Patarimai darbdaviams

Patarimai ieškantiems darbo

Registracija Užimtumo tarnyboje

Pradedant darbo paiešką

Privalomasis sveikatos draudimas

Privalomasis sveikatos draudimas – tai valstybinis draudimas, kuris yra sveikatos apsaugos sistemos finansavimo pagrindas. Visų dirbančių arba kitais būdais vykdančių aktyvią ekonominę veiklą asmenų bei kitų asmenų privalomojo sveikatos draudimo įmokos, taip pat valstybės biudžeto lėšos prisideda prie privalomojo sveikatos draudimo lėšų kaupimo.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. visos privalomojo sveikatos draudimo įmokos mokamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Jeigu gyventojas neteko darbo arba buvo išbrauktas iš Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus sąrašų ir nemoka privalomojo sveikatos draudimo įmokų, tuomet ligos atveju už jam teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas jis turi mokėti pats (tai nemažos išlaidos, pavyzdžiui, lovadieniai ligoninėse). Dėl to norėdami gauti nemokamą medicinos apsaugą, nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, neregistruoti teritorinėje Užimtumo tarnyboje arba išbraukti iš jos sąrašų ir nepatenkantys į kitą apdraustųjų valstybės lėšomis kategoriją, privalomojo sveikatos draudimo įmokas turi mokėti patys savarankiškai.

Privačios draudimo kompanijos, kurios siekia pelno, įvertinusios sveikatos būklę ne visada sudaro draudimo sutartis su sunkiomis ligomis (pavyzdžiui, onkologinėmis) sergančiais asmenimis ir tuomet visa mokėjimo už sveikatos priežiūros paslaugas našta tenka ligoniams ir jų artimiesiems. Taigi dalyvavimas sveikatos draudimo sistemoje – garantuota finansinė parama žmogui susirgus. Ši garantija reiškia, kad visiems bus suteikta paslaugų tiek, kiek reikės, nepriklausomai nuo sumokėtų įmokų sumos.

JEI NETEKOTE DARBO:

1. Esate registruotas teritorinėje Užimtumo tarnyboje kaip norintis ir galintis dirbti tam tikrą darbą.

Nedirbančiam darbingo amžiaus asmeniui, užsiregistravus gyvenamosios vietos teritorinėje Užimtumo tarnyboje, kaip norinčiam ir galinčiam dirbti tam tikrą darbą, privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėti nereikia nuo to mėnesio, kada jis registruojasi teritorinėje Užimtumo tarnyboje, nes yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Jeigu asmuo išbraukiamas iš Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus sąrašų, ir jis nėra apdraustas sveikatos draudimu kitoje asmenų kategorijoje, privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia pradėti pačiam savarankiškai mokėti nuo kito mėnesio, einančio po to mėnesio, kai jis buvo išbrauktas iš Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus sąrašų.

Kai bedarbis įsidarbina ir pradeda gauti su darbo santykiais susijusių pajamų, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, skaičiuojamas nuo uždirbamų pajamų, už darbuotoją sumoka darbdavys.

2. Nesate registruotas teritorinėje Užimtumo tarnyboje kaip norintis ir galintis dirbti tam tikrą darbą ir nesate apdraustas valstybės lėšomis.

Jeigu nedirbantis darbingo amžiaus asmuo nėra užsiregistravęs gyvenamosios vietos teritorinėje Užimtumo tarnyboje kaip norintis ir galintis dirbti tam tikrą darbą arba yra išbrauktas iš Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus sąrašų ir nepatenka į kitą apdraustųjų valstybės lėšomis kategoriją (pavyzdžiui, nėra neįgalusis, socialiai remtinas, nėra vienas iš tėvų, auginančių vaiką iki 8 metų ir panašiai (visas apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašas), jam privalomojo sveikatos draudimo įmokas reikia mokėti pačiam savarankiškai.

Tokie gyventojai už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 procentų minimaliosios mėnesinės algos dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

Privalomojo sveikatos draudimo įmoka už atitinkamą mėnesį sumokama iki to mėnesio paskutinės dienos. Jeigu paskutinė kalendorinio mėnesio diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, paskutinė įmokos sumokėjimo diena yra po jos einanti darbo diena.

Jeigu asmuo neteko darbo arba buvo išbrauktas iš Užimtumo tarnybos sąrašų, tarkime, 2015 metų spalio mėnesį, jam įmokas reikia pradėti mokėti nuo lapkričio mėnesio.

Apskaičiuotos įmokos mokamos į Sodros surenkamąsias sąskaitas.

