglamentas (suvestinė redakcija nuo 2017-08-02)2012.05.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-262Dokumento tekstas  
Dėl Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769Dokumento tekstas  
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-139 „Dėl socialinių įmonių administravimo“ pakeitimo2016.07.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-556Dokumento tekstas  
Dėl Socialinių įmonių ir neįgaliųjų socialinių įmonių bei jose dirbančiųjų asmenų informacinės sistemos naudotojo duomenų ir Pažymos apie asistentų (gestų kalbos vertėjo) dirbtą laiką su neįgaliaisiais formų pavyzdžių patvirtinimo2017.03.17LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-174Dokumento tekstas 

Konvencijos

Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.88 Dėl įdarbinimo tarnybų organizavimo1948.07.09Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507Dokumento tekstas  
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 122 Dėl užimtumo politikos1964.07.09Konvencija ratifikuota 2003.11.03 įstatymu Nr. IX-1801Dokumento tekstas  
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.142 Dėl profesinio orientavimo ir profesinio rengimo ugdant žmogaus išgales1975.06.04Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507Dokumento tekstas  
Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr.159 Dėl (invalidų) profesinės reabilitacijos ir užimtumo1983.06.20Konvencija ratifikuota 1994.06.23 nutarimu Nr. I-507Dokumento tekstas

Nutarimai

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-09-20)2007.12.19Nutarimas Nr. 1443Dokumento tekstas  
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priedas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-31)2008.07.23Nutarimas Nr. 789Dokumento tekstas  
Dėl institucijų, atsakingų už Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų valdymą ir kontrolę 2014–2020 metais, paskyrimo (aktuali redakcija nuo 2016-09-01)2014.11.12Nutarimas Nr. 1243Dokumento tekstas  
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-08-28)2008.11.12Nutarimas Nr. 1225Dokumento tekstas  
Dėl Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (aktuali redakcija nuo 2016-05-13)2014.02.26Nutarimas Nr. 204Dokumento tekstas  
Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-06-01)2014.06.04Nutarimas Nr. 528Dokumento tekstas  
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)2014.10.03Nutarimas Nr. 1090Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšomis finansuojamus projektus 2014-2020 metais, taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-03)2014.12.29SADM įsakymas Nr. A1-668Dokumento tekstas  
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL Bendrojo programavimo dokumentą (EQUAL BPD), teikimo, vertinimo ir atrankos taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2004-10-17)2004.04.16SADM įsakymas Nr. A1-101Dokumento tekstas  
Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2015.02.24SADM įsakymas Nr. A1-90Dokumento tekstas  
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-esfa-v-404 „Jaunimo užimtumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-08-22)2015.05.20SADM įsakymas Nr. A1-283Dokumento tekstas

Kitų ministrų įsakymai 

Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2008-05-11)2007.12.12FM įsakymas Nr. 1K-366Dokumento tekstas  
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-09-05)2014.10.08FM įsakymas Nr. 1K-316Dokumento tekstas  
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-18)2014.12.30FM įsakymas Nr. 1K-499Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001 „Atrask save“ įgyvendinimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-02)2016.07.27LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-584Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamų Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas2017.02.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-92Dokumento tekstas

Reglamentai, rekomendacijos

 

2004 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas(EB) Nr. 448/2004 iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1685/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999 įgyvendinimo taisykles ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1145/20032004.03.10Reglamentas Nr. 448/2004Dokumento tekstas  
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/19992006.07.05Reglamentas Nr. 1081/2006Dokumento tekstasPakeitimai 
2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1783/19992006.07.05Reglamentas Nr. 1080/2006Dokumento tekstasPakeitimai 
2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/19992006.07.11Reglamentas Nr. 1083/2006Dokumento tekstasPakeitimai 
Komisijos reglamentas, nustatantis Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo taisykles2006.12.08Reglamentas Nr. 1828/2006Dokumento tekstasPakeitimai 
2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą2006.12.20Reglamentas Nr. 1927/2006Dokumento tekstasPakeitimai

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.09.14Įstatymas Nr. XII-2603Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-06 iki 2018-12-31)1997.10.14Įstatymas Nr.VIII-450Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2016-10-18)1998.06.30Įstatymas Nr. VIII-822Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2004.06.01Įstatymas Nr. IX-2251Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)1991.11.28Įstatymas Nr. I-2044Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206Dokumento tekstas  
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽIMTUMO ĮSTATYMAS (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01 iki 2018-12-31)2016.06.21Įstatymas Nr. XII-2470Dokumento tekstas

Nutarimai 

Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.07.07Nutarimas Nr. 852Dokumento tekstas  
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2016.10.05Nutarimas Nr. 979Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-02-10)2017.06.30SADM įsakymas Nr. A1-348Dokumento tekstas  
Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-06)2017.06.22SADM įsakymas Nr. A1-314Dokumento tekstas  
Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas2017.07.21SADM įsakymas Nr. A1-394Dokumento tekstas  
Socialinės įmonės statuso suteikimo juridiniams asmenims tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.09.29SADM įsakymas Nr. A1-225Dokumento tekstas  
Valstybės pagalbos teikimo socialinėms įmonėms tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2012.03.09SADM įsakymas Nr. A1-135Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių ataskaitų apie iš visų šaltinių gautą ir panaudotą valstybės pagalbą teikimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-10-16)2004.12.15SADM įsakymas Nr. A1-279Dokumento tekstas  
Reikalavimų profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančioms įstaigoms aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-02)2005.05.31SADM įsakymas Nr. A1-159Dokumento tekstas  
Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-22)2013.03.27SADM įsakymas Nr. A1-133Dokumento tekstas  
Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-22)2012.12.28SADM įsakymas Nr. A1-587Dokumento tekstas  
Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklės (suvestinė redakcija nuo 2018-10-03)2004.12.31SADM įsakymas Nr. A1-302Dokumento tekstas  
Dėl teritorijų, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2013-06-02)2013.04.16SADM įsakymas Nr. A1-162Dokumento tekstas  
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-22)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139Dokumento tekstas  
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijos, kuriose 2018 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2017.10.25SADM įsakymas Nr. A1-542Dokumento tekstas  
Savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2019 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašas2018.11.05SADM įsakymas Nr. A1-614Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai 

Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-391Dokumento tekstas  
Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės2017.07.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-420Dokumento tekstas  
Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos ir priežiūros komisijos darbo reglamentas2017.07.10LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-398Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių paraiškų ir mokėjimo prašymų registravimo teritorinėje darbo biržoje tvarkos aprašas (galiojanti redakcija nuo 2012-03-28)2012.03.21LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-144Dokumento tekstas  
Socialinių įmonių reikalų komisijos darbo reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-12)2016.09.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-710Dokumento tekstas  
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-384Dokumento tekstas  
Paraiškų dėl valstybės pagalbos skyrimo socialinėms įmonėms svarstymo darbo grupės darbo reglamentas (suvestinė redakcija nuo 2017-08-02)2012.05.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-262Dokumento tekstas  
Profesinio mokymo teikėjų, kurie teikia profesinio mokymo paslaugas pagal formaliojo profesinio mokymo programas, sąrašas2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-383Dokumento tekstas  
Prevencinių nedarbo priemonių taikymo grupės darbuotojų atleidimo atvejais metodika (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-05-23)2013.05.24LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-275Dokumento tekstas  
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas2018.03.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-113Dokumento tekstas  
Dėl Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų formos ir Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo formos patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2015-12-03)2014.09.01LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-530Dokumento tekstas  
Dėl Tikslinėms asmenų grupėms priklausančių asmenų socialinių įgūdžių lavinimo bei socialinės integracijos priemonių plano minimalaus reikalavimo socialinės integracijos priemonių apimčiai ir atitikties kriterijams įvertinimo standartų nustatymo2015.12.18LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-769Dokumento tekstas  
Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1001Dokumento tekstas  
Dėl reikalavimų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoms nustatymo, pavyzdinės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos formos ir pažymų apie asmenims siūlomas paslaugas formų patvirtinimo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-03-01)2017.07.05LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-385Dokumento tekstas  
Dėl įtraukimo į sąrašą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-945Dokumento tekstas  
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497Dokumento tekstas  
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. II pusmečiui2017.12.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-702Dokumento tekstas

Įstatymai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-10-01)2004.04.29Įstatymas Nr. IX-2206Dokumento tekstas

Nutarimai

Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo (suvestinė redakcija nuo 2018-10-05 iki 2018-10-31)2000.12.15Nutarimas Nr. 1458Dokumento tekstas  
Profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-07-20)2017.02.08Nutarimas Nr. 96Dokumento tekstas

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai 

Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-22)2013.03.27SADM įsakymas Nr. A1-133Dokumento tekstas  
Sprendimo dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-22)2012.12.28SADM įsakymas Nr. A1-587Dokumento tekstas  
Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-05-22)2015.03.19SADM įsakymas Nr. A1-139Dokumento tekstas  
Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas (suvestinė redakcija nuo 2018-03-31)2017.05.15SADM įsakymas Nr. A1-253Dokumento tekstas

Lietuvos darbo biržos direktoriaus įsakymai

Dėl leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo ir sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams priėmimo2016.12.30LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-1001Dokumento tekstas  
Dėl įtraukimo į sąrašą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, kriterijų nustatymo (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2018-01-01)2016.12.16LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-945Dokumento tekstas  
Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-10-25)2017.09.07LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-497Dokumento tekstas  
Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašas pagal ekonominės veiklos rūšis 2018 m. II pusmečiui2017.12.20LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-702Dokumento tekstas  
Dėl leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo2018.04.11LDB direktoriaus įsakymas Nr. V-153Dokumento tekstas

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu