IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.3.1-ESFA-V-401-05-0001 „BŪK VERSLUS“ KOORDINATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos formuoja Projekto Būk verslus“ komandą ir kviečia prisijungti koordinatorių (darbo vieta – Geležinio Vilko g. 3A, Vilnius).

Kas yra Užimtumo tarnyba?

Spalį Lietuvos darbo birža su dešimt teritorinių darbo biržų tapo vienu juridiniu vienetu – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Užimtumo tarnybos tikslas – didinti darbo ieškančių asmenų gebėjimus siekiant tvaraus užimtumo ir padėti darbdaviams rasti tinkamus darbuotojus.

Šias pareigas einantis Projekto koordinatorius vykdo šias funkcijas:

 • koordinuoja vietinių užimtumo iniciatyvų projektų (toliau – Projekto veiklos) įgyvendinimą, prisiimant atsakomybę už informacijos apibendrinimą bei patikimumą, už Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimą bei imasi reikalingų priemonių nustatytiems rodikliams pasiekti;
 • sprendžia iškilusius klausimus ir problemas dėl Projekto veiklų įgyvendinimo, inicijuoja Projekto biudžeto bei kitus Projekto sutarties pakeitimus;
 • vykdo Projekto veiklų rezultatų rodiklių ir pasekimo rodiklių įgyvendinimo stebėseną: pagal Užimtumo tarnybos informacinės sistemos ir (arba) kitus duomenis kas mėnesį rengia suvestinius duomenis apie Projekto dalyvių dalyvavimą Projekto veiklose, apibendrina duomenis apie Projekte numatytų rezultatų pasiekimą ir rengia išvadas;
 • pagal stebėsenos rezultatus analizuoja nukrypimus ir numato koreguojančius veiksnius (priemones), rengia ir teikia informaciją apie Projekto eigą bei išvadas pasiūlymus Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriui dėl Projekto įgyvendinimo tobulinimo;
 • tikrina, kad Projekto veiklos būtų vykdomos, vadovaujantis atitinkamais Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • rengia suvestinę Projekto veiklų informaciją Projekto tarpinėms ir galutinei ataskaitai, jas užpildo ir teikia nustatyta tvarka;
 • rengia kas mėnesį informaciją mokėjimo prašymui apie koordinuojamų priemonių įgyvendinimą ir stebėsenos rodiklius: tikrina klientų aptarnavimo skyrių įvestų duomenų atitikimą su mokėjimo prašymui pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, užpildo atitinkamus patikros lapus ir rengia suvestines bei mokėjimo prašymus;
 • renka, kaupia, sistemina informaciją ir komplektuoja dokumentų kopijas, reikalingus mokėjimo prašymams);
 • rengia, skelbia ir atnaujina informaciją, reikalingą viešinti projektų tikslus, uždavinius, veiklas bei jų rezultatus interneto svetainėje, organizuoja Projekto viešinimo bei informavimo priemones ir rengia informaciją ir dokumentus reikalingus Projekto sutartyje nustatytoms Projekto viešinimo bei informavimo priemonėms įsigyti ir įgyvendinti, vykdo jų priežiūrą ir kontrolę.

Mes tikimės, kad Jūs:

 • turite aukštąjį išsilavinimą;
 • išmanote Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užimtumo rėmimą, viešuosius pirkimus mokėti jų nuostatas taikyti praktikoje;
 • sugebate sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir įforminti dokumentus, prezentacinę medžiagą;
 • mokate valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, analitiškai įvertinant problemas;
 • turite bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Siūlome:

 • patirtį vienoje didžiausių, veikiančių visoje šalyje organizacijų;
 • profesinio tobulėjimo ir karjeros galimybes;
 • draugišką ir profesionalią komandą;

Numatomas darbo užmokestis  nuo 1176 Eur neatskaičius mokesčių.

Dokumentai priimami elektroniniu būdu iki 2019 m. balandžio 29 d. per Valstybės tarnybos departamento sistemą (VATIS Atrankos modulį): http://portalas.vtd.lt/lt/projekto-buk-verslus-koordinatorius-322;579070.html

Darbas visu etatu pagal terminuota darbo sutartį iki 2022 m. kovo 23 d.

Close Menu