Kol asmuo nėra apdraustas kitoje draudžiamųjų asmenų kategorijoje (pavyzdžiui, nepradeda dirbti) svarbu žinoti, kad privalomojo sveikatos draudimo įmokos turi būti mokamos nuolat, tai yra kas mėnesį. Pradėjus mokėti sveikatos draudimo įmokas, gyventojas tampa apdraustu tik po trijų mėnesių, kai iš eilės nuolat mokėjo šias įmokas. Ši sąlyga yra taikoma laiko prasme (ne pinigine), todėl sumokėti vienu kartu už praėjusius tris mėnesius ir tapti apdraustuoju negalima. Tais atvejais, kai nustojama mokėti įmokas, asmuo gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas dar vieną mėnesį. Šis mėnuo užtikrina socialinį saugumą ir garantuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą tą mėnesį (pavyzdžiui, staiga iš darbo atleistam asmeniui), tačiau nutraukia sveikatos draudimo stažą. Nutraukus sveikatos draudimo stažą, trijų mėnesių draudimo įsigaliojimo terminas skaičiuojamas nuo pradžių.

3. Nesate registruotas teritorinėje Užimtumo tarnyboje kaip norintis ir galintis dirbti tam tikrą darbą, tačiau esate apdraustas valstybės lėšomis.

Jeigu nedirbantis darbingo amžiaus asmuo nėra užsiregistravęs gyvenamosios vietos teritorinėje Užimtumo tarnyboje kaip norintis ir galintis dirbti tam tikrą darbą ir patenka į kitą apdraustųjų valstybės lėšomis kategoriją (pavyzdžiui, yra neįgalusis, socialiai remtinas, yra vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų ir panašiai (visas apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašas), jam privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėti nereikia, kadangi už šį gyventoją privalomojo sveikatos draudimo įmokas sumoka valstybė.

4. PSD įmokos iš Lietuvos išvykusiems gyventojams.

Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat faktiškai gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

Tiems gyventojams, kurie išvyko iš Lietuvos, tačiau, remiantis Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatomis, gyvenamosios vietos pakeitimų Gyventojų registre nedeklaravo, siūlome:

 1. Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą (ši data gali būti einamieji metai arba penkeri praėję metai):

  • jei asmuo išvyko 2009 metais, pateikiama GPM308 forma,
  • jei asmuo išvyko 2007-2008 metais, pateikiama GPM305 forma,
  • jei asmuo išvyko 2006 metais, pateikiama GPM302 forma,
  • jei asmuo išvyko 2005 metais, pateikiama FR0462 forma,
  • jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti FR0462 formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą 2005-01-01.

  Deklaracijų GPM308, GPM305, GPM302 ir FR0462 formas rasite čia.

  Aukščiau nurodytu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų;

  arba

 2. įvykdyti prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu). Šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį.

Tiems gyventojams, kurie nedeklaruos išvykimo nei vienu iš aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra ar buvo išvykę, pavyzdžiui 2009 metais laikinai dirbo užsienyje, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamais 2009 metų mėnesiais buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą) įrodantį, kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje. Šiems gyventojams rekomenduojame pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje.

Atitinkamos formos dokumento (E formos pažymos arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos pažymos), net ir teikiant pajamų deklaraciją už 2009 metų mokestinį laikotarpį, mokesčių administratoriui savo iniciatyva pateikti neprivaloma. Mokesčių administratorius preziumuoja, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje 2009 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.

Apdraustųjų valstybės lėšomis sąrašas

Apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis laikomi:

 1. asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją;
 2. teritorinėse Užimtumo tarnybose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys;
 3. nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 4. moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, ir nedirbančios moterys nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo;
 5. vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų, šeimoje globojantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų;
 6. asmenys iki 18 metų;
 7. Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
 8. valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą;
 9. vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia);
 10. asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais;
 11. asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą;
 12. pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai ir jiems prilyginti asmenys, taip pat asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą;
 13. asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo;
 14. buvę geto ir buvę mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai;
 15. valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;
 16. asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas;
 17. nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
 18. nesukakęs senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;
 19. (nuo 2015-01-01) asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, jog remiantis solidarumo principu asmuo, pradėjęs dirbti pagal darbo sutartį ar vykdyti aktyvią ekonominę veiklą ir uždirbti pajamas, nebėra laikomas pilnai draudžiamu valstybės lėšomis, kadangi visais atvejais nuo uždirbamų pajamų turi būti mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, kurių dydis priklauso nuo vykdomos veiklos rūšies.

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu