Prisijungti   Registracija   English            

Jums sudėtinga rasti nuolatinį darbą ir likti darbo rinkoje? Užimtumo tarnyba gali Jums pasiūlyti įdarbinimą subsidijuojant.

Priemonė skirta padėti įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje, o sunkią negalią turintiems – sudaryti specialias sąlygas išlikti darbo rinkoje šiems Užimtumo tarnyboje registruotiems darbingo amžiaus asmenims:

1) darbingo amžiaus neįgaliesiems, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

2) bedarbiams, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

3) bedarbiams, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 procentų darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

4) nekvalifikuotiems bedarbiams, kurie nėra įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų užsienyje įgyta profesinė kvalifikacija nėra pripažinta įstatymų nustatyta tvarka, taip pat bedarbiams, kurie neturi jokios neformaliu būdu įgytos kompetencijos, pripažintos įstatymų nustatyta tvarka;

5) ilgalaikiams bedarbiams iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiams bedarbiams nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo teritorinėje Užimtumo tarnyboje dienos;

6) vyresniems kaip 50 metų bedarbiams;

7) asmenims, turintiems teisę į papildomas užimtumo garantijas pagal Lietuvos Respublikos valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų papildomų užimtumo ir socialinių garantijų įstatymą;

8) bedarbiams iki 29 metų;

9) pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems bedarbiams;

10) asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas, arba asmenims, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga.

Jus įdarbinusiam darbdaviui nustatytą laikotarpį mokama subsidija darbo užmokesčiui, skirta Jūsų darbo užmokesčiui, ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms  draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies  kompensuoti. Subsidijos dydis negali būti didesnis kaip  2 Lietuvos Respublikos  Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydžiai ir sudaro:

 • 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 3-9 punktuose nurodyti asmenys;
 • 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 2 punkte nurodyti asmenys;
 • 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 1 ir 10 punktuose nurodyti asmenys.

Įdarbinimo subsidijuojant trukmė gali būti iki 6 mėnesių (asmenims, nurodytiems 3-9 punktuose), iki 24 mėnesių(asmenims, nurodytiems 2 ir 10 punktuose) arba neterminuotai per visą darbo laikotarpį (asmenims, nurodytiems 1 punkte).

Išsamią informaciją apie priemonės įgyvendinimą teikia Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriaus ir jų  skyriai, vykdantys klientų aptarnavimo funkcijas.

Kreipkitės į Jus aptarnaujantį  specialistą ir aptarkite savo lūkesčius bei galimybes.

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 41 ir 42 straipsniai,  2017 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, kuriuos galima rasti skyriaus Teisinė informacija srityje Teisės aktai. 

Darbo įgūdžių rėmimas

Kokiam tikslui skiriama parama?

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonė – tai galimybė įgyti trūkstamus darbo įgūdžius ir įsidarbinti, o darbdaviams – rasti tinkamą darbuotoją.

Dalyvaudami darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje, Jūs ne tik įgysite trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, bet ir įsitvirtinsite darbo rinkoje.

Kas gali dalyvauti priemonėje?

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas gali būti organizuojamas šiems asmenims:

 • dalyvaujantiems profesiniame mokyme arba jį baigusiems;
 • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantiems asmenims.

Finansavimo trukmė

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo trukmė – iki 12 mėnesių.

Kokia galima parama?

 • Darbdaviui, įdarbinusiam Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, mokama subsidija darbo užmokesčiui ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti.
 • Darbdaviui, paskyrusiam atsakingą darbuotoją, kuris moko naujai įdarbintą asmenį ir jam skiria daugiau nei 20 proc. savo darbo laiko, papildomai kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų nuo apskaičiuotos subsidijos darbo užmokesčiui.

Pasiūlymus dėl šios priemonės įgyvendinimo gali teikti darbdaviai:

 • kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 • kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų  įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 • neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų teritorinei Užimtumo tarnybai;
 • kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo rėmimo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus.

 

Dokumentai, kurios reikia pateikti teritorinei Užimtumo tarnybai:

 

 • pasiūlymą dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo; 
 • pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams. 

Per kiek laiko priimamas sprendimas dėl priemonės organizavimo?

Užimtumo tarnyba, gavusi darbdavio pasiūlymą dėl priemonės organizavimo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl darbo sutarties sudarymo.

Teisės aktai, reglamentuojantys darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę:

Su priemone susijusių dokumentų formos:

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties standartinės sąlygos

Pasiūlymo dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo forma

Pažymos apie atitikimą UĮ 35 straipsnio 4 dalies 2 ir 4 punkte nurodytiems reikalavimams forma 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883 (+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu