Prisijungti   Registracija   English            

Ūkio subjektų priežiūros tikslas ir sritys

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB) ir teritorinių darbo biržų (toliau – TDB) priežiūros veiklos tikslas – užtikrinti ūkio subjektų veiklos ekonominę ir teisinę gerovę bei racionalų valstybės lėšų panaudojimą.
Ūkio subjektų priežiūra atliekama ir patikrinimai vykdomi šiose veiklos srityse:
1. remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra;
2. paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra;
3. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų priežiūra;
4. darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, priežiūra;
5. paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

 Planine tvarka tikrinamų ūkio subjektų sąrašai:

2018 m. lapkričio ir gruodžio mėn. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2018 m. spalio mėn. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

2019 I ketv. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas

Ūkio subjektų patikrinimų kontroliniai klausimynai

Ūkio subjektų veiklos priežiūrą nustato Pavyzdinis priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) ir ūkio subjektų patikrinimai atliekami vadovaujantis šiame Apraše patvirtintais patikrinimų kontroliniais klausimynais:
Darbdavio, kuris įdarbino užsienietį, patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys (1)

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonės įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

Profesinio mokymo įgyvendinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

Subsidijos gavėjo planinio patikrinimo kontrolinio klausimyno formos pavyzdys

Ūkio subjektų priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas skelbiamas teisinės informacijos puslapyje.

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

2011 m. rugsėjo 27 d. ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos, įskaitant LDB, pasirašė deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų, kuria įsipareigojama pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos ribojimo ir kitų), o identifikavus pažeidimus, visų pirma nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęsiamas, taip pat skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams.

Konsultacinės informacijos ir skundų teikimas

Priežiūrą atliekančio subjekto konsultacijos, informacija apie konsultavimą ir kita metodinė pagalba, taip pat ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų ir suinteresuotų asmenų anoniminiai skundai dėl galimai netinkamų ūkio subjektų veiklų, teikiami trumpuoju Užimtumo tarnybos telefonu 1883.
Ūkio subjektų anoniminiai skundai dėl priežiūros institucijų darbuotojų veiksmų teikiami remiantis Pavyzdinio priemonių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo 47 punkto nuostata:
„RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas dėl TDB valstybės tarnautojo veiksmų ir sprendimų turi teisę paduoti skundą Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka TDB direktoriui, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje RĮ darbdavys, subsidijos gavėjas, PR įstaiga, darbdavys, įdarbinęs užsieniečius, ar PM teikėjas turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.“

Metiniai vykdytų priemonių/subjektų patikrų rezultatai

2017 m. patikrų rezultatai

Priežiūros rodikliai_gegužė_2017

Priežiūros rodikliai_gruodis_2017

Priežiūros rodikliai_kovas_2018

Priežiūros rodikliai_lapkritis_2017

Priežiūros rodikliai_liepa_2017

Priežiūros rodikliai_liepa_2018

Priežiūros rodikliai_rugpjūtis_2017

Priežiūros rodikliai_rugsėjis_2017

Priežiūros rodikliai_sausis_2018

Priežiūros rodikliai_spalis_2017

Priežiūros rodikliai_vasaris_2018

Priežiūros_rodikliai_balandis_2018 (1)

Priežiūros_rodikliai_balandis_2018

Priežiūros_rodikliai_gegužė_2018

Priežiūros rodikliai_2017_I_ketv

Priežiūros rodikliai_2017_III_ketv

Priežiūros rodikliai_2017_IV_ketv

Priežiūros rodikliai_balandis_2017

Priežiūros rodikliai_birželis_2017

Priežiūros rodikliai_birželis_2018

 

© Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Biudžetinė įstaiga. Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131, Vilnius Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190766619

Bendrasis konsultacijų numeris 1883
(+370) 5 250 0883
Faks.: (8 5) 236 0788, (8 5) 274 5883
El. paštas: info@uzt.lt, eures@uzt.lt
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

Close Menu